Groot Gouda, zaterdag 25 mei 1946

IF GROOT GOUDA ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Redactie en adminisUatie ZATERDAG 25 MEI 1946 Dictie L J A v d Stekhoven Mr A A J Rijksen Onttter Drukkeftj Verzijl Gouda NUMMER 237 Bur Markt 67 Gouda Telefoon 30M Abonn p w 27 c Losse numm 10 n INGEZONDEN Btdten verantwoordelykheid der redactie De vragen van den Heer J C G W F Bik Het antl rev raadslid Dr J C G W F Bik heeft aan het college van B en W een schrijven gericht waarin hij beweert dat vele Prot en R K Ingezetenenzich zeejr gegriefd voelden in hun religieuze gevoelens omdat op Stille Zaterdag In stadswijk Korte Akkeren door den Burgemeester een feestweek der buurtvereenlglngen werd geopend Een andere reden voor de beleediging van dezegevoelens Is gelegen in een uitvoering van een operette gezelschap In den Schouwburg op Witten Donderdag De heer Bik maakt zich blijkbaar in dit schrijven tot tolk van dat deel der geloovigen die graag op het heele geestelijk leven van Nederland het stempel van I hun dogmatiek zouden willen drukken Deze groep is niet sterk genoeg om alle andere kerkelijke gezindten in dezelfde positie te drijven als tijdens de Republiek Ware dit wel het geval dan zouden de kerken der dUsidenten weer spoedig naar de stegen mogen verhulzen Maar leder beseft dat dit niet meer binnen het bereik der mogelijkheden ligt Wat in dezen tijd blljkbasr nog wel kan dat Is het volk dwingen zich op bepaalde dagen van het jaar te voegen naar de opvattingen van een minderheid Want dat hier Inderdaad sprake Is van een minderheid blijkt zonneklaar uit het feit dat het protest niet eens Is opgekomen uit de buurtvereenlglngen zelf Daar zullen toch net als in andere buurtvereenlglngen heel wat leden der verschillende kerken lid van zijn Deze zijn blijkbaar niet gegriefd geweest Ongetwijfeld zal de Paaschweek voor hen evengoed een week van Inkeer en herdenking zijn Maar ze hebben er blijkbaar geen behoefte aan hun buren die deze gevoelens niet deelen te dwingen zich In hun gedragingen naar hen te richten Het toppunt van dwingelandij is evenwel het protest tegen de uitvoering in den Schouwburg Hoe kan men zich In zijn godsdienstige belevenissen belemmerd voelen door een uitvoering waarvan geen geluld naar buiten doordringt Hier komt de aap volledig uit de mouw Het gaat er niet om dat men gegriefd is in zijn rehgleoze gevoelens het gaat er om dat men zoo onverdraagzaam Is dat men zich er niet bij kan neerleggen dat er menschen jljn die anders denken en voelen Hiertegen Is een ernstig protest van allen die van zulke bemoeizucht niet gediend zijn op zijn plaats Wij kennen geen uitverkoren groep Nederlanders die geroepen Is te waken over het heil van de rest Wij elschen de erkenning van het feit dat ons volk bestaat uit groepen van heel verschillende levensopvattingen en dat deze groepen alleen samen kunnen leven als ze leeren dat dictatuur van één der groepen uit den booze is Wat zouden de Protestanten zeggen aU de Katholieken hetzelfde verbod zouden vragen op hun heilige dagen Kunnen zij deze dagen welvleren zonder gegriefd te zijn In hun religieuze gevoelens als anderen naar den schouwburg gaan Eén vraag zouden we tenslotte nog willen stellen Denkt de Heer Bik met het verbod te bereiken dat de menschen werkelijk In de door hem gewilde sfeer komen Zullen ze Inplaats van naar den schouwburg naar de kerk gaan Geen denken aanl Sommigen zullen als er niets te doen Is een boek nemen maar anderen zullen b v een gezellig kaartavondje beleggen Kunnen de heeren Bik c s dan wel rustig hun stille week beleven j rj JHet Bestuur van de afd uonda van het Humanistisch Verbood H J BARNARD secretaris Samenwerking en handhaving van eigen plaats IK WEET hoc ik 9hOct sUmmCH Toen wQ het ontstellend groot aantal ongeldige stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen zagen kwamen wij tot de veronderstelling dat velen niet weten hoe met hun stembiljet te moeten omgaan Voor diegenen die voor het eerst ter stembus gaan willen wij In het kort er wel Iets van zeggen Als U In het stembureau Uw oproeplngskaart aan den Voorzitter overhandigd heeft en hij na controle met de kiezerslijst U het stembiljet ter hand sielt dan hebt U niet anders te doen dan hiermede naar een stemhokje te gaan en het witte rondje voor de nnaam van den candldaat Uwer keuze rood te maken In den regel Is het het beste dat U het eerste hokje van de lijst neemt De stemmen die over zijn komen vanzelf op i de volgende candidaten en de pattijl waarop U stemt heeft zelf al de beste volgorde vastgesteld Waar U dus vooral om moet denken Is dat U uitsluitend dat eene rondje rood maakt Alles wat U verder op het stembiljet plaatst maakt het a oluut ongeldig U mag dus niet den naam van Uw candldaat onderstrepen de lijst Uwer keuze extra aan dulden cf wat dies meer zlJ U stemt dus uitsluitend op no 1 van de lijst van de partij Uwer keuze en maakt alleen dat rondje rood Natuurlijk mag U ook een keus maken uit de andere candlddten en vooral de dames zullen wellicht hun voorkeur item willen uitbrengen op een vrouwelijke candldaat Dit kan zeer goed en ook dan behoudt Uw stem zijn volle waarde Het overschot van candldaat no 1 gaat nl het eerst naar die candidaten die zgn voorkeurstemmen hebben Maar ook bij een voorkeurstem alleen het rondje voor zijn of haar rood maken Na deze handeling werpt U eenvoudig het biljet In de bus en U kunt er zeker van zijn dat Uw stem zijn volle waarde heeft Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot margcnavMd Wordt verwacht I In het Noordw v h land bewolkt weer met matig N wind Overw droog zelfde temp in het Z W bewolkt zw wind kans op onweer Wteeécdckt De mensch heeft het verlangen de nwEclijkheden die in hem liggen tot on kkeling te brengen Hij probeert den aanleg dien hij bezit in zijn werk fe ontplooien hij kan de vreugde verdiepen die hij heeft aan het zien van bosschen zee en lucht hij kan zijn Bevoel voor het mooie van een boek verfijnen hij kan al zoekende meer belijning brengen in zijn levensovertuiging Deze verfijning en belijnmg geven tegelijk een diepe voldoenmg Het is versterkend indien men daarbij niet alleen staat maar in zijn geestelijken groei ook den steun ondervindt van een groep van gelijk gestemde geesten Het is natuurlijk en iezond in een geestelijke gemeenschap te leven die eigen karakter heeft Toch is het niet goed indien de enkele mensch altijd bedacht is op verfijning van den eigen geestelijken inhoud of bev iging an het eigen karakter Als hij niet verstarren en verengen wil zal hij in zijn omgang in de boeken die hij leest en in het werk dat hij doet ook de aanraking zoeken met heel andere gewoonten andere gedachten en andere werkmethoden Zoo moet ook de eigen groep oppassen niet te gaan lijden aan zelfverheerlijking en aan de waan dat alleen haar beginselen de juiste zouden zijn Deze afsluiting waardoor men vaak anderen miskent zonder ze te kennen was de typisch vooraorlogsche ziekte van het versplinterde Nederland De apostel Paulus gebruikt in 1 Cor 12 voor de gedachte van samen werkingbij verschil van aard het treffende beeld van het lichaam dat bestaat uit een verscheidenheid van leden Tegenover de eigengerechtigheid van het oor dat zou meenen iets aparts te zijn schrijft de apostel Indien het oor zeide dewijl ik het oog niet ben zoo ben ik van het lichaam niet is het daarom niet van het lichaam Of van het oog en het hoofd En het oog kan niet zeggen tot de hand ik heb u niet van noode of wederom het hoofd tot de voeten ik heb u niet van noode De handhaving van eigen plaats mag niet leiden tot de ontzegging van samenwerking Het klinkt zoo flink als men verklaart dat het beginsel de samenwerking verbiedt maar het is soms niets dan eigenbelang dat er achter steekt of de eenige manier waarop een onvruchtbare geest kans ziet zijn macht al is het dan door te hinderen wil laten voelen Wij iï n geroepen tot samenwerking bij het werk in ambt of beroep varj allen dag op kerkelijk gebied en bij staatkundig beleid Het maatschappelijk leven behoort niet in schotten te worden verdeeld voor een gezonden toestand moet in het lichaam het bloed ongehinderd kunnen doorstroomen Men ontwikkele eigen karakter als mensch en als groep Maar men steke elkaar de hand toe overal waar samenwerking maar even mogelijk is Daarmee dient men het geheel en daarin ligt als weerwerking ook een verruiming van het eigen leven VAN WEEK TOT WEEK Mat Is ff In Gouda t doan t Reunie Vrijdag t m Donderdag Contrabande Toegang boven 14 Jaar SchouwburgBioscoop Vrijdag t m Donderdag Monte Carlo Toegang boven 18 Janr Thalia Theater Vrijdag t m Donderdag De roode aarde Toegang boven 18 Janr Van Vrijdag t m Donderdag voorstellingen door het circus Van Bever Zaterdag 25 Mei Kuntmin 14 30 uor openbare vergadering P v d V Idem Geref Gem 3 30 unr vergadering Staatk Geref Partij Idem Bleekersaingel 2 uur Brandweerwedstrijden Idem Concordia 8 uur Tooneelgroep Comedla voert op voor de Goudschc Tooneelkring Professor Klenow Leger des Hells 7 uur Bidstond 7J0 uur straatzang Sociaal Adviesbureau N V H zitting Maandag t m Vrijdag 2 4 unr en Woenadagavond 79 uur GOUDSCHE TOONEELKRING Herhaalde malen tijdens de bezetting hebben wij van de overzijde het sombere geluld vernomen dat het moeilijker zou zijn den vrede dan den oorlog te winnen Thans nu Hitler reed meer dan een jaar geleden van het tooneel verdween en het Japansche Rijk een drie kwart jaar geleden op de knieën werd gebracht ziet de wereld zich voor moeilijkheden die zich dagelijks steeds hooget opstapelen Het oorlogsrumoer Is nog steeds niet verstomd In China trekt het leger van TsJang KalChck de door de communisten bezette gebieden binnen In Peizlë wordt I reeds weken lang gevochten te9 en de Koerden die naar zelfstandigheid verlangen terwijl Maandag j l het krljgsrumoer in Azerbeldsjan begon In Parijs werd de vler mlnisters conferentle opge schort tot 15 Juni zonder dat men tot overeenkomst Is kunnen geraken Vrijwel elk punt van het plechtig gesanctlonncerdc Atlantic Charter werd geschonden Bovendien he scht er groote ontevredenheid over de genomen beslissingen Oostenrijk is teleurgesteld omdat Zuid Tlrol aan Italië Is toegeweien Italië is niet tevreden omdat er geen beslissing Is genomen t a v Triest De Hongaren geven hun teleurstelling te kennen omdat 2 mlllloen Hongaren weer onder Roemeensch bewind komen De Franschen zijn teleurgesteld omdat het Saargebled l niet aan Frankrijk Is toegewezen Gisteravond had in ConCordia een tooneelvoorstelling plaats onder auspiciën van de Goudsche Tooneelkring De Tooneelgroep Comedia bracht een spel in drie bedrijven van de Deensche schrijfster Karen Bramson Professor Klenow In dit sterk gespeelde stuk waarin de tragiek van een misvormde menschengestalte aan de orde is neemt Cruys Voorbergh n belangrijke plaats in en wel in de persoon van Professor Klenow We zien zijn groeiende haat en afgunst tegen personen die beter door de natuur bedacht zijn zijn groot minderwaardigheidsgevoel waaraan hij tenslotte ten offer valt Heel goed kwam zijn karakterspel uit naast de opofferende figuur van Lize Forsberg die door Ank van der Moer vertolkt werd Zij werd gedragen door een groote liefde voor Erik Wedel Guus Oster maar haar medelijdend vrouwenhart wist tenslotte de groote catastrophe van Professor Klenow uit te stellen tot dat zijn gesimuleerde blindheid haar naar haar geliefde dreef Uit den aard der zaak bracht dit stuk dat door 5 personen opgevoerd werd véél dialogen met zich mee Maar dank zij de sublieme vertolking en zijn dramatische hoogtepunten bleven deze van het begin tot het eind een boeiend geheel Het publiek dient er dan ook wel voor te zorgen dat het geheel niet geschaad wordt door verkeerde en smakelooze reacties Ook moet het ons van het hart dat het serveeren van consumpties niet bevorderlijk is voor de goede sfeer die elk tooneelstuk nu eenmaal schept Indien men geniet van tooneel zooals in dit stuk volop te genieten viel lijkt het ons dat men weinig behoefte gevoelt voor iets waartoe de pauze nu eenmaal bestemd is De Goudsche Tooneelkring heeft met dit stuk haar traditie voortgezet om het Goudsche publiek het beste tooneel te brengen dat ter plaatse mogelijk is We hopen dat voor de volgende keeren het consumptievraagstuk beter geregeld is in het belang van deze prachtige avonden zijn binnenlandsche tegenstanders wier aantal niet gering blijkt te zijn tegen elkaar weet uit te spelen Een volgend punt dat deze week de aandacht trok waren de Brltschc onderhandelingen met Indië en Egypte Uit de kamerdebatten Is wel duldeiijK gebleken dat evenals in ons land er een groote scheidingslijn loopt tusschen de voorultstrevenden en de reactlonnalren Churchill heeft heftig geprotesteerd tegen de onderhandelingen met Egypte doch lijn verouderd Imperialisme heeft bij het Bngelsche volk geen weerklank gevonden De onderhandelingen met Egypte zijn tijdelijk opgeschort en Bevln zal persconlljk naar Cairo vertrekken om de besprekingen voort te zetten hetgeen een gunstig voorfeeken Is In Brltsch Indië kan men maar nlef tot eenovereenstemmlngkomen DeMohamme danen blijven een zelfstandigen staat elschen Als compromis heeft de Brltsche commissie een voorstel gedaan voor de vorming van een Indische Unie eén federatie van provinciën met de grootst mogelijke autonomie ten opzichte van elkaar en de Centrale Regeering en met ab overkoepelend lichaam een ontrale regeering verantwoordelijk voorliet bultenlandsch beleid verkeersmiddelen defensie tn financiën voor zoover vereischt Is kan komen u Zoo eindigen wij dit week overzlcht met de c nclusle daft de wereldsituatie er verre van rooskleurig uitziet doch dat hier en daar de goede wil gelukkig niet ontbreekt zoodat de sltuaUe niet hopeloos is Bovendien beschuldigen de groote vier elkaar dat zij zich niet aan hun beloften houden Amerika zou volgens de Russen het ontmantelen van de Dnttsche oorlogsindustrie hebben stopgezet De Russen beschuldifen de Engelschen dat zij in de Britïche zone een geheim leger tegen de Russen vormen De Britten nemen de Russen kwalijk dat zij in Oost Duitschland officieren van het leger van Hitler opleiden voor krijgsdienst in het Roode leger Byrnes heeft zijn gevoelens over de teleurstellende resultaten van de Parijsche Conferentie niet onder stoelen ofbankin 1 gestoken en gewaarschuwd voor een nieuw Amerikaansch isolationisme dat gemakkelijk uit deze gevoelens kan voortspruiten Indien het op 15 Juni as niet lukt om met zijn vieren tot overeenkomst te geraken wil men trachten dit In een volledige zitting van de UN O te doen Of het vinden van een oplossing met zijn tweeen vljftlgen e voudlger Is dan met vieren De gecamoufleerde waarschuwing van Byrnes Is ongetwijfeld niets anders dan politieken druk op Rusland Engeland en Frankrijk om op 15 Juni tot overeenstemming te geraWra Voor den Veiligheidsraad kwamen deze week de Perzische en de Poolsche kwesties ter sprake De Russen hebben officieel Aierbeldsjao ontvreemd doch de Perzen beweren dat de Russen daar groote hoeveelheden wapens hebben achtergelaten en zich nog steeds bemoeien met de Intieme aangelegenheden in deze provincie De houding van de Perz fche regeering wekt weinig vertrouwen Inden Veiligheidsraad en men krijgt het Idee dat de raad meer vertrouwen heeft In Hoessein Alia al Is hij ook door zijn regeering op de vingers getikt De meer dan vriendelijke houding van de Perzen tegen de Russen kan de goedkeuring van de leden van den Veiligheidsraad niet wegdragen De commissie die verslag heeft uitgebracht over Spanje is tot de slotsom gekomen dat de Poolsche beschmldlglng foutief geformuleerd was De Iqatvolgorde bij de Provinciale Verkiezingen Voor de kieskring Gouda Is de volgorde der liftten t Lijst 1 Anti Re V Parti Lijst 2 Staatkundig Ger Partij Lijst 3 Partij van de Vrijheid Lijst 4 Kath Volks Partij Lijst 5 Partij van den Arbeid Lijst 6 Chr Hist Unie Lijst 7 Gom Partij Ned STADSNIEUWS Ve keersoagevallen Bij ernstige straatongevallen waarbij geneeskundige hulp direct ncodig Is waarKhuwde men naast de politie tel 2848 ookdenpolitiedokter n l dr P de Boer lel 2278 Mocht de laatste onbereikbaar zijn dan waarschuwt men het van Iterson ZlekenhuU tel 2532 of tel 2638 Inleveringstermijn kolesbonncn 60 BV en 61 BV yerlengd Het CDK deelt mede dat de termQn binnen welken de aangewezen bonaen 60 BV en 61 BVderbrandstoffenkaarten T 606 bij de kolenhandelarcn moeten worden ingeleverd tot nnder aankondi ging Is verlengd De mogelijkheid dat er In Spanje nazibonzen zijn ondergedoken wordt nle ontkend doch de quallielt van het Spaansche leger Is door de commissie als slecht en onvoorbereid voor offensieve acties bestempeld De verdedigingswerken aan debpaansche grens hebben een volkom n defensief karakter terwijl het voor het land economisch onmogelijk Is een oorlog te r co blijkt inmiddels een handig diplomaat te zijn Hij maaktgretlg gebruik van de gerezen geschillen tusschen de Groote Vier terwijl hij et evenveel tact