Groot Gouda, donderdag 23 mei 1946

p GROOT GOUDA SJSS ALGBCEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTOEKEN L J A V d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukkeri Verzijl Gouda DONDERDAG 23 MEI 1946 NUMMER 235 INGEZONDEN Buiten verantivoordelijkheid der redactie Wereldvoedselnood De radio en de dagbladen geven ons herhaaldelijk berichten over de zeer dreigende wereldvoedselnood De raming over het graantekort voor dit jaar is 8 milUoen ton graan Internationaal wil men trachten om voor dit geweldige graantekort een regeling te treffen Vermindering van het broodrantsoen mogelijk spoedig gevolgd door minder toewijzing v an graansoorten voor veevoeder met als gevolg minder vlecsch vet enz Wat voedselnood is dit weten wij nog maar al te goed uit de bezettingsjaren en welke vreeselljke gevolgen het meebrengt Door de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme is kort geleden aan den MinisterPresident een adres gericht en gevraagd geen graan meer beschikbaar te stellen voor de alcoholindustrie momenteel 50 pCt van 1939 Het zeer groote belang van voedzaam graan tegenover graan voor alcohol is een schrijnende tegenstelling Dr R E Wleringa Directeur Geneesheer van den Geneeskundigen en Gezondheidsdienst te Utrecht heeft scherp geprotesteerd tegen de schromelijk overdreven en volgens hem zelfs leugenachtige blcrredame voor Stout en hun suggestie van de voedbaarheid Volgens raming geeft ons volk dit jaar het bagatel van maar 246 mlllioen gulden uit voor alcoholische dranken Incl bier Als dit geweldige bedrag gebruikt werd voor Herstel en Wederopbouw hoeveel beter zou het dan beMeed zijn Onze Volkskracht en Volksgezondheid worden 1 ondermijnd door het alcoholisme het Brandweer van Gonda Op Zaterdagmiddag a s zullen op den Bleekerisingel brandweerweditrijdcn worden gehouden in landelijk verband Hieraan nemen negen ploegen deel t w in volgorde tl Gouda 2 StoIwijk3 Berkeawoude 4 Bergambacht 5 Woerden 6 Krimpen a d Uk 7 Lekkerkerk B 8 Lekkcrkerk A 9 Krimpen a d lispel De BURGERLIJKE STAND Op Vrijdag a s te 8 uur zal in het gebouw van de Fa Bruns Kleiweg te Gouda onze stadgenoot dt luitenant ter Geboren 21 Mei Carolina B AMdv Ke der Ie kl 1 J Hogendoorn com B Thocn en H H v Hilten Rhijnvis mandant van Hr Ms Radar Opleiding Fhelthstraat 19 20 Mei Jacob zv de I Getrouwd A de Wit algemeen algemeen algemeen b 58 reservec 58 reserveb 59 reserveb 60 reserveBonkaarten kf 606 BMV 125 gram boter BMV 250 gram margarine 374 suiker 400 gram suiker Bonkaarten la Ib Ic 606 239 240 241 242 100 gram vleeich 235 aardappelen 2 Kg aardappelen a 46 melk 2 liter melk b 46 c 46 melk 3 Hter melk Bonkaarten kd en ke 606 786 787 algemeen 800 gram brood algemeen 100 gram kaas algemeen 100 gram bloemd58 reserve 800 gram brood e 58 resp 500 gr rijst klndermeel of kinderblscults Bonkaarten kg 606 BMV algem BVM algem 874 suiker 125 gram boter 125 gram margarine 400 gram suiker Bonkaarten ld en Ic 606 739 740 735 aardappelen d 46 e 46 melk Tabakskaarten enz t 29 2 rants tabaksartikclen naar keuze geen import V 29 100 gram chocolade of suikerwerkeo X 29 2 rants tabaksartikelen naar keuze geen Import De bonoen voor melk en aardappelen zijn geldig t m Zaterdag 1 Juni a i Voor de week van 2 t m 8 Jtini zullen nog bonnen worden aangewezen voor melk aardappelen boter jam thee tabak versnaperingen en zachte zeep Bovengenoemde artikelen kunnen reeds op Vrijdag 24 Mei worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor vleesch melken aardapp waarop eerst met Ingang van Maandag 27 Mei mag worden afgeleverd STADSNIEUWS ZitCiag Tribonaal Op de zittlog van het Tribunaal van Maandag 27 Mei e k zuUen de navolgiadc zaken worden behandeld Th v Schijndel te Nieuwerkerk a d IJjiel P C Callenfels te Woerden P G Dijjeri te Gouda H E Trojan echtgen van P G DiJJeri t Gouda terwijl uitspraak zal worden gedaan in de zaak van S Rietveld en P v Doorn De zitting vangt aan om twee uur Khip Soemba een praktische beschouwing over Radar geven In verband hiermede wordt de tentoon stelling des avonds om 8 uur geslotei Lezing Radar Kerkcoaccrt in de St Janskerk Door het Zusterkoor o l v den heer G Ph Peerenboom Jr en het Mannenkwartet o l v den heer C de Graaff werd gisteravond een Kerkconcert gegeven in de St Janskerk Het was een stijlvol gewijd programma dat door de twee flult soll van Joop Weijand goed uitgevoerd werd broken De spil van het programma vormde het koor van de zusters uit De Wijk dat Psalm 103 ten gehoore bracht Dit koortje beschikt over goed stemmenmateriaal waaruit meer te halen valt dan de dirtgeot ditmaal bereikte Oc zacg was wat vlak niet genuaoceerd genoeg Het dobbel maonenkwartet boekte een beter resultaat doch gaat mank aan het euvel van bijna alle mannenkoren t de tenoren Mevr Jo Hoogeveen alt heeft een tamelijk behoorlijke stem en werd goed begeleid door de pianiste Annie Deckers en de fluitist Joop Weijand die behalve de twee soli een sonate van Bach ten gehoore bracht Zuster Nel Kievits mezzo sopraan zoog enkele liederen doch haar stem hoewel zuiver is te schriel om in de enorme ruimte van de kerk tot haar recht te komen Het orgelspel van Mej M Blom en het pianospel van Mej Jo Ouwenecl die het zusterkoor begeleidde vormden het mceat muzikale deel van het concert Het geheel was middelmatig niet slecht doch ook Qiet feilloos B S oorkonde en plaquette s Oud B S ers die nog niet in t bezit zijn VBB eeü oorkonde en een plaquette kunnen deze afhalen bij den heer M A de Korte Vlamingstraat 20 Roeiwedstrqden op de Breevaart De Roei en Zeljvereeniging Gouda houdt ten einde het roeien In ploegvcrhand te bevorderen op Zaterdag en Zondag a s onderlinge roelwedstrijden op de Breevaart Deze wedstrijden vangen a s Zatermiddag om 3 uur aan De start is bij het Sluisje de finish bij het clubgebouw van de Roel en Ztllvereenigtng Zij die aan deze wedstrijden wenschen deel te nemen worden verzocht zich uiterlijk Vrijdag a s op te geven bij den oeicommissaris Drs G Nederhorst Joubertstraat 48 telefoon 2290 Zij die reeds Inteekenden worden ver ocht zich nogmaals te melden daar de Inteekenlijst op het clubgebouw is verloren gegaan Volgende week Woensdag markt De VoedselcommlssariL 3 Sr ZuidHolland deelt aan belanghebbenden in Öjo werkgebied mede dat In verband t Hemelvaartdag de markt te Gouda gehouden zal worden op Woensdag 29 Mei 1946 Vries en G M de Bruin Keizerstr 55 Elizabeth C T dv I Helns en C van Meerten Helmerstraat 15 Hermanns zv B Agtetberg en K W Vcrsluis 4e Kade 47 Gerarda Cornelia en Krijaie drsv C J van Os en A J vd Boogerd 4e Kade 66 Adriana dv H Priemen A Schouten Westerkade 12 Niesje A dv A d Riet en N Hel Woudstraat 32 21 Mei Hendricus N A zv J L Goossens en A A Bcrding E J Potgietersstraat 25 Nolbertina E M A dv N A den Edel en A M W vd Wal Spoorwegstraat 19 Jacobus C W zv A L V Gennep en A W de Jong Raam 103 22 Mei H de Jong en J J E Janseh en H S vd Heuvel M vd Heuvel en H G de Jong K J Lubken en E M Romijn B Keiser en D E V Erkel J S de Ruiter en C C Oosterwljk A Mathol en J de Jong W S Verkerk en N Schoonderwoerd B P van Tienhoven en H A Vermeulen B M Winters en F Rozendal Overleden 18 Mei Cornells Kammeraat 49 jaar UIT DEN OMTREK REEUWIJK Beroep aangenomen De beroepen predikant bij de Ned Herv Kerk te Reeuwijk dorp cand H Goedhart uit Utrecht heeft zijn beroep aangenomen Naar men verneemt zal hij op Zondag 30 Juni a s zijn Intrede doen na bevestigd te zijn door Ds Doornebal Geslaagd Voor de modevakschool De Elf Provincleën onder leiding van mej Hemelrijk slaagden voor den knlpcursus de dames A Smit Mevr dt Bas en de Boer mej I de Jong G Kraan B Stolwljk C denUijl G de Knikker F Verdegaal S Meijer en Vergadering Begrafciiisvcreeniging Dinsdagavond hield de begrafenlsvereeniglng Reho both te Reeuwijk dpip een ledenvergadering j Na een openingswoord door den voorzitter de heer J van Roon werden de notulen gelezen goedgekeurd en vastgesteld Uit het jaarverslag van den secr de heer J de Kamper bleek dat er over de jaren 44 45 48 begrafenissen vvaren geweest waaronder leden en niet leden der vereeniglng De vereeniging bieek een ledental te hebben van 185 Uit het verslag van den penningmeester de heer W P Teekens bleek dat de ontvangsten yaren geweest f 954 53 de uitgaven f 727 08 batig saldo f 229 15 De aftredende bestuursleden heeren M Zwljnenburg en W P Teekens werden herkozen Het bestuur stelde voor om dit jaar de contributie met 50pCt te verhoogen Gevraagd werd of dit niet een te grooje verhooging was De voorzitter verdedigde hierop het bestuursvoorstel en zeide a In drie oorlogsjaren fleen contributie Is geheven en dat hierdoor de reserve met bijna f 1000 was Ingeteerd Om de reservekas iets te verhoogen is het lr AT Vemk dat de contributie met 50 Sct worJt verhoogd Het bestuur voorstel werd daarop aangeuomen Afwqzead beschikt Op het verzoek van den broodbakker J P Mansvelt te Hekendorp om eenlge daarvoor gesloten vet klaarde wegen In de gemeente Recuwijk met auto te mogen berijden is door Ged Staten afwijzend beschikt Bttrgeiqke Stand Geboren Lenie M d v J Jongeneelen S Njesmatehnowa Hendrik z v H C van Holst en N C van Leeuwen Gehuwd J J Lubreks oud 30 J te Mlerlo em J P Ballering 23 j Ondertrouwd W van der Welle 30 j te Stad aan T Haringvlieten S Hermenet 22 Loop der bevolking Vertrokken B van den Heuvel echtg van H den Hertog uit G 39 naar Bodegraven H Roelofsen uit D 8 naar Bodegraven C E Bunnlk uit D 20 naar Alphen a d Rijn H G Stolwljk uit K 34 naar Haastrecht L Missel uit E 36 naar Rotterdam Ingekomen W Verburg in D 126 uit Pjjnacker Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden een zak klompen terug te bekomen bij W van Doorn Oudeweg G 21 Verloren i suikerbonnen door mej Bakker Raadhuisweg E 68 Verloren kinderschakelarmbandjc terug te bezorgen bij Wondergem Verloren een wolle sjaal door mej Van Dam Dood vee Over de laatste week werd ter ge mecntesecretarie als gestorven vee ter vernietiging aangegeven i en geit en een varken BiljartnieuwB T O P De uitslagen van het persoonlijk kampioenschap luidt als volgt A Verkaik A V d Voorn 0 2 L Prlns C Schakel 02 A de Rooij T van Dam 0 2 M VerkaikP van Gameren 2 0 N J vanDamF van Dijk 0 2 T van Dam A v d Voorn 2 0 H van Os A Matze 1 1 T O P 111 heeft na een zeer spannenden wedstrijd de Viersprong lil een nederlaag toegebracht en daardoor heeft T O P haar eersten wedstrijd gewonnen De wedstrijd was van het begin tot het eind zee spannend C Schakel en H Uiterwijk wonnen hun partij op normale wijze maar Grootendorst speelde den wedstrijd van z n leven en wist zich in 14 beurten winnaar te noemen Bravo De eindstand was 29 27 in het voordeel van T O P De uitslagen waren C Ver boomA Verkalk 20 A Verrlps C Schakel 02 H Boom A de Roolj 2 0 G v d Heuvel H Uiterwijk 0 2 J Dulverman B Grootendorst 0 2 e UU aUc hoeUett Onder leiding van Malcolm Sargent en Adrian Beult is in Albeit Hall te Londen een muziekfeest als dank voor de overwinning gegouden waar o a Vaughan Willlan s cantate Thnaksgiving fer Victory werd uitgevoerd Valgens den correspondent van de Prawda te Wladlwostok zijn de zeven vliegtuigen die troepen van het Chineesche revolutionaire volksleger in Mandsjoerije hebben gebombardeerd en neergeschoten zija gebleken van Amirikaansche herkomst en met Amerlkaansche piloten bemand geweest te zijn Te Berlijn is na zware ziekte op 55jarigen leeftijd overleden de bekende schrijver en tooneelcrltlcus Otto Ernst Hesse Helmut von Hummel de voormalige persoonlijke medewerker van Martin Bermann is na een opsporing van zes maanden te Salzburg gevangen genomen Le Amirikaansche regeering heeft officieel meegedeeld dat zij de uitnoodiging der Gricksche regeering waarnemers voor de herziening der kiezerslijsten te zenden heeft aangenomen De Milaneesche politie heeft bij een Inval in een astistische geheime centra te Rome 34 personen onder wlen Muisolin i s dokter Edmende Leppe gearresteerd Volgens het Perzische ministerie van oorlog zijn 18 officieren Redactie en adminUttatlie j Bur Markt 67 Gouda Telefoon 3098 Abonn p w 27 c Losse Dumm 10 t WucMM Weersverwachting medegede M door het K N M I tot morpf9 tw i Wordt verwacht I Aan de kust tijd nog vrij kr over m mat wind Overw zonnig weer ipet later op den dag hier en daar kans op regen Wat Is er In Gouda t doanl Reunie Vrijdag t m Donderdag Contrabande Toegang boven 14 jaar SchouwburgBioscoopDonderdag De Dief van Bagdad Toegang boven 14 jaar ThallaTheater Vrijdag t m Donderdag De roode aarde Toegang boven 18 jaari Donderdag 23 Mei Gcrcf Gemeente Stationsweg 3 uur Bevestiging en 7 aur intrede van Ds Steenblok Idem Leger des Hells 5 uur voor kinderen en 7 30 uur voor volwassenen opvoering van Repelsteeltje Idem Kleine Kerk 8 uur oudere lidmaten Ned Herv Kerk spreker Dt Steenbeek Idem Concordia 8 uur Paedagogliche Concert Idem bovenzaal Reunie 2 4 uur Vrouwengroep P v d A Dr G J Swart Volksgezondheid Vroeger en nu Vrijdag 24 Mei Concordia 8 nor Goudsche Tooneelkriog Tooneelgroep Amedla Professor Klenow Idem Ter Gouw 8 uur Henk Schacr draagt voor Elkerlyck I Idem Blauwe Kruis 8 uur EvangcU uuu u k uu W WW v I Idem uiai 1 bedrag hetwelk de Staat ontvangt voor satle bljeenkomst 11 i nn tenen de funeste Nieuwe BoDnenlijst Voor de tweede helft van de 6e periode 1946 van 26 Mei t m 8 Juni 1946 Elk der volgende nnen geeft recht op het koopen van i Bonkaarten ka kb kc 606 286 290 algemeen 800 gram brood acdjns weegt niet op tegen de funeste gevolgen want nog immer is de alcohol Staatsvijand no 1 Het bedrag dat de schatkist derft aan accijns wordt gecompenceerd door ver hooging der Volksgezondheid factoren die NIET in geldswaarde zijn oH te drukken 400 gram brood 200 gram kaas 100 gram bloem 1600 gram brodti 800 gram brood 2 kg aardappelen 100 gram kctas Uiterst actueel la thans in dezen voedselnood het parool Drink geen alcoholische dranken ook geen bier Ons kostbaar graan alleen voor brood De Amerlkaansche afgevaardigde Fuller heeft thans reeds in den Senaat voorgesteld om geen graan te z nden aan alcoholproduceerendc landen Regeeren Is vooruitzien Een zeer verstandig besluit zou nu In deze uiterste moeilijke vocdsèlpositle dan ook zijn Geen korrel graan meer voor dealcoholindastrie Namens het Drankweer comlté Gouda H J A van Bohcmen Voorzitter A van Camp Secretaris 100 gram vleesch 1 Kg aardappelen 6 Liter melk uit het leger gedeserteerd aldus radio Teheran Een vliegtuig van de Noorsche luchtvaartmaatschappij is 10 minuten na het vertrek uit Oslo naar Stockholm tengevolge van motorstoring neer gestort men vermoedt dat zich onder de 13 slachtoffers de Noorsche schrijver Prof I F Law bevind Bevin heeft vandaag in het lagerhuis verklaard dat de Poolsche strijdkrachten onder engelsch commando die niet naar Polen willen terugkeefen zoo spoedig mogelijk gedemobiliseerd zullen worden en dat voorziening zullen worden getroffen voor hun terugkeer In het burgerlijke leven in Engeland of elders De MUaansche politie heeft In verband met den diefstal van het lijk van Mussolini een meisje gearresteerd Haar mededeelingen zouden hebben geleid totde mdentificatie der leiders van den diefstal Trumann heeft voorgesteld het conflict tusschen mijnwerkers en werkgevers aan arbitrage te onderwerpen Hij verklaarde op een persconferentie dat de V S In een wanhopige situatie zullen geraken als de mijnwerkers niet aan het werk gaan Geldigheidsdanr boterbonnen verlengd Het centraal distributiekantoor deelt mede dat re geldigsduur van de boterbonnen 867 BMV en 369 BMV li verlengd tot en met 8 Juni a s