Groot Gouda, vrijdag 24 mei 1946

Wetsovertreders voor den kantonrechter Omdat hij een beetje werkzaamheden te verrichten had had C de O zijn zoon van school thuis gehouden Dit vergrijp moet hij betalen met ƒ 15 of 5 dh Dit was de eerste van de twaalf gevallen van overtreding der leerplichtwet die deze week voor het kantongerecht dienden Elk der verdachten heeft een reden thuis netjes in elkaar gezet echter niet altijd klpppend met het procesverbaal Is de reden van velen geheel of vrij aannemelijk bij evenzoovelen is het niet meer dan een goed smoesje Afhankelijk hiervan worden er lichtere en zwaardere boetes opgelegd terwijl in een hoogst enkel uitzonderingsgeval zooals dat van F K V W ontslag van rechtsvervolging volgt daarnaast wordt de zaak ook nog wel eens een poosje aangekeken Over het algemeen wordt er echter een flinke aanslag op de beurs gepleegd varieerend van ca ƒ 5 tot ƒ 30 Enkele verdachten trekken er een ernstig gezicht bij en vinden de eisch no al prijzig voor sommigen schijnt het ook een opluchting te zijn als ze maar ƒ 10 of ƒ 15 tegen zich hooren eischen Voor allen geldt echter dat zij zich een min of meer zwaren gang hadden kunnen besparen indien zij er voor gezorgd hadden zooals ook hun plicht is dat hun kinderen de school bezocht hadden Opmerkelijk is ook de houding van de diverse misdadigers de één komt schuchter en bedeesd naar voren en is bang dat hij te veel zegt daarnaast hebben we ook het andere uiterste de brutale met grooten mond in sommige gevallen zou men t niet eens mond meer kunnen noemen die meenen ad rem te zijn echter meestentijds met de kous op den kop huiswaarts keeren evenals de lui van de eerste categorie daar deze door hun kleine hoeveelheid spraakwfiter de heeren van het gerecht het ergste doen veronderstellen Ook hier blijkt er dus weer een gulden middenweg te zijn De veroordeelingen luiden deze week voor de overtreders der leerplichtwet C d O ƒ 15 subs 6 dh A B ƒ 5 subs 2 dh B d M ƒ 10 subs 4 dh J O ƒ 20 M D aanhouden voor cnbepaalden tijd A M D ƒ 10 subs 4 dh P V d L ƒ 12 50 subs 5 dh G F de G ƒ 30 subs 10 dh F K v W vrijspraak S en A J v d B beide zaken voor onbepaalden tijd aangehouden ELCK WAT WILS Als eerste niet overtreder van de leerplichtwet werd B bij verstek veroordeeld die s nachts van half één nadat hij te diep in het glaasje gekeken had gewaterd heeft buiten de daarvoor aangebrachte gelegenheden De opgelegde boete bedroeg ƒ 15 subs 10 dh j De kaashandelaar W J N had kaas in voorraad zonder dat de geëischte kenteekenen er op voorkwamen Deze BUITENLAND Nieuw Amerikaansch vernietigingswapen Aan de pers is medegedeeld dat de Vereenlgde Staten thani beichlkken over een geheim wapen waarmede ziektekiemen verspreid kunnen worden Dit wapen zou veel doodelijker zijn dan de atoombom Met dit wapen zou men alle leven in een groote stad ia koeten tijd kunnen vernietigen en ook de oogsten op het veld zelfs het zaad in den grond De kiemen moeten door een vliegtuig worden uitgeworpen Dzjiniiah analyseert de voorstellen der Britsche Kabinetsmissie Mohammed Ali Dzjinnah de voorzitter van de Mohammedaansche Liga heeft in een critische arialyse van de voorstellen der Britsche Kabinetsmissie voor de constitutioneele toekomst van VoorIndië u ing gegeven aan zijn teleurstelling lat de missie den eisch der Mohammedanen tot een volledigen souvereinen staat Pakistan heeft afgewezen De Mohammedanen achten dit nog steeds de eenige oplossing van het Indische constitutioneele probleem De onachtzaamheid kwam den man op ƒ 7 50 subs 3 dh te staan Daar H V bij het veranderen vanrichting haar hand niet had uitgestoken werd ze beboet met ƒ 2 subs 2 dh l voor hetzelfde feit stond ookterecht K die er met ƒ 1 subs 1 dh afkwam Voor het zonder toezichtlaten staan van een fiets die gelukkig voor J B door een agent werdmeegenomen werd J B veroordeeldtot ƒ 5 subs 2 dh terwijl een andere J B schuldig werd verklaardzonder toepassing van straf omdat hijeen auto met loopende motor onbeheerd had laten staan evenzoo kwamJ S er af die in t gras in het zgn Amerika had getoopep Het rijdenzonder voorof achterlicht moest J C V D betalen met 2 x ƒ 2 subs 2 dh uiteindelijke beslissing inzake dit plan zal door het dagelijksch bestuur van de Mohammedaansche Liga en door den raad van de All India Moslem League op de gezamenlijke bijeenkomst te Delhi in het begin van Juni worden genomen aldus Dzjinnah die in de afwijzing gunstig te stemmen Ons voorstel dat de Pakistan groep zes provincies waar de Mohammedan de overhand hebben het recht zou hebben zich na een tijdperk van tien jaar van de Unie af te scheiden is genegeerd ondanks het feit dat het congres er geen ernstig bezwaar tegen had Dzjinnah wijst er op dat de Hindoes in het wetgevende lichaam een overweldigende meerderheid van 292 tegen 79 zullen hebben Indien men de 93 afgevaardigden van de Voor Indische staten die voor het grootste deel Hindoes zullen zijn in aanmerking neemt blijkt duidelijk dat het percentage nog geringer zal worden Arrestatie van Neo fascisten inltaUe De journalist Lamberto Pucci die politiek links georiënteerd is is in hoofdzaak verantwoordelijk voor de ontdekking van de Neo fascistische organisatie Zwarte Garde met de onderafdeelingen Zwarte Beer Zwarte Kat en Zwarte Wolf en de arrestatie van 5 leden waarvan 34 te Milaan De organisatie beoogde herstel van het fascisme met wapengeweld Eender arrestanten Lolo Munzi is vermoedelijk de leider geweest van de overval o Het radiostation Monte Mario op 1 Mei j l toen fascistische leuzen en het fascistenlied uitgezonden werden Gevechten op Sumatra Volgens de Republikeinsche pers op Sumatra heeft in de Residentie Tapa noeli Sumatra s Westkust een gevecht plaats gevonden toen Republikeinen van de Oostkust trachtten deplaatselijke autoriteiten ten val tebrengen De Republikeinsche regeec ring kwam tusschenbeide en in hetdaarop volgende gevecht werden drieman van de Oostkust gedood en 47 gewond terwijl aan de zijde van deWestkust 4 man sneuvelde en eenniet nader aangeduid aantal werd gewond Volgens de berichten zijn m Taroe toeng een der belangrijkste plaatsen van Tapanoeli vele personen van de Oostkust afkomstig gearresteerd Bevin over alliantie met Frankrijk De Briuche minister van buiten landsche zaken Bevin heeft heden in antwoord op een vraag in hetLagerhnisverklaard dat een alllaatie met Frankrijk moet zijn gebaseerd op vriendschap tusschen de beide landen en niet van iets anders afhankelijk moet worden gesteld Hij voegde hieraan toe dat hij altijd een voorstander was geweest vaneen alliantie welke van dezelfde soort zou zijn als het Britsche verdri met de Sowjet Unie Onderscheiding voor minister van Acker Tijdens een intieme plechtigheid op Je Br ambassade heeft sir Hugh Knatch buU Hugcssen aan den premier Van Acker de King medal for courage in the CBU e of freedem overhandigd die hem door koning George toegekend werd ter erkenning van de uitmuntende diensten diehij tijdens den oorlog aan de zaak der geallieerden heeft bewezen Na afloop der plechtigheid heeft sir Hugh Knatchbull Hugessen een lunch ter eere van den eerste minister aangeboden Een Joodsehe getuige tegen e fascit t hen onderwijzer uit een HoagaarscE dorp heeft een pak tanaeL kregen vu de dorpelingen Tijdens een hieruit voortgesproten Antl oodtche rel werden twee odien gedood en acht gewond De president van Polen Bierut de Poolscbt eerste minister Osubka Morawski maarschalk Rola Zymierski en andere Pool sche leiders zijn in Moskou gearriveerd Naar radio Belgrado meedeelt heeft de Joegoslavische minUtec van buitea landsche zaken Stanoye Simic voor de volksvertegenwoordiglog een verklaring afgelegd waarbij hij het verxock van de regeering der V S om Amerikaansche getuigen te doen ly ofen in het proces tegen generaal Drazja Michailowitsj eca inmenging in binnenlandscbe aangelegenheden van Joegoslavië noemde Op de tweede desbctre nde nota van de V S zal dan ook niet geantwoord worden f OFFICIEELE PUBLICATIE Nttinmercoapttrcfl Het centraal distributiekantoor dtclÉ mede dat van 26 Mei t m 1 Junt nnm mercoupures zullen worden uitgerekt voort versnaperingen A 001 A 002 suiker A 003 brood 903 Am bloemt 904 Inl bloem A 004 reductie bloea 902 rijst 901 boter A 005 margarine A 006 vet A 007 kaas 899 900 melk A 008 A 019 vleesch ontvangstbewijs m vleeschzegels vleeschwaren art 52 aardappelen 897 898 eieren 799 eieren Fantsoenbonnen art 37 tabak A OlO A Oil De toeslag bedraagt voor versnaperingen bloem rijst kaas en tabak 50 voor suiker boter vet melk en vleeschwaren 10 o voor margarine 20 De bonnen 867 en 369 BMV voor boter moeten nog niet worden ingeleverd daar de geldigheidsduur dezer bonnen met 2 weken is r Red Dr l Yi GOUDSCH CONSERVATORIUM Die Nico Verhoeff Concordia Weethaven 27 Tel 3483 ZOMERCURSUS U ch ucdaa d iacief Aanmelden dagelijks 9 5 30 aan het Secretariaat Tusschcn 2 vcrkiczingco over dit belangrijke onderwerp spreekt J PLOEG Jr Wethv utrecht op Maandagavond 27 Mei a s s avonds om 8 uur in t Kunstmin Toegang vrij Debat vrij PARTIJ V d ARBEID Wecllng Couda Met groote vreugde geven wy kennis van de geboorte van onzen Zoon en Broertje PETER G H A Schcpes P G Schepes Kreuger Gé Gouda 24 Mei 1946 Goejanverwelledijk 39 Heden overleed mijn lieve Vrouw onze lieve Moeder en Grootmoeder Mevrouw AÜda Vcrjaal Scha ing in den leeftijd van 65 Jaar Gouda L Verjaal Heemstede Dr A Verjaal F A Verjaal Bik Rotterdam P v Rosse J H v Rossc Verjaal en kleinkinderen Gouda 23 Mei 1946 Krugerlaan 29 De teraardebestelling zal plaats hebben Maandag 27 Mei a s op de Alg Begraafplaats te Gouda Vertrek van het sterfhuis te 2 uur Wü saan steeds vooruit Er zijn nu weer volop POTLOODEIS o m Magaxijnpotlooden halfbl haifrood Br ia weer POSTPAPIER en er z aookwecr SGHRUFPBNNBN Kortom van alles is er weer iets Wat zoudt U denken van VÜLPENHOUDERS Ba wc n nu ook telcfoaiach c i creikcB onder ao 3529 Beleefd abcvelend P J Dijkxfcoorn W dstf 17 Bezocht U al eens onze Bibliotheek 1 Weggeloopen een Basterd Spaniel witzwart luisterend aaar den nwun Puk omstreeks Maandagmiddag in de omg Peperstraat T gca beioOBiog ttnig t beiorgca Gcskci GMMUwdt 2 Kaip yyyvyyvyyyvvvvvyyyvvvyvvvyyvvvvvvvvvvvvvvvy UJST 3 Partij lan lie TrpBlil t 3 Openbare Vergadering op Zaterdag 85 Mei a s aanv 14 30 u n m in zaal Kunstmin Boelekade Gouda Sprekers D W DETTMBIJEK Den Haag ea Wm C HAGB Boskoop I DB GROOT Jacza Berken woude F T v d TORREN VIENDORP Waddinxveen Candidaten poot de Prov Staten in de Kieskring Gouda UST 3 op nieuwe I staomncr LIJST 3 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyvvyyyyyyvyyyyyyy De Bureaux van het Dagblad HET PAROOL voorheen Markl 25 Ie Gouda ifn UfdeUik euuü d aU uot ADMINISTRATIE Lange Tiendewcg 19 Telefoon 3504 REDACTIE t Westhaven 16 Telefoon 2592 Chocolade en Suikerwerkfabr Bonera N V te Gouda vraagt eenige NETTE MEISJES voor diverse afdeelingen Aanmelden dagelijks van 8 12 30 en van 1 5 uur bij den portier Gouwe 222 De M V Z te Gouda vraagt voor spoedige indiensttreding Steno typisten Typisten Bedienden aanic Bedienden M en Vr M en Vr alsmede een NET PERSOON voor magazijn en archiefwerkzaamheden Prettige werkkring Bij gebleken geschiktheid goede vooruittichten Brieven aan het kantoor fA VJZ Q abethstraat 66 Tabaksplanten vanaf heden vetkryghaar G Hendrlkien Achterwillens H 6 Timmerman vraagt THUISWERK in de speelgoed branche of iets dergelijks Br onder no 7536 bur v d blad Gevraagd een DAGDIENSTBODE en een WERKSTER voor s Zaterdags Modelslagcrq VAN VLIBT Zeageitraat Gevraagd nette Dienstbode In klein gezin voor dag of dagen nacht joubertstraat 138 Gerepairieërde Dame met 2 schoolgaande kinderen zoekt giiiÉlienlikaiirs Br onder ae 7541 bor v d bl Groote mooie KINDERWAGEN in ruil aangeboden voor opvouwbare wandclwagèst in goeden staat Wil eventueel ook koopen zonder ruil Brieven Postbus 68 Gouda Woningruil Wie is genegen een een woning te ruilen in Gouda voor een woning in R dam Z Maastunnelzicht Br onder no 7552 bur v d blad Te koop aangeboden 2 cyliadcr Indian Scoat m prima banden Zea pcraoons Zeilboot compl in prima staat A Versluys O Bodegraven Cl 04 Zwammerdam De Goudsche Plantenkweekeri biedt aan tabaksplanten verspeende en in grondpotjes T wens Malsplanten Vraagt prijs Aanbevelend A ▼ Bam VoorwUleae 20 Gonda Pension gevraagd door Heer met zU alaapkamer en bewassching Br onder no 7580 bor v d bl TE KOOP AANGEBODEN Prim itotzulger eompl f 45 GmUl 2 pili f 13 KM i mK hlne f 3S Prloi Heitdrik ti ti 107 Solo Bfldgt en C Bend Contrnct en Roy l uctlon Bridge Voll hnndl voor beglum ea gevorderdia Brieve oader no 7455 bur v d bM heercnaeCe Ptfle £ 45 Brieven o dcr no 7459 knr vnn dU bM nicawe 6 nemigc llelitkrooB Achter de Vleehmerkt S4 Zondaji tW Riülpe R lio of fuüen Heereni wl l j goede bwiden Accordloo 5 r er 120bnMen 4 korlg JB gliten Bonlal j P w BoeJek de 105 G eea bottTlcr te koop 8 weken Vierde Ked Modern ioorrteenklok prime jMgl unrwerk J v Henegonweniliat W icht el ko geKhlkt OO y k v g lko 1 We th Jl Bcklecde wieg i Brieven onder no 7520 bure v d blrt m tclt voor meUje 6 J en een iyi J een longen ven 6 r VoMlneit I 2 korte ongi e 1 i ei leeftijd I3i r niw en 2 d meeho den vilt en j H C T d Hee A G de VrBertrMt po i le cor vl t 0 di k D 51 Kinderstoel f 15 n 7 v a x g n w pentnlon O de Boompl 6 5Z K r Hoate 2 p r ledikut Blo J plette p4p w idütnip 1 f f htertnoverhead voor vitrage gordil e Brieven onder o 7575 bnr v TE KOOP GEVRAAGD een l g it x kl derw gen luJ Brieven no 7537 bnre v dit bl ombonw voor PERSONEEL GEVRAAöD lemend die n h i breiwerk kenverrit Brieven no 7518 buttm vM dit Coitaumnuitter Ti le a Mevr Grendel L TlendeWiH ftot TER RUILING Verpleegeteril pon met H lat lomerjapoo oeS nienw y t tj i g n iwarU choenen met l ofl J tk vooH ge xw te m Boü J mu elp k e 4042 voor een i9 jj nTdlrB M 6 llnnea th edod n voor 4 k f en 2 knotun bielkatoe voor w i klcnrdc wol kl derw ge voor ï d Brieve o d o 7442 bare