Groot Gouda, dinsdag 21 mei 1946

P GROOT GOUDA H ALGEMEEN DAQBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN S DINSDAG 21 MEi 1946 NUMMER 233 Het Goudsche Tribunaal bijeen wilde vechten Eerst wasi hq vaa 1933 tot 1935 lid geweest en later vanaf 1938 weer Vla de Arbeidsbeurs was hfl tenslotte naar Beest vertrokken omdat hij uit armoede reeds zijn radio had verkocht Wat hij in Brest had moeten bouwen wist hij niet trouwens Noorlander kon zich aiet veel meer herinneren en hij kon volgens zijn zeggen niet meer denken ook Hoe h uit Brest teruggekomen was en waarom wist hij ook nfet meer Later heeft hij zich uit armoede weer bij het Arbeidsbureau aangemeki en is toen vla de NS K K school te Deventer in Neurenberg terechtgekomen Van Nov 42 Is hij daar tot Maart 44 brandwacht geweest en had het munltle depöt in Schoonhoven bewaakt HlJ wist echter niet wat hij bewaakt had en ook was hem de inbond van de kisten niet bekend Verdachte brengt herhaaldelijk naar voren da hij zich maar alles vaag kan herinneren hetgeen Mr Jonker de opmerking ontlokte dat het eigenlijk maar een club van stommcliogen zou zijn geweest Verdachte s Vrouw Leentje de Kwaadstenlet vertelde dat zij nooit iets met de N S B had te maken willen hebben maar zij had haar man er nooit vanaf kunnen houden Mr van Mechelen bracht In zijn pleidooi naar voren dat alles wat Noorlander bedreven had uitsluitend uit armoede en bittere noodzaak was geschied Ten opzichte van het bewaken van munltle depOt voerde verdediger aan dat alleen de N S B bewakers zijn geïnterneerd dos uit hoofde van ban Lidmaatschap waat de anderen ii nooit iets In den weg gelegd Mr van Mechelen nam een voorbeeld aan de vorige zaak waarin het Tribunaal zoo vlot op zijn verzoek inging en vroeg ook voor dezen verdachte oamlddellijke Invrijheidstelling Het Tribunaal achtte hle roor echter geen termen aaawezig en bepaalde de uitspraak over 14 dagen gedateert 8 Bioelmaand 1942 en gericht tot zijn rbeldskameradcn op het belastingkantoor Aan het verwijderen van dingen die herinnerden aan het Koninklijk Huis op zijn kantoor had hij nooit iets gedaan Volgens Oldenbroek was dit geschied door den Inspecteur zelf Zijn evacuatie uft Woerden ia Sept 44 blijkt veel te hebben van een vlucht aaar Duitschland Ook komt uit het dossier nog een brief waarin verdachte instructies vraagt om een Unle wlnkcl die zal worden geopend dicbt te mogen plakken Enkele kameraden zinnen op iets Mr H F v d Bosch acht het in het voordeel van verdachte dat hij tot de capitulatie lid is gebleven en principieel niet als de ratten het zinkende schip heeft willen verlaten De verdediger meent dat verschillende punten niet definitief vast staan en verzoekt het Tribunaal wel rekening hiermede te willen houden bQ het bepalen der strafmaat Hierna krijgt verdachte zelf rolaschoou de gelegenheid om zija op papier gestelde verdediging voor ta dragen waaruit duidelijk naar voren komt dat ook hij één van die politieke gederailleerden uit den vooroorlogschen tijd was die via de jongerengroep der A R en de Burgerwacht bij de N S B verzeilde in de meening daar te kunnen strijden voor Sociale rechtvaardigheid en een beschaafd Europa Het Tribunaal zal over 14 dagen uitspraak in deze zaak doen Maandagmiddag kwam onder voorzitterschap van Mr Jonker het Goudsche tribunaal wederom In openbare zitting bijeen en deed allereerst uitspraak in een viertal zaken waarvan de eerste was tegen L Kwakernaak Het Tribunaal achtte het ten laste gelegde bewezen en veroordeelde Kwakernaak tot een interneering vaa 1 jaar ea negen maanden onder aftrek van den tijd iceds in interneerlng doorgebracht Op 8 Februari 47 zal hij dus in vrijheid gesteld moeten worden Tot 10 jaar na zijn iavrijhcldsstelling l ll ft hem het actief en passief kiesrecht ontzegd terwijl het beheer over zijn vermogen wordt opgeheven De tweede uitspraak was tegen J W Vonk wiens dochter omgang had gehad met moffen zonder dat hij het verhinderd had Bovendien had hij vrijwillig munitie geladen niet alleen om den broode doch uit zuivere nationaal socialistische mentaliteit Het tribunaal achtte ook hier het ten laste gelegde bewezen ea veroordeelde Voak tot interneering voor den tijd van 3 Jaar onder aftrek van den t d reeds in het kamp doorgebracht dus tot H Juni 1948 ontzetting uit de belde klerechten voor den tijd van 10 Jaar na zijn tnvrljheidsstelllng en verbeurdverklaring van de roerende goederen voor zoover zij aan anderen In gebruik waren gegeven alsmede zijn radiotoestel Tenslotte nog de uitspraak tegen P Spekman en Th Spekman die beiden ten laste werd gelegd dat zij o m vrijwillig mltrallleursresten hadden aangelegd Het Tribunaal stelde zich in deze belde zaken op het standpunt dat verdachten op ergerlijke wijze hulp aan den vijand hadden verleend maar dat anderzijds het uitzicht op werkeloosheid en avontuurzocht hun tot hun daad had gebracht Tevens nam het Tribunaal in aanmerking dat wellicht honderden ja duizenden dergelijke gevallen zich hadden voor gedaan die niet geïnterneerd waren en zich niet voor een Tribunaal te verantwoorden kregen In dit verband achtte Mr Jonker het juist om namens het Tribunaal tegen belde verdachten te elschen de ontzegging van het actief en passief kiesrecht voor den tijd van 10 jaar Weer een N S B Het pract scïie sverk in de C J B Het is weer eeoige tijd geleden dat in OBS dagblad een artikel werd geplaatst wat nu eigenlijk de CJB Centrale Jeugd Beweging is en wat haar doelstelling inhoudt Er werd toen reeds op gewezen dat het niet de hoofdzaak Is wat men theoretiseert maar wat men in de practijk doet Daarop zouden wij In den loop van den tijd aog eens terugkomen De practijk van het werk ondergaat een splitsing In twee groepen naar leeftijden n l de Trekvogels van 11 16 jaar en de Roode Wachten van 16 25 jaar ledere groep heeft zijn eigen manier van werken dat natuurlijk door de leeftijdsverschillen wordt gcëtscht Het Trekvogelwerk is gebaseerd op een spel De Groote Reis waarbij men in 4 jaren kennis maakt met zijn jeugdbeweging stad provincie en land In den eerste tijd leert men een proef die technische vaardigheid en levensnormen leert Caarna gaan we over tot het verder uitdijen van deze grondbeginselen Deze worden voornamelijk gelegd ia de kleine groepjes van maximum 10 jongens of meisjes koppels genaamd Daarnaast wordt in deze koppels gedaan aan volkszang spelletjes voorlezen en praatjes over wat er zooal op de wereld te koop is Tezamen vormende koppels een vlucht die minstens 1 maal per week bij elkaar komt en doet aan sport en spel volksdans wandelen niet altijd marcbeeren maar echt wandelen Populaire inleidingen over de stad volksdansen dagwandelingen weekends enz In dit werk wordt het gemeenschapsgevoel sterk gestimuleerd Ook wordt er een zekere verantwoordelijkheid hen opgelegd door het verleenen van verschillende functies en in het instellen van een vluchtraad waarin zoowel leiding als leden zijn vertegenwoordigd een democratische vorm Het terrein van de Roode Wachten ligt meer op het echte Jeugdbeweglngswf rk Men kiest zelf zijn leiding bestuur men administreert men organiseert zelf Men vraagt inleiders Uiterlijk lijkt het of de CJB een groep volksdansers is dje daarnaast in t geheel geea andere problemen bebaadelen Integendeel Wanneer mca de CJB Agenda wekelqki volgt prindpieeW er Als eerste verdachte stond hedenmiddag terecht Johannes Oldenbroek ambtenaar bij de Rijkebelastlngen Ie Woerden Hem werd ten laste gelegd dat hij deel uitgemaakt had van de Landwacht Nederland met jachtgeweer gewapend zooals de Secretaris Mr van Doorainck voorlas Geabonneerd was geweest op Volk en Vaderland het Nationale Dagblad en de Deutsche Zeitung Sedert Juni 1940 was hij lid van de NSB geweest en had op 28 Maart 1942 de gelofte van trouw aan Mussert afgelegd Oldenbroek was aangesloten geweest bij de WA groepspropa andlst later Kring propagandist en nog later Kringlelder van Kring 59 Na zijn ontslag bij het belastingkantoor had verdachte de boekhouding bijgehouden van het NAF en het Agrarisch Front Dit waren wel de voornaamste punten van het wel zeer uitgebreide zondenreglster van dezen verdachte Bij zijn verhoor bleek dat hij als Laodwachter alleen een paar maanden s nachts en s avonds had dienst gedaan vooral om op het smokkelen van groente te letten De NSB had hij uitsluitend f ezlen als een binnenlandsche politieke organisatie en alles wat naar SS of Duitsche annexatie zweemde had hij scherp veroordeeld Ook de organisatie Volk en Evangelie had hij gesteund en toen deze later door de bezetters werd verboden illegaal had voortgezet Het bleek tot onze verbazing dat dus ook voor NSBinatitnien nog een illegaal bestaan kon zijn weggelegd Geen verklaring kon verdachte geven voor een schrijven dat Mr Jonker hem voorhield en waarin hij vroeg om maatregelen te mogen nemen tegen luisteraars naar de Engelsche zender Van de WA beweerde hij automatisch lid te zijn geworden omdat ledere man onder de 40 jaar werd ingeschakeld Hiervoor had hi nimmer iets gedaan Het dossier bevatte echter een sollicitatie waarin hij wel degeliHr vermeldde Hd der WA te zijn Verder was er in het dossier en prachtbrief edactie L J A ▼ d Steenboven Mr A A J RHloeB DreUcer Drukkerij Verzijl Qouda STADSfttBUWS De Wereld run Morgen Gttttnvond voerde bet Znid Neder f fjuU Toonecl voor de leden van de R K Leeivcreentging In Coacordia het toeocelstak 0e Wereld vaa Morgen op Du Amcrikaaasche itok werd ge chreven door James Cow en Amaad d LUscan ca werpt het braadeade vraagitok op hoe de door den nazi geest verpeste Duttsche Cttgd weer la goede basen te leiden Dit stok werd gcschtevcn met de gedachte dat het gevaar dreigt dat de wereld evenals na 1933 den kop in bet zand kaa suken en de dreiging van de moreel vergiftigde Duitsche cngd niet wil zien Spanning en humor wisselen in dit stak elkaar ia de goede verhouding af waardoor eenerzljds de bedrijven niet ondragelijk zwaar en andetzijdi niet vervloeien in de grauwe oppervlakkigheid Juist getypeerd geven de schrijvers de mentaliteit van eea tijdens den oorlog uit Dnltschland naar Amerika overgestoken 13Jarigen DuUschen Jongen weer Pel en onbarmhartig hekelt het jonge aaiiheetboofd het gedrag varf zijn vader die In een cooccntratie kamp is omgekomen en door de nazi bonzen als een lafaard wordt gequallficeerd hetgeen Emll klakkeloos aanneemt Al het kinderlijke Is in hem vreemd Psychologisch fijn geschilderd is de geraffineerdheid in dit Hitler jong dat in het hem totaal vreemde Amerlkaanschc familie leven wordt gesmeten Dit leven heeft uiteindelijk een weldadlgen invloed op hem Het spel wordt gedragen door Mike Frame Pierre Balledux Amerikaansch professor werkzaam in de Amer oorlogsladastrie Hij speelde zQn rol tonder de gebrnikelijke tooneelmatlgheld alsof hij werkelijk een Amerikaansch professor was Naast hem verdienen alle bewondering de twee Jeugdige fb lden nog geen 15 jaar oud Patricia Frame en Emll Bruckner die met een bewonderenswaardige vlotheid en groot gemak hun lastige rollen vertolkten Zelden zagen wij van zulke jeugdige personen zulk prachtig spel Geen onbekende op de planken van GMCordla was Jennl Frame die de rol van lastige en bedllzuchtige tante te vervollen had Haar bedllzucht had iets lader geaccentoeerd kunnen worden Als vierde hoofdfiguur zij vermeld de verloofde van Mike Frame Lee Richards die met elegance en inoemendheid haar aandeel ia de opvoering verzorgde Ook de overige spelers gaven wat zij konden en de groote soepelheid waarmede het stok ten tooneele werd gebracht verraadt de hand van een biWwaam regisseur in dit geval Pierre Balledux zelf Het decor was goed verzorgd terwijl de vertaler een pluim toekomt voor zijn Julstaangevulde vertaling De stampvolle zaal heeft eenlge zeer kostbare uren gehad Mogen de programma s zoo blijven I Otcaa Van Bever komt in Gouda Van 24 30 Mei zullen de Gouwenaarsweer kunnen genieten van het ooderwetsche circusspel Het bekende Nederlandsthe clrcu Van Bever komt n l gedurende die week een bezoek brengenaan Gouda es hoopt de Gouwcnaars envelen uit den omtrek In een uitgebreid en gevarieerd programma enkele uren amusement te brengen Voor verdere bijzonderheden zie men de advertentie ia ons bl d van morgenJwi e aaaplakbiljetten f Vergeet U niet dat U morgen als Uw stamkaartnummer eindigt op een 9 en Uw naam begint met de letter V of W een schöenenbon kunt afhalen U moet medeaemen Uw tweede distributiestamkaart en het nieuwe inIcgvel Geen reclame maar een spot voor de N S B De tweede verdachte dezen middag was Pleter d Groot Slagerskaccht uit Schoonhoven Hem werd ten laste gelegd dat hlJ tot de capitulatie onder stamboek no 78922 lid van de N S B was geweest tevens lid der W A voorts dat hij een opleiding tot hulppotltle te Wassenaar had gevolgd alwaar hij na 10 dagen werd afgekeurd en tenslotte dat hij achter het front in Overijssel bij Bathem vrijwillig voor de O T had gewerkt Verdachte beweert dan dat hij het er niet mee eens was op een vraag van Mr Jonker dat de moffen ons land binnen kwamen ook had hij met de Zwarte Soldaat gecolporteerd hoewel hl het niet altijd met den Inhoud eens was Uit het verhoor bleek dat bij de politie oplelding te Wassenaar de Groot zich had laten afkeuren omdat hij er niets voor voelde Tenslotte is hij bij een razzia in Gooda opgepikt en naar Wezel gebracht maar Is daar weggeloopen Hij kon toen niet meer naar Sehoonhovea terug en kwam bij een boer te Banthem terecht wiens zoon 3 dagen per week vcor de O T moesten werken Deze boer wilde de Groot wel In huis nemen als hij het werk bij de O T overnam Zoodoende was hij bij dit Wehrmachtswerk te land gekomen Mr van Mechelea trad voor verdachte als verdediger op en gaf een inzicht In het leven van verdachte HlJ heeft o a met VoVa en de Zwarte Soldaat gecolporteerd en bij onderzoek bleek dat hl In twee aar van belde bladen totaal 5 stuks had verkocht Hij was meer een bespotting voor de N S B bij het Schoonhovensche publiek geweest Om hem ten volle te typeeren vertelde Mr v Mechelen nog dat de Groot eens 3 4 van Schoonhoven had doorgeloopen met een koelenstaart aangebonden een daad van zijn collega s op het abattoir zonder dat hij het merkte Bij die polltle opleiding was hij afgekeurd omdat hij geestelijk onvolwaardig was en dan moest het volgens den verdediger toch wel erg met hem zijn want een tik hadden ze toch elgenli k allemaal Resumeerende vroeg Mr v M onmiddellijke Invrijheidstelling en na In Raadkamer te zijn geweest besloot het Tribunaal hieraan gevolg te geven met een nadere uitspraak over 14 dagen Afaar deze kwam nog niet vrij De laatste was hedenmiddag J Noorlander uit Berkenwoude tot II Sept 44 lid van de N S B geweest vrijwillig In Breit gewerkt en tenslotte brandwacht geweest bij een munitiedepot te Schoonhoven Het bleek dat Noorlander als lid bedankt had omdat hij niet In de Landwacht tegen zijn cigeB Volksgenooten Redactie ea adatiBlstJstw Bur Markt 67 Gouda Telefoon 3QM Abonn p w 27 c Losse nimim 10 ittltetUcUU Weersverwachting door het K N M L tot as Wordt verwacht I Heidera nacht overdag ged bewolkt droog weer zelfde temperatutu alt vandaag zwakke tot matige zoidlwestelijke wind Wat Is r in Gouda ta doanf Reunie Vr dag t m Woensdag De 5 Piloot Toegang boven 14 Jaar Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag t aii Donderdag JDe Dief van Bagdad Toegangtbovea H Jaar Thalia Theater Vri U m Woeaadiv De roode aarde Toegang bovea 18 jaaei Dinsdag 21 Mei Leger des Heils 2 15 uor GezinsbondsamenkoBist 7 30 n Ledenvergadering Idem Ned Herv Ver Calvijn 730 o Ds D van Ent Braat van Montfoort Woensdag 22 Mei Vrije Evang Gem Zeugeatraat 38 3 uor Gebcdsoor Idem Concordia 3 oor De Sprookje spelers voert op Drie betooverde prta sesjes Idem Leger des Heils 8 uur Openlucht samenkomst N Markt Idem bovenzaal Reonie 7 nor Di Borger de mensch van morgen Idem Bureau Groot Gooda 7 8 30 uur Spreekuur voor Gerepatrieerdea Idem St Janskerk 8 uur Kerkconccrt t b v Hervormd Jeugdgebouw Idem Ned Ger Gem Turfmarkt 4S 7 30 oor Ds Joh v Welzen Donderdag 23 Mei Geref Gemeente Stationswejf 3 uur Bevestiging en 7 vat intrede van Ds Steenblok Idem Leger des Heils 5 uor voor kinderen en 7 30 oor voor volwassenen opvoering van Repelsteeltje Idem Kleine Kerk 8 oor oodcre lidmaten Ned Herv Kerk spreker D Steenbeek Idem Concordia 8 oor Paedagogtschc CoBcert komt men wel tot andere ontdekkingen Inleidingen over belangrijke figuren problemen voordrachten enz staan zeker 1 of 2 maal per maand op het prograioBa Vanzelfsprekend doen we als jeugdbc wegers ook aan beweging volksdans spel ea sport weekends wandelingen eox Het ligt niet op het terrein van het dagbladwczen vooral in verband BMt de papier schaarschte om op enkele punten dieper in te gaan Maar we geloven toch dat met dit kort artikel een kijk gegeven is op bet practisch werk van de CJB Zij die meer Inlichtingen daaromtreat willen hcbhrn zijn van harte welkom op de volgende adressen Han Sanders 2e H V Alphenstraat 7 Annie Waanet Boelekade 199 Rie van Anraat Kon Wllhelminaweg 254 Frank Gideonat Kanaalstr 29 Leo Becker Wlnterdijk 15b Trekking Loter Nederland helpt Indië Gisterenmiddag Maandag 20 Mei had in Hotel De Zalm ten overstaan vaa Notaris J Kranenburg de trekking plaata van de loterij Nederland helpt Indie De hooMprljs een nleuW type RADIO viel op Nr 6626 De gelukkige bezitter van bet lot 1475 wordt eigenaar van het schilder van H M de Koningin Bea theeservies viel op lot nr 2160 ELen wieg op 1894 terwijl de radio groet model toekomt aan den bezitter van het lot 5641 Woensdag a s zal de trek kingslijst op de diverse plaatsen waar de loten verkrijgbaar waren te krijen z a Omtrent het afhalen van de prezen zullca nog nadere mededeeliagen volgea Gondsche Zeilweek 1946 De Roel en Zellverecnlglng Gouda organiseert in samenwcrk ag met de Goudsche Watersportvereeniging Elfhoeven op 8 9 en lOJoat a s Pinksterdagen de Goudsche Zeilweek op de Reeowijksche Plassen In 15 klaawn xollen zeilers uit ZotdHoliaad N Hollaad en Utrecht deelaemen