Groot Gouda, zaterdag 25 mei 1946

Kapitein Kialcicebos op de Lceuweniadit door Q Tk RotmM 105 Maar opeens wat was dat Daar knapte het touw waaraan de wagen hing en dat reeds zooveel te dragen had gehad opeens stuk en het bamboegevaarte kwam met een doffen slag op het plaveisel terecht Door den val vloog de wagen uit elkaar en de aap woest blazend vertoonde zich aan de doodelijk verschrikte omstanders die haast je rep je de kuiten namen De raadsleden verioren van schrik hun hooge doppen Republikelnsch Dagblad in het Nedêrlandsch Het Republikeinsche ministerie van Vooriichting heeft een nieuw in het Nederiandsch gesteld blad onder den naam Het Nieuwsblad in het licht gegeven Volgens een hoofdartikel in het eerste nummer richt dit blad zich directtot de Nederlanders die voor de eerste maal in Indië komen en eveneenstot de Indo Europeanen onze landgenooten die door de verwrongenverhoudingen in de tijden van weleer de Indonesische taal nauwelijks 5 r heelemaal niet verstaan B Het hoofdartikel legt er den nadruk op dat de Indonesiërs met de erkenning van de Republiek geenszins den wensch koesterenzich te ontdoen van de diensten der Nederlanders en haalt in dit verband het manifefet van 1 November 1945 aan waarik ordt gezegd dat yoor den wederopbouw van Indonesië een groote behoefte bestaat aan buitenlandsch talent en dat er ruime gelegenheid bestaat speciaal voor de Nederiander Besprekingen Van Mook Lord KiWeam Dr V Mook die heden te Singapore is gearriveerd voert belangrijke besprekingen met Lord Killearn Tijdens zijn verblijf te Singapore zal dr v Mook eveneens besprekingen voeren met Lord Louis Mountbatten alvorens de laatste naar Engeland vertrekt Waarschijnlijk zal men zich bezig houden met het probleem van de terugtrekking der Britsche troepen van Java Het is van beteekenis dat dr V Mook bij Lord Killearn verblijf houdt daar na het vertrek van Mountbatten een groot deel van diens taak zal worden overgenomen door Lord Killearn RADIOPROGRAMMA VOOR ZATERDAG HILVERSUM 1 301 m VARA 18 00 Nieuws 18 15 Lezing 18 30 Programma voor de Nederl triidkrachten 19 00 Phia den Hertog iJïerffhout harp en Karel Schouten Mriool VPRO 19 30 Bijbelvertelling no Nieuws 20 05 Weeroverzicht fo Se Causerie VARA 20 13 En nu nlcé 21 20 Binnenlandsch Politiek Weékoverzichi 21 35 Dat gebeurde hier 22 05 The Ramblers 22 30 Weekïïnd Serenade 23 00 Nieuws 23 15 HILVERSUM II 415 m KRO 18 00 Dfnermuziek 18 30 De Islam in Indië 18 45 Vervolg Dinerffluziek 19 00 Nieuws 19 20 Jonge kunstenaars stellen zich voor 19 40 lournalistiek Weekoverzicht 20 00 Nieuws 20 05 Lichtbaken door Henri de Greeve 20 30 De Schoonmaak 2100 Prof Sof s Problemen 21 15 En morgen is het Zondag 22 00 Nieuws 22 15 Avondgebed 22 35 Kwintet Meunier 22 45 Slagwoorden van onzen tijd 23 00 Vervolg Kwintet Meunier 23 15 RADIOPROGRAMMA VOOR ZONDAG HILVERSUM I 301 m VARA 8 00 Nieuws 8 15 Voor het Platteland 8 30 dansotkest 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m NCRV 8 00 Nieuws 8 15 Van man tot man 8 30 Protestantsche Studiodienst 9 30 Nieuwsberichten KRO Brabantsche Dag 9 45 Inleiding tot de KRO Streekdagen 10 00 Beiaardconcert 10 15 Schutsheiligen van BraBant 10 30 Hoogmis uit Breda 12 00 Vioolrecital 12 15 Dichters van Brabant 12 45 Vioolrecital 13 00 Nieuws 13 20 Muziek bij de Brabantsche koffietafel 14 00 Gemengd koor 14 20 Brabantsch Bont 15 35 Cabaret 16 30 Ziekenlof NCRV 17 00 BUITENLAND De Amerikaansche Spoorwegstaking Bij de thans in de Vereenigde Staten begonnen spoorwegstaking zijn twee vakvereenigingen die tezamen en kwart millioen arbeiders op 337 spoorwegen vertegenwoordigen betrokken De staking strekt zich reeds uit tot de spoorwegen aan de kust van den grooten Oceaan Volgens Warren Kendall den chef van de af leeling autovervoer van de Amerikaansche Spoorwegen schijnt het werk tot op tien procent na volledig te zijn stilgelegd De arbeiders die hooger loon eischen en wijziging van arbeidsvoorwaarden hebben een voorstel van president Truman tot een loonsverhooging van achttien en eenhalven cent per uur van de hand gewezen De besprekingen op het Witte Huis zouden heden hervat worden De regeering heeft vliegtuigen schepen en auto s gerequireerd om zooveel mogelijk stagnatie in de voedselvoorziening te voorkomen Melk geren hospitaaltreinen zullen blijden rijden Het begin van de staking vverd in New York Washington en Chicago oor middel van luidsprekers aangekondigd Volgens verklaringen van ambte naren van hulpverleenings organisaties zou de vertraging in het vervoer van levensmiddelen den dood vaij duizenden menschen in hongerend Europa ten gevolge hebben Zelfs afgezien van een hervatting der staking in de steenkoolmijnen zoü het werk in de mijnen binnenkort waarschijnlijk gestaakt moeten worden door gebrek aan vervoermiddelen Men verwacht dat de werkers morgen zullen beslissen of zij al dan niet voor de regeering zullen blijven werken RADIOREDE VAN PRESIDENT TRUMAN President Truman heeft in een radiorede een beroej op alle s Joorwegbeambten en arbeiders gedaan om het werk voor Zaterdag 16 uur te hervatten Indien dat niet geschiedde zou hij genoodzaakt zijn met alle middelen waarover hij beschikt de treinen te doen loopen waarbij hij gebruik zou maken van het leger en bescherming zou bieden aan werkwilligen Hij zei voorts dat de crisis van Pearl Harbour door toedoen van een buitenlandsche mogendheid was veroorzaakt maar dat de crisis van nu moest woKien geweten aan een groep mannen uit eigen land die hun persoonlijke belangen boven die van de Natie stelden De preisident beschuldigde vervolgens de vakvereenigingsleiders Johnston en Whitney leiders van resp de Broederschap van Treinpersoneel en de Broederschap van Machinisten Het compromisvoorstel van een loonsverhooging van 18 2 dollarcent per uur werd aanvaard door achttien vakvereenigingen en door de maatschappijen Volgens Truman geven Johnston en Whitney zich geen rekenschap van de vreeselijke gevolgen van hun stap om de staking te proclameeren Truman gaf daarna een opsomming van de gevolgen van de staking Door kolengebrek zouden honderden fabrieken komen stil te liggen De levensmiddelendistribueering zou totaal vastloopen Uw gezondheid uw veiligheid worden bedreigd bovendien zou de voedseltoevoer naar de geallieerden in Europa stop gezet moeten worden Dr Petiot terechtgesteld Om vijf min over 5 Franschen tijd is dr Petoit moordenaar van tweeenzestig personen terechtgesteld Hi behield tot het laatste oogenblik zijn koelbloedigheid Ongeveer twintig minuten bracht hij door met het schrijven van brieven aan zijn vrouw en zijn zoon 3300 Japanneezen blijven in NieuwGuinea Ongeveer 3300 Japanneezen die tlians in Manokwari en HoUandia vertoeven zullen niet worden geëvacueerd doch zullen achterblijven ten einde het land in gereedheid voor ontginning te brengen Soeltaneh bevestigt ontruiming Azerbeidsjan Radio Teheran heeft in haar uitzending van 24 Mei een brief van den Perzischen premier Ghavam Soeltaneh voorgelezen waarin deze verklaart dat de ontruiming van Azerbeidsjan door de Sowjet Russische troepen thans vaststaat Arabische eischen aan Engeland en de V S De Arabische Hooge Commissie heeft in een verklaring aan Engefónd en de V S de volgende drie eischen naar voren gebracht Opheffing van het mandaat onmiddellijke stopzetting van deJoodsche immigratie en den verkoop van land aan Joden instelling van een onafhankelijken democratischen Arabischen btaatin Palestina die lid zou zijn van deArabische Nationale Liga het terugtrekken van alievreemde troepen uit Palestina De Arabieren weigeren de aanbevelingen van de Anglo Amerikaansche Commissie te aanvaarden en zullen hun land verdedigen met ai e jer beschikking staande m ddelen Zi staan er op cfat zij alleen het recht hebben over hun toekomst te beslissen Deze verklaring is het antwoord op de tneelsch Amerikaansche uitnoodiging aan de arabieren om hun standpunt ten aanzien van de aanbevelingen kenbaar te maken Staat van beleg in Argentinië opgeheven Met ingang van middernacht is in Argentinië de staat van beleg opgeheven De minister van Bmnenlandfche Zaken heeft hierover een decree gepubliceerd Zaterdag wordt Argentinies Nationale Feestdag gevierd P VOOR llW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING ♦ DAGBLAD GIOOT GOUDA HÉT GOUDEN AMBACHT Het werk van den meester De meester Hij was de verantwoordelijke beoefenaar van zijn ambacht Hij was het die de zorg droeg voor de opleiding van zijn leerlingen en gezellen Maar bovenal voor het aanzien dat zijn ambacht genoot Hoe toegewijd deden de ambachtslieden van eeuwen terug hun schoon handwerk Met hoev el liefde werkten zij aan beeldjes o figuren die hoog op onze oude torens én kathedralen vrijwel door niemand worden gezien Het was de liefde tot hun ambacht tot de schepping hunner handen die hen dreef De oude gilden bestaan met tneer Maar goede vaklieden nog wel Ook in onze moderne iabrieken Nog altijd zijn er producten die veredeld moeten worden Nog altijd artikelen waarvan de bereidmg de grootste zorg en vakmanschap vereischt Toegewijde vaklieden met jarenlange ervaring zorgen bijvoorbeeld dat alles wat de fabrieken van De Gruyter verlaat en dat is hèèl wat inderdaad béter is Betere waar en bovendien tien P ocenY korting Ja het oude amb ht is bij De Gruyter nog in eere En net is meesterwerk INDIË SPAHRIR LEGT VERKLARINGEN AF VOOR DE PERS Terwijl de meeste leden van het Republikeinsche Kabinet gisterenmid dag per trein uit Djokjakarta zijn vertrokken is Sjahrir uit Soerakarta in een Dakota van de R A F met negen evacuees teruggevlogen Sjahrir weigerde zich over de gebeurtenissen te Djokjakarta uit te laten maar later op den dag heeft Sjahrir op een persconferentie verklaard dat zijn terugkeer naar Djokjakarta in verband stond met twee of drie veranderingen in het Republikeinsche Kabinet en wellicht meer Hij zeide verder dat hij de uiterste voorstellen van dr Van Mook aan Soekarno en het kabinet heeft voorgelegd en dat deze daar m studie zijn genomen Ook maakte hij melding van een verschil van zienswijze tusschen de leden van het kabinet te Djokjakarta en die te Batavia Sjahrir kondigde radicale mutaties in de T R I aan uu Soedirman zal opperbevelhebber blijven doch Soedibjre Didi KartasSasmita en anderen zijn door jongereofficieren vervangen Sjahrir verklaarde dat hi de jongste voorstellen van dr Van Mook m een plenaire kabinetzitting met Soekarno en Hatta ter tafel had gebracht Thans worden deze voorstellen bestudeerd en Sjahrir nam aan dat hi bi zijn terugkeer uit Djokjakarta in het bezit zou zijn van het definitieve antwoord hij zal n l a s Maandag of Dinsdag daarheen vertrekken 106 De aap had nu het rijk alleen en daar besloot hij een edel gebruik van te makes Nu hij zelf vrij was gunde hij anderen ook de vrijheid Hij maakte één voor één al de wagens open en hielp zijn medegevangenen zich van hun wagens te bevrijden En daar ging het zaakje hoor de stad in O jongens jongens wat moest er van de arme Rotterdammers terechtkomen I leid ten aanzien van de evacuatie der geïnterneerden tot gevolg zouden hebben Naar men verklaart heeft dr Van Mook door de laatste voorstellen een laatste aanbod te noemen niet de bedoeling hiermede een ultimatum te stellen Ook de op til zijnde kabinetswijzigingen maken deze reis naar Djokjakarta noodzakelijk Twee of drie ministers hebben n l om gezondheids of andere redenen gevraagd van hun post ontheven te worden en het is mogelijk zoo voegde Sjahrir hieraan toe dat er nog een of twee ministers hun functie wenschen neer te leggen Sjahrir bracht als zijn meening naar voren dat de gedachtenwisseling te Djokjakarta zeer nuttig was geweest daar gebleken was dat er eenig meeningsverschil bestond tusschen de leden van het kabinet te Batavia en die te Djokjakarta Sjahrir verklaarde het meenings erschil strekt zich niet uit tot eenige vitale regeering en de regeering in Djokjakarta is vandaar uit niet goed in staat de gebeurtenissen in de buitenwereld te volgen Sjahrir verklaarde dat de nationale concentratie welke de meerderheid van het vroegere Volksfront en thans ook de socialisten en communisten bevatte bereid was met de republikeinsche regeering samen te werken en er was nu zoo zeide hij aanzienlijk minder oppositie tegen de regeering Sjahrir zeide dat het bericht in het Indonesische blad Rajat volgens tetwelk hij een onderhoud had gdiad met Tan Malaka onjuist was Hij beschreef de algemeene reactie in het binnenland op de voorstellen als een teleurgestelde stemming Hi legde er den nadruk op dat de laatste voorstellen niet zoo ver gingen als hetgeen met dr Van Mook was besproken toen Clark Kerr in Batavia was in het bijzonder ten opzichte van Sumatra Sjahrir voegde er echter aan toe de huidige voorstellen bieden ongetwijfeld meer dan de voorafgaande besprekingen en gezichtspunten van de Nederiandsche regeering Hij voegde hieraan toe dat hi te Djokjakartawaarschijnlijk een bijeenkomst zou hebben met het werkcomité en eveneens tegenwoordig zou zijn in de plenaire kabinetszitting Sprekend over de radicale mutaties in het hoogere kader vaa de T R I verklaarde Sjahrir tenslotte dat het ontslag van Soedibyo en Kartassasmita geen enkele wijziging in het be Etfeetenkoersen Beurs Tan Amsterilani 23 5 24 5 Hypotkcekbaakea 3 2Fr Gr H b IOIV4IOIV 3V Alg H b lOO i 1007 3V WI H B 1007 100 Pctrolcnm Oadera 37 Bat Olie 102 1027 Aandcelea Baak ca Cccdict Iaat A Bank 1207 1227 R BaDk 125 Tw Bank 130 § Inimix Ond van Gelder 125 Ned Gist 345 Ned Kabel 2401 R dam Droogd 260 Werkspoor 160 Wilton Pcljea 160 Gliteren Is de handel in suiker en tabaks aandeelen opengesteld voor dr koeriontwlkkellng hiervan werd groote belangstelHng aan den day gelegd Na veel passen en meten werden hier onderstaande noteeringen opgegeven 24 5 23 5 Scheepvaart M Hol Am L 117 123 Kon Boot 133 i 137 Ned Scheepv Unie 125 lap lyn 99 Salker Ondcni H V A 180 b Javaache Colt 1201 N la Suiker Unie 1201 Tabaka Oadcra Dell Bat Mi 80 b Deh Mq 100 b Senembah 80 b Obligaties A dam 37 102 V R dam 37 102 V Tape Fondsen 23 5 24 5 127 100 200 L 109 134 102 2 156 240 261 320 4 Ned 41 101 § 100 i 3V Ned 41 3 102Vel02 g 3 Ned 37 101 i lOlV 33 Ned 38 101 Vi lOl s 2 Sp cert 100 100 3NedIn 37A 99 99 Bank co Crcd iait Ned Handels Mi 112 iadMtr Oadera 1251 1401 1301 Aku 130 119 335 238 255 van Berkel 100 Calvé 150 Lever Bro 230 Phil Gloell y 260 Petfi enm ObcI b = bieden 1 = laten § = gedaan ea biedea = gedwa ca laten Koerien medegedeeld door M J Ogter 6 Co önrpetr 326