Groot Gouda, dinsdag 28 mei 1946

Pessimisme te Batavia over de onderhandelingen Gedurende de laatste dagen neemt in welingelichte kringen te Batavia het pessimisme over de kans van si gen der Nederlandsch Indonesische onderhandelingen op den grondslag zooals die door minister Logemann m zijn laatste overzicht in het Parlement werd aangegeven steeds meer toe Dit pessimisme is voornamelijk gebaseerd op inlichtingen betreffende de laatste bijeenkomst te Djokjakarta tusschen t volledige kabinet van Soekarno n Sjahrir In deze kringen wordt thans uitting gegeven aan de vrees dat de volgende reis van Sjahrir naar Djokjakarta die de Indonesische ministerpresident vergezeld van eenigen zijner kabinetsleden morgen per vlieghiig zal maken zelfs zou kunnen leiden tot het afbreken der onderhandelingen Met betrekking tot de laatste bijeenkomst te Djokjakarta wordt uit b trouwbare bron gemeld dat ofschoon de uiteindelijke beslissing ten aanziep van de Nederlandsche voorstellen tot deze week werd uitgesteld thans het voornaamste geschilpunt schijnt te zijn de erkenning van de Republiek binnen het raam van het Koninkrijk Te dien aanzien zouden Soekarno e de opperbevelhebber van de T R I Soedirman die tijdens de laatste wqzigingen tot generaal bevorderd is de voornaamste struikelblokken kunnen zijn Tegenover dit hoofdpunt is de strijdvraag of de Republiek al dau niet in feite de controle over Sumatra uitoefent slechts van ondergeschikte beteekenis De stakingen in de V S De berichten over de mijnwerkersstakiirig in de V S waren vanmorgen niet bemoedigend In Pensylvanië ging het grootste deel van de mijnwerkers niet naar het werk In Virginia meldden zij zich wel aan doch konden bij gebrek aan spoorwagens niet aan het werk gaan Het dreigement de werkloozenuitkeering van 20 dollar per week in te houden als men niet aan het werk gaat schijnt geen uitwerking te hebben Bij alle mijnbedrijven staan militairen gereed om de werkwilligen tegen de stakers te beschermen Bestuurshervormingen in de Buitengewesten Ondanks vele moeilijkheden zooals b v het gebrek aan vervoersmiddelen is de Nederlandsch Indische regeering druk bezig het zelfbestuur van verscheidene Ned Indische gebiedsdeelen voor te bereiden Dr W Hove waarnemend directeur van het Binnenlandsche Bestuur heeft hieromtrent aan een correspondent van Aneta de volgende gegevens verstrekt In Zuid Celebes is de z g f Raad van Zuid Celebes gevormd Het doel van dit lichaam is een nieuwen democratischen regeeringsvorm te scheppen voor zelfbesturende landstreken Er werden voorbereidingen getroffen voor een Federatie van de zeven meest belangrijke gemeenschap Op 1945 Is alt hun SMei P Bi stol en B V Gouda G 1 ♦ borgen De 1940 1 wordei nog 1 ft Ba Markt Pension aangeboden voor Dame of Heer alleen in christelijk gezin Br onder no 7637 bur v AJW Tijdrede Degroote eindstrijd tüsschm Christus en het beest Hemelvaartsdag 5 nv Turfmarkt 54 Ds JOH v WELZBN Komt allen Htt Bestnur Gevraagd 2e Kappersbedieode of gevorderd Leeclinj Loon C A O Heerenkapialon SNEL Stoofsteeg 8 Gouda Boekhouder of Boekhoudster gevraagd Bekend met vol ledige boekhouding voofPlateelbakkcri Sollicitaties onder no 7643 I van dtt blad Werkplaatsefl GEVRAAGD Verhuurder geen kosten Zakenbureau SUCCES Korte Tiendewcg Z6 Gouda Tel 3316 r Door Nederlandsch Militair thM als O Vrijw dienstdoende in lull zoekt meisje om gezellig me t correspondeeren Leeftijd 7 W Br onder no 7667 bur v d p mnd i 10 3 mnd Terstond gevraagd een nette joogen om opgeleid te worden in het Grossiersvak Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten GroBsierderq P Bezcmer Peperstraat 130 Gouda Gevraagd een BEKWAM smidskoecbt voor spoedig bij STIJNIS Hooflstr C HaastrecW Voor Te koop een in goeden st zijnde Wherry en roeiboot VRIJENHOEFF Burgvlietkade 83 Dameshoeden inde laatste taode ïtae nieuwe modekleuren iwrhet best bij Maison ANN Ho oge GoBioe 9 Adverteert in Gro tÖ9 Gevraagd voor direct een BOERHOODER bekend met correspondentie en loonadmtnistratie Schiftelljke sollicitatie s Bo 7640 bureau v d bl Te koop klein model electriich mm MAcm Geschikt voor restauraatTebcvr Plttweclcflsingel 93 vrijheid 67 575 en de partij van den arbeid 49 983 stemmen De rechtsche democraten behaalden 61 49 der totale uitgebrachte stemmen en de communisten 30 48 De einduitslagen in het Tsjechische Vier waarn tteode mifristers van Buitenlandsche Zaken bijeen De plaatsvervangers der vier ministers van buitenlandsche zaken van Gr Br de V S Frankrijk en de Communisten 2 205 658 de Tsjechische socialisten 1 298 917 de christelijke volkspartij 1 110 920 de sociaaldemocraten 855 771 stemmen De communisten behaalden hier 40 17 der uitgebrachte stemmen de Tsjechische socialisten 23 66 de chr volkspartij 19 23 en de soci aaldemocraten 15 59 Nota 8 van Engeland en de V S aan Roemenië Naar officieel is bekend gemaakt heeft de Engelsche regeering een nota tot de Roemeensche regeering gericht inzake het houden van verkiezingen en de positie van de oppositiepartijen De Engelscha regeenng heeft hierin naar voren gebracht dat de tegenwoordige stand van zaken onbevredigend is Naar vernomen wordt is een dergelijke nota ook door de V S gezonden 170 Millioen Mark voor puinruimen De aan de Geallieerde Kommandantur voorgelegde Berlijnsche begrooting voor opruiming van het puin en voor den opbouw in 1946 bedraagt 170 millioen R M Hierbij komt nog Rechtsche democraten 988 275 de 30 millioen van hetgeen uit het boekcommunisten 490 257 de partij van de I jaar 1945 is overgeschoten UT Br ae v rranknjK en ae ue emauusiagcu m a i j v Sowjet Unie zijn gistermorgen om 11 landsdeel Bohemen Moravie bilezie uur in het Paleis Luxembourg bijeen luiden als volgt gekomen Zij hebben besprekingen gehouden ter voorbereiding van de conferentie der ministers van buitenlandsche zaken welke op 15 Juni zal worden hervat Een Referendum in Spanje INDIE Men verwacht dat de kieslijsten in Spanje deze week gereed zullen komen aldus de diplomatieke correspon dent van de Sunday Times Het is mogelijk dat zij spoedig gebruikt zullen worden voor het houden van een referendum waarin het Spaansch volk gevraagd zal worden zijn verhouwen uit te spreken in het bewind van generaal Franco Twee factoren kunnen een groote meerderheid voor het tegenwoordige bewind bevorderen t w de waarschijnlijkheid van een overvloedigen oogst in tegenstelling tot den in andere landen heerschenden hongertoestand en de eenheid rondom Franco ontstaan door de bedieiging van buitenlandsche interventie Eindresultaten verkiezingen in Tsjecho Slowakije De einduitslagen der verkiezingen in Slowakije zijn De Heer en Mevrouw G A v d GIESEN PROOST geven U met blijdschap kennis van de geboorte van hun Dochter SJOEKE Moordrecht 25 Mei 1946 Rotterd Weeshuis Ttjdel v Iterson Zlekenhnis Gonda Ondertrouwd ARIE SLANGEN MiNlSTERie VAN FINANCIEN t LaTSdgenooten l yAansienltlke bedragen in vr en ea l i hiokkeerd geld wachten nog op Kn SeSnSmiSg Gtj aoekt naar een TO MOONS De plechtige Huwelijksinzegening zal plaats hebben op Dinsdag 18 Juni a s te 10 uur in de Parochiekerk van den H Jozef Gouwe Gouda 27 Mei 1946 L Tiendewcg 82 Gr Florisweg 111 Receptie van 2i 3 uur Gr Florisweg 111 Toekomstig adres Gouwe 32 Gouda V uitweg om voor die gelden een beïeKEingsmogeHikheid te verwerven UI vefbetlring van Uw rendement welnu die beleggingsmogel k € A € la er 66k voor Uw geld dax ïndtrs niet productief kan worden w + nncezien verdere deblokleïïiSg ongeSeSscSt is Inschreven Sjdl 3 Grootboekschuld 1946 is voor ö de oplossing Tk wek O op van deze belegKingsmoleltjkheid gebruik te maken IV Zlr d t geschiedt hoe eerder wii komen tot financieel herstel ïSn ïïhSeve van den economisohen Hiermede geven wij kennis van het overlijden van onzen lieven Vader den Heer Adolf Reis op den leeftijd van 95 Jaar Fam Reis New York Fam Rees 87 EUwood Street AJ New York 34 PSé HcsS Reis St Louts De begrafenis zal plaats vinden a s Woensdag op de Israëlitische Begraafplaats te Gouda Vertrek van het uliana Huls om 11 uur ï daaJóm de nieuwe maand in met het leveren van Uw b drage tot 5it Nationale doel ferdoor tevens üw eigen belang wordt gediend Dit zii onle leus Voor U belegging voor ons allen saneeringi t Insohryving van 4 t m 14 Juni bij de effeotenkantoren handelsbanken boerenleenbanken spaarbanken Pos en Kirokantoren die kostelooq prospectus en inliohtingexi verstrekken Voor hartelijke ontvangst en de belangstelling betoond bij mijn terugkeer uit Nederl Indië betuig ik langs dezen weg m n weigemeenden dank aan kennissen en buurtbewoners M KOOY Gouda 27 Mei 46 Ridder v Catsweg 148 Christelijke Historische Unie LIJST 6 Weet U het al Dr P Belgrav r n G J Swart Keel Neaa Oorartten Van 29 Mei tot 15 Sept GEEN spreeknnr voor particnliere patiënten Particuliere patiënten kunnen geholpen worden op de volgende uren Diaconesienhuls De Wijk Maandag 1 30 2 30 nnr V Iterson Ziekenhuls Din$dag tn Zaterdag 8 30 10 uur St Jozef Paviljoen Donderdag 8 30 10 nnr Gevraagd j KappersbediendB kunnende Haarknippen en Scheren Salaris f 20 i 25 per week plus verval en vacantie Kapsaloa f Kooy Kamemelkil 2 Wij allen kiezen SCHMAL I Zet C J VAN HOUTEN ZOON Cacao en Chocoladefabriek vraagt voor de afdceling BOEKHOUDINGte Gouda Administratieve Krachten rw Leeftijd 22 tot en met 25 jaar Mulo Diploma Uitvoerige sollicitaties te richten Boelekade 17 Oouda Te koop cliow chow 6 weken oud reu en teef Te bevr ï lawcelensingel 93 pen met een wetgevend lichaam Bovendien hebben kleinere gebieden hetinitiatief genomen in groepen samente werken In de Minahassa de Noordelijke punt van Celebes wordt thans een voorbereidende raad gevormi bestaande uit 18 Indonesiërs 2 T ederlanders en één Chinees De zelfstandige bestuursorganen van WestBorneo zullen een Federatie vormen waarvan het gebied dat rechtstreeks onder de NederlandschIndische regeering staat eveneens deel kan uitmaken op grond van speciale constructie mogelijk gemaakt door i regeeringsbesluit Op PLzal elk der acht vorstendommen raad vormen Deze acht raden zullen worden overkoepeld door een Balineesche Federatie welke zorg zal dragen voor de belangen van het geheele eiland Na de besprekingen die kortgeleden hebben plaats gehad in het Lombokcongres zal een raad van Lombok worden ingesteld Dr Hoven is zoo juist teruggekeerd van een reis naar Banka en Billiton waar hij met de plaatselijke autoriteiten besprekingen heeft gevoerd ten aanzien van bestuursvormingen Binnenkort zal hij naar den RiouwAr chipel vertrekken 20 jaar geëischt tegen collaborateur Gisterochtend is door den openbaren aanklager van het voorloopig militair gerechtshof te Batavia tegen den collaborateur Dinkelaar twintig jaar gevangenisstraf geëischt Behandeling van alle belastingzaken T VUIJK Belasiinéconsuleni lid Bond V Belattingconmlenttn Onder de Boompjea 4 Telefoon 3797 Gouwe 3 Telefoon 2986 Gouda AIIA Jtoomgocdcren worden II6 eer aangenomen Aflevering plm 3 weken L VAM DER BEEK Grossicrderij N V Roozendaal 14 Gouda vraagt KANTOORBEDIENDE PAKHUISKNECHT Voor direct Waarheen met Hemelvaartsdag HatuudiiU Hoac ie Kleine Betuwe met zijn prachtige Fruit Speel en Dierenpark 100 pCt Amusement Vliegtuig Doolhof Ponyrijden enz Gezellig zitje onder de boomen en uitzending van den voetbalwedstrijd BelgleNederland a Avondt van 8 11 nar DANSEN met medew van de bekende band The Oké Rhythm Stars onder leiding van H de Held Geregelde boiverbindingen Beleefd aanbevelend A BOLK en Zn Haaetrecht 2 X PER WEEK 100 BETREKKINGEN in BBTHEKKINGGIDS Rijks Gem elk beroep f 1 Z poBtwiMïl Uitg J P K land Poitbtt 301 Den Haag gevraagde Maanfactareiikaiidcl Bert els Hoogatraat 19 Net persoon mlddelb leeft zoekt kosthuis met prettig hulKliJk verkeer Br onder no 7677 bur v d bl Te koop aangeboden IJzer roeibootje f 150 Negeii voets jol f 2004 BROER Kleiweg 101 Te koop aangeb stalen motorboot 7 M met 6cyl Buick motor zter geschikt voor schip opduwer BROER Kleiweg 101 Een nette immmmmmÊmmm