Groot Gouda, maandag 27 mei 1946

Wat It r In Gouda t doanf Reunie Vrijdag t m Donderdag Contrabande Toegang boven 14 jaar SchouwburgBioscoop Vrijdag t m Donderdag Monte Carlo Toegang boven 18 jaar Thalla Theater Vrijdag t m Donderdafl De roode aarde v Tijegang boven 18 jaar Van Vrijdag t m Donderdag Voorstellingen door het circus Van Bever Dinsdag 28 Mei Uger dea Heil 2 15 uur Gezinsbond samenkomst 7 30 uur Ledenvergadering Woensdag 29 Mei Vrije Evang Gem Zeugestr 38 3 uur Gebedsuur Bureau Groot Gouda v 7 8 30 tiur Spreekuur voor gerepatrlcerden Lt ter Zee J J Hoogendoom spreekt over Radar In het gebouw van de firma Brons heeft Vrijdagavond de Lult ter Zee J J Hoogendoom commandant van het Radaropleidingsichip Soemba vooreen 150tal genoodigden in een zeer interressan betoog enkele bijzonderheden verteld over Radar Voor dat de heer Hoogendoom het woord nam heetteeerst de voorzitter van het comité Onze Marine de heet Molenbeek allereerst alle aanwezigen van harte welkom en zelde verder dat reeds meer dan 16000 bezoekers de tentoonstelling die hedenmiddag gesloten wordt bezocht hadden De heer v d Molen oudgezagvoer der bij de Koopvaardij zette hierna In het kort het doel van de tentoonstelling uiteen Daarna gaf hij een kort resumé over de prestaties van onze zeelieden tijdens den oorlog en bracht een eere saluut aan de vrouwen en kinderen d e in Holland waren achtergebleven Hierna nam de heer Hoogendoom het woord De twee voornaamste uitvindingen van dezen oorlog noemde spreker den atoombom en Radar Met behulp van Radar ka i men op vrij eenvoudige wijze richting en afstand bepalen van vliegtuigen en schepen Het principe van dit systeem berust op de terugkaatslng van ultra korte golven die reedS in de vorige eeuw ontdekt waren Radar is reeds voor den oorlog In verschillende landen waaronder ook Nederland ontwikkeld In Duitschland was men bij de proefnemingen steeds eenige stadia ten achter bij de geallieerden Dit was wel de voornaamste oorzaak dét de slag om Engeland een groote overwinning voor de geallieerden werd Na nog eenige bijzonderheden verteld te hebben over het uitzenden en ontvangen van de Radargolven ging spr over tot de bespreking van de diverse systemen die momenteel in gebruik zijn Spr toonde vervolgens het belang van Radar aan voor den nnoorlogschen tijd speciaal in verband met zeeen luchtvaart Nadat de heer Hoogendoom tot slot de opleiding bij de rvarine besproken had werd hij door den heer Molenbeek bedankt voor zijn leerzame lezing waarna gezamenlijk nog een rondgang over de tentoonstelling gemaakt werd ABONNEERT U OP GROOT GOUDA GROOT GOUDA m ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Redactie en admialstoatie Sectie L J A v d Steenboven Mr A A J Rijksen nfukkcr Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 238 MAANDAG 27 MEI 19 6 X in z7 ST i Brandweer wedstrqden Zaterdagmiddag hadden op de Bleekersslngel wedstr den plaats van de Kring Goada der brandweer Aanwezig waren de wnd burgemeester den heer Polet en de inspecteur van het brandweer wezen den heer Roos Ca 2 30 uur startte de eerste ploeg Er werd over het algemeen goed gewerkt al werden e door verschillende ploegen foutep gemaakt die strafpunten opleverden Niettemin kunnen we uit de prestaties opmaken dat er met ejan en doortastendheid door deze flinke kerels met hun leiders zal worden opgetreden daar waar dit verelscht wordt Na de wedstrijden werden de prijzen die uit legpenningen bestonden uitgereikt door den heer Polet waarna de heer Roos zijn waardeering uitsprak over hetgeen deze middag gepresteerd was hij vond het echter Jammer dat van de 30 ploegen vrijwillige brandweer welke de Kring Gouda telt er slechts 8 vertegenwoordigd waren Dit kiju beter Spreker memoreerde dat er in ons laad per maand voor ca 1 5 milUoea gulden door brand verwoest wordt dit kapitaalverlies kcuD ons land in dezen tijd van opbouw zeker niet dulden Paraatheid is dus geboden Tot slot bracht de heer Joosten dank aan allen die door hun medewerking dezen middag hebben doen légen Uitslagen 1 Stolwljk 3 27 7 2 Gouda 3 25 9 3 Woerden 3 37 6 4 Lekkerkerk A 4 17 8 5 Bergambacht 4 28 8 6 Krimpen a d IJsscl 5 35 1 7 Lekkerkerk B 7 24 9 8 Berkenwoude Gottwcnaars in de betrouwbaar heidsen bchendigheidsrittcn Onder groote publieke belangstelling werden Zaterdag betrouwbaarheids en behendigheldsrltten te Delft gehouden JDe minister president Prof Dr W Scjhermerhorn loste het startschot voor dea betrouwbaarheidswedstrijd Onze stadgenoot de heer A Vlngerling werd derde terwijl de heer W Hoogendljk de vijfde i laÉts bezette in den betrouwbaarheldswe dstrlJd INGEZONDEN STADSNIEUWS UucMM BttUen perantwoordelijkheid der redactie Hetingezonden stuk van den Heer Bar nard geeft mij aanleiding tot de volgende opmerking De vraag om beperking van de vermakelijkheden voor de Stille week Isdoorhetmeerendeelook van de Goudscha bevolking sympathiek ontvangen Er kan geen sprake van zijn dat een mlnderhelds opvatting aan de massa wordt opgedrongen Men heeft deze vraag als JuUt aangevoeld Alleeneen proefstemming zou dit bevestigen De woorden van het Ingezondene imponeerde mij als te zijn geboren uit felle haat tegen den godsdienst En duidelijk wordt hierin gedemonstreerd dat de muur der antithese nog hecht en sterk is Geachte redactie des Burgemeesters besluit voor de Stille week is genomen neerschrijven van onvriendelijkheden heeft verder geen zin Ik dank U voor deze mij verleende plaatsruimte J G W F Bik Wij achten hiermede de discussie gestoten Weersverwachting mwk ge to il door het K N M I totm rfló ir Wordt verwacht I Afnemende bewolking met matlg wind uit Z richting Overwegend droog Warmer Ygrtferiflg vu het haisvestliigsbarcaa loor deo Kaatoarcchtcr te Goada terz de gesteld Het wai een vieemd geval K wai nitrder Tan een huis maar zoo verhulzen HJ wilde zijn collega v V graag hdpen deed hem de hüur over en gif hem de ileuteli De elgenarei wist van alles alets S 8 Boissevain Op ons bureau ligt ter Inzage een lijst mei de namen van de repatrlejtrenden die zich aan boord van het s s Boissevaln bevinden dat op Donderdag 31 Mei In Holland verwacht wordt Op JaTB geïnterneerden Ter inzage op ons bureau Ugt de lijst met namen van geïnterneerden In de suikerfabriek Tjelveng afkomstig uit Soerabaja en in de textlelfabiek Dlnojo uit afdeellng Modjokerto Groslijststcmming Kath Volkspartij Die merkte achteraf pai dat ze een leowe huurder had Het was nog sterker Want ook het Hoisvestlngsbuteau was ti in gemengd ea had aan v V toegestaan het huis te betrekken v V meende daardoor wel vdlig te ï Ma bureau had de eigenares in het heele geval niet gekend Intttischen had de eigenares zelf ook graag in het huis gewild maar daar hadden de eerste huurder noch de tweede noch het Huisvestingsbureau naar omgekeken Dat werd de eigenares te machtig en ze vorderde ontruiming tegea den nieuwbakken zoogenaamde huurder Met school 1 naar dtf Jeugdherberg Een leerling van school 1 maakte onderstaand verslag van n verbluf In de Jeugdherberg te Reeuwljk Gisteren werd de groslijst stemming gehouden voor de gemeenteraadcandldatcn der Karh Volkspartij Van de 611 uitgebrachte geldige stemmen behaalden A Heerkens 597 M Engelhard 493 C Sevenhoven 426 N 1 Fennet 413 W F Imbens 373 G Schuttelaar 297 J Th Imholz 288 J W de Vos 253 A Hoonhout 242 Jos Imholz 160 M W G M v Loon 154 en Blom 84 stemmen Vergunningen verleend B en W hebben aan de fa H L Jaspers vergunning verleend tot het plaatsen van een Ijzeren loods met toiletruimten aan den Kattenslngel no 2 Aan de fa Gebrs Nagtegaal Gouwekade 16 is vergunning verleend tot het bouwen van een maalgebouw op een perceel achter haar fabriek Aan J C den Edel Kattenslngel 50 Is vergunning verleend tot het hebben van een marquise aan den gevel van perceel Kattenslngel no 50 mits de marquise niet lager kan worden neetgclaten dan 2 M boven de straat en niet buiten hét trottoir uitsteekt Drnk bezochte odderavond van school 8 De oudercommlssie van school 8 heeft Donderdagavond 23 Mei een ouderavond belegd die een speciaal vergaderkarakter droeg w nmiik rh i rn aoor Nadat de heer Swanenburg hootd van Hier volgen een paar overwegingen alt Ket vonnis van den Kantonrechter waaruit voldoende spreekt dat deze de regeling over en zooder de eigenares te bar vond en haar alsnog in het bezit van haar huls stelde Prijzen Loterq Nederland Helpt Indie De prijzen van de loter Nederhelpï Indlë kunnen t m Zaterdag 1 Juni dagelijks op ons bureau wordeo afgehaald Dinsdagmiddag half twee Ieder haastte zich naar het schoolplein Bepakt en gezakt gingen we er op uit Het was ren lange maar een fijne wandeling Ieder was verheugd toen wij er waren Sommigen waren erg moe Geen wonder Toch waren we al aan het spelen Na het eten alnaen we in kleine groepjes de omgeving J Jeugd voor de bonte avond We roeiden In een grote boot naar een eilandje Daar hebben we toneel gespeeld en klonken onze kamplledcren Het slot w s een grpot kampvuur waarbij 8 meisjes zongen Het klonk erg mooi In de stille avoDd Hoger en hoger laaide het vuur op De vonken sprongen overal heen Uit volle borst klonk ons kampvuurlKd Toen we van t ei nd afgingen zagen wij het vuur door de bomen heen nog branden Dat was een erg mooi gezicht Toen ik op bed lag dacht Ik er nog aan hoe mooi die avond geweest was De volgende morgen 7 uur opstaan heerlijk fris wassen en aankleden Gauwnaar buiten en wat wandelen Dan eenstevige boterham Na het eten moest ikmeehelpen de zaal schoonmaken Toenalles klaar was gingen wij naar de speeltuin in Reeuwljk Daar hebben we heerlijk gespeeld Er was een glijbaan tweewippen twee schommels een rekstok en een draaimolen Wij kregen ook limonade dat was heerlijk Daarna gingen we weer terug naar de leugdherberg Allen rammelden van de honger Maar o schrik heteten was nog niet klaar Maar na eenpoosje wachten stond het op tafel Wijaten eerst heerlijke soep daarna lekkere aardappeltjes met sla en Jus Het smaakte alles overheerlijk Na het eten gingen wijiwemmen Het water was lekker fris Toen wij ons aangekleed hadden dedenwij nog wat spelletjes o a 3 is te veelen schiet Daarna was het weer tijd om te vertrekken Het was wel Jammer want we hadden het best naar onze zin Tweedagen waren wij er Twee volle dagen van heerliikheid Wllly Pets Nieuwe spelling Dit alles Is een ontoelaatbare aantasting i van het eigendomsrecht Contrabande De Reunie bioscoop draait deze week deEngelschesplonnage film Contrabande met Anrad Veidt en zijn tegenspeeUter verkennen Toen J f Valerie Hobson De ingewikkelde intrlfl herberg kwamen w het Ujdj In deze film stelt aan de bezoekers hooge eischen maar Is hierdoor zeer aantrekkelijk en spannend Deze rolprent boeit van tet begin tot het einde omdat de ontknooplng pas In de laatste scènes duidelijk wordt Contrabande behandelt de eerste episode uit den laatsten oorlog en speelt In den tijd van den Dultschen Inval In Noorwegen en Denemarken De Engclschen controleeren de neutrale schepen die door het Kanaal varen Op een Deensch schip waarvan Conra J Veldt gezagvocder Is bevinden zich twee Britsche spionnen Een hiervan is Valerie Hobson Terwijl het Deensche schip na onderzoek wacht op de toestemming om te vertrekken gaan de twee spionnen van boord en vallen in Londen in handen van Duitsche spionnen Conrad Veidt die op het moment dat ook hij van boord wil gaan zijn paspoort en dat van zijn eersten officier mist krijgt vermoedens reist het tweetal na verliest den mannelijken metgezel van Valerie Hobson uit het 6og en trekt met haar alleen door Londen in black out Het verblijf van enkele uren in Londeux is het meest spannende gedeelte van deze film Enkele revuescènes brengen een adempooze in deze superieure spionnage Skn deze film gaat een gekleurd filmpje n Hollandsch nieuws waarin de wedstrijd NederlandBelgië vooraf Reunie biedt deze week een programma dat het aanschouwen zeer ztker waard is Een en ander klemt te meer nu het hoofd van het Hulsvestlngsbureau ter gelegenheid dat partijen in persoon voor Ons zl n verichenen heeft verklaard dat stellig het huis aan de X straat aan de eigenares zou zijn toegewezen Indien de thans gebleken omstandigheden bekend waren geweest Hieruit alleen al volgt dat het Bureau llch met de eigenares had behooren te verstaan alvorens de woning aan gedaagde als nieuwe bewoner toe te wijzen Doch ook gedaagde treft ten deze schuld ook hij had zich tot de elgenarei behooren te wenden toen hij het faois wilde huren zooals In onze rechtsorde niet slechts gewoonte was doch ook noodzadelijk wilde een huurovereenkomst tot stand kunnen komen K A J Parochie O L Vrouwe Hemelvaart A S Donderdag Hemelvaartsdag gaat onze K A J afd dauwtrappen smorgeas precies om 5 uur vertrekken wc vanaf de Tlendewegbrug richting Reeuwljk waar we de H Mis bijwonen en communlceerep Na de H Mis zullen we de Zoo wordt tenslotte de nieuwe eigenmachtige bewoner ondanks de toewijzing van het Huisvestingsbureau veroordeeld om het huls te ontruimen I Reeuwljksche plassen door school 8 dezen avond had geopend gaf hij gelegenheid aan den secretaris en den penningmeester voor het voorlezen van de notulen n het Jaarverslag die door de aanwezigen werden goedgekeurd waarna door het aftreden van de heeren Remeljer en Nlcuwveld tot verkiezing van twee nieuwe commissieleden werd overocaaan De heer Remeijer stelde zich weer herkiesbaar Na stemming werden g kozen de heer Remeijer en mevr v d Want Hierna sprak de heer Swanenburg over verschillende punten die de school betroffen zóoals de moeilijkheden die men heeft om schoenen en klompen te verstrekken het funeste van het vele bioscoopbezoek der kinderen het Oroote belang de kinderen op tijd naar bed te sturen en om door de snoeplust te beperken de spaarzaamheid bij de kinderen weer Nadrf enTge ouders gebruik hadd n gemaakt van de ondv Suderavond gesloten en J fl £ held gegeven In de verschillende klassen het werk van de kinderen te bezichtigen Vooral viel op het schitterende teekenwerk dat in de zesde klas aan de wanden was gehangen en de fleurige i fruk d e mên kreeg van de klassen vmér groote Aquariums met vlschje en ander watergjdlerte stonden Al met al een nuttigen èVrametstellmg va deoudcjcommisis nu als volgt de heer de GruljUvoorz Tot en met Woensdag kunnen deelnemers zich melden bij één van de bestuursleden Denk er dus aan dat Je dit niet vergeet als je meegaat Geef dit bericht door zoodat iedere Kajotte op de hoogte is Als je een uniform bezit dan verschijnt Je a s Donderdag daarmee Auital stemmen in Gouda In Gouda zullen a s Woensdag 20885 personen van elders inbegrepen hun item kunnen uitbrengen Benoemingen en ontslag B en W hebben den klerk 2e klasse bij den controleur der gemcente financtën Th J van Dalen bevorderd tot klerk Ie klasse In tljdelijken dienst bij den gemeenteontvanger met ingang van 1 Juni 1946 C J Hekker is benoemd tot klerk Ie klasse ten kantore van den gemeenteontvanger In tljdelijken dienst met Ingang van 15 Juni 1946 Met ingang van 1 Juni 1946 is eervol ontslag verleend aan J D Sanders als Ie klerk ter Secretarie Aan A M Wassing is op zijn ver zoek eervol ontslag verleend als werkman bij de Gasfabriek met Ingang van 27 Mei Wielercriterium Gouda en Alphen aaii den Rqn Tweeden Pinksterdag zal voor de 6e maal de ronde vanGouda verreden worden Diverse wielrenners van naam hebben reeds ingeteekend zooals Middelkamp Pellecaars Sijen Oomen de Korver Lambrechts terwijl ook onze stadgenoot Hofstede van de partij Is De te rijden baan Is de Bleekersslngelen de Boelekade Behalve de wedstrijd voor profs en onafhapkelijken over ca 120 km zullen eerst de amateurs en de nieuwelingen n afstand van 50 km op hetzelfde traject z als waarschijnlijk al bekend ü zal op Hemelvaartsdag de ronde van Alphen worden Ca 470 Inwoners van Gouda zullen wegens politieke delicten niet aan de stemming deelnemen K J M V Gonzaga Daar de heer Verhoef hedenavond verhinderd Is om de orlêntatie cursus te vervolgen komt de bijeenkomst te vervallen WIJ vestigen de aandacht van de leden op de vergadering van a s Maandag 3 Juni Op dien datum zal denHoogeerw Heer Deken J F A ö voor ons spreken over Eigen Katholieke levensstijl j Bij deze bijeenkomst wordt gerekand op de aanwezigheid van alle leden Spoor en Ontspannings Ver J M B nu v v heer l 1 46 en aan H L Jul lng op zijn verRemeijer lecr v Leeuwen pennlngm enlivio e der electrlsche centrale d Berg T Rookenmevr v d Want J lc ai De tijdens de bezetting op non actief gestaan hebbende vereenlglng van het personeel der meubelfabriek firma J M Borsje is thans weder opgericht het pL nievr v d wam ia c vm i H 4 ecretariaat Is M Horals Rhljnvls Felth v d Berg T Rook en m 22 Mei 1946 traat 2J Gouda