Groot Gouda, maandag 20 mei 1946

die zouden verkiezen te blijven zouden een eed van trouw aan de besturende autoriteiten vair de v n moeten afleggen De geïnternationaliseerde zone zou betrokken moeten worden bij douaneen handelsovereenkomsten met de westelijke mogendheden om haar welvaartsmogelijkheden te verzekeren De veiligheidsraad zou een internationale bestuurscommissie van elf leden voor de zone van Rijnland en Ruhrgebied moeten benoemen welke commissie samengesteld zou moeten worden uit vertegenwoordigers van de Groote Mogendheden en van de nietDuitsche nabuurstaten alsmede vertegenwoordigers van het gebied zelf Proces tegen bewakers varf Conc ratiekamp Te Celle Prov Hannover is een proces begonnen tegen 5 mannelijke en 3 vri uwelijke leden van het bewakingspersoneel van een concentratiekamp voor vrouwen Zij worden beschuldigd van moord mishandeling en sexueele uitspattingen Het proces zal waarschijnlijk 2 weken duren het huid e rantsoen voor den not malen verbruiker tegen b in Juni van Sm tot 400 è 500 caloryÉjp edaaki zal zijn Zdfs tnet het lfflS rantsoen zoo verklaarden de omcieren kan een mensch het globaal geschatt 6 maaiuiea uithoudoi maar de dood kan alleen afgeweerd worden door gebruikmakfaig van particuliere voorraden en den rwarten bandd ten 4 209 000 ton Noorw 2 393 000 ton Frankrijk 1 814 000 ton Nederland 1 555 000 ton plus de verliezen van eenige anderelanden Op basis van de verdeelingspercentages waarbij voor ons land 6 59 werd vastgesteld zullen wijvan de ter beschikking staande Duitsche handelsvloot 288 schepen met ntonnage van circa 770 000 ton dereeds genoemde 50 Q00 ton ontvangen Een zonderling gevolg van deze verdeeling volgens de vastgestelde percentages is wel dat de VereenigdeStaten die gedurende den oorlog hunvloot hebben uitgebreid tot een ongekende hoogte zoodat daar reeds gesproken wordt over het opleggen vaneen deel der beschikbare tonnage enover den verkoop van schepen aan tbuitenland thans nog een behoorlijkgedeelte van de Duitsche tonnage zullen ontvangen u w Overgenomen uit het weekberichtvan de Robaver nen Vemtinderit van ran in Amerikaansche De Duitsche raad het besturend li chaam in de Amerikaansche zone van Duitschland heeft aangekondigd dat de voedselrantsoenen voor de Duit schers in deze zone met ingang van 27 Mei aanstaande zullen worden teruggebracht tot een waarde van 1 180 calorieën tegen 1 275 calorieën op heden Amerikaansch plan voor industrieele en Economische ontwapening van Duitschland Bij de Amerikaansche Senaatscommissie voor militaire aangelegenheden is door het bureau voor buitenlandsche economische Zaken een program voor de verzekering van de industrieele en economische ontwapening van Duitschland volgens de verklaring van Jalta en het protocol van Berlijn ingediend Volgens dit program wordt onder meer voorgesteld het Ruhrgebied en het Rijnland tot zones van strategisch belang te verklaren en onder internationaal beheer te plaatsen Na de militaire bezetting zou een permanente burgelijkevcommissie op de ontwapening moeten toezien De belangrijke industrieele eigendommen in de betreffende gebieden zouden door een openbaar internationaal lichaam beheerd moeten worden Alle Duitschers die tijdens het nazi regiem verantwoordelijke posten hebben bezet en allen die zich na 1934 in de betreffende gebieden gevestigd hebben zouden moeten worden uitgewezen Alle andere Duitsche inwoners zouden mogen kiezen blijven of vertrekken naar ander Duitsch gebied De inwoners BUITENLAND De taak van den geallieerden Bestuursraad voor Japan Tijdens een bijeenkomst van den Geallieerden Bestuursraad voor Japan is het tot een hevige woordenwisseling gekomen tusschen It gene raal Derefyanjo het Russisch hd en Atcheson vertegenwoordiger van MacArthur over de kwestie hoe de Raad het best den opperbevelhebber generaal MacArthur van advies zou kunnen dienen Derefyanjo zeide dat de huidige gang van zaken den leden van den Raad geen gelegenheid gaf hun respectieve regeeringen te raadplegen daar de bestuursmaatregelen den leden van den Raad slechts 48 uur voor publicatie toegezonden werden Atcheson antwoordde dat de leden hun regeeringen niet behoefden te raadplegen daar de maatregelen een uitvloeisel waren van besprekingen Hij Atcheson was vah meening dat de Raad er was om de bezetting te vergemakkelijken inplaats van haar te dwarsboomen Naderhand zeide Atcheson dat een petitie welke op verzoek van Derefyanjo besproken werd en volgens welke op 1 Meidag een oneerlijke verdeeling van rijst plaats gehad zou hebben en op vergaderingen en redevoeringen toezicht zouden zijn uitgeoefend de kenteekenen van communistische propaganda droegen De Voedselsituatie in de Britsche zone van Duitschland Hooge offideren van de secties Gezondheid en INDIË Java s bevolking tijdens de Japansche bezetting Naar wij vernemen zijn te Batavia s+atistieken aangetroffen tijdens de Jap nsche bezetting door officieele Indonesische instanties voor de Japariieezen opgemaakt over geboorte en sterfte op Java en Madoera De cijfers loopen over de jaren 1943 en 1944 Het totale geboortecijfer bedroeg voor 1943 1 314 000 voor 1944 1 105 000 tegen 1 376 000 in 1939 Het totale sterftecijfer voor 1943 was 936 000 voor 1944 1 423 000 tegen 881 000 in 1939 De nataliteit bedroeg voor 1944 25 promille de mortaliteit 33 promille Op grond van deze cijfers kan geconcludeerd worden dat het gebied Java en Madoera in 1944 door minder geboorte en meer sterfte een verlies leed van 813 000 zielen of ongeveer 2 percent Ontyvikkeling van hef postverfcaer per auto eh per trein 20 Mei 1945 1 Gd 1945 31 Dk 1945 6 Mat 1946 f Bk afticncbeenh d itall 1000 p r dog afgelegd km voor Sr aS Zl éA l t4638 DE STOOMVAART MIJ NEDERLAND TIJDENS EN NA DEN OORLOG Dezer dagen publiceerde de Directie van de Stoomvaart Maatschappij Nederland als eerste der scheepvaartmaatschappijen een voorloopig verslag over de wederwaardigheden gedurende de oorlogsjaren Zeer in het kort bevat dit uitermate lezenswaardige verslag de volgende hoofdpunten De vrachtvloot is in den loop van het jaar 1946 weer op het vooroor logsche peil er is zware schade toegebracht aan de etablissementen der maatschappij niet alleen in Nederland maar eveneens in Indië en ten slotte overweegt de Directie zich ook te gaan bewegen op het gebied van het vervoer door de lucht Interessant zijn de berichten over de samenstelling van de vloot De eigen vloot der Stoomvaart Maatsch Nederland en de schepen welke zij in den loop der oorlogsjaren op eenige wijze onder haar beheer kreeg bestond uit de volgende deelen Eigen vloot in Mei 1940 6 passagiersschepen 4 vrachtschepen met passagiers accomodatie 22 vrachtschepen 4 schepen in aanbouw in Nederland In den oorlog in beheer gekregen 9 in beslag genomen Duitsche schepen 4 motor passagiersschepen der Ver Nederlandsche Scheepvaart Mij 2 schepen door de Regeering aangekocht onder het Allied Tonnage Replacement Scheme 4 schepen van de Amerikaansche Regeering later overgedragen aan de Koninnklijke Paketvaart Mij Hiervan gingen in den loop der jaren de noodige schepen verloren n l Van de eigen vloot 15 schepen Van de onder beheer staande schepen 8 der Duitsche schepen 1 schip van de Ver Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij Deze verliezen worden gecompenseerd op de volgende wijze welke zooals reeds vermeld er toe zal leiden dat in den loop van dit jaar de vrachtvloot haar vroegere peil weder zal hebben bereikt Nieuwbouw Van de 4 in 1940 in aanbouw ziinde schepen werden er twee door de Duitschers afgebouwd Beide zijn in Duitschland teruggevonden één is evenwel sterk beschadigd De beide andere kunnen in 1946 gereed zijn Aankoop Er wordt met de Regeering onderhandeld over den aankoop van 4 tur binevrachtschepen die voor rekening van de Regeering in de Vereenigde Staten worden gebouwd en die ook in 1946 gereed zullen zijn Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat de Maatschappij van Regeeringswege nog een of meer sch pen krijgt toegewezen bij wijze van schadeloosstelling De totale scheepsverhezen gedurende den laatsten wereldoorlog bedroegen ruim 23 2 millioen ton verdeeld als volgt Engeland 10 870 000 ton Ver Sta der totale bevolking Op grond van de afzonderlijke aangetroffen statisHeken betreffende de Residentie Batavia zou voor Java en Madoera htt geboortecijfer mogen worden getaxeerd op 18 promille en het sterftecijfer op 40 promille een sterfteoverschot derhalve van 22 promille of rond 1 000 000 zielen bij een normaal accres van 500 000 zielen Zonder rekening te houden met de enkele honderdduizenden Javaansche dwangar beiders door de Japanners weggevoerd zou de oorlog op Java en Modoera gekost hebben in 1943 12O O00L in 1944 813 000 in 1945 ongeveer 1 500 000 dus totaal in 1943 tot 1945 ongeveer 2 450 000 zielen Men moet vreezen dat deze ongunstige ontwikkeling in 1946 nog nawerkt en dal het totaal der directe en indirecte oorlogsverliezen op Java en Madoera tusschen de 3 en 4 millioen zielen bedraagt Activiteit in de omgeving van Batavia De Nederlandsche legervoorlicbtingsdienst deelt mede dat op den i4en Mei bij een onderzoek van een kampong in de omgeving van Batavia den terroristenleider Agoes is gearr steerd en bij een poging tot ontvluchting door een schot is geraakt Twec leden van de bende zijn gearresteerd Een karabijn eenige handgranaten en een hoeveelheid muifftie werd buitgemaakt Eerste Rijstzending te Batavia verwacht Volgens de Evening News die in NederlandschIndië verschijnt wordt de eerste rijstzending per schip uit de binnenlanden voor de door de g allieerden bezette gebieden morgen te Batavia verwacht De kwaliteit is tot op heden onbekend Het vervoer zal verder per trein geschieden OFFICIEELE PUBUCATIE NUMMERTOEWIJZINGEN Het C D K deelt mede dat de plaatselijke distributiediensten van 19 tot 25 Mei de volgende nummercoupures zullen uitreiken jam 888 thee 802 889 brood 871 Am bloem 872 Inl bloem 873 reductie boter 890 melk 891 892 waschpoeder 893 aardappelen 894 895 eieren 7ffl eieren rantsoenbon art 37 zuidvruchten 896 De toeslag bedraagt vwr jam 50 voor melk waschpoeder en zuidvruchten 10 De toewijzmgen voor boter worden uitgereikt vwr een aantal rantsoenen gelijk aan het nieuwe voorschot van de week van il t m 27 April de toewijzingen voor thee op basis van 2 3 maal het aantal ingeleverde rantsoenen Bovenstaande nummertoewijzingen met uitzondering van die voor melk en aardappelen zijn geldig voor detaillisten van 26 Mei t m 8 Juni voor grossiers van 26 Mei t m 22 Juni De toewijzingen voor melk en aardappelen ziJ geldig van 26 Mei t m 1 Juni a s JU Bij T GOEDEWAAGEN Zonen Bankiers en Assurantie bezorgers te Gouda Boskoop Schoonhoven Woerden bestaat plaatsings mogelijkheid voor eenige geroutineerde en aankomende BEDIENDEN rMofw Jonge Bouviers te koop DE RUITER Moordr Ticadcwcg 1 Dicrcaaiyl Verloofd Add A Wansink en G D Ouivehand Katwijk aan Zte 19 Mei 1946 H l spreekuur va den Prov Voor en Nazorftdien voor Zenuw en Geesteszieken Leider S J P Defckicn Ztouwarti wordt alleen deze week Ip v Dinsdag op Woensdag gehouden op de gewone uren in het v Iter son Ziekenhuis A B JoDQ echtpaar zoekt woningruimte la Gouda Degenen die in de naaste toekomst in aanmerking denken te komen om verplicht kamers af te staan gelieven hierop vooral te schrijven Britven ondtr no 7406 bureau vaii dlt bUd Loopjongen gevraagd Flink loon Boekhandel J DE VEN Wijdêtraat 4 Gevraagd 9ank inencl XANTOOieEDIENDE Brtevea onder no 4567 bureaa v n dit blad Uiterlijk 25 Mei a s moeten Uw kolenbonnen 60 en 61 f worden ingeleverd Bezorg ze hij ons dan zijn Uw bonnen zeker goed besteed iNTOON DESSIMC BranilstoffeDhaidel Oo8thaven24 Telefoon 2404 Gouda GOUDSCHE TOONEELKRING Vrlfdag 24 en Zaterdag 25 iici 8 nar ia gcb Coacordia Tooneelgroep Comedia met het groote successtuk PROFESSOR KLENOW HoafdroUen Ank ▼ d Maer Cbiuys Vootbcreb Guui Citer Giatli toegang voor nieuwe teden die ileh opgeven voor bet volgead telxoen Nog enkele kaartenverkrijgbaar bij de Adm Turfmarkt 80 Óp het kantoor van het Bedrijfschap voor Vee en Vleeich afd P T C GOUDA bestaat gelegenheid tot het plaatsen van 1 of 2 administr krachten M cfvr Zij die kantoorerv en of diploma boekhouden hebbengenieten voorkeur Aanstelling volgens rijksregeling Salarieering naar ervaring en capaciteit Schriftel aanb aan het kantoor van de P T C Karnemelksloot 55 te Gouda Koop en Verkoop van zaken met tevens woningmil lol Zakenbureau Succes Korte Tleadewcg 26 Gonda Geopend vaa 10 12 ea 2 3 nr Tel 3316 Aangeboden PRACHT Airedali Terrier met stamboom Opaline Parkieten Fazanten Pauwen div soorten vogels Fretten Krielen o a BuH Cochin W Anlw Uilebaard Sabelpool W Zw Pair Wyandoihkrielen enz Zw Holl Hoenders Aanvr aan DenBier sDlireDhiBiel Kr d Lek Ttl 477 K1895 TabaksplanUn vanaf heden verkrijgbaar G Hendriksen Achterwillens H 6 Te koop gcvi aagd een goede radio Liefst merktoeitel Bficvra oadar no 7414 bar v d blad lONGEHIlEVIUGD voor opleiding slager Leeftijd ongeveer 19 jaar H SLUIJTER Constantijn Huygensstr 152 Gemeubileerde zit slaapkamer te huur Br öoder no 7413 bar v d blad Biedt zich aan HUISHOUDSTER bi Heer of klein gezin Salaris onno0dig Leeftijd 60 aari P O Br onder no 7407 bur v d blad Zeldzaam mooie mREDllLE TEIRIEIS van het allerbeste bloed met officieele stamboom Q0f Kleiweg 69 Vanaf WOENSDAG 22 MEI kunnen in beperkte mati worden aangenomen KLEEDING L om tt STOOMEN behalve rcgenjassei Kleeding en Ovef gordijnen om te VERVEN Ultsluittndde betef e btwttm De Pelikaan StoomerljeaVarwJ Ka too KW Amerika 21 9 12 Go d rca worden ook aaBgeoom Mafl l a D Kl W Oo th 5j Gevraagd MEISJE heele of halve dagen Hoog IgJ H P VAN WljNGAARDBn Meubelmaker vraagt thuiswei Onverschillig ws j bl Br eader no 7409 bur v