Groot Gouda, vrijdag 24 mei 1946

e M rin Ate Ing 194i N E dl itofl I Uf SU elllig irccUe nBi cea VVV r3 n ffl n CIS n VVV IS nz am IP GROOT GOUDA f ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN K êSJf Redactie e administratie ti € L J A T d Steekhoven Mr A A J Rijksen j alker Drukkerij Veraijl Qouda VRIJDAG 24 MEI 1946 NUMMER 236 INGEZONDEN Bulten vetantwootdtl khtid der redactie Geen brood zonder boni Daar het broodrantsocn verlaagd is en velen nu met een tekort aan dagelljksch brood te kampen hebben wordt van bakkerszijde medegedeeld dat noch het kleinnoch het grootbakker sbedrljf brood mogen afgeven zonder daarvoor direct bonnen te ontvangen daardoor zichzelf en den consument bloot stelt aan strafrechtelijke vervolging Zij doen derhalve en beroep op alle consumenten geen bonnen vooruit te geven doch dagelijks en de bedienden niet lastig te vallen om brood zonder bon Wordt tilt wel gedaan dan bestaat er groote kans dat men nogmaals een verlaging van et rantsoen krijgt daar men gebonden is aan het landelijk toege stane verbruik van 2200 gram Een ieder werk mee aan een eerlijke verdecllng Namens e Goudsche bakkerij C Brokking Bur Markt 67 Gouda Telefoon SOW Aboon p w 27 c Losse ntamn 10 m Aa vragen kleeding enz Ned Volkher8tti H A R K In verband met de vele aanvragen die nog dagelijks binnenkomen op het Bureau van Ned Volkherstel H A R K worden de ingezetenen er op gewezen dat deze aanvraag thans geheel stopstaat Nogeen groot aantal ligt op afdoening te wachten maar de voorraad kleeding is geheel uitgeput Wel wordt nog een kleine zending goederen verwacht maar de nog ter afdoening aanwezige aanvragen overtreffen verre de te verwachten voorraad Men kan zich dus de moeite sparen met schrijven of automatisch bericht Men neme hi an dus goede nota STADSNIEUWS kfcuUdcM De Gondsclie Jengdraad We sverwachtlng acdtgcdtali dosr het K N M I tot msrgeuvMii Wordt verwacht I Pacdagogisch Concert QitIXtavond woonden wi en gedeelte 0 bet door het Mannenkoor Goudp s Utdertafcl gegeven concert bi dat geg vn werd In de zul Concordln Idhter In tegenstelling met verreweg de gKdte koren mag Gouda s Lledertafel xieh verheugen In een kwalitatief en kwantitatief uitstekend stel tenoren De crstt bassen waren somtijds wat raw naar overigens telt dit koor heel goede krachten De uitspraak is beschaafd Mxvi ï de intenties van den dirigent nauwkeurig werden gevolgd Bijzonder tt loven viel o m Beatl mortni van Mendelssohn en Populus Sion vanj I J Olman Het concert werd geopend 1 door Cor van Heusden die een 3 tal sonaten voor Plano van Scarlatti op zeer te loven wijze ten gehoore bracht Jammer dat hij niet een beter Uistrument tot zijn beschikking hod Voorts werd door Mevr Elisabeth te Boekhorst Kolkmeijer een door Mos Wolff bewerkt oud Engelsch geestelijk lied gezongen met begeleiding van plano en altviool Deze sopraanzangeres beschikt over een goede stem uitstekende techniek goede articulatie en voordracht en dus oogstte zij Het spel van Op 16 April 19 16 is te Gouda opgericht De Goudsche Jengdraad welke bestaat uit vertegenwoordigen van i Vry warm Zoanlg weer met Oostelijke wind matige Noord C J B Geref Jeugdcentralc Loth Jengdorg N J V Ned Herv Jeugdraad N J H C N P G N P Oud Kath Jeugdbew Vrljz Chr Jengdcentr Deze Goudsche Jeugdraad omvat ongeveer 3000 jongeren Wat II r In Gouda t doen f Reunie Vrijdag t m Donderdag Contrabande Toegang boven 14 jaar SchouwburgBioscoop VrQdag t m Donderdag Monte Carlo Toegang boven 18 jon ThallaTheater Vrijdag t m Donder tt4 De roode aarde Toegang boven 18 jaar Van Vrijdag t m Donderdag voorstellingen door het circus Van Bever Vrijdag 24 Mei Concordia 8 ma Goudsche Tooneelkrlng Tooneelgroep Comedla Professor Klenow Idem Ter Gouw 8 uur Henk Schacr draagt voor Elkerlyck Idem Blauwe Kruis 8 aur EvangeU satlebyeenkomst Idem Central 8 uur P v d Hoek Wat is spiritualisme Zaterdag 25 Mei Kuntmln 14 30 oar openbare vergadering P v d V Idem Geref Gem 3 30 nnr vergaderliiB Staatk Geref Partij Idem Bleekerssingel 2 uur Brandwe wedstrljden Idem Concordia 8 uur Toonetlgroe Comedla voert op voor de Goudsche Tooneelkrlng Professor Klenow Leger des Hells 7 uur BÜatamé 7 30 uur straatzang Sociaal Adviesbureau N V H zlttöiQ Maandag t m Vrijdag 2 4 uur en Woensdagavond 79 uur De Goudsche Jeugdraad zal de practlsche samenwerking tnsschen de aangesloten Jcugdorganlsatles bevorderen met behoud van Ieders beginsel In de Goudsche Jeugdraad hebben tweeafgevaardigden uit ledere Jeugdorganlsatlc zitting Afstandmarschen op 29 Jania s Ter gelegenheid van den verjaardag van Z K H Prins Bernhard op 29 unl a s wordt in de omgeving van Gouda een afstandsmarsch van ongeveer 20 km gehouden georganiaeerd door de Goudsche Jeugdraad Deze is alleen voor Goddsche vereenigingen zooals jcugdorganlsatles sportvcreenlgingen schoolorganisaties enz met een minimum leeftijdsgrens van 12 jaar In dezen marsch worden 2 controleposten opgesteld waarby 15 min gerust moet worden zoodat er door leder aan deelgenomen kan worden Aan t eind van de tocht worden aan de deelnemers die met goed gevolg de Het ligt In de bedoeling van de Goudsche Jeugdraad om In de toekomst Jeugdconcerten volkszaagcnrsnssen lezingen enz te organlseeren PREDIKBEURTEN Kerkdiensten op Zondag 26 Mei Ook op Nationale feestdagen zal er samengewerkt worden o a bijv met den verjaardag van Prins Bernhard op welken dag een afstandsmarsch georganiseerd is Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Anneke Beunk Cronjéstraat 13 Het bestuur van de Goudsche Jeugdraad is als volgt samengesteld Dr G J Swart v Bevernlnghlaan 15 voorzitter Anneke Beunk Cronjéstr 13 secretaresse en C J Smit Gouwe 40 penningmeester hiermede verdiend succes Marktberichten van Donderdag 23 Mei 1946 Aangevoerd i 23 biggen prijs f 16 35 20 runderen prijs f 450 600 53 nuchtere kalveren overgenomen doorbedr fsschap van vee 420 lammeren ooien prijs f20 24 rammen prijs f 16 20 16 bokken en gelten prijs f 20 35 handel matig I Kaas Aangevoerd 85 partijen kaas Ie kwaliteit met rijksmerk f 67 68 2e kwal m rijktmeric 62Vr exclnslef omslag Handel matig Voorjaars paardenmarkt Aanvoer 112 paarden Luxe paarden 1000 1500 Werkp 350400 2 Jarige P 600 800 1 j jarige p 400700 Slachtp 200 400 Hitten 8001000 Veulens 200 500 Handel matig OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK Aanwinsten Nederl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur v m Prof Dr S T H J Berkelbach v d Sprenkel bevestiging Ds J J Koning 4 uur Intrede Ds J J Koning Westerkerk geen dienst Vereenlging van Vrljz Hervormden Kleine Kerk Peperstr 128 10 30 uur v m Dr H Faber van Schiedam Remonstr Geref Gemeente 10 30 uur Prof Dr G J Heering van Oegstgeest Evang Luthersche Kerk It uur vjn Ds J Simon Oud Katholleke Kerk 10 30 n en 6 uur Pastoor Glskes Gereform Kerk 10 en 5 uur Ds ten B lnl r Geref Zondagschool Jozef Groen van Prinsterenschool Groenendaal en vervolgkl 12 16 jaat Van kwart voor 3 tot kwart voor 4 Gereform Kerk art 31 8 30 n en 5 30 uur In de Remonstr Kerk Ds G Koenekoop Geref Gem Stationsweg 10 en 5 uur Ds C Steenblok Christelijk Gereform Kerk 10 en 5 uur Ds A Dubois rue Nederl Gereform Gem Turhnarkt 51 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Vrije Evang gem geb Zeugestr 38 9 uur dienst 10 30 uur Br H Dorp 5 uur dienst Voorganger Ds H C Leep Ned Herv Ver Colijn 10 en 5 uur Ds J C StUwagen van Glesendam Leger des Hells 10 ur Heiligingsdlenst 3 30 uur Openluchtsamenkomst N markt 7 30 uur Openbare Samenkomst Leiders Majoor en Mevr van Wels den altvlollst kon ons hierbij minder be koren f I afstand hebben afgelegd een diploma als Opgaven moeten voor 2 Juni ingestuurd worden bij mej A Fijn Krugerlaan 108 Bij de opgaven moet vermeld worden In de eerste plaais de groepsleider met adres In de tweede plaats de deelnemers met juiste naam per groep Voor de organisatorische wekzaamheden zooals controle posten zijn enkele vrijwilligers noodlg Wlj verzoeken hi dit bfl de opgave te vermelden Het deelnemersgeld moet bl de aanmelding worden voldaan Na 2 Juni kunnen geen opgaven meer worden aangenomen De deelnemers worden zoo spoedig mogelijk daarna aan de groepsleiders toegezonden die eveneens een omschrijving van de route ontvangen Wandelaars laat dit evenement niet voorbijgaan geeft U op Het kan een goede propaganda voor de wandelsport worden Het programma was met een Zü tal jnnerlng uitgereikt nummers overladen Voeg daarolj een en icht 5 A voorafgaande uitvoerige explicatie van alle nummers benevens het afzonderlijk voorspelen van de belangrijkste motieven dan Is het begrijpelijk dat we van het goede wel wat te veel kregen Echter is In leder geval het doel i muzikale paedagogle bereikt en kan de Heer Moss Wolff die zich tevens als een uitmuntend koorleider liet kennen over het behaalde sIbccci tevreden zijn Vechtpartij HAASTRECHT OUDEWATER EN POLSBROEK Ned Herv Kerk 10 uur v m Ds W de Voogd vi der Straaten Ned Herv Geref Ev 9 30 onr Evangelist Oosterling 6 30 uur EvangelistG de Pater Geref Kerk 9 30 en 6 30 uur Ds G Visser poktersdienst Van Zaterdég 25 Mei des middags 12 a af tot Maandag 27 Mei s morgens 8 u zal de doktersdlenst worden waargenomen door Dr J J Hoving te Oudewater Telef 57 doorverblndtng HAASTRECHT Distribntiedienst Haastrecht Aanvraagformulieren voor zeep voor vullen arbeid voor de 7e 8e en 9 periode 1946 9 Juni 31 Aug kunnen worden afgedaald te Gouderak op Maandag 27 Mei 1946 van 9 11 30 uur Berkenwoude op Maandag 27 Mei 1946 van 2 3 30 uur Stolwijk op Dinsdag 28 Mei 1946 van 9 11 30 uur Vliet op Dinsdag 28 Mei 1946 vu 2 30 3 30 uur Haastrecht op Woensdag 29 Mei 1946 van 9 12 uur Na volledige Invulling en onderteekening kan Indiening geschieden te Gouderak op Maandag 3 Juni 1946 va 9 11 30 uur Berkenwoude op Maandag 3 Juni 1946 van 2 2 30 uur Stolwijk op Dinsdag 4 Juni 1946 van 9 11 30 uur Vllst op Dinsdag 4 Juni 1946 v 2 30 3 30 uur Haastrecht op Woensdag 5 Juni 1946 van 9 12 uur Bedrijven die reeds In het bezit zijngesteld van rantsoenbonnen voor zeepvoor vullen arbeid kunnen volstaan met Indienthg der In hun bezit zijnde naamlijsten Oproepen tot het afhalen van de etóa bonnen zullen den werkgevers worden toegezonden C J B Agenda Voor de Trekvogels t Zaterdag 25 Mei vrije middag Zondag 26 Mei t Dagwandeling 9 uur verzamelen bij school no 1 brood zwempak regenkleedlng enz meenemen Voor de Roode Wachten Zaterdag 25 Mei 7 30 uur gecombineerde kernavond In fschool no 1 Zondag 26 Mei n m 3 uur volksdansen voor beginners 4 uur voor gevorderden Donderdag 30 Mei 7 30 uur school ne I Gezellige avond Maandagavond 27 Mei na de nieuwsberichten van 7 uur een praatje door Han op Hilversum II Radiodistributie In de serie gezinsherstel brengt volksherstel De Jonge Bouwers Aan alle leden wordt bekend gemaakt dat a s Zaterdagnalddag precies kwart over twee de bijeenkomst zal aanvangen Op het programma staat o m het kiezen van groepleiders en het bespreken van zomerplannen en vacantle uitstapjes Een leder zK dus present in Ons Huls Turfmarkt 59 terwijl nieuwe leden jongens en meisjes van 9 15 jaar hartelijk welkom zijn Biljartvereenigiog Per Aspera ad Astra De Goudsche Blljartclnb Per Aspera ad Astra maakt op ultnoodiging van de Blljartvereen De Maasstad a s Maandag een toer naar Rotterdam alwaar een massakamp gespeeld wordt tnsschen belde vereeölglngen Woensdag 29 Mei komen de Rotterdammers naar Gouda Het zal voor onze stadgenooten een zware opgave zijn daar In De Ma sstad de prominenten uit de blljartwereld spelen Spelers als Smith Boerdam Borrekamp Roos enz komen In d J uit men zal echter van mooi biljartspel kunnen genieten Wljwenschenonzestadgenootensucces ROMANS C 101 Cain J M Niemand ontkomt zijn noodlot G 373 V Gide A Vrouwenschool waarin opgenomen Robert en Genevieve P 79 oor Pothuis Smit C Oorlogsdagboek van een Hollands meisje W 48 ve Werfel F De verduisterde hemel 823 Q 6 r Queen E The roman hat mystery 823 S 18 Saroyan W The human comedy 823 S 84 c Steinbeck J Cup of gold 823 T 41 Trumbull R The raft Op den hoek van den Ridder van Catsweg en de Paralelweg raakten gisteren 2 personen slaags J H S kantoorbediende uit W veen reed aan de verkeerde zqde van den tunnel op bet voetpad en kwam in aanrijding met J C B koetsier Bit de Lange Dwarsstraat Een woordenwisseling en een handgemeen ontstond waarbij B een flinke buil op het voorhoofd kreeg en S In de Wijkverpleging een aan het achterhoofd bekomen hoofd wonde moest laten verbinden Sociaal Adviesbarean Dokters en Apothekersdienst De Zondagdlenst wordt op 19 Mei waargenomen door de artsen H Reedijk Crabethstraat 45 Tel 3132 en A J Kef tier Gouwe 166 Tel 3358 b g g 3368 Men gelieve boodschappen af te geven des morgens voor 10 uur Apothekersdienst i P Weyer Gouwe 131 REEUWIJK Predikbeurten voor Zondag 26 Mei Ned Herv Kerk Reeuwljk dorp 9 30 uur v m Ds L Vroegindewey van W veen bev van Ouderling L Zwljnenburg en diaken A Olleman 7 uur n m de heer Van der Hoeven van W veen Ned Herv Kerk te Slulpwljk 10 30 en 6 30 uur Ds E S de Lint Geref Kerk a d Brug 10 en 5 oor Ds P Warmenhoven Predikbeurten voor Donderdag 30 Mei Hemelvaartsdag Ned Herv Kerk Reeuwljk dorp 9 30 uur v m Ds de Ueuw van Bwkoop Ned Herv Kerk te Sluipwftk 10 30 uur v m Ds E S de Lint Geref Kerk a d Brug 10 uur v m Ds P Warmenhoven 5 Juni 3 uur n m th p Warmenhoven hnwelijkslntegenlng tnsschen C A v d Wolf en R van Ottcrio Aangezien het herhaalde malen voorkomt dat op andere dan de vastgestelde nren en plaats ingezetenen zich vervoegen om advies worden zij er op attent gemaakt dat de zittingen van het Soc Adviesbureau van Ned Volksherstel te Gouda worden gehouden In het Kantoor Oostbaven 59 en wel de eerste 5 werkdagen n m van 2 4 uur en s Woendagsavonds van 7 9 uur STUDIEWERKEN 130 B 26 Baschwitz K Denkend mensch en menigte bijdrage tot een exacte massapsychologie 230 B 20 Banning W De evangelische boodschap 289 K 69 Kok A B W M Waarheid en dwaling enkele secten en bewegingen 390 W 14 Wael W de Tusschen twee rivieren Maas en Waal 550 B 75 Bos L B Geologie voor natuurvrienden 620 V 80 Voorschriften Algemeene voor Werken onder beheer van waterstaat en reglement van openbare aanbestedingen 710 R 39 Resurgam Bntsche architectuur en plannen voor de wederopbouw 810 4 G 78 Greshoff J Het spel der spelen causerieën over het boek 810 8 H 54 Herrijzenis een keur van nationale gedichten 811 J 13 b Jacobse M Bijbelse gedichten 941 7 D 30 br Delft A J A C van Zwarte handel 942 C 24 Churchill W Oorlogsredevoeringen r 970 R 70 Roosevelt F D De oorlogsredevoeringen van Franklin D Roosevelt Inlichtingen en adviezen en eventueele medewerking op allerlei gebied worden hier verstrekt zoodat men niet de kans beloopt van het Kastje naar den muur gezonden te worden Afhalen prijzen Loter Nederland helpt Indië Zaterdagmiddag van 4 6 uur kunnen le prijswinnaars in d loterij Nederland helpt Indlë hun prijzen komen afhalen a het bureau van Groot Gouda Loterij Stichting 1940 45 Wie heeft nog geen lot voor die leuke damesjaponaetjes ten bate van de Stichting 1940 45 Er zijn nog enkele loten verkrijgbaar f 1 bIJ de Pa Bahimann Markt 9 tt bij Groot Gouda Markt 67 Haast U 1 Deze kans zal U wellicht tet meer geboden worden De trekking van deze loterij Is vastgesteld op Zaterdag 1 Juni 1946 Ned Ver woor Lichameli k Gebrekkigen De Ned Ver voor Lich Gebrekkigen J d Gouda hield gistermiddag In Ons nnls aan de Turfmarkt een vergadering J rop de heer R v d 2 e uit Rotter over het werk van de vereenlglng prak Na afloop van d vergadering en nog twee nieuwe kden toe