Groot Gouda, maandag 20 mei 1946

H GROOT GOUDA f ALGEMEEN DAGBLAÖ VOOR GOUDA EN OMSTl EKEN K S SÏf AI Redactie en admtaisuatie licdactie L J A t d Steenhoven Mr A A J Rijloen Or er Drukkerij Verziji Qouda MAANDAG 20 MEI 1946 NUMMER 232 Bur Markt 67 Gouda Tdefooa 3088 Abonn p w 27 c Losse nMnm 10 STADSNIEUWS Recda 10 000 persoaca bczocktcn 4c Maritieme Teatoonstelliag 2 tcrdagmoroen was Mevr v d Akker de lO OOOite die een bezoek bracht aan de Maritieme tentoonstelliDg die lo het p nd van de firma Bruns wordt gehoudca Ter gelegenheid hlervaa werd haar een geschenk overhandigd Ongetwijfeld zal dit aantal de com Blttic die deze tentoonstelling organi leert verheugen In tal van plaatsen trok de tentoonstelliag doizendcn bezoekers Het Inwonersaantal in aanmerking genomen slaat Gouda een record Maastricht telde in 14 dagen 12 000 bezoekers Hilversum 17 000 Gouda In de eerste week reeds 10 000 Ongetwijfeld zullen velen die In de afgcloopcn week wegens de verklezings drukte geen tijd hadden de expositie te bezichtigen deze week even naar binnen loopen De tentttonstelllog U dagelijks geopend van 9 12 van 2 5 en van 7 9 uur Het waterrijke Gouda to t zich haar traditie waardig Bekeariagco Mej M M A L van Moercapelle kocht een damesrijwiel voor f257 50 De politie taxeerde de waarde echter op f 50 M D O van de Ridder van Cats weg kocht eveneens van P B vaa de Karnemelksloot een 2e handsmotoriljwiel voor f 460 Ook dit verkoopsbedrsg was f 110 te hoog zoodat tenslotte Ui drie personen een bekeuring kregen Wegens het te vroeg vcrkoopcn van versch brood kregen 6 bakkers een be ktuting Loterij Bevrigdingsjaponnca A S Zaterdag is vi ederom de trekking voor de 4 Bevrijdingsjapoonen welke de fa Bahlmann welwillend ter beschikking stelde Voor deze japonnen welke bij boven noemde firma zijn geëtaleerd zijn nog enkele loten f 1 verkrijgbaar bij de fa Bahlmann Markt 9 en aan ons bureau Markt 67 Door het koopea van een lot heeft U 1 kans voor f 1 een mooie japon te wia 1 en en U steunt tevens de Sticfatlag 1940 45 welke de gehcele opbrengst van deze loterij ontvangt Excursie naar Boskoop Donderdagmiddag 16 Mei j 1 maakte de afd Gouda van de Ned Ver V Hutsvrouwen een excursie naar de Bos koopsche proeftuinen Een zestal Goudsche dames bezocht eerst de kweekerij van Felix en Dijkhuis waar de kassen en tuinen onder leiding werden bezichtigd Daarna ging het naar de tuinbouwschool wa r de proeftuin in oogenschouw werd genomen Bijzonder werd de aandacht getrokken door de vele prachtige soorten azalea s en rhodondendions Ondanks het regenachtige weer een bijzonder geslaagden middag Vredesfeest K N G V te Arnhem op 2den Pinksterdag De dames èn he ercnleden van Gymn Ver Excelsior die het Vredesfeest wenschcn bij te wonen worden verzocht de lessen van a s Dinsdagavond te bezoeken alwaar de gelegenheid bestaat zich op te geven voor de gezamenlijke relsgelegenheid De lessen voor dames A en B zijn nu samengevoegd en vangen an Dinsdagavond half acht ding van Anton Sweers het PrcBtenboek van den Rozenkrans op Een Marlaspel in 5 bedrijven met een voorspel van H Oivendnl Pater Joachim rector cantns der school een eerbiedwaardige oude monnik schreef een tractaat over de 15 geheimen van de Rozenkrans Daar echter een boek zonder platen een gesloten boek bl ft draagt Vader abt aan Pater Gaudentlus een jonge mlniatMurschllder op het boek met miniaturen te verluchten Dit is in het kort de inhoud van het Marlaspel Pater Gaudentius die In zijn overmoed alleen de steun en de inspiratie bij zijn mcnschelijk verstand zoekt bemerkt al spoedig dat hij niet in slaat is om de verheven 15 geheimen van de Roscnkrans te schilderen Daarom roept hij de hulp in van den Moedcraaagd die beter dan hij vormen inhoud zal kunnen geven aan zijn werk En zie de Moedermaagd gezeten op haar troon in de boekerij van het oude klooster Mariengaarde komt hem te hulp en laat aan ons oog al het lief en leed uit het leven van Haar Zoon voorbijtrekken Wij zien Haar met den aartsengel Gabriel met Haar nicht Elisabeth met St Joseph met den ouden grijzen Simeon met den kleinen 12jarige Jezus met Veronica den lievelingsapostel Johannes en den vurlgen Petros Ia dit op nieuw leven van de geheimen van den Rozenkrans vind Pater Gaudentius de inspiratie en de besiellag om zijn prentenboek te maken tot een kunststuk Op den vooravond van Maria Hemelvaart wanneer hij de twee laatst geheimtn Je tea hemelopneming en de kroning van Maria wil schilderen wordt Maria door engelen gekroond Dit wordt Gaudentius te machtig Hij valt dood aan Haar voeten neer en wordt zoo deelachtig aan Haar ten hemelopneming De Schola Cantomm van Mariengaarde geeft aan dit spel een melodicosen achtergrond die ns brengt in de stemming van het Convent der monniken van Mariengaarde Het spel van de Ghesellen was voor Verkeersongeval Twee zwaar geweadca Zaterdagvoormiddag heeft op dea nieuwen Rijksweg tusschen Oud Reenwijk en den Nieuwdorperweg een verkearaongeval plaats gehad Aan den wegkant stond een vrachtauto geparkeerd Een luxe auto bestuurd door den heer Bezem uit Gouda als mede inzittende een Ie luitenant van het Ned leger kwam ta veel in den wegberm waardoor de bcr stuurder de macht over het stoor kw t raakte slipte en in volle vaart tegen de stilstaande vrachtauto aan reed met als gevolg dat de luxe auto geheel in elkaar werd gedrukt en de inzittenden zwaar werden gewond De heer B werd met een ziekenauto naar het ziekenhuis te Gouda vervoerd terwijl de Ie luitenant naar het militair hospitaal te Rotterdam werd overgebracht Doktershulp was spoedig ter Plaatse Terwijl de ziekenauto op den Rijksweg aan het keeren was kwam een militair motorrijder aangereden die kwam te vallen maar toch geen Ictsel opliep G Z C ZESTIG JAAR Voorzitter Mr S H Smit Lid van Verdienste van den K N Z B In de fleurig versierde zaal Kunstmin hield Zatermiddag het bestuur van de Goudsche Zwemclub receptie ter herdenking van den dag 19 Mei waar voor 60 jaar deze vereeniging werd opgericht Een schat van bloemen en talrijke sprekers hebben op dezen middag de gevoelens vertolkt van allen die hartelijk met de GZC medeleven Naast vele particulieren mocht de jubilaresse gelukwenschen ontvangen van de polo commissie van den KNZB de Zwemkring Gouda en verscheidene zwem en sportvereenlgingen Voorts van het personeel van de gem zwemlnrlchting de sociëteit Ons Genoegen sporihandel Verkerk Het bestuur van het Spaardersbad bood een polobal van vooroorlogsche kwaliteit aan terwijl de zwemver De Gouwe een fraai wandbord en De Maas een zilveren legpenning ten gischenke gaven Bij monde van den heer E A Polet wethouder vergezeld van de wethouders Mevr van Danzlg Melles en de heer C H Hagedoorn bracht htt gemeentebestuur van Gouda haar gelukwenschen Burgemeester Mr Dr K F O James was wegens ultstedlghcld verhinderd De l on Ned Zwembond was vertegenwoordigd door den voorzitter Jan de Vries en de secretaris C Altlnk In zijn toespraak herinnerde de bondsvoorzitter aan de vele mooie bladzijden die de GZC In haar annalen toont Al lün de sportieve prestaties niet meer op die hoogte van ruim twintig jaar geleden toen de beste zwemmers en polospelers w o het 1400 pond eerste zevental in de GZC aanwezig waren toch vieren sportivifelt en jovlallteit bij haar nog immer hoogtij De zwempropaganda werd immer krachtig gevoerd en wanneer de GZC speelde leefde heel Gouda mee Groote figuren schonk de Goudsche Zwemclub aan den bond waarvan één boven allen uitkwam de helaas te vroeg ontslapen onvergetelijke Jaa C den Boer wiens nagedachtenis spreker hierbij een oogenbllk wilde eeren De Verkoop van Gras in Zuid Holland De Grondkamer voor Zuid Holland heeft op grond van de artikelen 75 en 76 van het Pachtbesluit voor het jaar 1946 richtlijnen vastgesteld voor den verkoop van gras en de inscharing van vee in die provincie Zoo is het verboden zonder voorafgaande goedkeuring van de Grondkamer gras of hooi anders dan per gewicht te verkoopen Eveneens is het niet toegestaan op grond van een overeenkomst tegen vergoeding vee in een weide in te scharen In het algemeen zal de Grondkamer slechts toestemming vei leenen indien haar is gebleken dat de aard van het grasland of bijzondere omstandigheden verkoop van gras of hooi of inscharing van vee noodzakelijk maken Zij kan daaraan tevens voorwaarden verbinden Voor nadere bijzonderheden over deze RegeUng grasverkoop en inscharing zie men de Staatscourant van 10 Mei 1946 No 92 Vergeet U niet dat U morgen als Uw stamkaartnummer eindigt op een 9 en Uw naam begint met de letter V of W ëen schoen nbon kunt afhalen U moet medenemen Uw tweede dlstributlestamkaart en het nieuwe inleg vel Arbcidcrsfccst LAJ en LA B Gisteren was het voor de Katholieke arbeiders van onze stad en de KathoKeke arbeidersjeugd uit de gehele omtrek een grote dag Het Arbeidsfeest ter gelegenheid van het gouden bestaansfeest van de Katholieke Arb Beweging en de aansluiting van de Kath Arb Jeugdbeweging bij het Verbojid werd met groot en spontaan enthousiasme gevierd Tientallen leden van de K A J verzamelden zich in de loop van de morgen in het gebouw van de arbeidersbeweging aan de Westhaven Een ere vlaggewacht betrok precies op tijd haar plaats in de R K Kerk aan de Gouwe Op het altaar stond een altaarwacht van Kajotters met grote standaardvlaggen De Solemnele Hoogmis werd opgedragen door Pater A A van Riet adviseur der K A B geassisteerd door Pater J Pompen aalmoezenier van de K A J der St Jozefparochie e i Kapelaan A J Leenders aalmoezenier der K A J der O L Vr Heiïielvaartparochie De feestpredikant de Zeereerw Zeergel Heer Dr A A Olierook Centraal adviseur der Ned Kath Arb Bew schetste hoe in een wereld van slavernij voor de arbeiders onder de druk van het kapitalisme de arbeiders ontwaakten en opkwamen voor hun rechten Hij wees op de spreuk Ora et Labora Bid en Werk Door het koor werd op zeer verdienstelijke wijze de Missa Pontificalis Secunda van L Perosi uitgevoerd o l v den heer Steenwinkel aan het orgel de heer Fr de Jong dir organist s Middags om 3 uur marcheerde n demonstratie optocht van het Veemarktterrein af De optocht werd begeleid door het muziekcorps St Caecilia en door een corps uit Schoonhoven Nadat men op de Markt aangekomen was gaf de voorzitter der K A B het woord aan den heer M J Braspenning een K A J propagandist uit Breda Spr feliciteerde de aanwezigen van de K A B met hun gouden bestaansfeest en zette de stichting en het doel van de K A J in een korte duidelijke bewoording uiteen De K A J heeft een organisatie nodig om de arbeiders in hun noden te heipen hen hoger op te voeren en hun eigen persoonlijkheidsgevoel te doen ontwikkelen De K A J zal de jonge werklnan strijdbaar maken vormen en mondig maken zodat zi het vraagstuk van de arbeidersjeugd zelf zien en zelf oplossen Door den voorzitter der K A B den heer A Hoonhout en den Districtsleider der K A J den heer A Bastiaanse werd een krans gelegd bij het Monument voor de Gevallenen terwijl onder zacht tromgeroffel de vlaggen de groet brachten De stoet ruim 1000 man begaf zich hierna naar de St Jozefkerk aan de Gouwe waar een Pontificaal Lot werd opgedragen Nadat men het Strijdlied van het Verbond had gezongen sprak Rector H A J Drost nationaal aalmoezenier van de K A J Alles vatte spr in dit ene begrip samen De wereld terug naar God Velen erkennen Hem niet als hun Schepper loochenen Hem gaan hun eigen weg en stellen hun eigen wetten Het zal met hen gaan als met de aarde als deze haar baan om de zon niet meer wenste te gaan en haar eigen weg en wetten zou kiezen Een heerlijk moment was de plechtige processie van ruim 160 bruidjes die op het altaar een bloemenhulde aan St Jozef brachten Door een der geestelijken werden de werktuigen gezegend Opdat over het werk zegen zal zijn Met een kort Lof werd de kerkelijke viering van het Arbeidsfeest besloten Het Prentenboek van den Rozenkrans Als een waardig slot van het door de K A B en de K A J gisteren georganiseerde arbeidsfeest bij gelegenheid van het 50 jarlg beslaan van de Katholieice Arbeidersbeweging te Gouda voerden de Ghesellen van de Spelewel onder lei kleetScmU treffel k Hoc kunnen we dit anders verwachten o l v Anton Sweers Weer v ar w a chting dom het K N MLLtotawrgcMVMd Wordt verwaehti Tamelijk heldere nacht overdag gedeeltelijk bewolkt kans op een enkele verspreide onweersbol vr warai strakke wind Ook het knapenkoor mocht erzQa De jongens gaven frlsch spel te zica Het was een avoad die op een hoog zoo niet een zeer hoog cultureel godsdienstig peil stond waaraan wij meer behoefte hebben dan aan de vele leege tukken die weinig of geen inhoud hebben daardoor niets zeggen en aict tot het hart spreken De Ghesellen van de Spelewel hebben Inderdaad zooals Pater A v Riet O P M het in zijn slotwoord zei de kroon gezet op dit mooie Arbeidsfeest van de K A B en de K A van Gouda Vat Is r In Gouda la doant Contactavoad Stolwi kcrslais Vrijdagavond J l hield de Oranjever eenlglng Stolwijkersluis in Concordia haar tweeden contantavond sinds haar bestaan De voorzirter de heer Slingerland opende de vergadering met een welkomstwoord waarbij hij het doel van dezen contactavond beschreef Aan het eind van zijn rede verzocht hij om één minuut stilte Hierna volgde de opvoerüiig van De big van het 168ste gespeeld door de eigen tooneelclub Vooral het tweede bedrflf was een onbedaarlijk lachsncces en aan het slot werd den spelers een dankbare ovatie gebracht Een gezellig bal besloot dezen zeer geslaagden avond Reunie Vrijdag t m Woensdag De 5d Piloot Toegang boven H jaar Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag t nu Donderdag De Dief van Bagdad Toegang boven H jaar Thalla Theater Vnjdag t m Woensdag De roode aarde Toegang boven 18 jaari Dinsdag 21 Mei Leger dei Heilt 2 15 uur Gezlnsbondsamenkomst 7 30 a Ledenvergadering Idem Ned Herv Ver Calvfln 7 30 i Ds D van Ent Braat van Montfbort Woensdag 22 Mei Vr e Evang Gem 2 ugestraat 38 3 nor Gebedsoor Idem Concordia 3 uur De Sprookjesspelers voert op Drie betoovcrd prlasesjes UIT DEN OMTREK Idem Leger des Hells 8 oor Openlochtsamenkomst N Markt REEUWIJK Zwaar oaweer Zaterdagnamiddag ontlastte zich boven Reenwijk een zware onweersbul waarb de bliksem insloeg in de keuken vanden kruidenier Q Groenendijk la de afd Middelburg Een aan de wand hangend splegehje werd in stukken geslagen terwijl ook de aanrecht in de keuken werd geraakt en de electrische meter uit elkaar sloeg Ook een aantal zekeringen In de bovengrondsche electrische geleiding sloegen door Idem bovenzaal Reanie 7 aar Ds Borger de menschwan morgen Idem Bureau Groot Gouda 7 8 30 uur Spreekuur voor Gerepatrieerden Donderdag 23 Mei Geraf Gemeente Stationsweg 3 uur Bevestiging en 7 oor Intrede van Ds Steenblok Idem Leger des Hells 5 oor voor kinderen en 7 30 anr voor volwassenen opvoering van Repelsteeltje Ala hooge zeldzame onderscheiding zal aan de GZC de bondsvlag als blijk van erkentelijkheid worden uitgerlkt Wegens textielschaarschte was het echter nog niet mogelijk geweest deze vlag te vervaardigen In den persoon van den voorzltrer Mr S H Smit werd de zwemclub geëerd door diens benoeming tot lid van verdienste van den KNZB Jan de Vries besloot met zijn vertrouwen uit te spreken dat de oude kracht van GZC weer In de toekomst moge terugkeeren Mr Smit dankte voor het gesprokene en de belde onderscheidingen Hij betreurde het dat wij thans geen open zwemlnrlchting hebben zoodat GZCzlch voelt als een eend zonder vijver De krachten In de GZC zijn echter voldoende en met hulp van den KNZB zal men er wel komen Tevens was aanwezig de heer W P H Smit broer van Mr S H Smit die sinds kort uit Indie terug is en vroeger een groote rol gespeeld heeft in het GZCpolo zevental Tot slot feliciteer de de heerj J Engelbregt namens dedonateurs trlce8 enbood een geschenk onder couvert aan Spreker haalde aan dat de GZC ook In den bezettingstijd zooveel gelegenheid tot zwemmen had gegeven Als 83 jarlge die zelf nog elke week komt zwemmen flep hij de jeugd toe om trouw de tralnlngsavonden bij te wonen en ap die wijze groote prestaties te bereiken Om 9 uur werd voor leden en geaoodlgden een Intieme dansavond gegeven waar ter afwisseling eenige zeer geslaagde voordrachten zang en schetsjes ten tooneele werden gebracht door Theo Domburg Anita Menist Jef de Grootenjaap Maarleveld hetgeen door alle aanwezigen zeer op prijs werd gesteld Het was allaat toen men alt elkaar hing en GZCde viering van haar geboortedag welkeeen eenvoudig doch waardig karakterdroeg besloot J