Groot Gouda, vrijdag 24 mei 1946

Kapitein Klakkebos op de Leeuweniacht door O Tfc Rotmn 104 Maar de boot arriveerde zonder ongelukken te Rotterdam Aan den kant stond de heele gemeenteraad de burgemeester en de directeur van de diergaarde voorop De Afrikareizigers werden met gejuich en toespraken begroet en toen begon het uitladen der dieren Het laatst kwam de aap zachtjes schommelend zweefde de zware wagen aan de takels terwijl t publiek in spanning toekeek 103 Gelukkig nam de kapitein hetniet te zwaar op en de reis verliepverder rustig Tot op zekeren dag toen Kees den gorilla met apennootjes voederde het monster opeens z nvuist door het voederluikje stak Hijhad dus blijkbaar zijn boeien losgemaakt Och dat beteekent niets zei de kapitein de wagen is sterk genoeg hij kan er tóch niet uit Maarerg gerust waren de jongens er tochniet op X Etfsetenkoersen Benrs van Amsterdam 22 5 23 5 2 Sp ctrt lOOVs 100V A Bank 4 Ned 41 101 Vs 101 Tw Bank 37 Ned 41 3 102V8 102 8 Kolon Bank 3 Ned 37 101 e 101 Aku33 aNid 38l013 8 lOlV van Berkel3NedIn 37A 983 4 99 Clvé3 2A dain 37 102 Lever Broth 3V R dam 37 102 4 6 Pr Lev Br 134 3V L S mijn 102 102 Phil Gloell 278 37 Bat Olie 1027i 102 8 v d B 6 Jorg 230 125 1337 99 4 gedaan b = bieden 1 = laten § = gedaan en bieden en laten Kocrien medegedeeld door M J Ogier Co RADIOPROGRAMMA VOOR VRIJDAG HILVERSUM I 301 m VARA 18 00 Nieuws 18 15 De Küima Hawaiians 18 30 Programma Joor de Nederl Strijdkrachten 19 00 Denk om de bochtl 19 15 Departementale uitzending VPRO 19 30 Lezing over de Quakers 20 00 Nieuws 2005 Weeroverzicht 20 08 Cantate no 87 van J S Bach 20 30 Eerste lezing over Kunst 21 00 Op de Brug VARA 21 15 Lichte vioolsoli 21 30 flitn vraagt en wij draaien 22 00 Buitenlandsch Weekoverzicht 22 15 Metropoleork VPRO 22 40 Avondwijding 23 00 Nieuws VARA 23 15 Sweetness and rhy im 23 35 HILVERSUM II 415 m NCRV 18 00 Populaire orgelbespeling 18 20 The Travellers 19 00 Nieuws 19 20 Vraaggesprek met Joh de Heer in verband met zijn 80stén verjaardag 19 40 Het vraagstuk van de politieke delinquenten 20 00 Nieuws 20 05 Marinïerskapel o l v Isten luit Gijsb Nieuwland 21 00 Op de Brug 21 15 Carillonbespeling 2130 Orgelconcert 22 00 Nieuws 2215 Het actueel geluid 22 30 Apollo 23 10 Avondconcert 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR ZATERDAG HILVERSUM 1 301 m VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendirymnastiek 7 30 Muziek bij het ontbijt 8 00 Nieuws 8 20 HILVERSUM II 415 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgengebed 7 45 Maria ter eere 8 0O Nieuws 8 20 Spoorwegstaking in de V S begonnen Gisterenavond is de staking van het spoorwegpersoneel in de V S begonnen 250 000 man zijn hierbij betrokken De conferentie in het Witte Huis tot bijlegging van het conflict is van Woensdag tot Vrijdag verdaagd zonder dat men tot eenigerlei beslissing was gekomen Morrison over zijn Missie Herbert Morrison lord president of The Council heeft gisteren in het Lagerhuis verslag uitgebracht over zijn missie naar de Vereenigde Staten en Canada in verband met den wereldvoedseltoestand Hij zeide dat Groot Brittannië geen enkele ton voedsel heeft opgegeven welke hetzij in dit land is hetzij © p weg hiernaar toe of in het bezit van Of toegewezen aan het Vereenigd Koninkrijk Wat wij hebben gedaan is het verminderen van dat aeel van onze aanspraken dat te hoog was en dat niet de reeds ontvangen of toegewezen voorraden omvat dit is niettemin een zeer gevaarlijkg stap maar de geheele wereldvoedseltoestand is gevaarlijk aldus Morrison De Britsche pers is over het geheel niet te spreken over het voedselrapport van minister Morrison Men meent dat het Britsche volk zich te groote beperkingen moet opleggen en vraagt zich o m af waarom in de Britsche zone in Duitschland de Sm jetUnie niet kan bijspringen Daily Mail De Daily Telegraph beschuldigt de regeering van te groote geheimzinnigheid De Daily Herald Labour valt op haar beurt de conservatieve pers aan Chineesche Regeeringstroepen bezetten Liao Joean De troepen van de Centrale Chirieesche regeering hebben Liao Joean bezet Liaoe Joean ligt in Mandsjoerije ruim zestig km ten Noordwesten van Szepingkai Iran geheel geëvacueerd door Russen Radio Moskou heeft gisteravond een mededeeling van het hoofdkwartier van het Transkaukasische militaire district omgeroepen waarin wordt medegedeeld dat de evacuatie van de troepen van het Roode Leger uit Perzië op 9 Mei voltooid was Spel van vergissingen in de Perzische kwestie Vorige week Zaterdag deelde de vertegenwoordiger van Trygve Lie de Amenkaansche Persbureaux mede dat de Perzische premier Soeltaneh aan Lie had laten weten dat de Perzische regeering zoo spoedig mogelijk aan den Veiligheidsraad rapport zou uitbrengen over de ontruiming van Azerbeidsjan door het Roode Leger Doch naar nu van bevoegde zijde vernomen wordt had dit telegram van Soeltaneh in het geheel geen betrekking op de SowjetPerzische kwestie voor den Veiligheidsraad Het was in feite het antwoord op een brief van Lie van Februari waarmeda hij de Perzische regeering mededeeling deed van een door de algemeene vergadering van de V N aangenomen resolutie over de wereldvoedselsituatie Nederlaag der Engelsche Regeering in Hoogerhuis De Engelsche regeering heeft Woensdag in het Hoogerhuis waar een groote meerderheid der oppositie is een nederlaag geleden tijdens het commissie stadium van een wetsontwerp dat op de financiën betrekking had Een amendement dat de tijdsduur van de wet beperkte werd tegen de wil der regeering in aangenomen met 65 tegen 13 stemmen In verband hiermede schri ft Reuter s diplomatieke correspondent De regeerirtgsnederlaag in het Hoogerhuis is zonder veel beteekenis het wetsontwerp zal nu naar het Lagerhuis worden teruggezonden en het P VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD GIOOT GOUDA zal de regeering dan vsijstaan het bewuste amendement te aanvaarden of te verwerpen Indien het Lagerhuis het amendement echter verwerpt zal men trachten tot overeensteqiming te geraken met het Hoogerhuis Indien hetgeen nit waarschijnlijk is men niet tot overeenstemming zou kunnen geraken zal de regeering het ontwerp intrekken en in de volgende zittingsperiode wederom indienen Ingevolge de Parliament Act kan het ontwerp dan ter goedkeuring aan de Kroon worden voorgelegd en wet worden zonder bekrachtiging door het Hoogerhuis Opstand in Azerbeidsjan Volgens onbeyestigde berichten is in sommige deelen van Azerbeidsjan een opstand uitgebroken van elementen die gekant zijn tegen de democratische partij die de regeering m handen heeft De berichten zeiden dat de opstand nog steeds in vollen gang was Volgens het blad Setareh zijn de gevechten tusschen de Perzische regeeringstroepen en de democratische strijdkrachten geëindigd Transjordanië en de Palestijnsche kwestie Reuter Emir Abdoella El Hoessein die binnenkort tot koning van Transjordanië gekroond zal worden heeft verklaard dat de Arabische vorsten het Palestijnsche probleem aan de Arabische Liga moeten overlaten die de verantwoordelijkheid voor dit probleem beter kan dragen Preisdent Truman heeft Emir Abdoella bericht dat naar de meening der Vereenigde Staten geen fundamenteete wijzigingen in den Status van Palestina kan plaats vinden zonder overleg met de Arabische en Joodsche leiders Van gezaghebbende zijde wordt vernomen dat men verwacht dat de Britsche delegatie een Amerikaansch voorstel zal steunen voor een onderzoek door den Veiligheidsraad naar den toestand in Noord Perzië indien er egen bevredigende inlichtingen uit Teheran beschikbaar zijn wanneer de Raad weer de Perzische kwestie bespreekt Artsen te Calais in staking In Calais ondervonden huwelijken en begrafenissen stagnatie doordat de artsen in staking gingen als protest tegen het feit dat de regeering in gebreke was gebleven hen van transportmiddelen te voorzien Verklaringen van overiijden en van gezondheid voor huwelijk waren niet te krijgen De gemeenteraad moest een spoedaanvraag doen om een regeeringsarts voor het teekenen van de officieele stukken De toestand in Perzië Een hoog Perzisch regeeringspersoori die in nauw contact staat met het kabinet heeft gisteren medegedeeld dat de gevechten in het gebied Sjahindej waar naar radio Tebris onlangs mededeelde een aanval van de regeeringstroepen op de strijdmacht van Azeroidja plaats had voortduren Twee soldaten van de regeeringstroepen werden gedood en vier a vijf gewond in de gevechten van gisteren aldus de zegsman Hij haalde berichten aan die de regeering te Teheran bereikt hadden dat de Perzische troepen zich tegen aanvallen van de democratische strijdmacht van Azerbeidsjan verdedigen Sjahindej ligt in het NoordWesten van Perzië in het gebied der Koerden en Zuid Westelijk van Azerbeidsjan Van gezaghebbende zijde wordt nog medegedeeld dat generaal Razmara voormalig chef van den generalen staf tot hoofd van de regeeringsmissie naar het grensgebied van Azerbeidsjan welke verslag moet uitbrengen over den strijd Razmara heeft de reputatie van gematigd en pro Russisch INDIE Een contra revolutie beweging op Bali Onlangs is te Sangat op Bali door de bevolking een organisatie die zich tegen de revolutie richt in het leven geroepen Het doel is het eiland te zuiveren van rustverstoorders en veiligheid en welvaart te herstellen Deze organisatie heeft vertakkijngen in verschillende andere plaatsen en beschikt over een corps tot het bewaren van den vrede en over een politiemacht Aanval op Kamp te Gloegoer afgeslagen Volgens den NederlandschIndi schen Legervooriichtingsdienst hebben ongeveer 50 extremisten gewapend met pistolen geweren handgranaten en flesschen met benzine een aanval gedaan op een kamp te Gloegoer Sumatra s Oostkust Een der barakken vatte vlam doch men wist het vuur te blusschen Nadat de gevechten eenigen tijd hadden geduurd trokken de aanvallers terug Een kleine hoeveelheid ammunitie waaronder een aantal handgranaten van Japansch fabrikaat werd buitgemaakt Vele extremisten werden gewond Aan Nederiandsche zijde werden geen verliezen geleden 22 5 23 5 22 5 23 5 120 120 van Gelder 129 125 125V4 Ned Gist 364 345 1151 I OOI Ned Kabel 250 2401 13072 105 158 245 130 Wilton Feijen 1647 160 100 Kon Olie 340 326 150 Hol Am L 120 117 230 Ned Scheepv Unie 134 128 260 Kon Boot 140 223 Jap Üjn 997 No 18 Feuilleton Het seheim van den Ingesneeuwden slaapwagen Misschien was het open raam bedoeld als een aanwijzing in die richting maar zoo ja dan heeft de neeuw den moordenaar gelogenstraft Hij onderzocht de raamlijst zorgvuldig Een étui uit zijn zak nemend olies hij er wat poeder over Geen vingerafdrukken zei hij Dat beteekent dat het afgeveegd is Nu al waren er vingerafdrukken geJ eest dan zouden ze ons heel weinig ebben gezegd Ze zouden van Rat liett ziffi knecht of den conducteur geweest zijn iVlisdadigers maken tegenwoordig zulke fouten niet rEn daar dat zoo is voegde hij er vroolijk bij kunnen we even goed het raam sluiten Het is hier bepaald een ijskelder Hij voegde de daad bij het woord en wendde toen zijn aandacht voor den eersten keer aan de roerlooze figuur die op het bed lag Ratchett lag op zijn rug Zijn pyama jasje bevlekt met bruinachtige plekken was losgeknoopt en teruggeslagen Ik moest den aard van de verwondingen zien ziet u verklaarde de dokter Poirot knikte Hij boog zich over het lijk Ten slotte richtte hij zich weer op met een lichtelijk vertrokken gezicht Het is niet fraai zei hij Iemand moet daar vlak bij hem gestaan hebben en hem telkens en telkens weer hebben gestoken Hoeveel wonden lk tefde 1 twaalf Een of twee zijn zoo licht dat het feitelijk schrammen zijn Bovendien konden er minstens drie den dood veroorzaken l£ts in den toon van den dokter trok Poirofs aandacht Hij keek hem scherp aan De kleine Griek stond neer te staren op het lijk met ver baasdopgetrokken wenkbrauwen Er is iets wat u vreemd vindt niét vroeg hij zacht Spreek mon ami Is er hier iets dat u verbaast U hebt gelijk erkende de ander Wat is het U ziet die twee wonden hier en hier hij wees Ze zijn diep iedere snee moet bloedvaten hebben doorgesneden en toch gapen de randen niet Ze hebben niet gebloed zooals men zou verwachten Wat aanduidt Dat de man al dood was al een poosje dood toen ze gegeven werden Maar dat lijkt me ongerijmd Dat zou lijken zei Poirot nadenkend Tenzij onze moordenaar zieh verbeeldde dat hij zijn werk niet behoorlijk had gedaan en terugkwam om heel zeker te zijn maar dat is inderdaad absurd Nog iets anders Nog één ding En dat is U ziet deze vi ond hier onder den rechterarm bij den rechterschouder Neem mijn potlood Zou u zoo n stoof kunnen geven Poirot stelde zijn hand Précisement zei hij Juist Metde rechterhand is het bijzonder moeilijk bijna onmogelijk Men zou achteruit moeten slaan als het ware Maarals de stoot gegeven werd met delinkerhand Zoodat onze moordenaar links is Neen het is minder eenvoudig dandat niet Zooals u zegt monsieur Poirot Sommige van deze steken zijn net even duidelijk rechts Twee menschen We zijn weer terug bij twee menschen mompelde de detective Hij vroeg plotseling Was het electrisch licht aan Dat is moeilijk te zeggen Ziet u het wordt lederen morgen om tien uur uitgedraaid door den conducteur De schakelaars zullen het ons leeren zei Poirot Hij onderzocht den schakelaar van het bovenlicht en ook van het licht aan het hoofdeinde Beide waren afgedraaid Eh bien zei hij nadenkend We hebben hier een hypothese van deneersten en den tweeden moordenaar zooals de groote Shakespeare zouzeggen De eerste moordenaar doorstak zijn slachtoffer en verliet dencoupé het licht uitdraaiend De tweedemoordenaar kwam binnen in het donker zag niet dat zijr of haar werk al gedaan was en stak minstens tweemaal in een dood lichaam Wat denktu daarvan Schitterend zei de kleine dokter enthousiast De oogen van den ander tintelden Vindt u Ik ben er blij om Het lijkt mij een beetje onzin Welke andere verklaring zou er kunnen zijn Dat is juist wat ik mezelf afvraag Hebben we hier een toeval of wat Zijn er nog andere tegenstrijdigheden die kunnen wijzen op twee betrokken personen Ik meen van ja Sommige van deze steken zooals ik al gezegd heb wijzen op een zwakheid een gebrek aan kracht of een gebrek aan vastberadenheid Wordt vervolgd