Groot Gouda, woensdag 22 mei 1946

Kapitein Klaidcebos op de Leeuwenfaciil door o TM Rotmti 100 Daar kwamen Kees en Koos Wil je eens w t moois zien zei Kees Hij nam den opblazer en stak m voorzichtig tusschen de lippen van den kapitein t Ging prachtig Bij elke uitademing van den kapitein werd het ballonnetje tot n reuzenkomkommer opgeblazen om daarna telkens weer sissend en piepend feeg te loopen Maar het was zoo blijkbaar nog niet mooi genoeg 99 Op zekeren middag besloot kapitein Klakkebos n tukje te gaan doen dat had hij nk al de vermoeienissen wel verdiend Hij vleide zich aan dek in n schommelstoel neer na eerst zorgvuldig z n jasje over de leuning te hebben gehangen en snorkte weldra als n os blazend en puffend als n locomotief Een klein kind met een opblazer stond er vol belangstelling naar te kijken 4 Etfeetenkoersen Bears van Amsterdam 1151 133 110 160 247 6 Pr Lev Br l39 137 Phil Gloeil 3151 310 v d B 6Iurg 243 237 b = bieden 1 = laten § = gedaan en bieden = gedaaoi en laten Koerten medegedeeld door M J Qgier 6 Co RADIOPROGRAMMA VOOR WOENSDAG ƒƒ VERSUM I 301 m VARA 18 00 Nieuws 18 15 HILVERSUM II 415 m NCRV 18 30 Voor onze gerepatrieerde landgenooten 18 45 Viool en piano 19 00 Nieuws 19 20 Met band en plaat voor U paraat 19 30 Engelgche les voor beginners 20 00 Nieuws 2005 Departementale uitzending 2020 Radio Philh Orkest 21 10 Oorlog en godsdienst bij de Assyriërs 21 40 Vervolg concert 22 00 Nieuws 2215 Het actueel geluid 22 30 Vrij en blij 23 00 Avondconcert 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting RADI M ROGRAMMA VOOR DONDERDAG HILVERSUM I 301 m AVRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 De muzikale wekker 800 Nieuws 8 15 Morgenwijding Ds S Visser N H Pr te Kortenhoef 45 HILVERSUM II 415 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Dchtendcymnastiek 7 30 Morgengebed 7 45 BUITENLAND Duitsche activa en Duitsch goud in Zwitserland Officieel wordt meegedeeld dat de Zwitsersche regeering een overeenkomst heeft bereikt met de economen die Frankrijk Groot Brittannie en de V S vertegenwoordigen bij de onderhandelingen over de Duitsche activa in Zwitserland en het goud dat Duit chers aan Zwitsers in bewaring hebben gegeven In plaats van het goud zullen de Iwitsers 250 000 000 zw frs geven De Zwitsersche regeering zal een bureau stichten voor het onderzoek naar Duitsche activa in Zwitserland er zal nauwe samenwerking met de geal ieerden bestaan De Duitsche middelen in Zwitserland zullen gebruikt worden voor het doen van herstelbetalingen De deblokkeering van Zwitsersche tegoeden in de V S is nog niet ter prake gekomen Rusland wil ontbinding Geallieerde Bestuursraden op de Balkan Verantwoordelijke diplomatieke krin en fe Washington verklaren dat Rusland verzocht heeft om ontbinding Van de geallieerde bestuursraden in Hongarije Roemenie en Bulgarije als rvolg op de ontbinding van die in lliTig in Italië door de wijziging van ct Italiaansche wapenstilstandsver lrag Minister Mansholt spreekt te Washington Tijdens een bijzondere vergadering van de voedsel en landbouwcommissie van de vereenigde naties over urgente voedse lvraagstukken heeft Minister Mansholt verklaard dat het na een diepgaande studie van het geheele voedselvraagstuk de stellige overtuiging van zijn regeering is dat hoewel door de graanexporteerende landen gedurende den oorlog een succesvolle landbouwpolitiek is gevolgd deze zelfde politiek heden een van de voornaamste oorzaken is van het tegenwoordige graantekort Gedurende den oorlog werd de veestapel door deze landen op groote schaal uitgebreid De productie van varkens werd bij voorbeeld met 40 pet verhoogd Op het oogenblik zijn groote voorraden graan niet voor menschejijke consumptie beschikbaar omdat zij op groote schaal als veevoöler worden gebruikt Deze landbouwpolitiek heeft twee ernstige consequenties voor landen als Nederland die groote hoeveelheden graan importeeren In de eerste plaats omdat er niet voldoende tarwe is voor menschelijke consumptie en in de tweede plaats omdat er practisch geen graan beschikbaar is voor het herstel van den door den oorlog gehavende veestapel Minister Mansholt beval niet alleen toewijzing van broodgraan aan doch ook van voedergranen met het oog op het feit dat voedergranen spoedig op het Noordelijk halfrond ter beschikking zullen komen en dat ieder land thans de noodzakelijke beslissingen over de veestapelpolitiek zal moeten nemen Het lijkt mij toe dat de richtlijnen inzake de toewijzing van veevoeders zoo spoedig mogelijk besproken moet worden Tijdens de conferentie zal door mijn delegatie een resolutie in dien zin worden ingediend Sowjet Russische troepenbewegingen door Tsjecho Slowakije Vandaag is bekend geworden dat Sowjetrussische troepen op 26 Mei wanneer de Tsjecho Slowaken gaan stemmen voor de algemeene verkiezingen zich van de Donau in het zuiden door Tsjecho Slowakije naar Duitschland zuHen bewegen Een officieele verklaring van het bureau van den Tsjechoslowaaksche Eersten Minister zegt dat de troepenbewegingen waarbij een aantal gepantserde divisies betrokken zullen zijn zullen duren van 20 Mei tot 29 Mei De Tsjechoslowaakschen generalen staf uitgezonderd Herstel De Tsjechoslowaaksche regeering heeft hierin toegestemd en de plannen zijn in samenwerking met den TsjechoSlowaaksche generalen Staf uitgewerkt Aan de verklaring wordt toegevoegd dat de gemotoriseerde Sowjet Russische troepen gebruik zullen maken van spoorwegverbindmgen en verkeerswegen De verklaring luidt de bewegingen zijn het gevolg van nieuwe beschikkingen van het Sowjetrussische bezettingsleger en hebben geen politieken achtergrond Deze verklaring is afgelegd om onjuiste explicaties en interpretaties te voorkomen Inwisseling deviezen door repatrieerenden uit Indië Den repatrieerenden uit Nederl Indië die aan boord der repatrieeringsschepen Japansch geld Javaansche bankpapier of Nederlandsch Indische muntbiljetten hebben ingeleverd wordt medegedeeld dat thans een regeling voor inwisseling is getroffen Belanghebbenden kunnen zich terzake tot een deviezenbank wenden onder overlegging van het aan boord afgegeven regu Zij die mogelijk aan boord geen recu hebben ontvangen dienen zich eerst te wenden tot den Dienst der Repatrieering afdeeling Financien Wassenaarscheweg 24 te sGraven hage Franco en het gevaar voor oorlog Volgens een rapport van de Ver Staten bestemd voor de Veiligheidsraad der V N over het regiem van Generaal Franco zou laatstgenoemde niet in staat zijn het offensief of defensief tegen een groote mogendheia op te nemen en wel wegens de economische verhoudingen in Spanje De Amerikanen behandelen in hun overzicht dat vierenvijftig pagina s telt de door Polen aan het adres van Franco geuite beschuldigingen culmineerend in de bewering dat Franco den wereldvrede bedreigt f P VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD GIOOT GOUDA Rondetafelconferentie te Parijs Vandaag begon de Rondetafelconferentie van afgevaardigden van 20 landen die de distributie van de Europeesche steenkool zullen bespreken De Fransche minister van industrieele productie Marcel Paul communist die het welkomstwoord tot de gedelegeerden sprak deelde aan Reuter mede dat de Fransche regeering geen positieve resultaten verwacht De heer Paul zeide dat bij de recente Engelsch Fransche steenkolenconferentie te Essen botsende inzichten op essentieele punten naar voren waren gekomen De heer Paul gaf echter uiting aanzijn waardeering voor hetgeen hijnoemde den vriendelijken steun vande Britsche pers aan de Fransche eischen De Steenkoolconferentie zal tot Donderdag bijeen zijn Een officieele verklaring duidt aan dat de voornaamste taak een eerlijke en doelmatige distributie van alle beschikbare steenkool van Europa zal zijn De heer Paul voegde hieraan toe dat de Franschen hedenavond van de gelegenheid gebruik zouden maken om opnieuw hun verzoek om nu de steenkoolimport uit de Ver Staten door stakingen is onderbroken de export van het Ruhrgebied tot 500 000 ton per maand op te voeren naar voren te brengen Brief van Hoessein Ala aan Veiligheidsraad De Perzische Ambassadeur in de Vereenigde Staten Hoessein Ala heeft den Veiligheidsraad gisteravond een brief doen toekomen waarin hij verklaart dat zijn regeering nog met beschikt over voldoende gegevens omtrent den waren stand van zaken in Azerbeidsjan om een volledig rapport als door den Raad verzocht te kunnen overleggen Karl Hermann Frank ter dood veroordeeld Karl Hermann Frank de voormalige Duitsche Protector van Bohemen en Moravië is als oorlogsmisdadiger en verantwoordelijk persoon voor de moordpartij te Lidice door t Tribunaal te Praag tot den dood door ophanging veroordeeld alsmede het verlies van burgerrechten Zijn eigendommen zijn aan den Staat toegewezen Razzia op de Donau De Politie afdeeling van de Amerikaansche bezettingstroepen in Beieren heeft Dinsdag bij het aanbreken van den dag de Donau bij Vilshofen Beieren plotseling over een afstand van 72 K M afgesloten en 372 schepen van de voormalige Hongaarsche Marine afkomstig van 12 landen onder welke Frankrijk TjechoSlowa kije Italië en België in beslag genomen Uit de schepen waaronder 12 kanonneerbooten kwam een groote hoeveelheid contrabande machinegeweren en andere wapens korte golfzenders goederen van de zwarte markt en heele scheepsladingen voorraden van de Wehrmacht te voorschijn Meer dan 3 000 menschen zijn gearresteerd verdacht van zwarten handel het smokkelen van verdooven de middelen en wapens en het onderhouden van een ondergrondschen spoorweg om vroegere S S lieden te laten ontsnappen Teder schip wordt thans bewaakt gewapende manschappen langs de oevers en aan den omringenden heuvelrand voorkomen het ontsnappen van verdachte personen Men is vooral op zoek naar Admiraal Trunkwalter den tegenwoordigen bevelhebber van de Hongaarsche vloot een van de lagere officieren toen Admiraal Horthy de vloot aan de geallieerden aanbood Nadat Horthy aan de nazi s was ontkomen werd Trunkwalter als bevelhebber door de asmogendheden erkend Later verloor hij grootste deel van zijn vloot in een gevecht met eenheden van SowjetRussische vloot en werd hij van het commando ontheven Ghavam Es Soeltaneh dementeert berichten aangaande Sovjet inmenging in Azerbeidsjan De Perzische ambassadeur in Washington Hoessein Ala Pasja heeft aan den Veiligheidsraad een telegram van den Perzischen Eersten Minister Ghavam es Soeltaneh overhandigd volgens welk telegram een commissie van onderzoek in Azerbeidzjan heeft vastgesteld dat er geen spoor van Sowjet troepen uitrusting of middelen van vervoer in Azerbeidzjan is te vinden en dat volgens betrouwbare personen ter plaatse Azerbeidzjan op 6 Mei j l geheel door het roode leger was ontruimd Truman neemt kolenmijnen over President Truman heeft hedenavond het overnemen van de Amerikaansche kolenmijnen door de regeering gelast President Truman heeft Julius Krug den Minister van Binnenlandsche Zaken opdracht gegeven de mijnen over te nemen en zoo de nationale economische structuur in den huldigen noodtoestand te beschermen Volgens Ross den perssecretaris van Truman zal Krug morgen op een door hem te bepalen tijd hiertoe overgaan Zoowel de mijnwerkers als de mijnbezitters hebben Krug aanvaardbaar genoemd aldus Ross Roode Leger heeft Azerbeidsjan verlaten De Perzische regeering heeft officieel medegedeeld dat het rpode leger Azerbeidsjan op 6 Mei de overeengekomen datum heeft verlaten volgens door de regeering ontvangen berichten Radio Tebris maakte hedenavond geen melding van botsingen doch be A Bank Tw Bank Kolon Bank Aku van Berkel Calvé Lever Broth 20 5 21 5 2 iSp cert 100 n 1003 4 Ned 101 Vi 10 Via3Vi Ned 41 3 102V8 102 3 Ned 37 101 101 V4 3 3 Ned 38 101 101 Vi 3 Ned In 37 K 99 99 3 A dam 37 102 3ViR dam 37lOP 4 3ViL S mijnl02V4 102 4 3Vi Bat Olie 102 102 perkte zich tot het uitzenden van binnenlandsch nieuws waarbij onder meer werd vermeld dat het democratisch kabinet van Azerbeidsjan heden bijeen is geweest en de loopende zaken heeft besproken De zender maakte ook melding van de arrestatie van drie rechts georiënteerde politici door de regeering van Teheran DE ONTWIKKEUNG Hllllllllllllllillllllllilll I 1111 I tt I I I I r I I I I I VERKLARING AANTRkSSACiCRSi eCMANMINO HuTTioc uksr VUCaKRtlK snclhcio VAN HET VERKEERSVUEGTUiGl NIEUWS IN HET KORT Volgens radio Vaticaan zal 13 Junieen semiopenbaar consistorie wordengehouden ter voorbereiding van deplechtige canonisatie van de gezegen de moeder Francesca Savario Caprini de eerste Amerikaansche die heiligwordt verklaard Te Parijs hebben 12 000 politieagenten een ordelijke demonstratiegehouden voor een verhooging vanhun maandsalaris De echtgenoote v n Leon Degrclle den Leider der Belgische rexlsten werd tot 10 jaar hechtenis en een boete van 2 miUlocn francs veroordeeld wegens het teunen van de propaganda van haar echtgenoot 20 5 126 130 1151 134 116 161 246 21 5 20 5 21 5 121 van Gelder 132 134 132 Ned Gist 362 j5364V Ned Kabel 263 1 Wilton Feilen lóS 168 Kon Olie 366 356 Hol Am L 129 120 Ned Scheepv Unie 135 Kon Boot 133