Groot Gouda, dinsdag 21 mei 1946

Onze parken en plantsoenen Oeintemeerden op Java Op oat boreaa ligt ter Inzage eea lijst met de namen van personen die zich In dlvcr kampen op ava bevindeo Kerkconcert Morgenavond wordt in de St Janskerk Kerkconcert gegeven door ket Zosterkoof o l v den heer G Peereboom eo door het Dubbel Maanenkwartet o l v den beer C de Graef terwijl enkele solisten tevens ban medewerking verleenen Voor nadere bijzonderheden zie de advertentie In dit nummer BURGERLIJKE STAND Geboren 17 Mti HendHka P dv W de Bruljn en O van Weerdhuizen Gr Florlswcg 8 Adriana dv R den Haag B C de Wit Helmerstraat 7 18 Mei Harry F zv C H M Dercksen en C Bos Lethmaetstraat 20 Tjeerd M J xv T Henstra en M J ten Hoope Gr JacobaMraat 31 Bcrtus J zv W Broer en A de Bruin Wilh straat 76 19Mel Marius P zv R Kampman en M van den rg Boelekade M6 Catharina A M dv I M Spee en C M Koch Bogen 25 20 Mei Annle H dv H Kooistra en D A van der Graaf L Noodgodsteeg 33 Pietemclla C I dv G Verguast en van den Henvel van der Heijdenstraat 5A Getroawd 21 Mei H A Pos en J M de Weger Overleden 17 Mei Janna MGeldhof geh m W J de Hollpnder 67 jr 18 Mei Evert Sanders 78 jr Frcderlk A ▼ d Hooft 76 Jr Tewerkstelling Van gedetineerden Toen een vorig maal getracht werd gedetineerden op de Maatschappij De Schelde te werk te stellen voor het mindere werk in de gieterij stuitte men op bezwaren van de arbeiders De arbeiders hebben toen zelf het vuile werk weer geheel ter hand genomen en hun tegenzin hiervoor overwonnen Thans heeft men een 25 tal Voorjaarsvermoeidheid Ieder jaar keert gelukkig de lente terug met haar nieuwe leven jonge dieren planten en bloemen De natuur vernieuwt zich geheel En ook de mensch krijgt nieuwe energie maakt nieuwe plannen en ziet de wereld en het léven niet meer zo somber in Maar toch wordt de vreugde van velen enigszins bedorven omdat zij gehandicapt worden door vermoeidheid Ze klagen over een loom gevoel moeheid bij de minste of geringste inspanning tegenzin in werken pijn In de spieren en een prikkelbare stemming ze zijn vatbaarder voor verkoudheid griep en dere infectie ziekten Al deze afzonderlijke klachten kunnen we met een woord noemen voorjaarsvermoeidheid Wat Is hier de oorzaak van Men zou juist denken dat het voorjaar met meer zonlicht en frisse lucht een tijd is waarin het lichaam meer weerstand kan bieden aan schadelijke invloeden dan omgekeerd Het komt door gebrek aan een van de vitamines ik zou haast zeggen bevltamines omdat er de laatste jaren tepas en te onpas over wordt gesproken tn wel vitamine G Het eigenaardige van dit vitamine is dat alle dieren behalve dc aap en het gniaese biggetje het zelf in hun lichaam maken Maar de mens moet het uit zijn voedsel halen De voedingsmiddelen waarin vitamine C het meest voorkomt zijn rosebottels paprika sinaasappels verder in andere verse vruchten en groenten en in aardappelen wanneer deze niet te oud zijn De groente en aardappelen moeten zo kort mogelijk in goed gereinigde pannen gekookt worden met weinig water om verlies van het vitamine tegen te gaan In de zomer en de herfst krijgt men bij normale voeding voldoende vitamine C naar binnen maar in de winter en vooral ia de maanden Februari tot Mei bevat bet dan geb ulkelljke voedsel wei nig vitamine C Hel gehalte er ven in aardappelen neemt af en verse vruchten en jonge groente zijn en vooral in deze tqd slechts in geringe mate te verkrijgen Het is van belang vooral voor kladereg en a s en Jonge moeders dit tekort aan te vullen door toediening van vitamine C tabletten Nu zijn er altijd mensen die willen hamsteren en in dit geval dan maar een 10 of 20 tabletten tegeH k innemen en denken nu voor een poosje genoeg te hebben Dit is volkomen onnodig en verkwistend omdat het lichaam aan dit hamsteren niet mèe wil doen en daarom al het overbodige met de urine weer verwijdert Zo ziet U dus kleine oorzaken kunnen grote gevolgen hebb i of in dit gevali het ontbreken van een kleine hoeveelheid vitamine C kan een geheel ziek tebeeldte voorschip roepen v D gedetineerden waaronder oudVlissin gers uit het kamp te Middelburg te werk gesteld op het schip JDe Borneo als roestbikkers Dé schilders die dit werk verrichtten maakten bezwaar tegen het vuile werk en hadden geen bezwaar tegen het te werk stellen van de delinquenten zoodat deze thans geheel afgezonderd op De Borneo onder bewaking dit werk verrichten Zonder geld niet naar het bttiienlaiid Als gevolg van de afschaffing van het verplichte pasvisum voor België Frankrijk en Luxemburg blijken vele reislustige jongelieden en avontuurlijke Nederlanders zich naar deze landen te begeven zonder in het bezit te zijn van een retourbiljet of van voldoende middelen om den terugreis riaar Nederland te bekostigen Aangezien de Nederlandsche consulaire ambtenaren volgens de hun gegeven instructies in dergelijke gevallen geen voorschotten mogen verleenen waartoe trouwens de middelen ontbreken komen dergelijke reizigers in een onaangename situatie Met klem wordt derhalve gewaarschu yd tegen het zich lichtvaardig en zonder voldoende middelen op reis begeven De nieuwe R K Tweede Kamerfractie De nieuwe R K Tweede Kamerfractie heeft tot haar voorzitter benoemd prof mr C P M Romme en tot haar secretaris dr L G Kortenhorst Orchideeën voor H M uit New York Naar de K L M ons uit New York mededeelt zal de heer v d Hoek Horticultural Director van het Rockefeller Centre in New York tot de passagiers behooren die de eerste K L M retourvlucht New York Amsterdam meemaken Hij zal aan H M Koningin Wilhelmina orchideeën aanbieden die afkomstig zijn uit den Bothaniscliefn Tuin van New York Deze orchideeën behooren tot een zeldzame soort die alleen op het Westelijk halfrond wordt aangetroffen PRINS EN PRINSES IN ZWITSEI AND GEARRIVEERD Bij lichtbewolktën hemel is gistermorgen te Ü uur 53 het Dakota vliegtuig dat om circa 8 uur uit Nederland was vertrokken met Prins Bernhard zelf aan den stuurknuppel en Prinses Juliana als passagiere op het vliegveld Cointrin bij Geneve geland De Prins en Prinses werden verwelkomd door den Zwitserschen minister van buitenlandsche zaken dr Max Petitpierre gezantschapsraad dr Cuttat de chefs van het protocol door den Geneefschen Staatsratpraesident Perreard den Nederlandschen Gezant J J B Bosch ridder van Rosenthal en den Nederlandschen Consulgeneraal J C van Notten Minister Petitpierre heette in een korte toespraak namens de regeering het Prinselijk Paar hartelijk welkom Het dochtertje van den eersten secretaris van het Nederlandsche Gezantschap den heer Zeeman bood Prinses Juliana een bouquet gele rozen aan Nadat het Prinselijk Paar zich met eenige autoriteiten had onderhouden begaf het gezelschap zich naar een met bloemen versierde hangar waar een verversching werd gepresenteerd Het Prinselijk Paar reed vervolgens voorafgegaan door Zwitersersche militaire auto s via Lausanne naar Bern In Gempenach werd geluncht Hier bood een groep meisjes uit Murten in nationale kleederdracht den hoogen gasten bloemen aan De meisjes brachten ook verschijlende liederen ten gehoore Èen aardige bijzonderheid is dat Prinses Juliana het burgerrecht van dit Kanton bezit Dit is een erfelijk recht dat op 30 October 1815 reeds verleend was aan Frederic Frangois den eersten Groothertog van Mecklen burgSchwerin Het gezelschap wejd in den namiddag op Lohn bij Kehrsatz verwacht Het Prinselijk Paar zal hier op uitnoodiging van de regeering met zijn gevolg tijdelijk verblijf houden Gistermiddag te kwart over vier uur zouden de Prins en de Prinses officieel door de gezamenlijke regeering ontvangen worden in de raadszaal van het Bondsgebouw In Bern wordt ter gelegenheid van deze ontvangst feestelijk gevlagd Als vertegenwoordigers van den Switserschen Bondsraad hebben President M Kobelt en Vice President M Etter een bezoek afgelegd op villa Lohn in antwoord op het Prinselijk bezoek aan de Bondsregeering Gisteravond hebben Prinses Juliana en Prins Bernhard en hun gevolg aangezeten aan eeft diner dat hi n werd aangeboden door de Bondsregeering Prinses Juliana heeft in een tafelspeëch gesproken over de vriendschappelijke gevoelens en de dankbaarheid die Nederland voor het Zwitsersche volk koestert Ook tijdens een persconferentie die door een honderdtal Zwitsersche en buitenlandsche journalisten werd bezocht hebben hunne Koninklijke Hoog heden vriendelijk geantwoord op de vragen die hun werden gesteld Prinses Juliana en Prins Bernhard hebben ook van deze gelegenheid gebruik gemaakt om Nederlands dankbaarheid aan het Zwitsersche volk tot uitdrukking te brengen Eervol ontslag Dr H M Hirschfeld De ministers van handel en nijverheid en van landbouw visscherij en voedselvoorziening hebben eervol ontslag met wachtgeld toegekend aan dr H M Hirschfeld secretaris generaal van de voormalige départementen van handel nijverheid en scheepvaart en van landbouw en visscherij De ministers hebben daarbij overwogen dat uit een terzake ingesteld onderzoek is gebleken dat dr H M Hirschfeld als secretarisgeneraal van de voormalige bovengenoemde departementen hoewel aan zijn trouw aan de Koningin en het Vaderland niet valt te twijfelen en hij inderdaad door zijn aanblijven ook veel schade en ontreddering heeft weten te voorkomen niettemin door het verfeenen van medewerking aan den bezetter ook in gevallen waar een stellige weigering op haar plaats was geweest een belemmerende invloed uitoefende op den weerstand tegen den vijand van hen die zich onvoorwaardelijk en principieel tegen den bezetter en alle door dezen gepropageerde beginselen te weer stelden Actie van H M S Jacob van Heem erck Een landingsafdeeling van H M s Jacob van Heemskerck heeft onlangs een groot dorp op een eiland in de Javazee doorzocht waarbij een aantal extremisten werd gearresteerd w o het dorpshoofd de aanvoerder van een bende terroristen die haar werk maakte van het verspreiden van propagandamateriaal dat van Java werd ontvangen Voor het verspreiden werden zij beloond met voedselvoorraden Deze voorraden werden ten eigen bate verkocht eTRANSATlANTISOiEVlUCHtlUil AMSTEROAMND yORK C AM lXei 946itl ili Het vandaag voor het eerst gebruikte luclïïlpoststempel Nota aan den minister van Financiën betreffende den financieelen toestand in Nederland Aan Z E den Minister van Financiën is een nota gericht betreffende den financieelen toestand van Nederland waarin wordt verklaard dat men het als een bedenkelijke consequentie acht dat de vaststelling van de buitenlandsche wisselkoersen heeft plaats gevonden op een peil dat niet overeenkomt met de betrekkelijjt matige stijging van prijzen en loonen Op den duur zou het onvermijdelijk zijn dat het Nederlandsche prijsstelsel zich aanpast bij dat in het buitenland wanneer aan den eenmaal gefixeerden kc prs niet meer valt te tornen Met name zullen de groote heffingen op den vermogensaanwas en op het vermogen alle kans hebben te verdwijnen in de thans reeds aanwijsbare tekorten onzer staatshuishouding Slechts drastische maatregelen kunnen Jiier hejpen De vernietiging van zdovele milliarden staatsschuld door middel van een vermogensheffing zal menigeen een ondragelijke last toeschijnen Men houde echter voor oogen dat deze obligaties en schatkistpromessen geen reëel vermogen vormen maar dat zij slechts vermogenswaarden representeeren die in het verleden reeds vernietigd zijn De nota is onderteekend door prof dr J R M van den Bri k Tj GreiUanus L M A Thole mr dr J P van Tienhoven prof 3r G M Verrijn Stuart prof mr F de Vries BUITENLAND A 8 Vrijdag debat over Egypte in het Lagerhuis Arthur Greenwood waarnemend fractieleider van de Labour partij heeft Anthony Eden Conservatief in het Lagerhuis medegedeeld dat de regeering nu ii de gelegenheid is met den Britschen minister van buitenlandsche zaken Bevin overleg te plegen zij is bereid voorbereidingen voor een debat over Egypte dat as Vrijdag zal worden gehouden te treffen De Mohammedaans Liga en de tsche vocfretellen Naar Reuter verneemt stelt de Britsche regeeringscommissie pogingen in het werk een antwoord van de Mohammedaansche Liga inzake de Britsche voorstellen ten aanzien van den toekomstigen status van Indiê te bespoedigen De Congr spartij heeft de voorstellen met eenig voorbehoud aangenomen en het uitwerken er van zou onmiddellijk kunnen beginnen als een gunstig antwoord van de Mohammedanen zou binnenkomen Slechts botsingen zegt Soeltan Ghavam Es Soeltmidr verklaarde tijdens een persgesprek dat zich tusschen regeeringstroepen en de plaatselijke strijdkrachten van AzCTbe idsjan slechts botsingen hadden voofgafeair en dat niemand wist wie bronnen was Er is niets ernstigs gebeurd Een officieele Perzisdie verklaring van het Departement van Defensie noemde de t erichten over de gevecht i kennelijk onwaar Deze vefklarhigen en die van radio Tebris hebben eenige verwarring gewekt NIEUWS IN HET KORT Eerste binnenschip met Nederlandsch koren is in Frankrijk aangekomen Een gezamenlijke tonnage van 10 000 ton Nederlandsch graan zullen op deze eerste zending volgen ABONNEERT U OP GROOT GOUDA Iedere bezoeker of wandelaar in het Van Bergen IJzendoornpark al heeft hij nog zoo weinig belangstelling en gevoel voor de mooie natuur zal toch nog wel hebben opgemerkt dat er zeer vele soorten van boomen en struiken in dit park bijeen gebracht zijn Vele van deze soorten behooren oorspronkelijk thuis in het verre Oosten Oriënt anderen in het Westen Occident weer anderen komen voor in de bergstreken en ook zijn er die in de lage landen of overstroomingsgebieden groeien Natuurlijk zijn er en wel in de eerste plaats de soorten aangeplant die in ons omliggende polderlandschap voorkomen en dus in ons laaggelegen park met z n hooge waterstand goed groeien het zijn de Populieren en Elzen die langs den rijweg staan en de Wilgen die op meerdere plaatsen groeien Maar ook vinden we er vreemdelingen die in moerasstreken en oevers der groote rivieren worden aangetroffen en dus in ons park nogal op hun plaats zijn zooals o a de Amberboom Liquidambar styraciflua een Noord Amerikaan waarvan een groep van drie boomen aan den rijweg vodr het huis van den heer Bol te vinden zijn Aan het z g n middenpad staan meerdere exemplaren van een moerasbewoner bij uitstek n l de Moerascypres Faxodium disttichum die hier uitstekend groeien DeBeuken daarentegen al zijn het de koningen van het Europeesche Woud houden van een meer kalkrijken diepdoorwerkten hoogen grond in de omstreken van Arnhem vindt men de gezondste boomen in ons land De Trompetboomen Catalpa Bignonoides syringaefolia staande voor villa Vijverzicht geven de voorkeur aan beschutte standplaats en vruchtbaren zandgrond Deze Oost Amerikanen komen nu pas in het blad Bij de van Beverninghlaan zijn een paar groepen Berken Betuia Alba aangeplant welke daar met hun karakteristieke witte schors en smaak De verhouding Frankrijk Annam Na zijn terugkeer uit Indo China waar hij Jhr T A Baud op diens reis als persoonlijk vertegenwoordiger van dr Van Mook vergezelde heeft de heer A G H Bachrach van den Voorlichtingsdienst der NederlandschIndische regeering nadere bijzonderheden medegedeeld over de sfeer waarin de betrekkingen tusschen Frankrijk en Annam zich den laatsten tijd hebben ontwikkeld Als typeerend haalde hij de proclamatie aan welke uitgegeven is door het ministerie van Btnnenlandsche Zaken van de nieuwe republiek Vietnam nadat er op Maart een overeenkomst tot stand was gekomen waarin de bevolking werd uitgenoodigd de Fransche troepen die Tonkin binnenmarcheerden vredelievend en als uw vrienden te begroeten en welke eindigde met leve Frankrijk en Vietnam vrijwillig vereenigd in de IndoChineesche Federatie binnen de Fransche Unie De heer Bachrach legde er den nadruk op dat de proclamatie alle bloedvergieten tusschen de twee naties die eenige uren tevoren doodsvijanden schenen inderdaad heeft weten te verhinderen Spoedig daarna kon men Fransche soldaten de vlag van Annam zien groeten terwijl de Annamieten een saluut brachten aan de Fransche kleuren De naam der Nederlanders wordtin Saigon hoog gewaardeerd zoo ging Bachrach verder sedert 2000 Nederlandsche krijgsgevangenen diezich na de Japansche capitalatie daarbevonden de levens van vele Fransche families hebben gered door deverdediging de Franschen ofschoonzij zelf ook ongewapend waren opzich te n nen daarbij hadden slechts hun vuisten en eenige stokken en flesschen met zand gevuld ter beschikking Dit geschiedde gedurende de moeilijke periode tusschen den val van Ie Indo Chineesche collaborateursregeering en de komst der Franschen De Nederlanders hebben toen het Annamitisch personeel door de terroristen gedwongen werd om te staken ook een centraal ziekenhuis en open bare diensten op gang gehouden Een NedeHandsche dans band speelde in de Britsche officiersclub Nederland sche slagers werkten reeds in het gemeentelijke slachthuis voor Bachrach te Saigon aankwam vol aangebrachte onderplanting een mooi geheel vormen Deze boomen geven echter de voorkeur aan een meer droogen grond op de Veluwe en in de Kennemerduinen vinden we de berken bosschen Zoo zouden we kunnen doorgaan met iets te vertellen van de groei platsen van de Linden Eschdoorn s Acacia s Eiken Platanen enz We willen het hierbij nu maar laten maar hopen ze later nog eens nader te bespreken Tenslotte nog iets over onze sieren bloemstruiken Hiervan staan in het park honderden soorten welke uit Japan China Noord Amerika enz afkomstig zijn Uit bovenstaand zal de lezer wel eenigszins duidelijk zijr geworden dat deze boomen en heesters hier dus dikwijls onder heel wat ongunstiger omstandigheden moeten groeien Desondanks geven velen van hen ons in de parken en plantsoenen toch nog veel te bewonderen en te genieten Ook blijkt hieruit dat boojnen en planten zeer veel aanpassingsvermogen hebben Hoe komt het toch dat er in onze parken en plantsoenen geen Sparren of Dennen groeien Ziedaar n vraag die ons dikwijls werd gesteld en die we nu in het kort ook even willen beantwoorden Deze groenblijvende naaldhoutboomen Kegeldragende gewassen zegt de vakman verlangen voor hun groei een zandrijke bodem en daar in het park al het zand doorzakt is de grond hier niet geschikt Maar in de tweede plaats kunnen ze hier niet goed groeien omdat het westelijk gedeelte van ons land door z n vlakke ligging geen voldoende beschutting geeft voor de z g n giftige reewinden Deze winden nemen een vochtig zout in zich op dat vooral voor grootere naaldhoutboomen zeer nadeelig is waardoor ze zeer veel te lijden hebben en tenslotte kwijnend voortgroeien Ten Oosten van Utrecht heeft men omdat hier meer beschutte terreinen zijn hiervan geen last flieer F BARMENTLOO