Groot Gouda, zaterdag 25 mei 1946

TLoo de Heert wil ea zQ leven hopen onze geliefde ouders CofMlls oh Verkftée en BIlMbetk Wtihelmioa van B k dtn 7en ttni a s den dag te herdenken dat zi voor 12Vi iaar In het huwelQk traden I t zi nog lang gespaard mogen bUiven is de weasch van hun dankbare kinderen Rika Corrit Piet Gouda Mei 1946 Kattensingcl 89 Op den 6en ani D V hopen onze geliefde ouders Albértus Vuijk en M Sophia Vuijk Broer hun 40 arlgc echtvereeniging herdenken Door verdere uitbreiding van het bedrijf gevraagd Meisjest Strijksters Naaisters Machine Strijksters Chemi sche Strijksters Een HoofdjufErouw Ververs Detacheurs Persers Kleermakers Leerlingen Hun dankbare kinderen en kleinkinderen J W ter Heege Vuijk P C ter Heege I J Vui k S J C Vui k de Kroon H Vuijk en verloefde A Vuijk H Vuijk Geukés E Verhoef Vuijk A Verhoef Gouda 25 Mei 1946 Verl Hssellaan 138 Op Maandag 27 Mei a s hopen onze geliefde ouders behuwd en grootouders ƒ Hfornes en Chr Homes V Draaneru den dag te herdenken dat zij voor 50 Jaar in het huwelijk traden Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van hun kinderen behuwd en kleinkinderen Gouda Groeneweg 42 tVoor de vele blijken van deelnetnlng ons betoond bi het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot en Vader den Heer Johannes Prenger betuigen wij U onzen hartelijkcn dank D Prenger van AertAdrianus en verloofde Catharina Maria en verloofde Gouda Mei 1946 V d Palmatraat 61 Dankbetuiging aan Directrice en Zusters van het Diaconcssenhuls De Wijk voor de medische en liefdevolle behandeling tijdens de kortstondige ziekte en bij het overlijden van mijn innig geliefden Man en lieven Broeder Behuwdbroeder en Oom den Heer CORNELIS KAMMERAAT Namens allen T A M Kammeraat Van Dijk Gouda P W Reitzstraat 8 DAMES Een moderne hoed in de nieuwste Zomerkleur in Vill en Slroo vindt U bij MAISON VAN EI K Groenendaal 12 Gonda Gevraagd Naaitters Leerlins Naaisters Afwerksters Afwisselend werk Zaterdags vrij Aanmelden ConfectiefabriekBorghat n Ridder van Cattweg 65 Gouda Wasscherij VAN DIJK Schoonhoven vraagt eenige geroutineerde STRIJKSTERS Reiskosten worden vergoed Aanm liefst zoo spoedig mogelijk Groote Levensverzekerings Mij vraagt voor Oostelijk deel van Z Holland een INSPECTEUR Hoog salaris en provisie voor energieke kracht met organisatietalent Leeftijd tot 35 jaar Brieven met volledige inl onder no 7576 bureau van dit blad Plateelbakkerll Zenith Pr Hendrikstr 99 101 Gouda vraagt Lampekapnaaisters afwerksters event gehuwde thuiswerksters vrouwel magazqnbedienden afwerkers leerL afwer kers gieters schilders en schilderessen Deskundige opleiding verzekerd van de Sleli U prijs op een goed verzorgd uilerlijk Bezoekt dan de moderne kapsalon FIRMA J DE JONG allo wenschle waar Fransch modellen vanaf Scheercoup lof laaft Ie klas krachlen worden uilftevoerd door model Eirate klas zaak Eerste klas bediening Ook des Zaierdafts wordl fteknipl FIRMA J DE JONG onder Rijkstoezicht gediplomeerd Dames en Heerenkapper Westhaven 15 Tel 2736 Instituut voor Mlddenstandsoplcidlng LJErAf ff Gouda Bleekecssingtl 4 nCMU Moordrecht Oosteinde P 57 Oplcidiaa Klkldenstandsdiplona Alg Haadclskcania Cursus A Mondelinge opleiding Cursus B Schriftclijks cuirsus met maandelijksch mondelinge toelichting Cursus C Schriftelijke Cursus Vraagt prospectus A 1 met volledige inlichtingen te LEERT EEN VAK II Met ingang van Augustus wordt aan Jongens en Meisjes gelegenheid geboden om opgeleid te worden tot Delfis blauw schilder of schilderes Zeer deskundig onderricht kleine groepen Spoedige inschrijving gewenscht Brieven onder no 2943 Advertentie Bureau Houtman Burgem Martensstraat 6 J Pa HULSKER v d KLEIJN vraagt bekwame Meubelmakers Aanm Krugerlaan 14 en v d Palmstraat 118 na 7 u SAMSOM N V Alphen a d Rijn LOON Heden overleed mijn lieve Mevrouw A VerjaaL SchnlUig JANIE v d SPEK Gouda 23 Mei 1946 Krugerlaan 29 BEREKENAARSTER Opleiding lagere school voldoende Vlot rekenen en duidelijk schrift gewenscht Typen niet noodig ictfiumdus Wij kunnen uit voorraad leveren Hark Schoffel Spade en Schopstelen Speciaaladi voor hetrepareeren van Uw tuingereedschap GEBR BUITELAAR Wilhelminastraat 2 Schoppeamakcrll en Houtbewerking MEISIES GEVUIIGD poor alle afdeelingen Hoog loon StooBiwasschcty DE BLAUWE HAAN Karncmclksloot 110 VRIJZ NED HERVORMDEN Kleine Kerk Peperstraat 128 A Zondag 10 30 v m IDs h faber Lingmont Coof h vraagt flinke Mach Stiksters Schiedam Belangrijke en inboedelveiling LEERLINGEN Hoog loon Aanmelden PEPERSTRAAT 28 wegens sterfgeval Deurwaarder B J N AKKERSDIJK te Gouda zal op V ocnidag 5 Juni a s rootm 10 uur in de zaal Konataaln Geld credictcn f 800 5 pCt zonder borg lodoraon pro p etus Bi fitw porto Spaarcrcd intt Mathon w 110 RoMardam W Boelekade te Gouda wegens sterfgeval publiek é contant verkoopen 88flIi8laH0r ke inboedel DeOr Leesbibliotheek BOBLBKADB 56 GOUDA Iedere week ontvangen wij een selectie nieuwe boeken hko vualle loortea boekca Kijkdagen Dinsdag 4 Juni van 25 uur Voor deze velling kunnen geen gocderra worden bijgevoegd iMt rw st gakizei blad In Gouda n omgavfng De huisvrvuw zoekf nu M funsh smoi eli k5iv brood Ze zal Ae yinden é ü fëenland Aanmelding aan het kantoor der Stoomerij en Ververij DE PELIKAAN Klein Amerika 21 Gouda van 9 12 u en 2 5 uur Laat mi UW BONTJAS vakkuadlgbewaren TEGEN MOT en zooaoodlg repareeren en modernisecrcn O Bass GEDIPL BONTWERKER Fl Singel 28 Gouda Tel 2298 WILLEM DE BEUN Muzlckbchooi WMthaTen39 Leeraar Middelbaar Onderwijs ALLE VAKKEN f 12 50 per kwartaal Fabriekskantoov vraagt Jongste BEDIENDE Brieven onder no 3036 AdvertentiiE Bureau Houtman Bnrgeia Martmsstraat 6 NET MEISJE ter opleiding ia de zaak gevraagd Cüiiictiihkf dn Irifltim vraagt Naaltteri en LcerllngNaaittcn Aanm Kantoor Peperstraat 11 Reiskosten worden ve rgoed Gevraagd een Aan te melden nè 6 uur bij E J WIENTJES Keizerstraat Tuinderswerk gezocht voor 3 dagen per weck of per dag M KRAAN Hoogstraat C 102 Haaitrecht Aangeboden voer Dame alleen Zit en Slaapkamer met gebruik van keuken Br onder no 7593 bur v d U Bod gevraagd op beslist nieuw Hcerencostnum bl maatwerk m plm 50 oversl 2 rij Tevens ge dragen Iftbt grijs Heeren zomcrcostuum m 48 oversl 2 rij Br onder no 7597 bur v d blid Klein Pakhuis of Directii keet te koop gevraagd Brieven onder no 3022 Adv BKi Houtman Burg Martentstiaat 6 Gouda N CATS Kleiweg 67 Goudi Werkplaatsen GEVRAAGD Verhuurder geen kosten M fU Pj Zakenbureau SUCCES Korte Tiendeweg 26 Gouda Tel 3316 Te koop aangeboden Groisleij Zuiggasmotor plm 17 P K 2 Meubelmakersdraaibanken Verfspuit met slang en revolver electr motor geschikt voor lichtleiding diverse assen met poulies stoelen en riemschijven waaronder 1 stalen as van plm 7 M dik 5 cM 4 werkbanken ijzeren en houten sergeanten en schroeftangen lljmtafels slljpsteen staartbank schroef enz Te bevragen Pluwetlensingel 88 Gouda Ter ruil aangeboden een kindttwagen voor een wandelwagen V Baerlestraat II Hette Winkeliuffroiiw Gehuwd persoon vraagt als bijverdienste THUISWERK Br onder no 7600 bur v d bL gevraagd Een RUIME KAMER te huur in het Centrum der stad Zeer geschikt voor spreek of werkkamer Br onder no 7502 bur v d bl Mej G V DAM Wijdstraat 12 Te koop gevraagd antieke doek Te huur gevraagd STUDIEPIANO Brieven met prijsopgave onder no 76C4 bureau van dit blad Jongste of aankomend KHIITOOlil maat plm HO x HO Tevens Perzisch kleedje va 55 x 110 of 60 X 120 Brieven met opg v priji onder no 7596 bur van d jt blad Te koop aangeboden een autoped op luchtband n een autoped op massieve banden driewielig kinderfietsje en een hobbelpaard ook te rullen voor radio of accordeon of 4 rijen Derde Kade 20 Brieven onder no 7607 bur van dit blad DAMES Wij VEDVOKMEN ihans Gevraagd twee kamers en gelegenheid om te koken C KLOMP Burg Martenisingel 21 Siroo en Vilihoeden en maken van Iwec hoeden een rooi model Maison Van EÜck Groenendaal 12 Go Gevraagd een Net meisje zoekt betrekking voor halve dagen Zon en fet dagen vrtj j A Br onder no 7574 bur v d biaa Meisje voor heele of halve dagen V d HEIJDEN Markt 68 Gevraagd een Te koop mooie witte KEESMONO Va jaw ouJ Groenendaal 62a na Juffrouw voor de Hulihouding ouf in gezin van 2 personen waarvan de vrouw des huizes hulpbeh is Voor dag of dag en nacht Br cmder ao 7610 bar v d bl