Groot Gouda, maandag 27 mei 1946

maar toevallig heeft gewonnen doof i n brachten hem naar een plaatselijke onweerstaanbaar den klassementwed ëVangenis Men vertelde hem dat hij strijd over 6 km te winnen en bij de onmiddellijk zou worden neerge DE RIJKSWERKPLAATS VOOR VAKONTWIKKELING TE EINDHOVEN Over het algemeen is het itv ons land nO te weinig bekend op welke manier de Rijkswerkplaatsen voor vakontwikkeling medewerken aan de scholing van vakarbeiders op geheel nieuwe basis Het systeem van scholing dat thans in zwang is is geheel nieuw en wordt vooral getoetst aan de practijk De resultaten hiermee geboekt hebben de inrtiatiefnemers volkomen in het gelijk gesteld Een metselaar b v bleek reeds na circa 4 maanden zoover te zijn dat hij 2 3 presteert van een volwaardige kracht Dit bleek eveneens het geval bij een timmerman na een scholing gedurende acht k negen maanden Allereerst wordt de cursist nauw gezet psychologisch getest waarbij rekening wordt gehouden met hereditaire eigenschappen liefhebberijen enz De staf die zich met dit onderzoek belast is gevestigd te Eindhoven en werkte de methode uit ook voor de werkplaatsen te Venlo Helmond Maastricht en Nijmegen In Amsterdam is men bezig met een proefcursus metaalbewerking Na afloop van de test waarbij een uiterst soepele selectie wofdt toegepast wordt de deelnemer geplaatst in die afdeeling waar hij krachtens aanleg en voorkeur het best op zijn plaats is De eigenlijke scholing beteekent een ware revolutie op het gebied van vakopleiding Geen droge theoretische kennis die later weer overboord wordt gegooid doch juist zooveel theorie als voor de practijk nuttig en noodig is geen uiterst gedetailleerde teekeningen doch een ruwe schets waarbij de hoofdlijnen goed tot hun recht komen Ten einde de vaardigheid met de verschillende gereedschappen zoo hoog mogelijk op i e voeren maakt men gebruik van rythmische metselen timmeroefeningen Een werkmeester geeft op een ijzeren buis en blikken bus de maat aan terwijl de leerlingen in rythmische beweging de verschillende oefeningen uitvoeren Bij het metselen oefeningen met den truffel en met een steen of met beide tegelijk Het is interessant om te zien hoe de cursisten na een tijd proef gebikt te hebbén op een houten blok met spijkers een steen op de juiste maat weten af te kappen Dat het groote belang van deze nieuwe scholingsmethoden erkend wordt blijkt wel uit het feit dat de leerlingen wanneer zij den cursus waaraan op ieder oogenblik kan worden deefgenomen en waarvan de tijdsduur afhankelijk is van de vorderingen van den leerling hebben doorloopen gaarne door een patroon worden aangenomen Zoodra de mogelijkheid daartoe opengesteld wordt iets wat afhangt van ruimten die de gemeente zou kunnen verleenen zal een cursus voor meubelmakers worden geopend waarvoor zeer ftel animo bestaat en waarvoor de geschikte leerkracht eveneens reeds gevonden is Het Departement van Marine en van itieeltvaart Voor het tijdperk dat de minister van Marine en Scheepvaart a i in verband met zijn reis naar het buitenland afwezig is zal het beheer van de departementen van Marine en van Scheepvaart ad interum worden waargenomen door prof ir W Schermerhorn die tevens belast blijft met de algemeene oorlogvoering van het Koninkrijk Verhooging van den melkprijs bepleit Gistermorgen vergaderden te Delft de afdeelingen Delft en Schipluiden van de Coöperatieve MelkafnemersCentrale ter bespreking van den melkprijs die met goedkeuring van de Stichting van den Landbouw over het geheele land op vijftien cent per liter is vastgesteld De C M C was echter van meening dat voor een behoorlijken kostprijs de melk in Noord en ZuidHolland ten minste 17 ceprper liter moet opbrengen y Orchideeën uit New York aangekomen De orchideeën welke gistermiddag met de eerste retourvlucht van de K L M per fiftng Dutchman Schiedam arriveerden en bestemd waren voor H M de Koningin zijn gisteren op het paleis Soestdijk aangeboden D NjJödwönii êtrte VH ingêïi Dezer dagen is een honderdtal jioodwoningen aan de haven van Vfissingen in gebruik genomen Met het Zwitsersch barakkenkamp is hier dus een heel dorp ontstaan dat zich vermoedelijk nog wel zal uitbreiden Tsjechen gaan op ons land vliegen Maandag 27 Mei om 11 40 v m zal het eerste vliegtuig van de C S A op Schiphol aankomen Met ingang van dien datum voeren de C S A en de K L M den dienst Amsterdam Praag vice versa wederom gezamenlijk uit H van den Broek te s Hertogenbosch ingesloten Op last van den procureur fiscaal van het Bijzonder Gerechtshof te Den Bosch is in het Huis van Bewaring aldaar ingesloten Hugo v d Broek oudJhoofdredacteur van de Limburger Koerier Dr Hirschfeld gaat in beroep bij de Kroon Naar wij vernemen heeft dr Hirschfeld aan wien de regeering eervol ontslag heeft verleend als secr gene raal van de voormalige departementen van Handel Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visscherij endie de bevoegdheid had in beroep te gaan bij de Kroon op grend dat dit besluit genomen is in afwijking van het advies der commissie Scholten van deze bevoegdheid gebruik gemaakt De Maandag ochtendcent overgedragen aan het Roödc Kruis De leerlingen van ruim 2560 Nederland sche scholen brachten gedurende maandep achtereen eiken Klaandacochtcndccncent mee welke cent bestemjii was voor hulpverleening aaa het kind in Indië Al deze ceaten werden afgedragen aan de stichting Het Nederlandsche kind helpt het kind in Indonesië Bij deze stichting hoopten de centen zich óp tot een aantal van tien mHlioen en gisteren kon de voorzitter van de stichting Dr J H Wesselings hel bedrag in den vorm van een cheque van f 100 000 afdragen aan de Indische kamer van het Nederlandsche Roode Kruis Namens het Ned Rooce Kruis zal aan de deelnemende scholen een oorkonde worden overhandigd Openhig Wielerwedstrijden in het stadion te Amsterdam Een groot sportief succes kan de opening van het baanseizoen 1946 in het Olympisch Stadion te Amsterdam met nationale wielerwedstrijden niet worden genoemd Er kwamen verscheidene onaangename incidenten voor voornamelijk door toedoen van den renner P Smits die het niet verkroppen kon dat hij in Kropman tijdens de sprintmatch voor professionals zijn meerdere moest erkennen Tweemaal door bandenpech en eenmaal door ongeoorloofd hinderen van zijn tegenstander werd de sprint onderbroken Bakker verraste achter de motoren vriend en vijand door zijn sublieme rijden Nadat onze kampioen Pronk in de eerste manche Van der V ort Bakker Remkes Groenewegen en Bosland allen minstens een ronde achter zich had gelaten nam Bakker in de tweede manche onmiddellijk de leiding Van der Voort eindigde opnieuw als tweede terwijl P onk derde werd Met groote spanning wachtten de ongeveer 20 000 toeschouwers de laatste manche af Pronk v d Voort en Bakker hadden allen vier punten op dat moment Wéér schoot Bakker er achter den gangmaker v d Bom onmiddellijk tusschen uit en verre van hem te kunnen volgen zakte v d Voort a Ispoedig tot de laatste plaats af Met een voorsprong van bijna een ronde op Remkes die taai als altijd tot twee maal toe de vierde plaats bezette en in de laatste manche de eenige was die door Bakker niet werd gepasseerd won Bakker den stayerwedstrijd met vijf punten uit drie manches Pronk werd tweede met 8 punten V d Voort en Remkes deelden de derde en vierde plaats met ieder 10 punten Bijster kwam in den eindstrijd tegen den jongen maar veelbelovenden Hijzelendoorn als winnaar van den sprintwedstrijd te voorschijn de pittige Cas Kleefstra bewees uw dat hij zijn wegkampioenschap niet beroepsrijders wist Kropman ondanks verwoede pogingen van Smits om hem in den eindstrijd waaraan ook den oud wereldkampioen amateurs v d Vijver deelnam het passeeren in de bocht te verhinderen zijn beide tegenstanders achter zich te laten Smits werd wegens zijn onsportieve rijden gediskwalifjceerd De uitslagen luiden Sprintmdtch voor beroepsrijders Finale 1 Kropman 2 Van der Vijver Smits gediskwalificeerd Klassementswedstrijd voor amateurs over 6 km 1 C Kleef stra 7 punten uit drie klassementen tijd 8 min 31 sec 2 M van Gelder 4 punten 3 Jj Kunst 4 punten 4 P Duyns 3 punten Sprintwedstrijd voor amateurs 1 Hijzelendoorn 12 6 sec 2 Bontekoe Tweede demi finale 1 Bijster 14 sec 2 Van Gelder Finale 1 Bijster 13 sec 2 Hijzelendoorn Verliezers van de demifinale 1 Bontekoe i2 8 sec 2 V n Gelder BUITENLAND Het Engelsche geboortecijfer Het geboortecijfer in Engeland is stijgende over de periode van 8 Jan tot 18 Mei 1946 bedraagt het aantal geboorten in l ngeland en Wales 153 998 hetgeen ongeveer 20 000 meer is dan in dezelfde periode in 1945 EEN MODERNE SCARLET PIMPERNEL Een Engelsche officier kapitein F A Clarke die over geheel Java bekend staat als de Scarlet Pimpernel en die nog slechts twee maanden geleden de bevrijding van door de Indonesische terroristen gevangen genomen Nederlanders beraamde is thans terug in Engeland Hij vertelde aan een verslaggever hoe hij meer dan 200 mannen vrouwen en kinderen uit de streng bewaakte gevangenkampen der exrtemisten wist te smokkelen Kapitein Clarke die één keer door de Indonesiërs werd ontvoerd en vijf maal in een hinderlaag viel zei dat het werk dat hij met deze reddingspogingen deed geheel los stond van zijn werk als politiek intelligenceofficier In feite was het een negeeren van de order van zijn brigadiergeneraal Doch toen ik de resultaten zag van de mishandelingen en de massamoorden waarbij vrouwen en kinderen verminkt werden had ik vlug een besluit genomen zoo deelde kapitem Clarke mee Vooral toen ik het nieuws vernam dat de 13 jarige zoon van een van mijn zakenvrienden gestorven was in de handen van de terroristen Dag op dag trok kapitein Clarke er op uit om ongewapend en slechts gekleed in een shirt met de woorden Great Britain de grens te overschrijden en het Indonesisch gebied rond Bando eng binnen te dringen Bij zijn eerste poging slaagde kapitein Clarke er in om drie personen uit een gevangenkamp te bevrijden Later gelukte het hem zelfs om 70 personen tegelijkertijd te bevrijden Hoe hij zulks klaar speelde moest nog een geheim blijven daar er nog tal van gevangenen in de kampen vertoeven en hij bij het prijsgeven van zijn geheim het leven van anderen die zijn werk zouden voortzetten in gevaar zou kunnen brengen Bij een bepaalde gelegenheid sleurden de Indonesiërs hem uit zijn wagen schoten Ik ken het temperament der Indonesiërs aldus kapitein Clarke en ik begon met stevig tegen hen te keer te gaan en te eischen dat er een Indonö sch hoofdofficier zou worden geroepen Mijn bluf had op wonderbaarlijke wijze succes Kapitein Clarke heeft thans mobili satieverlof Hij hoopt binnenkort naar Java terug te keeren als een handelsvertegenwoordiger Zijn Javaansche vrouw gaat met hem mee DE INVOER yWf BELGIÊ Dr Van Oorschot deed eenige mededeelingen over flen wederzijd schen export Hoewel België een importeerend land is zal het ons klompen leveren Ondanks de moeilijkheden waarvoor België staat op het gebied van textiel in verband met het kolenvraagstuk en de kwestie van geschoolde arbeidskrachten levert het ons garens en weefsels De Fransche tn Belgischeverdragen vullen elkander op het gebied van katoenen wollen vlas en jute garens aan zoodat wij gedurende de verdragsperiode voldoende zullen ontvangen Reeds vooi den oorlog moest Nederland garens importeeren en de Nederlandsche fa t rieken kunnen wanneer zij op volle productie werken slechts in de helft van onze gafenbehoeften voorzien Ook is de levering van vensterglas toegezegd n l 1 millioen vierkante meter diverse soorten en 3 millioen speciaal vensterglas Deze leveranties staan loso van de reeds eerder teeg zegde hoeveelheden vensterglas Wat verpakkingsglas betreft ook dit zal worden ingevoerd ofschoon Nederland zelf een dergelijke industrie heeft De export van dit product zid evenwel in beide richtingen geschieden Kalk gips natuursteen en cement voor den wederopbouw zullen eveneens door ons geïmporteerd worden Ten aanzien van dit laatste product doet de factor kolen zich wedei gelden die oorzaak is dat de Nederlandsche industrie nog niet op vofle kracht kan werken N Duitschland als leverancier is weggevallen en ook Engeland ons niet kan helpen is het van belang dat wij uit België walsproducten zullen ontvangen Ook andere metaalproducten auto en fietsbanden chemische producten tho jnasslakkenmeel voor den landbouw en Luxemburgsche wijn behooren tot de producten die door Nederland zullen worden ingevoerd De Nederlandsdhe leveranties België zal van Nederland afnemen electrische producten zafid en grint kleurstoffen linoleum zout en houten meubels De uitvoer van boeken en tijdschriften is vrijgegeven alle aangevraagde licenties zullen worden verleend Naast den uitvoer van groenten en zaaizaden zal ook vjsch worden geëxporteerd niettegenstaande Belgie I zelf n visschervloot heeft en bovendien doordat het eerder bevrijd was dan Nederland verdragen met Noorwegen en Zweden had gesloten Tenslotte kunnen nog als exportproducten vermeld worden pootaardappelen consumptieaardappelen bloembollen vlas en bier Gehoopt wordt dat door het totstandkomen van dit verdrag de zwarte handel tusschen beide landen zal worden opgevangen Vermeld kan nog worden dat de handel zal worden vrijgelaten doch dat een invoerve gunning nog altijd noodig blijft Ongeluk in Atoom Laboratorium Tengevolge van een ongeluk in het laboratorium voor atoomonderzoek in Nieuw Mexico zou volgens een offi cieele verklaring een klein aantal personen gewond zijn Een onderzoek is ngesteld Functionarissen van het laboratorium weigeren eenig commentaar te geven New York als tijdelijke zetel der Vereenigde Naties Pres Truman heeft aan Edward R Stettinius Amerikaansch lid van den Veiligheidsraad medegedeeld dat de Amerikaansche Regeering hem krachtig zal steunen bij zijn pogingen om de beslissing van de algemeene vergadering ter vestiging van het tijdelijke hoofdkwartier der V N jn New YorW voor den duur van wie jaar ten uitvoer te brengen Verder machtigde de President Stettinius den secretaris generaal van de V N ten de andere delegaties te bevestigen dat de Amerikaansche Regeering alle hulp zal verleenen in verband met Ide rege Ungen voor de vestiging van de tlJd lijke hoofdzetel Onder deze hulp zijn mede begrepen het verleenen van voorrang Voor benoodigde materialen de beschikbaarstelling van accomodatie en zoodanige andere regelingen die noodzakelijk mochten zijn niet alleen voor het verschaffen van voldoende Kan toorlókalën vergaderzalen en andere faciliteiten aan de V N doch ook m ter beschikking stellen van voldoenae behuizing en vervoersmogelijktieaeH voor de led n van het secretariaat n de delegaties van de leden staten Chocolade en Suikcrwerkfabr Bonera N V te Gouda vraagt eenige NETTE MEISJES voor diverse afdeelingen Goed loon Prettige werkkring Aanmel len dagelijks van 8 12 30 en van 1 5 uur bij den portier Gouwe 222 als Uw meubelen defect zijn Velen brengen ze naar Hofstets 81 Tai Egmoid BMcfcweg 118 124 Een goede raad doet gy dat ook Bticvca oméa mo 7Ó19 banu ▼ blad Br ondcr no 7592 boT v d Uad De Heer en Mevrouw G A v d GIESEN PROOST geven U met bliidschap kennis van de geboorte van hun Dochter SJOEKB Moordrecht 25 Mei 1946 Rotterd Weeshuis Tijdel v ItersonZlekenhuis Gouda Wij geven zeer verblijd kennis van de geboorte van onzen Zoon Willem Pieter A C Baas C H Baas teirHove Gouda 26 Mei 1946 Voorwillens 53 Tijdelijk adres St ozef Paviljoen Meisje gevraagd voor dag of dag en nacht Zaterdagmiddag en Zondag vrij J Brand Stolwijkersluis Te koop gevraagd een i gstz HEERENFIETS zonder banden M V LoMi Gr Florlnwfl 280 Gouda 1946 Meubelveiliog Bleekérssingel 40 Dinsdag 28 Mei a s de laatste kijkdag v 9 12 en 2 5 n Verkooping Woensdag 29 Mei a s des voorm 10 uut Voor de veiling van 12 Juni a s kunnen de goederen worden gebracht of gehaald t m 6 uni a s Dearwaarder Blokland Kruqerlaan 42 Telefoon 2886 GEVRAAGD Mtisje ot Werkster voor de keuken CENTRAL Markt 23 Bod gevraagd op GOEDE PIANO Merk SteinbKh klasse C Nette Jongeman zoekt kennismaking pet nette vrouw 30 é 40 jaar of Weduwe Br met foto eerewoord retour onder no 7631 1 bur v d bl Z g a n Amerikaanscht 3choenen m 36 eailen voor iist achoenen m 39 Hollebeek SophiSCMmt 44 Een paar nieuwe zwarte sportschoenen 39 ruilen poor sehoenenbon een GEVRAAGD Leerling of halfwas MEUBELMAKER Haastrechttchedyk D 51 WoningruÜ Wonlngruil aangeboden te Amsterdam Utrecht Den Haag Rotterdam Schiedam Hairlem Dordrecht Schoonhoven Den Bilt Veendam Leeuwarden Bolsward Enschedé Oss Vele woningen omg Gouda en ter plaatse Gevraagd woningen te Gouda Ook nog met andere plaatsen in Nederland kan geruild worden Wooiagmilbnr Succes K Tiendetveg 26 Tel 3316 Goada Geopend van 10 12 en van 2 3 u Te koop of te ruilen mijn prachtige Diitselii kroissiifiii PiiRO foor prima Motorrijwiel of Zeilboot B M Br onder no 7630 bar v d bb Te koop mooi zomerhuisje aan Elfhoevenplas met ö inventaris Tevens ZeUboot 2pera kano Br onder no 9000 bur v d D V P tJc TE KOOP AANGEBODEN eenll fl it X ccordlon pl no ia WcrïO fc V n w H2 een p r xw rt d Jj fXif Uoge brulB ledere lieerenjji I wind hond uT9t Zw rte mantel maat 2 klnderittfk l blauwe CB bruine itrooboedeD nl R T Catiweg 35 tuücben 2 en Stohulgef Excelilor pracht babyledikant = tl oor vloerkleed keuken en laap kamermat gangtoopar P t J RUILEN Nieuwe fleti B t banden voor PblljJJ y i Brieven ander BO 758 bn w Abonneert U op ditbt