Groot Gouda, woensdag 22 mei 1946

dien Mr A A J Rqksen Qj er Drukkerij Verzijl Oouda STADSNIEUWS Ptblicke vcnnakel klicdcn in de StÜlc Week B ca W hcbbeo aan den heer G W F Bik lid van den tijdelljken geoitcatcraad te Gouda het volgende lehrijven gtrichti Naar aanleldtafl van Uw vraag aan OBi College of wij bereid Ma maatrealen te treffen opdat in den vervolge de Sülle Week als loodanlg worde erkend en alle publieke vermakelijkheid looveel mogelijk worde tegengegaan berichten wij U dat deze vragen niet betrekking hebben op het beatuur van de hnUhondtag der gemeente doch op de bevoegdheid van den burgemeester ezartlkcl 221 der Gemeentewet Uw vraag komt derhalve niet in aanmerking om door ona te worden beantwoord Wi willen echter niet nalaten er op te wijzen dat het uiteraard onvereenigbaar ia met de Gemeentewet en het reglement van Orde van den Raad wanocer een of meer raadaleden voor een vraag van een raadalid aan otu College adhaeaie aan derden bulten den raad vragen Het la overigens ook in atrijd met het goede gebruik dat een vraag van een raadslid aan ons college door dezen wordt gepubliceerd alvorena daarop antwoord la verkregen Wat Is r In Gouda t deant Reunie Vrijdag t m Woensdag De 5d Piloot Toegang boven 14 jaar Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag t mi Donderdag De Dief van Bagdad Toegang boven 14 Jaatr ThaÜaTheater Vrijdag t m Donderde De roode aarde Toegang boven 18 jawt Woensdag 22 Mei VrHe Evang Gea Zeugeatraat 38 3 uur Gebedauur Idem Concordia 3 uur De Sprookjetapelera voert op Drie betooverde prln e ea Idem Leger deaHeila 8 uur Openlocht samcnkomst N Markt Idem bovenzaal Reunie 7 nar L Borger de menach van morgen Idem Bureau Groot Gouda O Jü uur Spreekuur voor Gerepatrleerden Idem St Janskerk 8 uur Kezkconcert t b v Hervormd Jeugdgebouw Idem Ned Ger Gem Tnrftnarkt 48 7 30 uur Ds Joh v Welzen Donderdag 23 Mei Geref Gemeente Stationsweg 3 uur Bevestiging en 7 nor Intrede van Ds Steenblok Idem Leger des HeiU 5 uur vc pr kinderen en 7 30 uur voor volwaaacB opvoering van Repelsteeltje J Idem Kleine Kerk 8 uur ondere lidmaten Ned Herv Kerk spreker Di Steenbeek Idem Concordia 8 uur Paedagogiache Concert Idem bovenzaal Reunie 2 4 uor Vrouwengroep P v d A Dr L j Swart Volksgezondheid vroeger en nu Arrestaties en vrijlatingeii De officier Fiscaal te Gouda Mr W H Sprcnger deelt ons het volgende ter publicatie mcdci Op laat van het Tribunaal te a Graveahage zlJn op Woensdag 8 Mei j l gcartettecrdi D Borst ca H Mulder te s Gravenbage Zij zijn te samen met H L Brand die reeds ruim 10 maanden In bewaring vertoeft oprichters van het transportbedrijf B B M hetwelk in bezettingstijd vrijwel uitsluitend ten dienste van de Duitsche Weermacht gewerkt heeft De arrestatie van Borst en Mulder is door den Procureur Fiscaal bij het Bij zonder Gerechtshof te s Gravenhage bebachtlgd Herhaaldelijk is van de zijde vaa de P R A te Gouda de aandacht gevestigd op het voor het rechtsgevoel zeer onbevredigende feit dat alechts één ven de drie schuldigen van zijn vrijheid beroofd waa Hieraan Is dus nu een eind gemaakt De Advocaat Fiacaal te a Gravenhage Mr Dr F Hollander heeft onlanga in vrijheid en voorwaardelijk bulten vervolging gesteld P J van den Heuvel kringadministrateur van de N S B te Gouda Hem zijn de volgende voorwaarden opgelegd a gedurende tien jaren ia het hem niet geoorloofd ambten te bekleeden bijde gewapende macht te dienen en raadsman of gerechtelijk bewindvoerder te zijn b voor tien jaren is hij ontzet van actief en passief kiesrecht hij zal zich voortaan als een goed Nederlander hebben te gedrageni inhet bijzonder hierop heeft betrekking de voor hem vastgestelde proeftijd van één jaar hij doet afstand van het recht tot terugvordering der van Overheidswege uit zijn wonlug verwijderde goedden hij zal vóór 1 Juli a i een boet an f 2500 00 betalen Vermelding verdient dat de AdvocaatFiacaal den maatregel van Interneering Voor dit geval nitt passend heeft geacht gezien leeftijd en gezondheidstoestand van den delinquent wiens gedragingen hem ooit overigens geen aanleiding hebben gegeven de berechting aan het Tribunaal over te laten De Officier Flicaal te Gooda Mr W H Spreng r heeft op 11 Mei j l de Invrljheidsstelling gelast van M pander Draalj directeur van Muroplast fabriek van chemische producten te Gouda verdacht van collaboratie zulks in afwach ng van zijn berechting De gedingstukken hebben den Officier Fiscaal de overtuiging Begeven dat verdachte niet langer van zijn ▼ rijheld zal worden beroofd dan voor den tW van zijn voorarrest bijna elf maanden Hebt U de Maritieme tentoonstelling al gezien voor volwassenen bedraagt met enkele variaties bij de andere leeftijdsgroepen zal door een nieuwe verlaging van het broodrantsoen ons voedingspeil verder aan de cntieke internationale voedselsituatie van het oogenblik worden aangepast Unze binnenlandsche graanvoorziening is dank zij de vroegtijdige aankoopen der regeering in vergelijking in andere landen niet ongunstig Hieruit vloeit voor ons de verplichting voort voor zoover mogelijk mede te werken aan een billijke verdeehng der beschikbare voorraden Zooals bekend heeft ons land aan Frankrijk reeds een aanzienlijke hoeveelheid tarwe geleend Het is in verband met de calorische waarde van het huidig levensmiddelenpakket in ons land op dit oogenblik niet verantwoord het broodrantsoen verder te verlagen dan tot 2 200 gram per normalen verbruiker per week Rede van Prinses Juliana Bij het overhandigen van het geschenk der Nederlandsche regeering voor Zwitserland aan de vertegenwoordigers van den Bondsraad heeft Prinses Juliana een rede uitgesproken die Dinsdagavond door de Zwitsersche radio is uitgezonden waarin zij bijzonderen dank uitsprak voor de vele gaven die Nederland tijdens en na de bezetting van Zwitserland had gekregen c e Vrijwilligers voor repatrieering8schep i Naar aanleiding van den oproep om personeel voor het halen van evacué s uit NederlandschIndië met de schepen Bloemfontein en Kljpfontein wordt gemeld dat zich zooveel vrijwflligera hebben gemeld dat beide schepen volgeboekt zijn De Bloemfontein is reeds Zaterdagmiddag naar Nederlandsch Indië vertrokken Nieuwe aanmeldingen kunnen niet meer in behandeling worden genomen ifgever verwas binïgen rri BOt1 U tnur Soodi m GEN d blad UDA N S eti 3 bo am ilogel l SD trt EENDRAOfT KfAAKTMAOrr GROOT GOUDA ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Redactie ea admiaisuatie WOENSDAG 22 MEI 1946 NUMMER 234 Bot Markt 67 Gouda Telrfoon 30W Abonn p w 27 c Logse numm 10 tt Paedagogisdi Concert Bij het te geven Paedagoglsch Concert onder anapiciën van het Mannenkoor Gonda a Liedertafel zullen enkele com poalties en of bewerkingen van Mosa Wolff een eerate uitvoering In Gouda beleven o m het melo rama van het gedicht van Jan Campert i Het lied van achttien dooden hetwelk zal worden gedeclameerd door Mevr Elisabeth te Boekhorat Kolkmeijer en begeleid door altviool Moas Wolff en piano Cooa van Heuaden Vóór elk uit te voeren werk wordt door dhr Mosa Wolff een muzikale verklaring gegeven waardoor de toehoorders een beter begrip krijgen van hetgeen ten gehoore wordt gebracht Voor verdere bijzonderheden verwijzen w4 U naar de in dit blad geplaatste advertentie Te dnnr motorr wiel Maandag J l stond onder het hoofd bekeuringen dat P B van de Kamemelksloot een motorrijwiel te duur verkocht had Om misverstand te voorkomen verzoekt men ons mede te declen dat dit niet betreft den heer A Bultman rijwlelhandelaar Doodstraf tegen f errider yia De Korte geeiseht Hl blllft halsftarrlfl ontkennen Wecravtrwachting door het K N M L tot aor tff Wordt verwacht Aanv meest zwaar bewolkt toch geen regen van bet later brekend bew eenige stijging v temp Zwakke wind Iets warmer Giatermorgcn werd voor het Bljioader 1 ontzettlag oit het actlevt en paMievc Gerechtshof te a Gravenhage de zaak kierecht UeeeécdcU De verdediger van Noll Mr W Bareodae meende dat het overtuigend bewQa niet geheel waa geleverd al moest hij toegeven dat het bewijsmateriaal in zeer ruime mate aanwezig waa Hij achtte het dan ook wenachelijk de zaak tegen N ll terug te wQzen naar de Instructie teneinde een meer uitgebreid onderzoek naar de gedragingen van Noll tijdens de bezetting in te stellen Hierna had Noll nog een kwartier lang het woord Zijn betoog waa voor on helaas niet verstaanbaar van Koll die in Maart 1945 onzen atadgenoot de heer A de Korte eigenaar van de koekfabrlek Adeko aan den Sicherheitsdlenst te Rotterdam verraadde wegens het verborgen houden van wapens behandeld Bij de firma de Korte was alsreislger werkzaam een zekere A Kamstra De vrouw van Kamstra had een verhouding met NoU Twee broers van den heer A Kamstra waren in Maart 1945 verraden door Neeltje Buscop huisvrouw van een van de gebroeders Kamstra Zij had In deze zaak zal over 14 dagen uit Beantwoording van in de Tweede Kamer gestelde vragen Op de vragen van den heer Nederhorat betreffende de opheffing van de ataklng van een aantal politieambtenaren antwoordde de minister van justitie i Inderdaad in een reeks van gevallen ia de ataklng van een aantal politieambtenaren opgeheven In het antwoord op de 2e vraag werd aangegeven hoe de zuivering plaats vond Op de vraag betreffende het weder in dienst nemen van gestaakte of geschorschte politieambtenaren antwoordde de minister o m In het algemeen worden ten aanzien i van de polltie ambtenaren die zich fout hebben gedragen dlezttlveringsmaatrege len genomen welke zooveel mogelijk beantwoorden aan den ernst van de te bunnen aanzien bewezen gedragingen den tijd waarin en de omstandigheden waaronder deze gedragingen hebben plaatsgevonden daarbij in aanmerking genomen Het antwoord op de laatste vraag luidde u u j Het is den ondergeteekende bekend dat de ten aanzien van de politie tot dusver getroffen zuiverlngsmaatregelen niet in alle kringen algeheele instemming hebben verworden Hij is evenwel van oordeel dat hij zich bij zijn beslissingen niet In de eerste plaats moet laten lelden door de ten aanzien daarvan van be paalde zijde te verwachten reacties Overigens ia hij niet de meening toegedaan dat alle In den met name voor de politie bijzondere moeilijkheden medebrengenden bezettingstijd gemaakte fouten onherroepelijk ontslag uit den politiedienst tot gevolg zouden moeten hebben Er dient van geval tot geval te worden beslist waarbij ook op eventueel goede daden welke de betrokkenen j j geduende de bezetting hebben verricht dient te wordea gelet Naar het oordeel van den ondergeteekende wordt de goede geest onder de politiekorpsen het meest qedlend door rechtvaardige beslissingen Ook de lang verwachte beëindiging van de zuivering zal aan de rust onder deze korpsen ten goede komen Op vragen van den heer Goes van Nater over Arnold Meyer antwoordden dé ministers van algemeene oorlogsvoering en Justitie dat A Meyer op 5 Mei 1945 te Vught ontsnapt is en dat bij zich daarna waarschijnlijk in België schuil gehouden had Het ontslag van de twee P R A ambtenaren die op zoek zijn gegaan naar A Meyer uit Amsterdam is niet van hoogerhand gekomen maar is meer te verklaren uit hun gedrag waarop zij door hun dlrecten chef ontslagen zijn Vroawengroép Partij v d A 23 Mei a s s middags van 2 4 uur zal in de bovenzaal van de Reunie Dr G J Swart een inleiding houden over het onderwerp Volkagezondheid vroeger en nu de belde broers bij den S D aangegeven n aeze zna sai u wegens communistische neigingen en het j opraak worden gedaan verspreiden van illegale lectuur Ook zij I stond in deze zaak terecht en tegen haar werd een gevangenisstraf van 10 jaar geeischt met ontzetting uit de beide kiesrechten De belde gebroeders Kamstra die door haar toedoen werden gearrea teerd zijn na de bevrijding teruggekeerd Het verraad van den heer de Ko te vond zijn oorzaak in een onderhoud dat Kamstra met Noll had en waarin Kamstra bij een atrlkvraag mededeelde dat de Korte in zQn pakhuis op de Punt wapens had verborgen BINNENLAND DE KABINETSCRISIS H M de Koiringin zal zk op Woensdag 22 Mei naar Soestdijk begeven ten einde aldaar op Donderdag a 9 een begin te maken met de besprekingen met verscWUende politieke leWers in verband met de KabioetscrisJs Deze wapena waren afkomstig van de cerate dropping die hier bi Gouda n l Berkenwoude plaats vond In het pakhuis van den heer de Korte was gas aanwezig Dit gaa was noodlg voor het smelten van het vet waarmede de gedropte wapens waren Ingewreven Dit pakhuis waar zich bovendien vier onderduikers bevonden werd alleen gebruikt voor het schoonmaken van wapens Toen deS D uit Rotterdam dan ook zijn inval in dit pakhuis deed waren alle wapens hieruit reeds verdwenen Er werd nog slechts een kleine hoeveelheid munitie gevonden NoU ontkende tijdens de zitting alles wat hem ten laste werd gelegd Zijn eenige verdediging was Ze liegen het allemaal Minder suiker en vleesch voor kinderen beneden 5 jaar Het suikefrantsoen voor kinderen van O t e m 4 jaar zal met ingang van 26 Mei worden verlaagd tot 200 gram per week waardoor dit rantsoen gelijk zal zijn aan dat der overige leeftijdsgroepen Eveneens zal voor deze categorie op dien datum het vleeschrantsoen van 150 tot 100 gram per week worden vermmderd Daar het broodrantsoen voor deze groep niet kan worden aangetast ziin in verband met de versobering van de levensmiddelenpakketten der overige leeftijdsgroepen de ker en vleeschrantsoenen voor deren beneden vijf jaar welke eenige vermindering toelieten iaagd suikin ver Meer kaas voor de rijpere jeugd en een extra bon voor vleesch Met ingang van 26 Mei zal hetrantsoen kaas voor de leeftijdsgroepvan 15 t e m 20 jaar worden verhoogd van 200 gram per persoon perveertien dagen Tevens zal voor alle leeftijden boven vier jaar op 23 Mei een extra bon voor 100 gram vleesch geldig gedurende veertien dagen worden bekend gemaakt Deze brutale ontkenningen werden tegengesproken door Zoethout lid van den Sicherheitsdlenst aan wien NoU de verbergplaats van de wapens had medegedeeld Zoethout vertaalde deze mededeellng In het Dultich en gaf haar door aan Hoffman een Dultsjjjen S D er die tevens op de zitting In uniform met drie sterren op zijn kraag aanwezig was en verklaarde dat NoU voor zijn hulp aan den S D een bedrag van f 25 had ontvangen Ook Neeltje Buscop bevestigde het aan Noll ten laste gelegde Bij het verhoor verdedigde Noll zich tot het uiterste en beweerde xelfs illegaal te hebben gewerkt Hij zou door den S D zijn gearresteerd en aan en zeer zwaar verhoor door Hoffman en Zouthout onderworpen zijn geweest Hoffman en en Zoethout ontkenden dit echter ten jtelllgste Hij had hiervoor twee déchargegetulgen Hiervan was er echter slechts een komen opdagen en zijn verklaringen Hepen vast daar hij beweerde dat NoU pogingen tot bevrijding van de gebroeders Kamstra had Ingesteld een jaar voordat xü werden gearresteerd In zijn requisitoir schilderde de dvocaat het walgelijke vergrijp van Nol en eischte de doodstraf met levenslange Evangelisatie samenkomst Verlaging van het Broodrantsoen In verband met de internationalegraanpositie zal het broodrantsoenmet ingang van 26 Mei voor de l ftiidsgroepen boven vier jaar met jW gram per week per persoon wordenverlaagd Het rantsoen bloem zal op dien datum voor alle leeftijden worden verminderd tot 50 gram per persoon per weck Met het oog op het wereldtekort aan graan heeft de Combined Food Board geadviseerd het wekelijksch I broodrantsoen te bepalen op 2 100 gram per persoon Daar het huidig I broodrantsoen in ons land 2 400 graml Inbraak Terwijl de fam V woonachtig aan den Bodegraver straatweg Maandagavond zat te genieten van een kop koffie hebben enkele personen kans gezien via Het balcon op de bovenverdieping te komen en zich daar in het bezit gesteld van een gouden dameshorloge enkele armbanden een collier en een paar oorbellen Voorbijgangers zagen de dieven het hazenpadkiezea waarop zij de fam V waarschuwden Een onderzoek weea uit dat bovengenoemde voorwerpen waren ontvreemd In Gouda zal a s Vrijdag een evanoelisatie samenkomst worden gehoiKlenin de bovenzaal van Het Blauwe Kruis aan de Westhaven Deze samenkonist steunt noch openlijk noch bedekkelijk naar een bepaalde kerk of richting maar heeft alleen ten doel om de blijde boodschap van Gods reddende liefde uit te dragen Als spreker zal optreden den heer Ib Klein Haneveld reizend prediker en leider van de evangelisatiekring te Bodegraven De heer Klein Haneveld is één der vier Herauten die het vorige jaar November een groote vlerdaagsche conferentie gehouden hebben in de Kemonstrantsche Kerk Het onderwerp voor de komende bijeenkomst isi Maranatha lezus komt 1 waarbij aangetoond zal worden wat de Schrift zegt over de wederkomst van Jezus Chriatua ih tegen die der Jehovagetuigen