Groot Gouda, woensdag 29 mei 1946

ffl GROOT GOUDA ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ASTPA WOENSDAG 29 MEI 1946 BURGERLIJKE STAND GOUDA Geboren 24 Mei Robert zv A Bras en R Verboom van Middellantstraat 3 Jacob C zv A C Spelt en A IJzerman Lethmaetstraat 50 Antonius zv A van Harten en N Heeren Tollensstraat 126 25 Mei Aletta dv A Krijgsman en M van Blltterswijk R van Catsweg 106 Allda M dv L Voorkamp en A Holthuijsen Heerenstraat 65 Jacoba J dv H van Harten en G C Slaman Parkstraat 23 Anna H dv J J van Kleef en A Heijnen Gr van Blolsstraat 99 Johanna S dv M Wentlnck en J S Boom IJssellaan 19 Robert F zv J v d Looi en P Looljen de la Reijlaan 30 26 MeiJacob W zv J van Wijk en M Wijn hof Heerenstraat 115 Willem P zv A C Baas en CH ten Hove Willens 53 27 Mei Maria J C dv N de Wit en C J Stolk Turfmarkt 19 Johanna dv T Kwinkelenberg en C Perdijk Vosslusstraat 58 Elizabeth dv K Kerk en E Ekkelboom Gr van Blolsstraat 89 Getrouwd 27 Mei ThHTlmmermannen J Verheul Overleden 23 Mei Alida Schullng geh m L Verjaal 65 j 26 Mei Adrlana van den Nleuwendijk geh met G C H van Hooff 66 J Voetbalprogfamma op Hemelvaartsdag Naast den wedstijd van den dag BelglëNederland te Antwerpen staat er nog een klein programma klaar om afgewerkt te worden In Antwerpen zullen de Nederlanders evenals Indertijd in Amsterdam hard aan moeten pakken om evenals 2i t week geleden een overwinning te bevechten Daar de Belgische keeper en de centerhalf nog niet genezen zijn van de indertijd In Amsterdam opgeloopen verwondingen kunnen zij nog niet van de partij zijn Tevens zijn nog enkele spelers door andere vervangen terwijl het Nederl elftal ongewijzigd is gebleven De Nederlanders zullen echter de aanmoedigingen van hun landgenooten danig moeten missen daar er zoo goed als geen Nederlanders naar Antwerpen gaan Als de Oranje mannen ech er net zooveel geestdrift aan den dag leggen als op 12 Mei dan is een overwinning heelemaal niet uitgesloten De Belgen moeten echter niet onderschat worden Het voetbalprogramma geeft uit den aard der zaak wedstrijden van weinig belang met uitzondering van EnschedeA G O V V die wil A G O V V haar kampioenskansen behouden door haar gewonnen moet worden De wedstrijden in district I hebbenalleen belang voor de staartplaatsfn R F C moet het opnemen tegen Emma en zal wel het onderspit moeten delven terwijl t Gooi laarcntegen tegen EDO een goede kans maakt een punt In dewacht te slepen en daardoor nog maarweinig kans te maken op de roodelantaarn Het Gcdeokraam io de St Jssikerk ea het BeTr dingsmonnffleflt aan het Stadhuis Er zijn ontwerpen voor het raam van verdrukking en bevrijding Ingekomen van de kunstenaars Hans van Norden en aap Weyand De comitëleden znllen deze a s Zaterdag In de St janskerk In oogenschouw nemen Tevens zal men dan twee gipsmodellen van professor Wenckebach bezichtigen waaruit een keus zal gedaa worden voor het monument aan de buitenzijde van het stadhuis waar nu het herinne rlngskruls met bord Is aangebracht Humanistisch vebond afd Gonda Wat Is er In Gouda ttt do nf Reunie Vrijdag t m Donderdag Contrabande Toegang boven 14 Jaar SchouwburgÉbscoop Vrijdag t m Donderdag MonW Carlo v Toegang boven 18 jaar Thalla Theater Vrijdag t m Donderdag De roode aarde v Toegang boven 15 Jaar Van Vrijdag t m Donderdag voorstellingen door het circus Van Bever Bureau Groot Gouda v 7 8 30 uur Spreekuur voor gerepatrleerden Idem bovenzaal Reunie 7 uur Di Borger De mensch van morgen Donderdag 30 Mei Turfmarkt 54 5 o Ds Joh v Welzen Tljrede Idem Volkbond 8 uur vergaderlao R K Bond van Lich Gebrekkigen Vrijdag 31 Mei Gebouw Daniël 7 30 uur vergadering Ned vereen vnn Lich Gebrekkigen Vrijdag 31 Mei Concordia 8 uur Peter Hurkos thelopaat Sociaal Adviesbureau NVH Maandag t m Vrijdag zitting van 2 4 uur en teveni Woensdagavond van 7 9 uur De afd Gouda van het Hum Verbond belegt op Zondag 2 unl om 10 15 uur in Ter Gouw een openbare bijeenkomst waar de heer Warffemlus uit Delft zal spreken over Onze polders en plassen HieblJ zal tevens aandacht wdrden geschonken aan het planten en dierenleven Bij goed weer zal s mlddags een excursie worden gehouden naar de Reenwijksche plassen ZWEMMEN Kring Gouda KNZB oor Woensdag 5 Juni zijn de volgende wedstrijden vastgesteld OZV I GZC 1 OZVa GZCa OZV II GZC IV AZCIIBZenPCI AZCa BZ en PC a PREDIKBEURTEN Kerkdiensten op Hemelvaartsdag Evang Luthersche Kerk H uur v m Ds J Slmon OudKatholleke Kerk 10 30 u en 6 uur Pastoor Glskes geen dienst Gereform Kerk 10 uur Ds ten Brink Geref Zondagschool Jozef Groen van Prlnstererschool Groenendaal en vervolgkl 12 16 Jaar Van kwart voor 3 tot kwart voor 4 Gereform Kerk art 31 8 30 u vm in de Remonstr Kerk Ds G Koenekoop Geref Gem Stationsweg 10 uur Ds C Steenblok Christelijk Gereform Kerk 10 uur Ds A Dubois u c Nederl Gereform Gem Turhnarkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Vrije Evang Gem geb Zeugestr 38 geen dienst Neder Dultsch Geref Gem 10 u vm Ds van Velzen Leger des Hells 7 30 uur n m Openbare Samenkomst Dokters en Apothekersdienst De doktersdlenst wordt op Hemelvaatsdag waargenomen door de Artsen P de Boer Gouwe 115 en C van Elk Kattensingel 79 Men gelieve boodschappen af te geven des morgens vopr 10 uur Apothekersdienst P Weyer Gouwe 131 HAASTRECHT EN POLSBROEK Ned Herv Geref Ev 9 30 uur Evangelist G tie Pater Gerfef Kerk 9 30 uur Ds G Visser Rubens de schilder die t slotaccoord van deze tentoonstelling vormt Wij hopen in de komende wekenzoo nu en dan met een enkel woordop deze tentoonstelling terug te komen Een goed geïllustreerde catalogusleidt met bevoegde hand den bezoeker in s Het programma luidt District I RFC Emma t Gooi District II Neptunus DHC District III Heracles PEC Enschede AGOVV District IV NOAD Longa RBCDe Bar DNL Eindhoven RKTVV District V Be Quick LSC Leeuwarden Achilles HSC Heerenveen Distr VI Maurits Brabantia Bleijerheide PSV District H 2 klasse B Hercules Elinkwijk 4e klasse F Waddinxveen iLekker kerk Moordrecht Stolwijk Oudewater Ammerst SV Haastrecht Schoonhoven 4e klasse H Hillegersberg Hellevoetsluis GVRAJONHS OVVFlorissant DONK VND 2e klasse A Bergambacht 2 Olympia 4 Nieuwerkerk 2 Gouda 5 Oudewater 2 DONK 3 12 uur 2e klasse B ESTO 1 VEP 2 3e klasse A Groot Ammers 2 Oudewater 3 Schoonhoven 3 Amm bv 3 12 uur Haastrecht 3 Schoonhoven 4 12 uur Nieuwerkerk 3 UNIO 2 12 uur 3e klasse B Moordrecht 3 Waddinxveen 4 11 30 uur Boskoop 2 DONK 4 ONA 6 DONK 5 12 u UNIO 3 Moercapelle 2 VEP 4 ODS 2 12 uur 3e klasse C ESTO 2 VEP 3 12 30 uur GSV 5 GDS 4 12 uur Nieuwkoop 2 Gouda 6 Boskoop 3 Bodegraven 3 12 uur GDS 3 Nieuwkoop 3 Jodan Boys naar het TpG Tournooi Jodan Boys neemt morgen Hemelvaartsdaa met 2 Senioren elftallen deel aan het het door de VV TOG te Rotterdam te houden voetbaltournool Het eerste elftal Is ingedeeld In afd A Groep 1 Groen Wit R dam Jodan Boys Gouda Wla R dam Groep 2i Desto Utrecht DOS R dam Zwervers Kinderdijk De eerste wedstrijd luidt i Jodan Boys Wla Het tweede elftal is Ingedeeld In afd C Groep 1 Jodan Boys 2 Gouda Semper Altiui 2 R dam TOG 2 R dam Groep 2 Desto 2 Utrecht HBS 2 Schiedam Zwaluwen 2 Vlaardlngen De eerste wedstrijd luidt i daa Boyi 2 TOG 2 Aaovulliog Bonnenl st Voor de tweede helft van de 6e periode 1946 26 Mei t m 8 Juni Elk der volgende bonnen geeft rechtop het koopen van iBonkaarten ka kb kc 606 295 50 gram thee 295 250 gram Jam stroop e d 297 250 gram zachte zeep c 59 1 ei Bonkaarten kf 606 373bmv 125 gram boter Bonkaarten la Ib Ic 606 a 47 2 liter melk b47 en c47 melk 3 Uter melk 237 aardappelen 2 kg aardappelen Bonkaarten kd ke 606 250 gram Jam stroop e d 250 gram zachte zeep 1 elBonkaarten kg 606 873bmv 125 gram boter Bonkaarten ld Ie 606 d 47 e 47 melk 6 liter melk 737 aardappelen 1 Kg aardappelen Tabakskaarten enz t 30 2 rantsoenen tabaksaft y 30 100 gram chocolade of sttikerwerken X 30 100 gram ld ld Bovengenoemde bonnen konnea reed op Vrijdag 31 Mei van smorgena 8 uur af worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor vleesch melk en aardappelen waarop eerst met Ingang van Maandag 3 Juni mag worden afgeleverd Het rantsoen aardappelen voor de komende week In de bonncnlljst voor de komende weck zeoala deze In de vakbladen van deze week ia opgenomen staat vermeld dat bon 237 recht geeft op het koopen van 3 kg aardappelen en bon 737 op 2 kg aardappelen Deze hoeveelheden z n aict jolst Op belde bonnen wordt het ondc ranUoen verstrekt Op bon 237 derhalve 2 kg en p boa 737 1 kg urdappelea UIT DEN OMTREK HAASTRECHT Burgerlqke Stand Geboren 14 Mei Elisabeth dvH Theeslngh en J G Baan 21 Mei Wllhelmina Cornelia dv A C Lnkerveld en F C Schalkwijk Gehuwd Hendrik Gljsbertus Stolwijk 32 te Reeuwljk en Johanna Adrlana FaalJ 28 J Frederik Antonjns Boumans 28 I te Benschop en Adrlana Helena Faalj 24 J Johannes Wilhelmus de Brugn 28 te Moordrecht en Geertrnlda Chrtatina Steenbergen 25 J Overleden 11 Mei Anthonie Jacob Dogterom 48 J echtg v Maria Neeltje van Oskam 17 Mei Te Gouda Aart Sthlnkel 75 Jn wedowaanr vanAdriua van der Ncat io W tn N aar è 10 r iroloor bof D rdct iS 1316 thaos ladii ttte AH MB ht echt ert k fl Stoctle L J A t d Steenhoven Mr A A J Ri ksen I Bkken Prukkerii Verzijl Gouda NUMMER 240 STAt SNIEÜWS jOntslagen op grond van het zttiveringsbesldit Op grond van het lulveringsbeslult 1945 Is aan de volgende perionen ontslag oit hun functie verleend met ingang van 8 Mei 1945 aan P Breed als burgemeester van Ammcrstol en Bergambacht B W P Acket als burgemeester van Gouda tn G A Garthoff als waarnemend 7 burgemeester van Zoeterwoude Japonnen Loterq De loterij ten bate van de Stichting 19401945 waarbij 4 Japonnen verloot worden loot a s Zaterdag uit Er zijn nog enkele loten verkrijgbaar bij de fa Bahlmann en aan ons Bureau op de Markt Haast U 1 Geslaagd Voor schr ver Ie klasse der registratie en domeinen slaagde de heer H A den Besten en voor schrijver 2e klasse bij gemeld dienstvak meJ P Roskam belden alhier Vergadering voor Lichamcliik gebrekkigen Algem Nederlandsche invalidenbond afdeellng Gouda houdt op Vrijdagavond half 8 uur in h t gebouw Daniël In de Groenendaal een vergadering die voor iedereen toegankelijk Is Als spreker lal optreden den heer R v d Zee hoofdbestuurder uit Rotterdam Rectificatie In SOS bericht vnn Dinsdag 28 Mei betrcf iende de bestrijding van den coloradokever is een storende fout geslopen Men gelieve de laatste aliinea als volgt te lezen I De kosten van het bespuiten der aardappelvelden bedraagt voor grootere velden per keer f 0 15 per roede en voor velden met een oppervlakte van 10 roede of minder per keer f 0 20 per roede C J B Agenda Voor de Trekvogels Zaterdag 1 Juni 3 uur Buiten spoorzoektocht We verzamelen bij school 1 Zondag 2 Juni 3 4 uur Volksdansles Voor de Roode Wachten i Dcmderdag Hemelvaartsdag 5 uur s morgens Dauwtrappen voor nlet luUakken Zaterdag 1 Juni 7 30 uur Plantenzoektocht We vertrekken van school 1 Zondag 4 uur Volksdansers Opgave voor Pinksterkamp vandaag nog bij Frank Kader Zondagmorgen 9 30 in school I Voor allen Vrijdag 31 Mei Verzamelen bij school 1 voor de groepsfoto Om 6 30 uur Hier mag niemand ontbreken Vlaggen en totems versierd De opgaven voor de afstandsmarsch doen de trekvogels via hun koppelleider De Roode Wachten bij Wlm Het geld moet blJ de opgave direct meegebraclit worden Het ligt m de bedoeling een Jongenskoppel 11 en 12 Jarigen op te richten Maandag a s houdt Annie Wannet een speech over de Radiodistributie en het nieuws van 7 uur In pensions nog altijd bonn noodig Van de bedrijfshoreca vernemen wlJ In afwUklng van een van die zijde eerder gegeven bericht dat men in pensions bonnea moet Inleveren ook al vertoeft men er slechu enkele dagen Voorts wordt aangeraden bij het bespreken van logies en pensions te Informeeren of bedlinnen moet worden meegebracht Krachtsport Nieuws In verband met de wandeltocht op 30 Mei a I Hemelvaartsdag te Alphen a d Rijn verzoeken wij die leden die daaraan mede doen om 8 uur ▼ m aanwezig te zijn vóór het staHionsgebouw Inleggeld i 0 95 Reiskosten f 1 Op 29 Juni wordt er In de omgeving vaa Gouda een niarsch geloopen van 20 k Opgave deelname vóór Zaterdag 2 nar bQ D Brabtr Adr Vlakstrut 1 Redactie ea admlBlstratle Bur Markt 67 Gouda TeWooa 3088 Abonn p w 27 c Losae ntimm 10 wu yttuUM Weersverwachting medegedetW door het K N M l tot m rge nvo 4 Wordt verwacht I Kans op buien Plaatselijk rog enkele buien voornamelijk in den namiddag en avond Veranderlijke wind De Tentoonstening v n Belgische kunst geopend in het Museum Boymans te Rotterdam Verwantschap met het oude Gouda en de Goudsche Glazen De tentoonstellitïg van de schilder kunst van Van Eyck tot Rubens is van Amsterdam overgebracht naar Rotterdam Van 25 Mei tot 16 Juni wordt de gelegenheid geboden om dit kleurrijke getuigenis van de cultuur der Zuidelijke Nederlanden te eaan bewonderen Menige Qouwenaar maakte daarvoor al een pelgrimstocht naar Amsterdam velen zullen nu naar Rotterdam gaa m te genieten van de spiegehng der Middeleeuwsche devotie die zich in volgende schilders al breeder en kleuriger ontwikkelt totdat de levensweelde uitbreekt in de kleurensymfonieen van Rubens In de lichte blanke omgevmg van tmoderne museum komt deze oudekunst uitstekend uit rH niip Van n scherpe en tegelijk liefdevolle waarneming spreken o a bi de g broeders Van Eijck de nauwkeurige lijn en de stille kleurenvreugde van de oudste meest kleine schddenjen vanaf omstreeks het jaar 1400 Omstreeks 1500 uit zich de geest van de renaissance en de invloed van Italië in n schilder als Quinten Matsys die bijv ook Erasmus portretteerde Na 1600 als Zuid Nederland afzonderli k koi t en aan welvaart verliest ontplooit Rubens in het SpaanschRoom sche land zijn machtige schilderstukken Hier kan men als nergens anders dezen levensgang van het buurvolk van Nederlandschen stam niee doorwandelen door Boymans lichte Vooral in den eersten tijd spreekt de eenheid van Noord en Zuid Er is een schilderij uit Brugge uit den tijd van Erasmus met den doop van Christus door Johannes hetzelfde onderwerp als het oudste Glas in de Sint Janskerk Het is het fijne klare werk van Gerard David die omstreeks het laar 1460 in Oudewater geboren werd en later in Brugge en Antwerpen werkte Zoo ziet men er schilderijen van Pieter Pourbus uit het jaar 1551 die in 1523 te Gouda geboren is Hier ziet men dus het werk voor zich van een staden tijdgenoot van Dirk Lrabeth wiens vader waarschijnlijk juist vanuit ZuidNederland hierheen gekomen was en die omstreeks denzelfden tijd zijn machtige werken in de St jatiskerk aanvat In het jaar 1562 toen Lambert van Noort geboren te Amersfoort maar wonende in Antwerpen werkte aan de Glazen in de St Janskerk die juist nu herplaatst worden werd zijn zoon Adam van Noort geboren die de leermeester zou zijn van Pieter Pauwei