Groot Gouda, maandag 20 mei 1946

KapHein Klakkebos op de LeeuwenUicht door O Til RotiBW Bussen vo M traject Nijmegett Venlo Begin volgen de week zullen door de MaaasbuurtspoorwegMij te Gennep een drietal nieuwe Bedfords bussen in gebruik genomen worden welke door de N V Carrosseriefabriek Verheul te Waddinxveen zijn gereed gemaakt en zullen worden ingezet op het traject Nijmegen Venlo Voor den oorlog had de BuurtspoorwegMij 25 bussen in bedrijf doch op het tijdstip der bevrijding waren hiervan slechts twee stuks overgebleven Huwelijk met vijandeli e onderdanen Van politiezijde schrijft men ons Het secretariaat van de Commissie voor huwelijken met vrouwen van vijandelijke of andere vreemde nationaliteit is gevestigd Nafssauplem 8 Den Haag Ter verkrijging van eenvergunning tot voortgezet verblijf hierte lande van vrouwen op wie vantoepassing is t Koninklijk Besluit van 17 November 1945 no f 278 besluit gevolgen van het huwelijk met vijandelijke onderdanen no 2 zal menzich uitsluitend kunnen wenden tothet hoofd van de plaatselijke pohtievan inwoning zulks met een schriftelijk verzoek j Hetzelfde geldt voor hen die een verzoek willen doen om vergunning tot vestiging hier te lande ten behoeve van vrouwen die nog in net buitenland verblijven ipiOPROGRAMMA VOOR MAANDAG 96 Kapitein Klakkebos daalde van zijn verheven zitplaats liep naar dè leeuwen en hield ze op t eind van n tak een doek met chloroform onder den neus Oogendraaiend en diep zuchtend streken de vier woestijnbewoners het vaantje waarop ze stevig en a oende gebonden werden En toen ze s avonds bijkwamen zaten ze al veilig en wel in een nieuwen wagen achter den trein 95 Nou jongens daar gaat ie fluisterde de kapitein Hij gaf een vastberaden ruk aan het touw de dolk sneed het touw waaraan de doorgehakte boom hing door en de zware boom viel met een slag precies op de staarten van de leeuwen zoodat ze alle vier gevangen zaten Hoe ze ook rukten ze konden met geen mogelijkheid loskomen en het was n gebrul om kippevel te krijgen I Briefpost en deviezen In verband met de deviezenbepalingen zullen met ingang van Mei as alle voor het buitenland bestemde brieven ook aangeteekende die meer wegen dan twintig gram eeopend aan een postinrichting met uitzondering van de postagentschappen in de steden moeten worden aan Shilting van deze stukken moet in tegenwoordigheid van den loketambtenaar plaats vinden Gaan studenten weef oogst binnen halen In de Amsterdamsche studentenwereld wordt op het oogenblik weer een actie gevoerd orti hulp te verleenen T ij het binnen halen van den oogst De gemeente Termunten in de provincie Groningen die door evacuatie en kustbeschermingsmaatregelen der Duitschers in den oorlog zeer heeft geleden heeft aan deze hulp n l dringend behoefte in den komenden zomer Behalve gratis onderdak voeding en werkkleeding zal den studenten een goed loon voor hun arbeid worden verstrekt ledere vfij villiger verplicht zich minstens twee weken medewerking te verleenen bij het bmnenhalen van den oogst De Sloterdijk met 1030 repatrieerenden te Rotterdam aangekomen iVkt 1030 repatrieerenden aan boordis Zaterdagmorgen De Sloterdijk uitBatavia te Rotterdam gearriveerd Urn 12 uur werd met de ontscheping begonnen Alle passagiers bereikten Zaterdag nog de plaats hunner bestemming ming j j C E Baron van Lynden overleden Op 58 jarigen leeftijd is te Den Haag plotseling overleden Jan Carei Elias Baron van Lynden oud hootd van den Rijksgebouwendienst De teraardebestelling zal plaats hebben Woensdag 22 Mei a s te 14 uur op de algemeene begraafplaats van de Kerkhoflaan Havenstaking duurt voort Zaterdagavond is er contact opgenomen tusschen minister president Schermerhorn eenerzijds en de E V U anderzijds In verband hiermede deelt de leiding der E V C mede dat de staking der Nederlandsche zeelieden en de daaruit voortvloeiende havenstakingen onverminderd zullen voortduren en dat Maandagmorgen in Kotterdam en Amsterdam vergaderingen met de zeelieden zullen worden belegd waarin de situatie zal worden besproken Voorts zal het onderhoud dat de E V C m t den min pres heett gehad nader worden toegelicht BUITENLAND Toch oorlog tusschen Penjië en Azerbeidsjan Radio Tebris meldde Zondagavond dat Perzische troepen Azerbeidsjan hebben aangevallen De aanval werd ARA 18 00 Nj I 301 m VARA18 00 Nieuws 18 15 Novel rtnaders 18 30 Programma voor Ned Strijdkrachten 19 00 Vervolg S SeVenaders 19 15 DeparteSïtók Szending 19 30 Viool en no 2000 Nieuk 20 05 WeeroverSfm08 Omroeporkest 20 40 Het fïnrekvan de wede 20 50 OmroepSr21 30 Hoorspel 22 15 uilVERSUM II 415 m NfRV 18 00 Mandolinata 18 45 Jortpraatje 19 00 Nieuws 19 20 Met Sd en plaat voor U paraat 19 40 rWrie 20 00 Nieuws 20 05 Land Sbouw 20 20 Psalm 138 20 55 rL vriie tijfl van den militair 21 15 Omroepkamerorkest 22 00 Nieuws 15 Het actueel geluid 22 30 Moeiliike teksten uit het Oude Testament 7250 Pianorecital 23 20 Avondconcert 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR DINSDAG HILVERSUM I 301 m AVRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtend gymnastiek 7 30 Gr pl 8 00 Nieuws S 5 Gr pl 9 15 Morgenwijding P L Vermeulen N H Pr te Laren 9 30 Een vroolijk progra ma 10 30 Van vrouw tot vrouw 10 35 Operetteklanken 1100 Voordracht 11 15 Piano recital 1145 Familieberichten uit Indie 12 00 Orkest Guus van Opstal 12 30 Ons Platteland 12 40 Pianoduo 3 00 Nieuws 13 15 De Vagebonden 14 00 Met naald en schaar 14 20 De Kwintetspelers 15 00 Wat vinden vrouwen van de politiek 15 15 Gr pl 15 35 2uidAfrikaansche liedjes 15 45 Piano en orgel 16 05 Sonate no 2 6 30 Kindertijd 16 45 van 14 18 17 00 Dat kun jij ook 17 30 Het radio dansorkest HILVERSUM II 415 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgengebed 7 45 Gr pi 8 00 Nieuws 8 20 Gr pl 9 00 Opgewekte melodieën 9 30 Waterstanden en politieberichten 9 50 Opgewekte melodieën 10 15 Lichtbaken 10 30 Gr pl 10 40 Een lied van Sevilla 10 45 Als de ziele luistert 11 30 Gr pl 11 45 CelJo recital 12 15 Moedertje Rusland vertelt 12 30 Lunchconcert 13 00 Nieuws 13 20 Lunchconcert 13 45 De Volksdans 14 00 Gr pl 14 50 Muziekkalender 15 00 Voor de vrouw 16 00 Nachtvorstverwachting 16 02 Radioziekenbezoek 16 30 Zang en piano 17 00 Hedendaagsche Nederlandsche Kamermuziek 17 30 Cursus over de ontwikkeling van h et kunstlied BINNENLAND De Postzegel der symbolenen zeeheldenserie Zooals reeds eenigen tijd geleden kekend werd gemaakt zullen de postzegels met afbeeldingen van de Oermaansche symbolen en van zeehelden met ingang van 1 Juni buiten gebruik worden gesteld en hun waarde voor de frankeering verliezen Inwisseling van dezl postzegels tegen die van het gangbare type is niet mogelijk Valsche stembiljetten in Tilburg Het was de Tilburgsche recherche ter oore gekomen dat bij gelegenheid van de stemming voor de Tweede Kamer op 17 Mei te Tilburg frauduleus stembiljetten onder de burgerij in omloop waren gebracht en in de tembus gedeponeerd In verband liiermede zette de recherche de omgeving van de Enchotschestraat te Tilburg af voor een controle De recherche trof omstreekt half Iwee in den namiddag een auto aan Waarin zich een aantal aanhangers van Arnold Meyer bevonden het waten de heeren C C A en A M J A beiden wonende aan den Bredasche weg te Tilburg De heer H bestuurde de auto in den wagen werden 127 Stembiljetten aangetroffen voor de temming der verkiezing der Tweede Kamer van de Staten Generaal kiesTcring Den Bosch Volgens verklaring van verdachten Werden de Stembiljetten door aanhangers van Arnold Meyer verspreid on iVertrouwde personen van de er vt iiiuuwuc pciau Tilburgsche burgerij waarbij deze op gewekt werden deze in de stembus te deponeeren Verwelkoming Prinseli Paar in Zwitserland De Zwitsersche minister van Buiten ndsche Zaken dé heer M Petitpierre 1 zich vandaag haar Geneve be even om Prinses Juliana en Prins hard bij hun aankomst per vlieg uit naam der regeering welkom e heeten H VCX R UW RECLAME m GOUDA EN OMGEVING l DAGBLAD GIOOT üOUDli ingezet vanuit het Zuid Westen uit de streek der Koerden rondom het meer van Oermia In Tebris is de staat van beleg afgekondigd Er is een militaire regeering gevormd en elkeen die zich na II uur des avonds op straat vertoont wordt neergeschoten Het Nationale leger van Azerbeidsjan had reeds bevel ontvangen omte vechten indien het werd aangevallen De oorlog dreigde reeds toen deonderhandelingen in Teheran met den ministerpresident van Azerbeidsjanover den status van deze provinciebinnen het Perzische rijk mislukten In een r dlo rede had Pisjevari re ids het voornemen van Azerbeidsjan versterkt om zich met geweld te verzetten tegen elke poging der centraleregeering de provincie binnen te trekken De Perzische regeering heeft reedswekenlang troepen samengetrokkenlangs de geheele grens van Azerbeidsjan van Irak tot de KaspischeZee Volgens waarnemerf in Teherankan het Perzische leger in het Noord Westen op zijn hoogst 10 000 mansterk zijn daar het elders gebondenwordt door bandieten en opstandigestammen Azerbeidsjan daarentegen de dichtst bevolkte provincie van hetland zal waarschijnlijk een veel groo ter strijdmacht ter been kunnen brengen Perzië weer op de agenda Zondagavond werd hier medegedeeld dat de Perzische kwestie weer op de agenda van den Veiligheidsraad der V N zal voorkomen in de zitting die Woensdagmiddag 3 uur a s zal heginnen Op verzoek van den secr generaal der V N zal Giral de min president van de Spaansche republikeinsche regeering a s Donderdag de zitting te New York van de Subcommissie van Onderzoek in de Spaansche kwestie bijwonen De Veiligheidsraad is er van in kennis gesteld dat alle buitenlandsche troepen Syrië in de eerste helft van April hebben verlaten Dreigende stakingen In de Ver Staten dreigt een staking van 25 000 spoorwegarbeiders die vermoedelijk a s Donderdag begint terwijl tevens 400 000 mijnwerkers gedreigd hebben het werk weer te zullen neerleggen Amerika gaat hiermede naar wat de New York Times noemt een interne crisis van ontzaglijke afmeting tegemoet Ook elders aan het Arbeidsfront pakken donkere wolken zich samen want de zeelieden willen in Juni het werk neerleggen In Zuid Afrika gaan 200 000 werklieden in de goudmijnen van de rand in staking als aan hun eischen niet voldaan wordt Amerikaansche Spborwegstakng uitgesteld Reuter De Amerikaansche spoorwegstaking is uitgesteld tot 23 Mei a s SEYSS RUILT MET VON PAPEN Een speciale verslaggever van het AJ P seint De verdediging van Seyss Inqoart is geplaatst vow die van Von Papen Hierdoor zal de verdedi g van Seyss hiquart ongeveer een week eerder plaats vinden Zaterdag heeft de Amerikaansche aanklager Dodd bezwaar gemaakt tegen de toelating van zeventien documenten die alle t etrek king hadden op Oostenrijk Tegen de documenten van Seyss Inquart die betrekking hadden op NederlMid is in eerste instantie geen bezwaar gemaakt 20 Mei geen Perzisch rapport over Sovjet Russische ontruiming Achmed Ohavam Es Sultaneh de eerste minister van Perzië heeft Trygve Lie den secretaris generaal der V N in een telegram meegedeeld dat de Perzische regeering niet in staat zal zijn overeenkomstig het 8 Mei door den Veiligheidsraad genomen besluit 20 Mei aan deze instantie gedetailleerde inlichtingen te verschaffen over de terugtrekking der Sovjet Russische troepen uit Noord Perzië Veider meldt Reuter dat de V S aan den Veiligheidsraad een lijvig rapport hebben voorgelegd dat volgens welingelichte kringen inlichtingen bevat die van groot belang zijn voor de subcommissie van den Veiligheidsraad die met t onderzoek in het Spanje van Franco belast is De honger in Duitschland De Britsche sectie van den geallieerden Bestuursraad in Duitschland deelt mede dat een speciaal gevormde treinpolitie thans de aardappeltreinen in Duitschland b seleidt om deze treinen tegen overvallen van hongerigen te beschermen De politie is gerechtigd van vuurwapenen gebruik te maken Eenige treinroovers werden reeds doodgeschoten INOIË De reactie in Ned Indië op de verkiezingsuitslagen De officieele reactiö op de verki dngsuitslagen in Nederland beperkt zich te Batavia in alle kringen tot uitingen van verrassing over het feit dat de P v d A zich niet als de grootste partij heeft kunnen handhaven Met betrekking tot de verkiezingen en haar gevolgen voor de oplossing van de Indonesische kwestie geven verantwoordelijke kringen over het algemeen er de voorkeur aan af te wachten en te zien of de politiek van dC huidige regeering zal worden gehandhaafd door de benoeming van prof Schermerhorn als minister president Naar aanleiding van de stemming over de motie Van Poll neemt men hier algemeen aan dat de coalitie tusschen de katholieken en de P v d A een groote kans heeft te worden verwezenlijkt Men verwacht dat de ontmoeting tusschen dr Van Mook en Sjahrir welke vandaag zal plaats hebben in hoofdzaak een informatorisch karakter zal hebben Sinds dr Van Mook s vertrek uit Ned Indië hebben beiden elkaar niet meer ontmoet De republikeinen verwachten dat dr Van Mook Sjahrir zal inlichten over de door hem medegebrachte nieuwe richtlijnen van ErisnognieigenoBg Uw Maizana fabrikaat Ounraa m to voMmr aan da graota vraag V lavaraneiar staada waar hij U niat vargaat aia ar Unnaniceint MAIZENA SlJHYL de Nederlandsche regeering Het zal vandaag de eerste keer zijn dat er besprekingen van dergelijken aard zonder de aanwezigheid van eenigen Britschen vertegenwoordiger plaats vinden Men heeft het gevoel dat gr aan beide zijden oprechte po ginge zullen worden gedaan om ov fr het huidige derde punt heen te geraken Er moet echter de nadruk op worden gelegd dat dit alleen stap voor stap kan geschieden vooral omdat er nog te veel vitale punten in de verhouding tusschen de Nederlanders en de Indonesiërs zijn die nog steeds grondig moeten worde bediscussieerd Zoo kan men bijvoorbeeld noemen den duur van de overgangsperiode welke zal moeten verstrijken voordat de Indonesiërs kunnen besluiten of zij volledige onafhankelijkheid verkiezen dan wel binnen het koninkrijk der Nederlanden willen blijven Zoo is er verder de samenstelling van het autonome republikeinsche kabinet zal het worden versterkt door Nederlandsqhe adviseurs die op den achtergrond blijven of zullen Nederlandsche deskundigen in het kabinet in sommige ministeries hun intrede doen Niet minder belangrijk is de toekomst van Sumatra waar de Indonesische republikeinen in sommige ge bfeden de feitelijke macht hebben doch deze in het grootste deel van het eiland missen er zijn op Sumatra vele voorbeelden dat de bevolking onderiing strijd voert en het gezag van dag tot dag wisselt Er moet echter een gemeenschappelijke grondslag worden gevonden om over het derde punt heen te geraken en tot een effectieve overeenstemming te komen er heerscht in Batavia een m atig optimisme dat dit in de naaste toekomst zal kunnen worden bereikt De laatste Nederlandsche vluchtelingen op Ceylon Een speciale trein met 21 wagons heeft Zaterdag de laatste groep Ne deriandsche vluchtelingen wier aantal 643 bedraagt onder wie 18 invaliden uit hun kamp te Kandy naar Colombo gebracht alwaar zij zullen worden ingescheept Ontmoeting Dr Van Mook en Sjahrir Naar alhier verluidt zal dr Van Mook vandaag een ontmoeting met Sjahrir hebben Dit betedtent in feite de hervatting van de besprejdngen tusschen de Nederlanders en de faitionedërs