Groot Gouda, donderdag 23 mei 1946

Voetbal voor Zondag Jeeps ▼ oor landwerk De mogelijkheid bestaat dat biantn afxlenbaren Üjd een aantal gereserveerde legerjeeps en een aantal originede vredes eeps voor den land en tuinbouw beschikbaar komen Daar binnen den korst mogelijken tijd de behoefte aan Jeeps bekend moet zijn worden land en tuinbouwers die voor een aankoopvergunning voor een jeep in aanmerking wenscheö te komen verzocht dit schrlftel k voor 30 Mei a s bij de Rijkslandbouwconsttlenten kenbaar te maken De Volewijckers en HDVS gaan elkaar in Amsterdam bekampen de winst zal wel bij de thuisclub blijven ofschoon een puntendeeling zeer zeker niet tot de on mogelijkheden behoort ADO gaat op bezoek bij EDO Ajax bij t Gooi In beide gevallen zullen we wel winst voor de gasten zien RFC zaJ het tegen Emma wel niet kunnen bolwerken terwijl DOS en Xerijes in Utrecht de punten wel zullen deelen Blauw Wit en Haarlem geven elkaar nog geen cent toe en ook deze week valt de beslissing nog niet daar belden tegen resp Neptunus en DWS winst behaleh Sparta HBS levert de Rotterdammers 2 punten op terwijl VUC en Storm vogels de punten wel zallen deelen Ook in afd lil blijft de spanning nog een poosje bestaan de 3 leiders Go Ahead AGOVV en NEC brengen het Zondag tegen Bc Quick Ensch Boys en Enschede natuurlijk tot winst In de wedstrijden Wageningen Quick en PECHeracles zijn de gasten favoriet In afd IV zal Zondag wel een beetje teekening in den kop komen door den wedstrijd Longa N AC Aan voorspellingen is haast njet te beginnen De verliezer zal echter zijn kampioensaspiraties wel kunnen afschrijven BW behaalt winst tegen Willem II bij RKTVV Vlisslngen zal het er om spannen ofschoon beiden practlsch geen kaos op de onderste plaats maken Helm ond NOAD wordt door NOAD en Eindhoven RBC door Eindhoven gewonnen In afd V is een belangrijke beslissing reeds gevallen zoodat de meeste spanning er reeds uit is dq pr het door Heerenveen behaalde kampioenschap De wedstrijden GVAVLSC Sneek Velocitas Leenwar denVeendam en Heerenvcea Be Quick eindigen in winst voor de thuisclub terwijl HSC bij Achillei 2 punten gaat kalen In de jongste Zuidelijke afd staan voor Zondag twee big matchcs op het programma n l M VV Maurlts en LimburgiaInllana als Limburgia wint is ze kampioen wint ze niet dan vele mogelijkheden zijn er zooals bet gedeelteli k standje hieronder aantoont Beantwoorde vragen Op een vraag van den heer Nederhorst betreffende de Inkoopvereeni gingen voor ambtenaren heeft ir Vos als volgt geantwoord De onderwerpelijke aangelegenheid heeft reeds een punt van bespreking in den ministerraad gevormd De ministerraad is van oordeel dat deelname van Overheidspersoneel aan Inkoopvereenigingen als de hier bedoelde ongewenscht is Voorts is het daarbij gebruik maken van diensttijd dienstgebouwen dienstrelaties e d verboden Een en ander zal voorzoover het niet reeds is geschied ter kennis van het Overheidspersoneel worden gebracht Ter nadere toelichting veroorlooft de ondergeteekende zich te verwijzen naar den inhoud van het hierbij gevoegde rondschrijven van den minister van Binnenlandsche Zaken De Koninklijke reis naar Zwitserland genaamd Zum Löwden Voor den in gang van het restaurant stond een groepje Nederlandsche kinderen opgesteld Aan de Prinses werd een mooie ruiker aangeboden Oeruimen tijd onderhielden de Prinses en de Prins zich met deze kinderen die voornamelijk uit Delft en omstreken kwamen Tijdens het middagmaal ifcng een dameszangkoor in het fraaie Bernsche costuum gestoken dialectliederen Een Laendlerkapelle zorgde met vroolijke wijsjes en welluidende Jodelsolo s voor de muzikale omlijsting Na het noehmaal begaf de Prinses zich naar het Lohn aangezien de tocht haar nogal had vermoeid Prins Bernhard bezocht vervolgens de militaire staatsstallen waar prachtige demonstraties op hippisch gebied ten beste werden gegeven Men kwam niet alleen onder derf indruk van de schitterende paarden maar tevens van den hoogen stand van de Zwitsersche dressuur Een ter eere van den Prins gehouden jachtspringen leverde het bewijs dat de rijvaardigheid van de Zwitsers op een hoog peil staat De dag werd besloten met een galareceptie die door het Prinselijk Paar aan den voltalligen Bondsraad en vele officieel Zwitsersche persoonlijkheden werd aangeboden Dit evenement beteekende tevens het officieele einde van het Nederlandsche Staatsbezoek aan Zwitserland Naar het Prinselijk Paar mededeelde was het getroffen door den grooten eenvoud de zorg en de beminnelijkheid van de Zwitsersche gastheeren die hun kort verblijf in Zwitserland tot een onvergetelijken tijd hebben gemaakt 26 25 24 22 20 een debacle Limburgia 19 MVV 19 Juliana 19 Brabantla 18 Maurits 17 VVV Brabantla wordt voor VVV en PSV Bleljerhelde winst voor PSV Voor de Goudsche clubs staat een klein programma op het voetbalmenu van Zondag Gouda speelt haar laatsten wedstrijd tegen Unites en zal il ze iets bereiken uit een ander vaatje moeten tappen als afgsloopen Zondag SVW wordt door Hilversum nog wat verder weggedrukt terwijl Hercules tegen SUedrecht weleen kansje maakt Eltnckwijk Velox Is voor de thuisclub en Vriendenschaar UVV voor de gasten In de 3e klasse B speelt Zondag GSV den laatsten wedstrijd tegen GDA de groenwitten hebben hier de beste papieren DONK gaat Zcwidag twee punten vergaren tegen GVRAJO DEHHelle voetsluis is voor de thuisclub terwijlNHSOVVenSIOD VNDoverwinningen voor de gasten opleveren In het rayon Gouda haalt Lekker kerk winst teqen Stolwijk terwijl verder Haastrecht naar Moordrecht gaat en daar op moet patsen wil ze niet aan het kortste eind trekken Gouderak Schoonhoven Is voI r de thuisclub BergambachtAmm SV voor de gasten overgegaan Dat wil echter niet zeggen dat Nederland maar rustig met gekruiste armen blijft zitte Integendeel er wordt alles gedaan om zoo spoedig mogelijk te kunnen beginnen als er eenmaal deviezen zullen zijn Dit bezwaar hoopt men zelfs nog spoediger te kunnen overwinnen door het charteren van Zweedsche en Zwitsersche autobussen die dan in Nederlandschen dienst met een Nederlandsche bemanning de aan Nederland toegewezen lijnen zullen exploiteeren De bussen zullen in de toekomst zeer modern zijn ingericht en hierin veel overeenkomst vertoonen met de moderne vliegtuigen Zij zullen uitgerust worden met een radio ontvangsttoestel en een luidspreker installatie terwijl voorde verlichting de modernste principes zullen worden toegepast Ook aan de verwarming en ventilatie zal bijzondere aandacht worden besteed De kosten van het reizen per bus zullen vrijwel gelijk zijn aan die van de spoorwegen waardoor eveneens tot uiting komt dat iedere concurrentie vermeden wordt Dat de Internationale busverSindingen wel degelijk voorzien in een behoefte moge blijken uit het feit dat het aantal aanvragen voor de thans reeds bestaande lijnen het aanbod verre overtreft Gillette is er weert Na jaren van scheeretiende komt Gillette ons bevrijden I Gillette Standard lOct p mesje Debarkatie Nieuw Holland Morgenochtend om 10 uur zullen de passagiers van het repatrieeringssdiip Nieuw Holland bij de fruitloods aan de Levantkade debarkeeren Eerste K LJVl vliegtuig te La Guardia vliegveld geland Het eerste K L M vliegtuig is gisteren om 14 44 uur G M T op het Laguardia vliegveld geland Kardinaal I e Jong Naar A N P verneemt zal het wel September worden eer Z Em Joh Kardinaal de Jong de reis naar Rome zal ondernemen om daar voor den Paus tot lid van het College van Kardinalen geïnstalleerd te worden De Luchtdienst New York Arasterdam Vandaag omstreeks twaalf uur wordt het eerste retourvliegtuig op den dienst Amsterdam New York de PHTas op Schiphol verwacht Onder de passagiers bevinden zich zeven vooraanstaande Amerikaansche journalisten en medewerkers aan radio en film Zij zullen een week de gasten zijn van de K L M en van den Regeeringsvoorlichtingsdienst Voorts bevinden zich aan boord de heer Maedler en zijn echtgenoote die voor de filmserie March of Time filmopnamen over den wederopbouw ons land komen maken PINNENLAND PAS OP VOOR VALSCHE SCHOENENBONNEN iHet C D K vestigt er de aandacht op dat schoenenbonnen in omloop zijn voorzien van derf opdruk een paar U S A heeretischoenen U S A damesschoenen enz En uitgevoerd in dezelfde kleuren als de gewone schoenenbonnen derhalve in bruin met rose figuren Deze bonnen zijn valsch en derhalve ongeldig Binnenkort zullen wel schoenenbonnen van bovenvermelden opdruk voorzien in gebruik worden genomen doch de kleur van deze bonnen is blauw met bruiiie figuren T z t zullen over laatstgenoemde bonnen nadere mededeelingen volgen De bruine schoenenbonnen met rose figuren voorzien van den gewonen opdruk een paar heerenschoenen damesschoenen enz zijn wel geldig Waardeloos verklaarde bankbiljetten van ƒ 500 en ƒ 1000 r PRINSELIJK PAAR MAAKT AUTOTOCHT DOOR KANTON BERN Wie Zwitserland reeds voor den oorlog goed kende en thans weer eenige dagen in dit vacantieland bij uitnemendheid vertoeft staat versteld over de veranderingen die de laatste jaren in het leven der Zwitsers hebben plaats gevonden De persoonlijke smaak van den Zwitser is verfijnd en dus stelt hij hoogere eischen In hooge mate komt dit tot uiting in kleeding en woninginrichting Zwitserland is niet meer het land dat voor de mode zoowel voor heeren als voor dames op het buitenland is aangewezen maar bezit thans een modeindustrie waarop menig land jaloersch is Aan het interieur van de huizen wordt tegenwoordig bijzonder veel zorg besteed in tegenstelling tot vroeger toen zulks vaak bijzaak was Kortom de Zwitsers geven blijk hoe langer hoe meer een eigen nationale sfeer te scheppen en naar buiten zichtbaar te demonstreeren Bij prachtig weer maakten Prinses Juliana en Prins Bernhard gistermorgen in de omgeving van Bern een autotocht die bijna drie uur duurde het was een rit die over met loofbosschen bedekte heuvelen en langs vruchtbare groene dalen ging Onderweg werd herhaaldelijk stilgehouden opdat men van het vaak unieke uitzicht kon genieten n een klein plaatsje op 10 km van Bern gebruikte het Prinselijk Paar het middagmaal met den oudpresi dent Kobelt en den Bondsraad Vpn Steiger in een landelijk restaurant Het Ministerie van Financiën deelt mede dat de op grond van artikel 1 der beschikking bankbiljetten 500 en ƒ 1000 bij de leden der bedrijfsgroepen handelsbanken landbouwcredietbanken en effectenhandel ingeleverde waardeloos verklaarde bankbiljetten van ƒ 500 en ƒ 1000 bij deze leden in enveloppe dienen te blijven berusten totdat van het Min van Financiën aanwijzing wordt ontvangen hoe met deze biljetten te hande Ter voorkoming van misverstand wordt er op gewezen dat degenen die naar aanleiding van een verzoek tot inwisseling van waardeloos verklaarde bankbiljetten van ƒ 500 en ƒ 1000 een rose vragenlijst plus witten circulairebrief ontvangen aan de in dezen witten circulairebrief gedane uitnoodiging om huo biljetten op te zenden aan de afdeeling kassierderij van de Nederlandsche Bank N V te A dam slechts dan gevolg dienen te geven indien zij hun biljetten niet overeenkomstig de voornoemde beschikking hebben ingeleverd bij een lid van een der hierboven genoemde bedrijfsgroepen Zij die hun biljetten hebben opgezonden naar het Min van Financiën dienen dit als antwoord van vraag 3b van het rose formulier te vermelden Van Jan van Eyck to Rubens De tentoonstelling van 93 meesterwerken uit de Belgische musea en kerken Van j£fn van Eijck tot Rubens die reeds in het Rijksmuseum te Amsterdam te zien is geweest wordt Zaterdagmiddag 25 Mei offiQJeel in het Museum Boymans geopend door den Belgischen Minister van Openbaar Onderwijs Buitenlandsche studenten naar Nederland Tijdens de maanden Juli en Augustus zullen Belgische Deensche Noorsche en Zweedsche studenten hun Nederlandsche kameraden gaan helpen bij de drooglegging van het eiland Walcheren Per antolins van Stockholm naar Parijs Met het optreden van de Linjebuss is een Nederlandsch Zweedsch initiatief ten uitvoer gebracht Onafhankelijk van elkaar ontstond in Zweden zoowel als in Nederland een initiatief om internationale buslijnen te exploiteeren Direct is toen contact gezocht en dit heeft tenslotte geleid tot de Association of Transeuropean Buslines waarbij Zweden Noorwegen Nederland Denemarken Zwitserland België en Frankrijk geïnteresseerd zijn Deze Association zal worden gevormd door reeds bestaande of nog in oprichting zijnde nationale ondernemingen voor internationaal autobusverkeer Het voorloopig bestuur van de Transeuropean Buslines wordt gevormd door vertegenwoordigers van Zweden Denemarken en Nederland Als voorloopig president fungeert mr F E Spat In Nederland zoo deelde de heer Spat mede bevinden de plannen zich nog in een eerste stadkim Nederland beschikt nog niet over voldoende deviezen om zich voor dat doel geschikte bussen aan te schaffen Reeds voor het binnenlandsch vervoer heeft Nederland te kampen met gebrek aan materiaal hetwelk eerst dient te worden aangevuld alvorens het tot de buitenlandsche diensten kan worden Binnen afzienbaren tijd een aïïtobusnet over geheel Europa Heden 23 Mei zal de Aktiebolaget Linjebuss de grootste Zweedsche particuliere Busonderneming wi dochtermaatschappij van het het bekende Zweedsche Johnson concern een geregelden busdienst op de Fransche hoofdstad openen Dit is de tweede Zweedsche Internationale buslijn die dan geopend wordt want sedert 1 April j l onderhoudt de Aktiebolaget Linjebuss een verbinding met Bazel De verbinding Stockholm Parijs zal een tiendaagsche zijn Elke reis welke zal gaan via Denemarken Duitschland Nederland en België duurt vier dagen De bussen zullen Nederland via Oldenzaal binnenkomen om vervolgens via Arnhem en Nijmegen door Noord Brabant te gaan waarop zij ons land langs de route Breda Antwerpen zullen verlaten De groote Volvo diesel opleggerbussen die plaats bieden aan 35 passagiers zijn comfortabel ingericht en hebben een bemanning van dne personen twee zeer bekwante chauf feurs en een steward Men rijdt s nachts niet door doch de passagiers worden dan ondergebracht in hotels VOETBALPROGRAMMA EERSTE KLASSE DISTRICT ir De Volew HDVSEDO ADO Emma RFC DOS Xerxes t Gooi Ajax DISTRICT II Neptunus Blauw Wit VUC Stormvogels DWSHaarlem Sparta HBS DISTRICT III Ensched Boys AGOVV Wageningen Quick Be Quick Go Ahead PEC Heracles NEC Enschede DISTRICT IV BW Willem II Longa NAC RKTVV Vlissingen Helmond NOAD Eindhoven RBC DISTRICT V GVAV LSC Sneek Velocitas Leeuwarden Veendam Heerenveen Be Quick Achilles HSC DISTRICT VI MVV Maurits Limburgia Jultana Bleijerheide PSV VVV Brabantia DISTRICT II Tweede kl B SVW Hilversum Sliedrecht Hercules Elinkwijk Velox Vriendenschaar UW Gbuda Unitas Derde kl B GSV GDA Vierde kl F Lekkerkerk Stolwijk Moordrecht Haastrecht Gouderak Schoonhoven Bergambacht Amm st S V Vierde kl H DONK GVR AJO DEH Hellevoetsluis NHS OW SIOD VND K N V B AFD GOUDA Kampioenschap Ie klasse GröotAmmers 1 VEP 1 2e kl A ON A 5 Nieuwerkerk 2 DONK 3 Amm SV 2 12 uur Oudewater 2 Olympia 4 3e kl A Lekkerkerk 4 Nieuwerkerk 3 11 30 uur Schoonhoven 3 UNIO 2 12 uur Haastrecht 3 Schoonhoven 4 Oudewater 3 GrootAmmers 2 12 uur Stolwijk 3 Bergambacht 3 11 uur 3e kl B Boskoop 4 Zwervers 3 12 uur Boskoop 2 Moercapelle 2 UNIO 3 GDS 2 ONA 6 DONK 5 12 uur 3e kl C GDS 3 Bodegraven 3 GDS 4 GSV 5 12 uur Gouda 6 ESTO 2 12 uur Nieuwkoop 3Boskoop 3 Programma Juniorencompetitie voor Zaterdag 25 Mei AFDEELING A Groep 1 DONK a Schoonhoven a 4 uur ONA a Olympia a 4 uur UNIO a Stolwijk a 4 uur Groep 2 Gouda b Bodegraven b 4 uur Jodan Boys a Bodegraven a 4 uur ONA b DONK b 3 uur AFDEELING B Groep 1 Amm SV a DONK c 4 uur De staking bij de Amsterdamsche Droogdok Mij De staking bij de Amsterdamsche DroogdokMij is gistermiddag algemeen geworden Hadden Dinsdagmiddag reeds achthonderd van de dertienhonderd man personeel het werk neergelegd thans hebben de resteerende vijfhonderd zich bij de anderen aangesloten waarmede het werk bij de Droogdok Mij dus volledig tot stilstand is gekomen Nederland Frankrijk Op 29 en 30 Juni wordt te Amsterdam een officieele landenwedstrijd georganiseerd heeren tusschen Nederland en Frankrijk Op het programma staat een 4 x 200 meter estafette borstcrawl en een waterpolowedstrijd Voorts zullen enkele individueeie zwemnummers an t programma worden toegevoegd waarbij men rekent op de deelneming van de bekende Fransche zwemmers Janij en Valery De Vries leidt Frankrijk België De voorzitter van den K N Z B deheer J de Vries zal den waterpolowedstrijd Frankrijk België welke op 14 Juli te Parijs zal worden gehouden leiden Nederlandsche zwemmers naar Parijs Bep van Schaik en Kees Hovin zullen tesamen met een ploeg van of MeeuWen Amsterdam op 16 Ju deelnemen aan internationale weostrijden welke te Parijs worden ïT houden