Groot Gouda, zaterdag 18 mei 1946

ggkmé XI HAARLEM Winst voor K V P 1 7 pCt P v d V 5 pCt Comm 7 8 pCt Prot Unie 0 5 pCt Verlies voor P V d A 1 4 pCt A R 5 2 pCt en CH Ut SJ5 A P 53 604 V D 15 901 P V A C D U 5 002 R KS P K VJ A R Partij CH Unie Lib Staatsp P v V Comm Partij Ned Prot Unie Staatk Ger Partij Ned Bellamy Partij Overige partijen Totaal Kieskring XII MIDDELBURG Winst voor P v d A 0 5 pCt K V P 2 pCt C H U 2 pCt P V d V 1 pCt Comm 2 pCt Prot Unie 0 6 pCt en St Ger Partij jCl pCt Verlies voor A R 5 6 pCt 1937 1 S D A P 18 699 1 V D 10 396 P V A 29 733 1 C D U 638 E R KS P K VP 23 243 I A R Partij 27 056 CH Unie 18 746 Lib Staatsp P v V 7 510 fl Comm Partij Ned 752 Prot Unie 686 Staatk Ger Part 10 543 0 Overige partijen 4 907 Totaal 123 176 Kieskring XHI UTRECHT Winst voor P v d A 22 pCt K V P 1 pCt C H U 0 7 pCt P V d V 2 pCt Comm 6 1 l Ct en Prot Unie 0 6 pCt Verlies voor A R 5 pCt l S D A P 48 212 1 V D 9 913 P V A 1 CD U 2 785 t R K S P K V P I A R Partij i C H Unie Lib Staatsp P v V Comm Partij Ned Prot Unie B Staatk Ger Partij ö Overige partijen Totaal 481 0 16 lOo DE OORLOG GAAT VERDER Ceskring XIV LEEUWARDEN Winst voor P v d V 1 5 pCt Verlies voor P v d 02 pCt en A R 0 9 pCt 1937 S D AP V D CD u R K S P A R Partij CH Unie Lib Staatsp P v V Comm Partij Ned Prot Unie Staatk Ger Partij Overige partijen Totaal Ceskring XV ZWOLl E Winst voor K V P pCt Comm 9 8 pCt Ger Partij 0 6 pCt pCt A R 1 7 pCt 47 555 24 111 P V A 15 667 K VP J S D A P 53 989 JV D 19 250 P V A i C D U 12 248 R K S P K V P A R Partij CH Unie J Lib Staatsp P v V Y Comm Partij Ned J Prot Unie J Staatk Ger Partij v Overige partijen Totaal 1 1 1 t 3 4 5 ft 7 8 9 0 Kieskring XVI GRONINGEN 1946 perc 83 688 30 22 1937 74 507 58366 41 735 17 168 9 878 8 145 733 1 892 20 049 232 473 perc 23 1 6 8 32 1 2 2 25 1 18 0 7 4 4 2 3 5 0 3 0 8 8 6 1946 perc 83 355 35 51 Winst voor K V P 0 2 pCt CRU 2 6 pCt P V d V 7 2 pCt Comm 9 1 pCt Prot jjxóe 0 1 pCt en Bell Partij 0 5 pCt Verlies voor P V d A 12 2 pCt en A R 0 6 pCt 1937 peic 27 6 96 926 11 2 47 7 8 9 1 S DJU 56 054 1 V D 22 745 P V A 26 82 12 82 6 64 9 03 12 03 0 81 0 91 0 72 74 279 35 516 18 382 24 993 33 299 2 244 2 524 1 989 5 52 22 51 9 31 11 18 14 56 0 77 0 12 0 52 12 965 52 858 21 863 26 239 2373 1816 281 1213 10 741 46 966 13 648 7 954 11020 1252 238 14 448 5 3 23 1 6 7 3 9 5 4 0 1 72 C D U 18 127 R K5 P K VJP A R Partij CH Unie lib Staatsp P v V Comm Partij Ned Prot Unie Staatk G r Partij Ned Bellamy Partij 0 C v€rige partijen 100 100 0 276 914 Totaal 100 203 193 100 0 234 763 Kieskring XVU ASSEN eau 2 pCt X pCt Prot Unie A 4 6 pCt en 1946 perc 33 497 24 60 perc 152 8 4 241 0 5 18 9 22 0 152 6 1 0 6 0 5 8 6 4 0 1 S D AJP 25368 1 V D 14221 P V A CD U 5 718 R K S P K VJ A R Partij CH Unie Lib Staatsp P v V Comm Partij Ned Prot Unie Staatk Ger Partij 0 Overige partijen 20 96 16 32 17 28 7 12 2 76 1 16 9 80 28 545 22 224 23 539 9 699 3 755 1 579 13 344 Winst voor K VJP 1 pCfc P V d V 8 8 pCt Comm 5 02 pCt Verlies voor P v d A R 1 4 pCt 1937 I erc 24 7 1946 perc 4S507 13 8 440 49 524 39 38 5 5 4 940 4 8 7 271 5 78 21267 20 6 24 100 19 16 10 790 10 4 15 149 12 65 7 142 6 9 19 866 15 79 2 193 2 1 8 954 7 12 243 02 621 0 49 202 0 2 286 0 23 11 123 10 8 100 0 125 771 100 100 100 0 136 182 Totaal 103 407 Kieskring XVHI MAASTRICHT Winst voor P v d A 4 8 pCt P v d V 0 4 pCt Comm 5 5 pCt Verlies voor K V P 1 5 A R 0 2 pCt en CH U 0 15 pfCt 1946 perc 37 391 12 53 pCt perc 7 1 0 4 7 7 02 81 0 1 6 0 7 0 2 13 0 1 01 7 3 1 S D A P 1 V D CD U R K S P A R Partij CH Unie Ub Staatsp P v V e Comm Partij Ned Prot Unie Staatk Ger Partij 0 Overige partijen Totaal 1946 perc perc 1937 79 56 0 91 0 55 0 65 5 64 237 418 2 731 1 633 1 932 16 835 192 271 3 901 1 604 496 3 082 129 127 17 518 237 512 100 0 298 224 1937 16 971 1 035 P V A 18 384 378 K V P 21 5 60 910 4 4 27 1 78 735 29 01 55 722 12 24 8 70 05f 25 82 49 931 22 3 46 847 17 26 20 069 8 9 26 151 9 64 9 526 42 16 807 6 19 3 081 1 4 20 514 7 56 929 0 4 2828 1 04 7 569 3 4 9486 3 49 16 548 7 5 K Mm 1ÖÖ 0 271 419 100 224 285 De blokkeering van alle neutrale tegoeden in de gea lieerd landen welk de Vereenigde Staten nog ts ds in vollen omvang handhdaft is gekoppeld a d eisch tot uitlevering van allè Duitsche tegoeden en productiemiddelen in de neutrale landen aan de geallieerdeo de Vereenigde Staten Franco heeft om zijn positie te verstevigen reeds in vele opzichten aan dezen eisch voldaan maar Zweden en Zwitserland verzetten zich krachtig Het ligt voor de hand dat de vertegenwoordigers van deze lanlen steeds weer hameren op het ontbreken van rechtsgrond De Zwitsersche onderhandelaars zijn kort geleden uit Washington naar hun land teruggekeerd om nieuwe instructies te vragen Dit rechtvaardigt de veronderstelling dat de Amerikanen niet van zins zijn op hun reeds tijdens den oorlog herhaaldelijk en ondubbelzinnig uitgesproken bedreigingen terug te komen Het Zwitsersche argument dat de vorderingen van Zwitserland op Duitschland vele male grooter zijn dan de Duitsche investeeringen in Zwitserland vond geen gunstig onthaal Immers reeds tijdens den oorlog is van Geallieerde zijde herhaaldelijk gewaarschuwd dat alle herstelbetalingen door Duitschland voorrang zouden hebben boven vorderingen van neutrale landen Een standpunt dat men bezwaarlijk onrechtmatig kan noenien en dat de aanspraken der neutralen practisch waardeloos maakt Een einde van den economischen oorlog tegen de neutralen is nog niet te verwachten en het ziet er naar uit dat de laatsten aan het kortste eind zullen trekken Zoowel de boycott als de blokkeering zijn machtige wapens Het Amerikaansche standpunt is dat zij die zich niets ontzegd hebben om te helpen in den strijd tegen de nazi s dit na dien strijd zullen moeten doen Een theorie die men zou kunnen toejuichen ware het niet dat het den wederopbouw van Europa waar pjCt eü Comm 7 8 A 4 7 pCt K V P 1946 perc perc 23 0 11 7 422 7 5 6L8 24 7 15 4 3 4 3 1 0 6 0 5 33 88 869 37 56 87 333 13 971 51 109 31 909 7 005 6 307 1 205 964 6 904 6 01 23 84 15 64 4 69 10 08 0 92 0 06 15 637 56 390 36 999 11 096 23 834 2 184 1 567 Een Taai eledÊn eindigden de oor 10gshattdeliö en J Europa maar de vrede was daarmeê nöff Hic J ruggei eerd De economische oOHog fmlflBra ging o igestoord verder en wel in het bijzonder tegen die landen welke huti neutraliteit hadden weten te handhaven Dit zijn in Europa Zwitserland Zweden Spanje Portugal en het miniatuur landje Liechtenstein Weliswaar hebben de geallieerden na het eindigen der vijandelijkheden vele maatregelen ten aanzien van handel met den vijand ingetrokken maar het systeem der zwarte lijsten is blijven fungeeren evenals de blokkee ring van neutrale tegoeden 100 206 707 100 0 236 576 1 8 pCt P v d V 12 Prot unie 1 pCt en St Verlies voor P v d A 33 en C H U 0 7 pCt 1937 85 487 66 181 41 648 30 644 8 664 6 872 1 110 5 68Ö 20 246 perc 1946 perc 20 33 7 1 32 0 4 6 24 8 15 6 11 5 33 26 a4 2 1 7 6 92 333 28 70 Ten einde de tijdens den oorlog noodzakelijke blokkade van Duitschland het grootst mogelijke nuttig effect te doen sorteeren zijn indertijd de geallieerden er toe over gegaan den neutralen exporteurs den handel met Duitschland te veitieden voorj zoover het voor den oorlog bdangriike artikelen of grondstoffen betrof Dit verbod bezat geen enkelen rechtsgrond Het was uit den nood der tijden geboren en vormde een volkomen nieuwe figuur daar het ingreep in altijd als heilig beschouwde individueele rechten Dat de maatregel ververwerpelijK was mag uit het ontbreken van den rechtsgrond echter niet worden afgeleid Het geschreven recht immers komt noodzakelijk in de ontwikkeling der dingen achteraan 26 61 13 93 10 84 5 35 10 45 L40 2 72 85 621 44 815 34 873 17 208 33 621 4 492 8 751 1001 866332 lOaO 321 714 Uit dit verbod van handel met den vijand volgde de samenstelling der zwarte lijsten waarop de namen werden bijeengebracht van de zaken en personen welke zich aan het verbod niet stoorden Pas na het eindigen van het gewapende conflict kon men tegen de dragers der atdus bijeengebrachte namen maatregelen nemen en deze represailles in den vorm van boycot bij grondstofvoorziening blokkeering van tegoeden enz vormen den economischen oortog die nog hevig woedt OUDEWATER 1937 1946 P V d Arb 147 171 Ka Volksp 765 909 A R Partij 236 280 Chr Hist Unie 162 282 P V d Vrijb 49 63 Comm P Ned 1 5 Prot Unie 7 2 Staatk Ger P 63 38 Totaal 1750 REEUWIJK 1937 1946f P V d Arb 359 499 Kath Volksp 605 708 A R Partij 3 611 Chr Hist Unie 132 123 P V d Vrijb 198 259 Comm P Ned 15 99 Prot Unie 7 11 Staatk Ger P 155 165 Totaal 2502 SCHOONHOVEN 1937 19461 P V d Arb 653 882 Kadi Volksp 380 431 A R Partij 646 715 Chr Hist Unie 201 107 P V d Vrijb 57 156 Comm P Ned 7 652 Prot Unie 6 11 Staatk Ger P 151 159 Totaal 2576 211 25 207 22 56 10 1 68 61Q STOLWIJKERSLUIS P V d ArH Kath Volksp A R Partij Chr Hist Unie P V d Vrijh Comm P Ned Prot Unie Staatk Ger P Totaal VUST ♦ 1937 1946 P V d Arb 35 37 Kath Volksp 38 52 A K Party 70 76 Chr Hist Unie a n P V d Vrijh 14 25 Comm P Ned 0 6 Prot Unie 0 2 Staatk Ger P 28 r 44 Totaal 253 fADDINXVEEN 1937 1946 P V d Arb 726 999 Kath Volksp 496 536 A R Partij 647 830 Chr Hist Unie 418 533 P V d Vrijh 73 227 Comm P Ned 38 101 Prot Unie 22 37 Staatk Ger P 273 780 Totaal 4043 zich toch ook nog eenige geallieerden bevinden aanmerkelijk vertraagt en de afhankelijkheid van dit werelddeel ten opzichte van AmQj jka nog grooter maakt dan ze Joor het verdwijnen van de Duitsche productie toch reeds is Deze factor geeft aan het theoretisch zoo aanvaardbare Amerikaansche betoog den bitteren bijsmaak van een economischen oorlog tegen Europa in plaats van tegen de neutralen Zooals de feiten thans liggen wegen in ieder geval de nadeelen van de gevolgde politiek voor de Europeesche geallieerden niet op tegen de toch altijd voor hen twijfelachtige baten die men er van verwacht De eertse K LlM vlucht naar New York In afwijking van het reëels eerder gepubliceerde inzake de eerste K L M vlucht naar New York op 21 Mei a s wordt medegedeeld dat afzenders die hun correspondentie uit jjhilatelistisch o gmmt gaarne terug willen hebben van T sluiting eener antwoordcoupon en een tweede enveloppe voor antwoord kunnen afzien De correspondentie wordt gratis door de posterijen te Amerika teruggestuurd