Groot Gouda, woensdag 29 mei 1946

1 STEMMEN UIT DE GASTHUISKAPEL oefenaren van de Stadshistorie in en steeds meer klimmende historische bebuiten onze stad wier belangstelling langstelling Niet alleen van de Gou men er nu eigenlijk doet hoor ik stad Ik zal den lezer niet vermoeien een belangstellend lezer zeggen Wel met een opsomming van al de kwesnu uit het feit dat ons Archief een ties welke worden opgeworpen door trum voor historisch onderzoek is eenvoudigen en door geleerden doch volgt al dadelijk dat er daar minstens welke alle getuigenis afleggen van t twee taken te verrichten zijn De be verlangen van velen om meer te wezoekers van het Archief moeten ge j ten omtrent Gouda en zijn geschiedeholpen worden aan de stukken welke nis Kloosters en lijndraaierijen kerzij voor hun ondetzoek noodig hebben I missen en hofjes processen en pleisen daar bij zoo noodig voorlichting terplaatsen kunstschilders geleerden ontvangen hoe zij hun onderzoek moe zijn beurtelings aan de orde in de ten instellen Voorts moeten tal van verschillende brieven die bij het Gebrieven zoowel uit Gouda als van meente Archief binnenkomen De bebuiten de stad behoorlijk en sonjis antwoording van deze brieven vraagt uitvoerig beantwoord worden Zoowel veel zorg en toewijding de vragen van de bezoekers als de i In een volgende schets zullen wij jgtr Bankbiijettenomloop aan uitgaven ad ƒ löy i 0Z4 siaati De nieuwe weekstaat van de Ned een totaal aan ontvangsten ya Bank vertoont opnieuw een stijging ƒ 119 271 524 Zoodat de middeleamet in de bankbiljettencirculatie van REEUWIJK Distribatic Het agentschap Reeuwijk maakt bekend dat a Maandag 3 unl tusschen 9 en 12 nur en niet andcri afhalen ti van rantsoenbonnen voor a a en jonge moeders A 8 Wocnidag 5 Juni afhalen van ziekenbonnen Stamkaart en stamkaart baby ncdc brengen Dan wordt bekend gemaakt datlranaf heden aan de ophaaldleniten verboden Is bonnen af te halen Hieraan zal strikt de hand worden gehouden Men moet peraoonlljk de bonnen komen afhalen CunvLB eerste halp Uitgaande van de Reeuwi ksche Reddingsbrigade Il de eerste cursus die 18 kssen heeft omvat geëindigd De cursus stond onder leiding van 4okter J Batelaan alhier en er namen 17 deelnemers aan deel Nu volgt een tweede en daarna een derde cursus totdat in totaal 53 lessen zullen zijn volbracht waarna geëxamineerd wordt voor het diploma eerste hulp bij ongelukken Uitgaande van de Reeuwijksche Reddingsbrigade zal een cursus leeren zwemmen en een cursus zwemmend redden worden georganiseerd Men kan zich tot deelname aanmelden op Maandag 3 Juni a a bij de zwemplaats vae den heer J van Holst aan dëo S Gravenbroefcschenweg Gratis Zwemmen Kiaderen van Inwoners onzer gememte mogen des Zaterdagsmorgens gratis zwemman In Elfhoeven op vertoon van een bewijs dat zij Inwoner van Reeuwijk zijn Bewijzen hiervoor kunnen kosteloos word B verkregen bij de afd Bevolking ter gcmeente Secretarie Partii vM de Vrijheid Maandag wetd ten huize van den beer N Ivan Oam aan de Reeuwijksche brag ea afd van de Partij van de Vrijheid opgericht Het definitief bestuur werd als volgt samengesteld Th H Koek voorxttter ï C van TÉeahoven 2e voorzitter C de Ruiter secretaris D Roel penningmeester Joh van der Star C van den Heuvel F Verkerk Adr van Dam en Edelman Klz leden BINNENLAND Lttcbitdienst naar de West Na een aantal proefvluchten gaat de K L M met ingang van 6 Juni a s einmaal per week een Luchtdlenst Am terdamNew York Curacao onderhouden EERSTE KAMER YergaderlBg Dinsdag 28 Mei Bij den aanvang der Dinsdag gehouden zitting der Eerste Kamer heeft de voorz het overleden lid jhr Ridder van Rappard herdacht Zonder beraadslaging of stemming wordt daarna goedgekeurd het ontwerp tijdelijke maatregelen ter verzekering van een doelmatig gebruik van tot zeehavens behoorende werkkrachten en hulpmiddelen Daarna werd besproken het ontwerpt voorzieningen met betrekking tot de vaststelling wijziging en aanvulling van de begrootingen van het rijk voor de dienstjaren 1942 tot en met 1945 en met betrekking tot het doen van uitgaven voor het dienstjaar 1946 In afwachting van de vaststelling bfl de wet van de rijksbegrootlng voor dat dienstjaar De heer v d Brink r k uit zijn waardeering voor het energieke werk van den minister van financiën Daarnaast zegt hij crltlek te moeten laten hooren aan het adres van den bewindsman De minister van Financiën de heer Lieftinck zegt het in algemeene zin eens te zijn met de opmerkingen van den heer van den Brink te weinig is z l echter als uitgangspunt gekozen de ontzagelljke ramp welke ons land heeft getroffen Spr deelt verder nog mede dat op zijn departement krachtig gewerkt wordt aan en plan tot saneering Hij hoopt dat de Staatsuitgaven In het komende jaar aanmerkelijk omlaag gebracht zullen kunnen worden zonder er op vastgelegd te willen worden zegt de minister dat de Inkrimping der Staattttttgaven 1 U milliard zal bedragen verdeeld over de verschillende Departement Bij de regeering zoo verklaarde spr verder bestaat geen neiging tot versterking van Inflationiïiische tendenzen Het ontwerp wordt daarna zonder hoofdeiqke stemming aangenomen Vervolgens gaat de kamer in comltegeneraal ter behandeling van de ramiag der voor de Kamer In 1947 benoodigde oltgaven Onmiddellijk daarna worden alge wetaontwerpen in de afdeellngen OOCRrzOCat miteni c Terug vit het buiten d Na een afwezigheid van precies drie jaar in het buitenland is geheel onverwachts onze plaatsgenoot de heer Adr van den Hoogen wonende in de afd Middelburg gezond en wel in de ouderlijke woning teruggekeerd Vacantiebonnen inleverea De penningmeester van den Bouwvakarbeidersbond C Sprelj te Reeuwijk s Gravenbroekscheweg F 21 maakt bekend dat op Zaterdag 8 Juni a s acht vacantiebonnen bij hem kunnen worden ingeleverd WADDINXVEEN Burgerlqke Stand Aangiften van 16 m 22 Mei 1946 Geboren Jan zv J den Ouden en F Roodnat Albert Hendrik Arie zv C G Struijk en H Schotman Adrianus Hugo zv A A Stuurman en C van den Heuvel Hendrikus Johannes zv J J Troost en H M van leperen Leendert zv H Verhoef en N A Both Aart Robbert Cornells zv W van Ringelenstein en E da Bruijn Marinns Cornells zv C Boersma en A M van den Berg Marlnus Johannes Petras zv J A Theussen en M v Leeuwen Abram zv A Gelderblom en M van der Valk Ondertrouwd A F Spoel en C M Bresaer J Neven en C J Terlouw M A de Wit en C M van Rhijn Gehuwd C Grondman en L M van der Plaat Overleden i M M de Vries cchtgeué van G Rijnaburger 83 j Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden t zilveren armband 1 hoissleutcli Verloren 1 bruine aeictaach 1 grijze celntuor 1 fluweelen taschje metiahoud BEOROOTINO DER GEMEENTE ROTTERDAM Reeds vijftig millioeti tekort Verschenen is de begrooting van het jaar 1946 Tegenover een totaal aan uitgaven ad f 169 271 524 staat ƒ 50 000 000 achterblijven Dit bedrag is als een bijdrage van den kapitaaldienst tot voorloopige dekking van n tekort uitgetrokken Hoe het tekort werkelijk zal zijn is zelfs bij benadering niet te ramen Regelmatige Vliegdienst van de K L M op Bazel Naar wij vernemen is de K L M voornemens met ingang van 1 Juli a s een dagelijkschen vliegdienst op Bazel te openen Het nieuwe vliegveld van Bazel dicht bij Mulhouse ligt op Fransch grondgebied en werd op 8 Mei j l voor het luchtverkeer geopend Strenge controle aan de Belgische grens De K N A C wijst er automobilisten die naar België reizen op dat de Belgische douane den laatsten tijd uiterst strenge controle uitoefent zoowel bij het inkomende als uitgaande verkeer Ofschoon de Belgen tot dusverre zeer gemoedelijk waren is oppassen thans de boodschap Uniforme Wasscherijtarieven De nieuwe wasscherijtarieven die na overleg met de vakgroep witwasscherij industrie zijn vastgesteld zijn voor elk bedrijf gelijk De kosten van halen en bezorgen en van verzekering zijn erbij inbegrepen zoodat de prijzen voor publiek en overheid gemakkelijk controleerbaar zijn De nieuwe prijzen liggen over het algemeen beneden de tarieven van de tot nu toe geldende regeling De waschbehandeling per kg met een minimum van 6 kg mag nu als volgt worden berekend natwasch f 0 27 droogtoegeslagen ƒ 0 40 mangel wasch ƒ 0 48 persopmaak 0 56 kastkla r of geheel opgemaakt 0 64 t e stuktarieven zijn hiermede in overeenstemming gebracht Omtrent reis Prinselijk Paar naar België niets definitiefs vastgesteld Naar aanleiding Van een persbericht dat het Prinselijk Paar dit jaar een bezoek zóu brengen aan België wordt officieel medegedeeld dat zoodanige plannen wel overwogen worden doch dat daaromtrent nog niets definitiefs is vastgesteld Wat gebeurt er op het GemeenteArchief Voor wij beginnen met enkele grepen te doen uit het Goudsch verleden willen wij eerst nog een enkel woord wijden aan de beantwoording van de vraag welke boven dit stukje staat en dat wel om de volgende reden Het is mij gebleken dat er nog verschillende Gouwenaars zijn die niet het minste besef hebben van wat er nu eigenlijk op ons GemeenteArchief gedaan wordt en die er daarom wellicht ook zoo weinig voor voelen Onbekend maakt nu eenmaal onbemind Deze menschen begrijpen niet wat een archivaris of zijn custos den geheelen dag wel uitvoeren tusschen al die stapels met oude papieren en wellicht onderstellen zij dat er den geheelen dag op een Archief eigenlijk niets wordt gedaan Dezulken wil ik gaarne uit den droom helpen Zoo als bekend mag worden verondersteld is een Gemeente Archief in hoofdzaak afkomstig van de verschillende Gemeentediensten althans van die lichamen uit vroeger tijd welke wij nu Gemeentediensten zouden noemen De daartoe afkomstige documenten bevatten een schat van gegevens welke voor de beoefening van de geschiedenis der stad van t hoogste belang zijn Daarnaast is ook de schriftelijke neerslag van allerlei andere corporaties welker lotgevallen voor de stadsgeschiedenis van belang zijn in het Gemeente Archief gedeponeerd Ik behoef slechts te noemen de protocollen der Notarissen welke te Goitda geresideerd hebben de archieven van de Rechtscolleges welke hier vroeger hun zetel hadden en last not least de Doop Trouw en Begraafboeken der verschillende Goudsche Kerkgenootschappen om U een beeld te geven van welk belang een en ander is voor hem of haar die zich opmaakt om een of ander onderwerp uit de geschiedenis van onze stad te bestudeeren Neen wij zouden dat 40 is nu gestegen millioen gulden Zij tot ƒ 2 290 233 440 De heroprichting d S D AP Op 8 en 9 Juni zal te Utrecht een landelijke bijeenkomst worden gehouden van een groep die de S D A P wil doen herleven Voorzitter van het voorloopig bestuur is de heer J Kruyt Leiden secretaresse mevr de wed Jos Loopuit Keizersgracht 546 Amsterdam penningmeester P Langendijk Amsterdam Men deelde ons mede dat er tot dusverre twaalf plaatselijke afdeelingen gevormd zijn Het ligt in de bedoeling van de oprichters het oude socialistisch ideaal te doen herleven waarbij als grondslag wordt genomen het partijprogram van 1912 aangepast aan de huidige omstandigheden Op de landelijke bijeenkomst zullen de beginselen nader gepreciseerd worden Ook zal dan worden beslist of de nieuwe partij nog ann verkiezingen voor de gemeenteraden zal deelnemen Op de landelijke bijeenkomst zal het bestuurslid J de Jager een inleiding houden JEUGDIGE PERSONEN IN INTERNEERINGSKAMP Schriftelijk beantwoorde vragen Op de vragen van mevrouw De Vries Bruins betreffende jeugdige politieke delinquenten heeft de mini ster van justitie het volgende geantwoord In dé bewaringskampen bevonden zich op 1 Maart 1946 de volgende aantallen jeugdige politieke verdachten geboren in 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 mannelijk 2023 1937 1716 1364 722 289 36 2 vrouwelijk 485 465 352 256 115 15 5 tezamen 2508 2402 2068 1620 837 304 41 2 Verblijfskampen bestaan niet meer sedert 1 Maart 1946 Reeds in Februari van dit jaar zijn stappen ondernomen om tot inrichting van een jeugdkamp te komen Door de ontruimingen van verschillende kazernes was het niet mogelijk een der in gebruik zijnde kampen geheel voor dit doel te ontruimen Tenslotte werd na lange onderhandelingen de hand gelegd op het kamp Klein Heidelager te Deelen dat in beheer is bij den dienst der genie Het moest in belangrijke mate worden verbeterd zoodat het eerst in September 1946 gereed zou zijn Een afgelegen ge voor oud Gouda ten slotte voorname lijk op ons Gemeente Archief bevrediging kan vinden Doch nog altijd weet ik niet wat Bureau voor historisch onderzoek aan den Oosthaven no 9 heusch niet kunnen missen zooals sommige menschen wel eens schijnen te denken Ik laat nu nog daar dat de Gemeente als zoodanig bij kwesties van verbouwing onteigening e d nu en dan ook de voorlichting van het Gemeente Archief noodig heeft omdat deze instelling soms kan uitmaken hoe de toestand van het betreffende gebouw vroeger was Ik wijs thans slechts op de be informaties van de correspondenten zijn voornamelijk van tweeërlei aard Sommige zoeken genealogische gegevens zij willen n l een stamboom of een kwartierstaat van hun familie opmaken of dit voor iemand anders doen Daartoe hebben zij noodig doop huwelijksen sterfdata wanneer deze liggen vóór 1811 kunnen zij daarvoor alleen op het GemeenteArchief terecht Uit den aard der zaak is ons Archief niet een GenealogischHeraldisch Bureau Wie een completen stamboom wil opmaken moet zich tot een dergelijk Bureau of tot een genealoog wenden Doch wat het Ge meenteArchief wèl doet is de behulpzame hand bieden aan personen die een genealogisch onderzoek wensohen in te stellen het geeft aanwijzingen en deelte van het k amp te Millingen waarover tijdelijk zou kunnen worden beschikt kon eveneens eerst in het najaar gereed fijn Thans is door de vermindering van het aantal gedetineerden in het Noorden des lands de ontruiming van het kamp te Hemrik bij Drachten mogelijk geworden Dit kamp zal op 1 Juni 1946 in gebruik worden genomen als bewaringskamp voor politiek verdachten beneden achttien jaar ressorteerende onder het directoraat generaal voor bijzonder rechtspleging Inmiddels wordt aan de verbouwingen te Deelen met kracht gewerkt en ook dit kamp zal zoodra het gereed is door jeugdige gedetineerden worden betrokken Overgenomen wordt om zoodra de kampruimte het toelaat de leeftijdsgrens van de in jeugdkampen te plaatsen pohtieke verdachten geleidelijk op te voeren Lucifers van den bon Mei ingang van 27 Mei kunnen lucifers in den detailhandel zonder bon worden verkocht Klopjacht op gevaarlijken 17jarige Een 17 jarige knaap die er gangstermethoden op na hield en een maand lang Rotterdam onveilig heeft gemaakt is gisteren eindelijk door de politie na een wilde jacht welke later het karakter kreeg van een razzia gegrepen en veilig opgeborgen De jonge man maakte er sinds een maand zijn werk van roofovervallen te plegen met behulp van een tweetal kornuiten Op 22 April begon hij in het Westelijk stadsdeel zijn praktijk met een overval in de Cl de Vrieselaan zonder dat dit geldelijk voordeel opleverde Spoedig daarna koos hij een slachtoffer uit in de Havenstraat waarvan hij 1 200 los kreeg gevolgd door een overval in de Sonmanstraat met een buit van ƒ 1 150 en een in de Essenburgstraat waar de vangst ƒ 250 bedroeg Door aan te bellen lukte het hem binnen te komen met de twee jonge mannen die hem Volgden in het eerst dreigde hij de bewoners met een pistool dat hij bij latere gelegenheden verwisselde voo re stengun Dat het hem met zijn dreigementen om te schieten ernst was wordt wel bewezen door het feit dat hij op de oude vrouw die hij in de Essenburgstraat overviel en die met spoedig genoeg met haar geld voor den verschaft gegevens van eenvoudigen aard welke een niet èl te tijdroovend onderzoek vragen Gelukkig behoort het dwaze en vaak ondoordachte gesibbel onzaliger gedachtenis tot het verleden doch er zullen steeds menschen zijn die belang stellen in hun afstamming en deze moeten op de Rijksen Gemeente Archieven kunnen geholpen worden wenaars 3och ook van ver buiten de stad komen telkens weer vragen binnen omtrent allerlei bijzonderheden uit het rijker verleden van de pijpen Behalve de genealogische interesse bestaat er bij velen gelukkig ook een nagaan of er op het Gemeente Archief nog méér wordt gedaan Drs J TAAL dag kwam tot tweemaal toe metzijnstengun geschoten heeft Meermalen is dit bijna gelukt wanneer er een tip was binnengekomen waar hij zich bevond en er een klopjacht op hem werd gehouden Door schoten uit zijn revolver eh stengun wist hij dan de hem achtervolgende rechercheurs op een afstand te houden en zoo te ontkomen Gisterochtend echter kon de politie een beter resultaat bereiken Zij was er achter gekomen dat de stengun welke hij gebruikte bij een bevrienden kapper in Crooswijk bewaard werd Drie rechercheurs van het bureau Oostervantstraat trokken er op uit en juist toen zij in de bedoelde woning naar boven wilden gaan kwam de gezochte naar beneden Er volgde nu een wilde jachVdoor de Crooswijkbuurt over het opgebroken Schutersveld waarna hij over een schutting klom van de panden aan de Crooswijkschestraat daar aan de achterzijde een huis binnendrong zich nog eens omdraaide om iedereen die hem volgde met zijn wapen te bedreigen en aan de voorzijde het huis weer verliet Dit spelletje herhaalde zich eenige malen zoodat de achtervolgers hem tot vijfmaal toe een huis zagen binnengaan Tenslotte liep hij in de val Op den zolder van een pand aan de Crooswijkschestraat waar hij op een kast was geklommen om door een dak raampje te ontkomen Juist op dat oogenblik zag een rechercheur kans hem in het linkerbeen te schieten waarna hij wel gedwongen was zich over te geven Met een verbonden been verblijft hij nu in een cel op het hoofdbureau van politie De jonge man de 17 jarige C Lag huwitz heeft oifdanks zijn jeugdigenleeftijd reeds misdaden gepleegd vangroot formaat Reeds acht maal is nijmet justitie in aanraking geweest wegens diefstal met braak Om met herkend te worden had L sinds veertiendagen zijn blonde haren donker ge verfd Opdracht tot den bouw van sleepbooten Door de N V de Bataafsche Petro leum Maatschappij te Den Haag zijn eenige belangrijke opdrachten geplaatst bij de N V Arnhemsche Stoomsleephellingmaatschappij Behalve zeesleepbooten elk voorzien van eei zes cylinder Werkspoordieselmotor van 340 a p d welke bestemd zijn voor Nederlandsch Oost Indië z gebouwd worden vier riviersleepbooien bestemd voor gebruik in Nieuw um nea Mijnen in de Noordzee De Britsche admiraliteit hee g teravond waarchuwingen U Sev voor de aanwezigheid van i gebieden in de Noordzee Het eerbi gevarengebied ligt juist ten Nooraei van den mond van de Rees Het Vweëde geebied heeft een stra van twee mijl is gelegen 50 miji Oosten van de Tay Leest Groot Goüda