Groot Gouda, zaterdag 18 mei 1946

Wa cht niet te lang LEERT EEN VAK II Met Insang wan Aufiutus wordt wn Jopgens en Meisjes gelegenheid geboden om opgeleid te worden tot DelHs blauw schilder of schilderes Zeer deskundig onderricht kleine klassen Spoedige inschrflving gewenscht fcrieven onder no 2841 Advertentie Bureau Houtman Baffleia Martensstraat 6 y Rotterd Philharmonisch Orkest Beelhoven Cyclus 1946 Dirigent Gyula Bando Donderdag 6 Juni Nieuwe Schouwburg 7 oar Solist Theo van der Pa Plano Ouverture Coriolan 5e Pianoconcert 3e Symphonie Donderdag 13 Juni Nieuwe Schoutpbnry 7 our Solist Jo Juda Viool Ouverture PrometheusVioolconcert 5e Symphonie Donderdag 20 Juni Nieuwe Schouwburg 7 nor Soliste Ankie v Wickevoort Ouverture Egi ont EpAontiiedeieB 7e Sympon e Crommelln Zang Donderdag 27 Juni Groote Kfrk 7 nnr Solisten Dora Lindeman Koor der MIJ tot Bev der Toonkunst afd Rotterdam Abonnementen ad f 6 50 rechten inbegr verkrijgbaw bl Boekfc J de Ven Wl d tra t 4 Plateelbakkcrij Zanlth Gouda vraagt Lampekapnaaisters afwerksters event gehuwde thuiswerksters vrouweL magazijnbedienden afw rkers IcerK afwerkers gieterSt schilders en schilderessen Deskundige opleiding v rztkrrd Y I P heeft de brandttofEcnbonncn O W I Cl 60 en 61 nog niet ingeleverd Doe hel alsHog mot Z5 fHel bij de Fa C Bokhoven Co IriDlIstlillllllill Gouda Itersonlaan 19 Telefoon 3760 Bonnen kunnen worden afgehaald Te koop o £ te huur EEN WINKELHUIS Centrum met woniagruil Brieven onder no 7363 bureau van dit blad Goudsche Industrie en Huishoudschool Inschrijving voor de ómgschool op Woensdag 22 Mei van 2 4 uur Donderdag 23 Met van 10 12 uur Vrijdag 24 Mei van 7 9 uur voor de Primaire opleiding Hulp in de Huishouding en opleiding Huisnaaister in de school OOSTHAVEN 68 De i a La 1 1 vraagt ARCHIVARIS Volledig bekend met U D C moderne opbergingsmethoden en moderne ialen Sollicitaties uitsluitend schriltalijk met pasfoto volledige personalia gegevens omtrent vorige werkkringen en salaris vooropleiding etc aan de aid Pers Zaken van de K L M Raamweg 90 Den Haag Copie diploma s en getuiflschr bijvoegen deze woMJen niet geretourneerd Gevraagd een JuflfOUW V Or dC HHisilOUdlnS In gezin van 2 personen waarvan de vrouw des huiics P jj hoevend is Voor dag of dag en nacht Leon f 10 P Br obder no 7366 bur v d bl Wij verzoeken U beleefd Uw stoffenbonnen 60 en 61 vóór 25 Mei a s bij ons in te leveren N V Vtrceoigde Brand$toffcnhBfl l v li 8 D Boon Fa P de Vroedt Turfsingel 5 Telefoon 2351 Gouda iekendmaking Hoodenbelatting Bttr o lttecster en Wethouders der gemeeate Gouda vestigen er dr aandacht op dat iedere houder van tén of meer hond en verplicht is daarvan aangirte te doen ter ge meentesecretarie aMeehng Plnan ciCn en Belastingen Houders van honden die voor het i fflngsjaar 1946 nog geen aangifteformulier hebben ingeleverd dienen dit alsnog onmiddellijk te doen Aangiftebiljetten xijn op bovengemelde afdeellng ter secretarie kosteloos verkrijgbaar Eerstdaags lal terzake van deze betastlnghfÉBna met de comtrole worden aangavangen Bi gebleken verzuim tot nakoming van voormelde verplichting zullen strenge maatregelen worden genomen Men zij gewaaischuwd TIMMER en METSELWERK J HOEKSEL Telefoon 2204 B cn 30 THALIA THEATER vraagt een fllnirt werkster V enkele ocht enden p week ATTENTIE l Door uitbreiding onzer bibliotheek is het thans mogelijk wederom nieuwe lezers in te schrijven Dili t oor ten goed b ek naar ALPBA Gro n i4 l 41 Hu is het tijd om Uw BONTJAS te laten repareeren voor den komenden winter O BASS Gcdipl Bontwerker Ploweele alqflel28 Tel 2298 MEISlESPUÜfiD poor alle afdetlingen Hoog loon Stooaswaaachcry DE BLAUWE HAAN Karncmelkaloot 110 Jonge moeder met lief jongetje van 2 jaar van nette huize zoekt pliitsiig in di hiishoailinD in net millieu waar vrouw ontbreekt Br onder no 7364 bur v d blad Gevraagd 3 liirliny of joflgen boven 16 Jaar Hoog loon BAKKERIJ V DIJK Doelestraat Vermist 16 Mei Airedale Terrier luisterend naar naam Kitty Tegen beloon ing te ug te bezorgen H03ERV0RST Joubertstaat 74 Gouda DAMES Wii VftïVOCMEN Ihons Stroo en Villhoeden ea maken van Iwoo hoeden een rool model Maison Van Eijck Groencadaal 12 Ganda CeBlictiiiilir Edm IrinkBiiin praagt Naaisters en LeerlingNaafsters Aanm Kantoor Peperstraat 11 Reiskosten worden vergoed VRI Z NED HERVORMDEN Kleine Kerk Peperstraat 128 A Zondag 10 30 n v m Ds J V Rossum Apeldoorn WILLEM DE BEUN Muzlckachool WeathaTenSP Leeraar Middelbaar Onderwijs ALLE VAKKEN f 12 50 p kwMtaal r Tot en m t 25 Mei kunt U Uw kolenbonnen 6061 inie versa Doe het bij een brandstoffenkandel van naam I DOE HET BIJ JONKER JONKER laaqpad 25 Gouda Tel 2734 Pr Hendrikstr 99 101 vraagt De K LM rouwelüke administatiewe krachten v or archief werkxaamheden Leeftijd 30 tot 40 jaar Kennis machineschrijven en moderne talen beslist vereischt Vaste positie gunstige voorwaarden Sollicitaties ultsluitaad scWrlHalIjk met volledige persoiwlia en gegeyens omtrent vooropleiding vorige werkkring en alarU aan ld Pert Zaken v d K L M Raamweg 90 Den Haag met b ilurting van pe M copie diploma s en geteigschriften Velke lilet worden geretourneerd Bij T GOEDEWAACIN ft Zonen Bankiers en Assurantie bezorgcrs te Gouda Boskoop Schoonhoven Woerden bestaat plaatsings mogelijkheid voor eenige geroutineerde en aankomende EDI EN DEN M ofvr Uw adres voor Verven van Schoenen Tasschen Handschoenen lederen Jassen enz Korrs Schoenenmagazün KLEIWEG 9 Onder garantie Verhulzingefl door bet gehoele land Vakkundige bediening HoOgendoOrn Bogen 23 Telcfoop 2818 Gouda Wij kunnen uit voorraad leveren Hark Schoffel Spade en Schopstelcn speciaal adr voor he t repareeren van Uw tuingereedschap GEBR BUITELAARt Wilhclminastraat 2 Schoppenmakerij en Houtbewerking M KOOLWIJK Reparatie Metselbedrijf Nieuw enVerbouw Onderlioud van liuizen Witwerlcen en Sdioorsteenvegen 2WARTEWEQ 3 GOUDA r Door veidere uitbreiding van het bedrijf gevraagd Meisjes Strijksters Naaisters Machine Strijksters Chemische Strqkstcrs Ech Hoofdjuffrouw Ververs Dctacheurs Persers Kleermakers Leerlingen Aanmelding aan het kantoor der Stoomcrij en Ver erq M PELIKAAN Kleiö Amerika 21 Gouda van 9 12 en 2 5 uur BROOD teenland J r jr KLEINBKOOD y Stoomwasscherij H SCHI AVE EN Zn Boelekade 171a l73 Gouda vraagt Strijksters en Meisjes Eventueel voor halve dagen Gevraagd een aankomend of leerlipskapster Dameskapsalon A i Steur Korte Tiendeweg 23 Oir Ina Krediet en Carel Eckbart spelen op Woensd 8 SS Mei in Concordia 3 betooverde Prinsesjes De stukgedanste schoentjes Prilxen f 0 50 tot f 1 50 Plaattbcipr aan de zaal v 10 12 en van 2 4 oar Abonneert JJ op dit blad w ÊÊÊmimt Net mcis e middenstand zoekt leuke vlotte R K vriendiB 17 jaar Brieven liefst met foto onder no 65 Van Burk s Adv tentiekureau Klflweg 39 Te koop aangeboden ionge Duitsche herders 6 weken oud zwatt geel en m van H mnd zwart dek reu Van Baren L Butchwal 199 Oude water Wl zoeken prima Piano en Org l opgave van pri s aan Gebr £ ojf Dwars Nieuwstraat 54 Boskop Gevraagd Dame alken vraagt zit efl sliipkaoer met balcon of tuin gemeob ol oogem zonder pension op nettta stand Br oader eo 7318 bur v d bM Nette Jongeman met behoorlQkt betrekking wenscht kennismaking m net eenvoudig m jt of Wed P G Brieven op eerewoord retour o tde no 2813 adv bur Houiman Burg Martensttrsst 6 Echtpaar met 1 kind repair I U j zoekt gil lit II sliipiili met gebraik van kettkia teG aèJ of omstr Br met prijsopgave oodo j No 7378 bureau van dit blad Te koop 0 f9taagé een goed ondcrhond KINDERWAGEN D ansen Mcldoornstr 4 Goodij Liefst na 6 uur S SvesA Op Handelskantoor een FACTURISTE Eigenhandig geschr brieven met obgaaf vangf j noten opleiding aan het be f van dit blad onder no 73Öj Gevraagd COLPORTEUW voar GeïHusfreerd Weekbladw Gouda en omgevlAg Aanmelden L TiendeWfJ li Tabaksplanttn vanaf heden verkrijgba l C Hendriksen htand Achterwillcns H i