Groot Gouda, dinsdag 28 mei 1946

P GROOT GOUDA m a ASTBA flidactje L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijtoen Onikker Drukkerij Verzijl Qouda fPi ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN K S Sff Redactte admiBtstratie DINSDAG 28 MEI 1946 NUMMER 239 Bur Markt 67 Gouda Tdefoon SOW Abonn p w 27 c Losse numm 10 t k eu6edM ncdcgcdcaM racaavwié WccrsvcrwKhtlag door het K N M I tot mvrgcaavf Wordt verwacht Bewolkt weer met plaatselijk enkele fcnlen hier en daar vergezeld v n onweer Wind uit zuidelijke richting tets koeler Mat il r In Gouda f dPMil Reunie Vr dag t m Donderdag Contrabande Toegang boven 14 Jaar SchouwburgBioscoop Vr dag t m Dopderdag Monte Carlo Toegang boven 18 ia r Thalla Theater Vrijdag t m D dcrdag De roode aarde Toegang bovea 18 Jaar Van Vrijdag t m Donderdag voorsttlllngen door het circus Van Bevar Dinsdag 28 Mei Leger des Hells 2 15 uur Gezinsbond samenkomst 7 30 uur Ledenvergadering Woensdag 29 Mei Vrije Evang Gem Zeugestr 38 3 uur Gebedsuur Bureau Groot Gouda v 7 8 30 uor Spreekuur voor gerepatrleerden Idem bovenzaal Reunie 7 uur Di Borger De mensch van morgen Donderdag 30 Mei Turfmarkt 54 5 o Ds Joh V Welzen Tijrede Idem Volkbopd 8 ur vcrgaderlao R K Bond van Lich Gebrekkigen Vrijdag 31 Mei Gebouw Danül 7 30 uur vergadering Ned vereen van Lich Gebrekkigen Sociaal Adviesbureau NVH Maandag t m Vrijdag zitting van 2 4 uur en teveoi Woensdagavond van 7 9 uur vack W A Plets verliest van M B i H vd Hec verliest van J Hamerslag A vd Pool verliest van A M P Lefeher A Rietdijk wint van J M Naerebout Goodsche Athletlek competitie Zaterdag en Zondag vonden op het Ona terreln te Gonda de eerste wedstrijden voor de athletiekcompetitie plaats Er werden enkele uitzonderlijke prestatie verricht t w het hoogspringen van dtn Alphenaar A Leeuwenhoek die het nummer hoogspringen met 1 70 voor zijn rekening nam Drie athleten kwamen verder dan bij het verspringen Opmerkelijke prestaties leverde de Schoon hovenaar Bubberman bij het verspringen jongens terwijl ook v d Heuvel van Gouda met de Viresman Dijkwel goed voor den dag kwamen Goede tijden maakten van Deest en Flux op de 400 meter hardloopen terwijl de resultaten op de 100 meter gezien kunnen worden Verder zijn bij deze wedstrijden opgevallen de geweldige aanwinst jeugdige athleten uit de omliggende gemeenten die echter door de gebrekkige busverbindingen niet alle nummers konden meedoen De voetballers zijn iets tegengevallen daar diegenen die thans nog met hnn elftal aan de voetbalcompetitie deelncmenzich nog niet tot het uiterste hebben kunnen geven Wij verwachten dat de tweede competitiedag eenige verbetering voor deze categorie te zien zal geven MBDBDBBLINGBN PLAATSBtllKB DISTBIBUTIEDIBNST GOUDA Schoenen Aan houders van tweede dlstribotlestamkaarten waarvan de nammers eindigen met het cijfer 6 zes wordt meedegedeeld dat voor zoover zij geen schoenenbon hebben ontvangen na 1 Januari 1945 volgens onderstaand schema een schoenenbon kunnen afhalea an hei oitrciklokaal Peperstraat Degenen wier achternaam begint met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z op Zaterdag 1 Juni op Maandag 3 juni op Dinsdag 4 Joal op Woensdag 5 Juni op Donderdag 6 janl op Vr dag 7 op Zaterdag 8 Juni STADSNIEUWS Gernchtcn over valschc honderd gulden biljetten Er doen gerachtcn de ronde dat er In Gouda valsche f 100 biljetten in omloop zonden zijn Het gerucht chljnt xijn grond te hebben In het feit daldehandteckening van Mr Trip op verschillende wilzen op de biljetten staat afgedrukt Inderdaad is het juiit dat de handteeIceniog van den voormvligen president der Ned Bank op verschillende wijzen Il afgedrukt In de series AA t m AIJ itaat de P van Trip geheel los van het onder de hanëteekening gedrukte woord president terwijl in de series CK etc de poot van de letter P tusschen dt D ca E van het woord president staat In de series AZ tot CK komen beide uitvoeringen voor Deze verschillen behoeven voor bezitters van f 100 biljetten geen ongerustheid te veroorzaken Beide soorten biljetten zijn geldig De Maritieme Tentoonstelling gealoten Rttim 18 200 bezoekers Tribunaal Gouda houdt zitting japon uit het joodsche bezit gedragen had een punt van beschuldiging vormde ook in dit geval drong Mr Rutgers op vrijspraak aan daar de gebruikte goederen weer teruggegeven zijn en de verkochte terugbetaald Ook voor deze beide gevallen werd de uitspraak vastgesteld op Maandag 3 Juni a s Woerden en nu het laatste diende Het ging in hoofdzaak over de jaren waarin C burgemeester van Vlissingen was in welke hoedanigheid hij bij zijn installatie rede eenige rare dingen gezegd had die echter door den verdediger van een anderen kant bekeken toch niet zoo raar Het Tribunaal te Gouda kwam Maandagmiddag onder voorzitterschap van Mr Bronkhorst wederom bijeen om eenige personen die zooals de dagvaarding vermeldt zich desbcwust tegen de belangen van het Naderlandiche volk hebben gedragen te hooren en te oordcelan Wij waren niet zoo getapt nooren en re ooroceien acren nni cck ckcu js u ui ww Om twee uur betraden de voorzitter waren Volgens een Vltsslnger schilder 4 1 J i J A kaoun Viva t J r Mn Dnltarh n neraal ae had C tegen een Duitsch generaal ge zegd dat hij alle mogelijke hulp zou ver leenen bij een ev Inval C ontkende dit ten sterkste en zeide die persoon heeft iets tegen mij terwijl zijn verdediger Mr Nannlng uit Den Haag er op wees dat Luldwieler de schilder geen woord Duitsch kent Na den mislukten aanslag op Hitler schreef C naar den Beauftragte zus en zoo een felicitatiebrief die hij slechts als een beleefdheidsbrlef zag De giften aan NVD en WHN Prontzorg Vierduitenfonds werden evenals de abonnementen op Vova en Storm nauwelijks aangeroerd terwijl ook het lidmaatschap Ned Du Kultuurgemeenschap weinig belangstelling had Uitvoeriger werd stilgestaan bn het vorderen van rijwielen en naaimachines en van personen voor het werken aan de zg asperges T rwijlook de dlsdpUnalrk straf opgelegd aan twee ambtenaren die C s hnndteekenlng nagemaakt hadden bestaande uit hel gedurende twee weken werken aan de kustverdediging en het storten van het verdiende loon In de WUN bus veel stof opleverde Verder had hij uit angrt dat de betrokkene een ongeval was overkomen een ambtenaar die verder welf erde personen te vorderen voor graaf en spitwerk en ondergedgken was in zijn onnoozelheld zooals hij het uitdrukte HJ een Ned Instantie aangegeven daar de ambtenaar niet meer op zijn werk kwam Het gevolg was dat de vrouw van den ambtenaar naar Vaght werd gebracht en dat diens huls door de SD leeggehaald werd Tevens kwam nog ter sprake dat hij bij de NSB leiders niet al te best aangeschreven stond hetgeen waarfchljnlljk wel in s mans voordeel zal zfln Nadat de heer Visebose nog eenige vragen gesteld had nam de verdediger Mr Nannlng het pleidooi op zich Hij legde den nadruk op het feit dat C n idealist was Verder haalde hij nog diverse punten en door hem verzamelde bewijsstukken ten voordeele van C aan waarna hij tevens de aanwijzingen van den ministerraad van 1937 die het gedrag vastlegden van ambtenaren in geval van oorlog aanhaalde Tenslatte drong hij mede In verband met den leeftijd van beschuldigde aan op de uiterste clementie Uitspraak In deze zaak volgende week Maandag Bekendmaking De Burgemeester van Gouda brengt ter algemeene kennis dat ter bestrijding van den coloradokever het gewas op alle met aardappelen beteelde perceelen welke op het grondgebied dier gemeente zijn gelegen in de periode van 30 Mei tot en met 15 unl a s ten minste eenmaal moet worden bespoten met water waaraan op 100 liter 500 gram calciumarsenaat is toegevoegd Deze bespuliting moet zoodanig worden uitgevoerd dat It een hoeveelheid overeenkomend met ongeveer SOO liter per hectare gelijkmatig over het gewas wordt verdeeld 2e dat alle bladeren van de aardappelplanten met vloeistof worden bevochtigd 3e dat op zoodanig uur en bij zoodanige weersgesteldheid gespoten wordt dat het gewas nog denzclfdcn dag kan opdrogen Wanneer de bezitter van aardappelgeWBS niet zelf voor de bespuiting kan zorgen Is het gemnenteWestnnr desgawenscht bereid de bespuiting tegen betaling van den kostprijs te doen verzorgen Betrokkenen dienen zich dan te wenen tot het Bureau van de afdeeling II van Gemeentewerken Turfmarkt 48 alhier De kosten van het bespuiten der aardappelvelden bedragen voor grootere velden met een oppervlakte van 10 roeden of minder is per keer bespuiten f 0 20 per roede verschuldigd Kiezcrsl st Stemming voor de Prov Staten De burgemeester van Gouda maakt bekend dat ter secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage isnedergelegddeÜjst van kiezers aan wienis gezonden de oproeplngskaart bedoeld in art 53 der kieswet voor de stemming in deze gemeente te houden op 29 Mei ter verkiezing van de leden der Prov Staten en wier naam niet voorkomt op de kiezerslijst dezer gemeente de secretaris en de leden de bceren Vixs bose en Polet de zaal in het gebouw Arti Legi waar zich reeds een 30 tal belangstellenden verzameld hadden Alvorens over te gaan tot de behandeling van enkele nieuwe zaken werd eerst uitspraak gedaan in de zaak tegen S Rietveld uit Waddinxveen die wachtman is geweest bij de brandweer van de Duitsche marine en daarbij had medegcholpen aan de zooals Mr Bronkhorst bet 2 weken geleden noemde dynamische oorlogvoering Hij hoorde nu een interneering van l j l fl eischen terwijl hij tevens voor 10 jaar uit het actief en passief kiesrecht en het recht om openbare ambten te bekleeden ontzet is Gistermiddag is de Maritieme tentoonstelling die veertien dagen lang in het pand van de fa Brnnt U gehouden gesloten Het comlti dat de ttntoonstelllng heeft georganiseerd was van meening dat deze sluiting niet zonder meer voorbij mocht gaan en heeft hieraan danipok een eenigszins feestelijk cachet flSg De hecren Molenbeek en valN TOolen dankten allen die tot het t yf van de tentoonstelUng badden medigewerkt in het bijzonder de heer J v Geloven dtrccteur van bet filiaal Gouda van de firma Bruns met zijn gehecle staf van winkelbedienden decorateurs en etaleurs die al het hunne hadden verricht om de tentoonstelling zoo goed mogelijk voor den dag te doen komen Ook aan de dames Molenbeek v Hulzen en Steensma benevens mej Molenbeek de pers en niet te vergeten de zeeverkenners werden in het woord van beide sprekers dank gebracht Aan hen allen werd een gedenkspeld overhandigd Bij deze overhandiging bleken veel zeeverkenners de roem hunner voorvaderen niet vergeten te zijn Onomwonden gaven zij te kennen naar zee te willen De heer v d Molen verraste hen fflct het schenken van een marinevlag De heer Molenbeek deelde In zijn slotwoord mede dat nilm 18 200 pers de tentoonstelling bezochten Dit beteekent dat Gouda relatief gezien een van de eerste plaatsen in de tentoonstellinasrlj bezet Het Goudsche comité bracht tijdens de tentoonstelling d m v verkoop van artikelen ten bate van de Marine en door vrijwillige gaven in de ton een bedrag iWn ruim f 3000 bijeen Een kleine honderd personen gaven zich op als lid of leugdlid van De Marine Deze mededeelinpen zijn verheugend Het is een bewijs dat de Inwoners van Gouda belangstelling hebben voor de vaart Op het einde van zijn toespraak zeide de heer Molenbeek dat het in de bedoeling ligt dat het Goudsche comité Onze Marine blijft bestaan ten einde permanent voorlichting te kunnen geven aan allen jong en oud die Iets willen weten voor wat de vaart betreft De Woerdeaache kaashandelaar van Doorn moet zijn lidmaatschap der NSB WA e d zijn burgemeester aspiraties en het kooptn van oodsche huizen betalen met een interneering voor den tijd van 3 jaar Verder werd hij ontzet uit de beide kiesrechten en het recht openbare ambten te bekleeden terwijl verder zijn radio en de door hem gekochte huizen verbeurd verklaard werden Openbare kennisgeving De burgemeester van Gouda voorzlttter van het Hoofdstembureau In kieskring Edelachtbare moetje zeggen V ter verkiezing dei leden van de Provinciale Staten van Zuid Holland geschiedt Vervolgens verscheen voor den groenen tafel P G D uit Gouda die lid is geweest van het N A F 2 jaar in D had gekelnerd een jodenhuis had gehuurd en tevens In dat huls aanwezige joodsche goederen verkocht had Het N A F leverde weinig stof op waarna het naar D gaan ter sprake kwam Dit kwam omdat hij in dien tijd zijn as vrouw die van D afkomst was en op familie bezoek was in D ging halen Het meeste stof leverde het huren van het huls op waarbij enkele oude bekenden zooals Oudenaarden en Röper weer eens ter sprake kwamen Tijdens dit verhoor kon zijn vrouw die ook aanwezig was haar mond niet houden zoodat Mr Brinkhorst zich genoodzaakt zag haar zoolang te verwijderen Hierna kwamen de verkochte goederen aan bod waarbij bleek dat D de verkregen waarde weer had terugbetaald Mr Rutgers die de verdedigtog voerde noemde verdachte een rommelaar waarna de hulzenkwestie ter sprake bracht en aandrong op vrijspraak Hierna werd de vrouw van D E T die eveneens beschuldigd was verhoord Toen zij geregeld met Ja ontwoordde voelde haar man zich geroepen te zegqen Ja Edelachtbare moet je zeggen waarna D mocht gaaa zitten op voorwaarde dat hij zijn mond dicht hield Bij het verdere verhoor van E T bleek dat zij kort na de bevrijding een bontjas had gekocht voor ruim f 1200 dit geld had haar man als kehier verdiend tijdens den oorlag terwijl tevens het feit dat zij e a waarvoor de stemming geschiedt op Woensdag 29 dezer maakt bekend dat de zitting van het hoofdstembureau wordt gehouden op den tweeden dag na dien der stemming derhalve op Vrijdag 31 dezer en wel des voormlddagstetien uur in het raadhuis Na afloop der zitting wordt het procesverbaal der zitting van het hoofdstembureau ter gemeente secretarie afdeeling bevolking en verkiezingen voor een ieder ter inzage nedergelegd Beker vedstrijd Messemaker Aan den jaarlijkscben bekerwedstrijd voor leden van Messemaker nemen dit jaar 44 schakers deel hetgeen een record Is De uitslag der eerste ronde isi F Eijnwachter verliest van P Roggeveen P vd Zouwen verliest van Jager M Both wint van J C Revet Cv Twigt remise met F P Oomens W Boswinkel verliest van N J T Hoogendoom J J Baggerman verliest van B A de Jong W H M V Geelen verliest van T Rook W Meijer verliest van W E de Jong A vd Vllst verliest van B A de Mink J den Broeder wint van H Meijer P J Hardus wint van G Piket A HelJ verliest van G den Boer A Scharloo wint van A Stolk Sr P Lafeber verliest van P J Revet P Hekkcr verliest van I C Kamer P v KatwQk remUe met A H Knlik M Lakerveld verliest van H v Gceleo J H vd Harst wint van MWo Staking Transportarbeiders Gistermorgen is een 14 tBl transportarbeiders die een schip met turf voor de fa v d Want en Barras aan de Haven hadden te lossen niet aan het werk gegaan De reden hiervan moet gezocht worden in het feit dat door het college van Rljksbemlddelaars voor het lossen van lichte turf wel maar voor het lossen van Liefdadigheid met den knoet De eerste die dezen middag gehoord werd was Th v Schijndel uit Nieuwerkerk a d IJssel Th v S was lid der NSB geweest en had als zoodanig de functie van groepsleider enj heerder ultaeoefend had propagandfa gtmaaktvoor de NSB voor WHN eii NVD waarvan hij buurtschapslelder wks Zijn dochter was Ud van de Jeugdstorm geweest terwljl hij tevens gedurende den geheelrn oorlog naar de radio heeft kunnen luisteren Behalve de opgemaakfe processen verbaal waren als bewijsstukken aanwezig een uniform en koppelriem benevens eenige eenige NSB boeken en brochures Op de vraag waarom hij in tuH NSB er geworden was antwoorde van S dat hij een hevig anti communist was en dat hij hoopte d t de NSB betere sociaal economische toestanden zou scheppen Hij bekende alle hem ten laste gelegde feiten leverde echter een buitengewoon omvangrijk commentaar op diverse punten Het InterressantstwaswelzijnWHNenNVD propaganda die hl op diverse feestavonden In Nleuwerkerk hield bijaestaan door zijn vrouw die op een min of meer kunstzinnige wijze gedichrtn voordroep terwijl ter waarborging vSn het suct es der te houden collecte eenloe WA mannen In de zaal aanwezio waren Er ontstond n fel dispuut over het al of niet opdringerige van V S hierbij dieeen verpnnnlng van den burgemeester had die hier overigens geen zeggingschap in h eft In leder geval hoe t ook zij he publiek scheen er niet erg op gecharmeerd te zi n want toen er eens geen WA aanwezig was was er gefloten en gejouwd Op de vraag van den voorzitter of bij wist hoe dat kwam was het antwoord i Wij stonden niet direct in de belangstelllngvanhetvolk öfwèl het ligt er maar aan hoe je het bekijkt Wil waren niet zoo getapt Bi de rest van het verhoor zelde verd nog dat hij nnt sociallst was In Nederl ndfchen en niet in Dultschen z n dat hll qeen antisemiet was Integendeel zelfs oden In huls gehad had en vlak voor de capitulatie ook leden van de ondergro ndsche Verder had hij div aangeboden baantjes geweigerd zoodat hij zuiver als deallst had gehandeld Hier legde de verdedloer Mr J L A v Mechelen ook den nadruk op wel maar voor het lossen van d verschillende feitenzwaardere turf geen prijs is vastgesteld noree Juli 41 Aangezien zware turf betreft niet voor het loon willen werken als voor het lossen van lichte turf Is vastgesteld hebben de transportarbeidersbonden zich tot het college van Rflkabemiddelaars gewend met het verzoek een prijs voor het lossen van zware tnrf vast te stellen Op deze beslissing wordt thans door de arbeiders gewacht de arbeiders daar J X w aarom hij aa drong op de niter ste clementie In deze zal volgende weeK Maandag uitspraak gedaan worden Een NSB burgemeester Hierna werd de zaak Callenfils voortgezet waarvan 4 wdien geleden beteerste gedeelte d i het laatste uit zijn NSBloopbaan n l het burgemeesterschap van