Groot Gouda, woensdag 29 mei 1946

Wetsowertreders voor den Kantonrechter Veroordeeld zijn wegens Onbeheerd en onafgesloten laten staan van een rijwiel W G B te Gouda f 7 50 s 3 dh I C te Gouda idem D B te Gouda f 5 s 2 dh Zonder toestemming van den bewoner in een portiek staan J P v M te Gouda f 3 s 1 wt N B te Moordrecht fS s 1 dh Wateren buiten de openbare water bakken A B te Stolwijk f 6 s 3 dh Het loopen over een grasperk J H S te Boskoop schuldig zonder toepassing van straf Het hangen aan een afsluithek G L en G L te Gouda ieder f 2 s 1 dh Venten zonder schriftelijke vergunning G K te Leiden f 4 s 2 dh Rijden over een voor een bepaalde mchting afgesloten gedeelte van een openbaren weg J E M Z te Gouda f 3 s 1 dh P F v L te Gouda idem W F M te Waarder idem Niet tijdig blijken van veranderen van richting J W K te Haastrecht f 1 s 1 dh A E V te Willeskop f 2 s 1 dh Parkeeren van n auto terwijl zulks was verboden J den B te Utrecht f 3 s 1 dh Niet gebruiken van een bestaand rijwielpad J v d H te Reeuwijk f 3 s 1 dh L H te Waddinxveen idem Niet voldoen aan de leerplichtwet J C den O te Ouderkerk a d IJssel f 15 s 6 dh A B te Ouderkerk a d IJssel f 5 s 2 dh B de M te Ouderkerk a d IJssel f 10 s 4dh A O te Ouderkerk a d IJssel idem J O te Ouderkerk a d IJssel f 20 s 8 dh P J V d H te Oudewater f 6 s 3 dh A M D te Moercapelle f 5 s 2 dh en f 5 s 2 dh P v d L te Reeuwijk f 12 50 s 5 dh C F de Q te Reeuwijk f 30 s 10 dh F K v W te Gouda vrijspraak J J v d S te Gouda f 6 s 3 dh J V d O te Reeuwijk ontslag van rechtsvervolging Rooken in een coupé Niet rooken van de Ned Spoorwegen J H H te Den Haag f 3 s 1 dh Baldadiglijk achterop een rijdend rijwiel springen C de W te Ouderkerk a d IJssel Teruggave ouders zonder toepassing van straf Visschen zonder schriftelijke vergunning van den rechthebbende van het vischwater L H v W te Rotterdam f 15 s 5 dh met verbeurdverklaring V d hengel Visschen zonder geldige vischacte L H V W te Rotterdam f 5 s 2 dh Het ten verkoop voorhanden hebben van ongemerkte kaas W J N te Gouda f 7 50 s 3 dh Zonder toezicht laten staan van een motorrijtuig terwijl de motor ervan niet in rust was gebracht J B te Gouda schuldig zonder toepassing van straf Niet toonen van het rijbewijs A B te Kamerik f 2 50 s 1 dh Rijden met een rijwiel zonder goede voorverlichting W A D te Hoenkoop f 2 50 s 1 dh J V te Benschop idem M T te Reeuwijk idem Rijden met een rijwiel zonder goede voor en achterverlichting J v M te Waarder 2 maal f 2 s 1 dh W O te Zwammerdam idem J C v D te Brandwijk idem BUITENLAND Russische Autoproductie Volgens de Izvestia moet de Russische autofabricatie omstreeks 1950 een aantal van 500 000 wagens bereiken Coördinatie der Amerikaansche verdediging Iri een verklaring die de chef der maritieme operaties admiraal Chester Nimitz en de chef van den staf Eisenhower voor de commissie voor buiten landsche zaken van het Huis van Afgevaardigden hebben afgelegd wordt bekend gemaakt dat de Vereenigde Staten een beperkte hoeveelheid maritiem materiaal en militaire bewapening zullen overgeven aan andere staten van het Westelijk halfrond De beide militaire chefs drongen aan op een bevestiging in de wet van de voorstellen van den president voor een regionaal programma voor militaire samenwerking onder het verdrag van Chapultepec Admiraal Nimitz zeide dat het programma drong op een Amerikaansche opleiding van al het personeel zoodat in een eventueelen oorlog een maximale coördinatie zou kunnen worden bereikt Prinselijk bezoek aan de Vereenigde Staten Naar het kabinet van den Prins de K L M gisterochtend mededeelde bestaat er geenerlei plan dat Prinses Juliana en Prins Bernhard in de naaste toekomst een bezoek aan de Ver Staten zullen brengen Van het Stakingsfront in de Vereenigde Staten Julius Krug minister van binnen landsche zaken der V S gelooft dat hij spoedig mededeeling kan doen aangaande oplossing van het conflict in de vetkolenmijnen waarbij 400 000 stakende mijnwerkers zijn betrokken De kans op een Marinestaking is verminderd daar er een overeenkomst is bereikt aangaande voorzieningen met betrekkingen tot een nieuw contract In den Senaat hebben zoowel democratische als republikeinsche senatoren de voorstellen van president Truman tot beperking der stakingsmogelijk heden veroordeeld President Benesj wordt herkozen Alle Tsjechische en Slowaaksche partijen hebben besloten om dr Benesj eenstemmig door de nieuwe nationale vergadering als president def republiek te doen herkiezen De herkiezing zal plaats hebben in de eerste dagen van Juni Tevens zal een wet tot stand komen volgens welke president Benesj herkozen wordt voor het leven Uitgaande van de opvatting dat de verkiezingen van j l Zondag den volkswil bevestigd hebben om de re geeringscoalitie voort te zetten zullen alle partijen voortgaan met samen te werken in het nationale front De communistische partij had voorgesteld om den huldigen min pres Fierlinger op dien post te laten doch de sociaaldemocratische partij waartoe Fierlinger behoort heeft dit geweigerd meenende dat de communistische partij die uit de verkiezingen het sterkt is te voorschijn gekomen het ministerpresidentschap en de regeeringsver antwoordelijkheid moet aanvaarden De komende min pres zal dus vermoedelijk worden de voorzitter der communistische partij Gottwald Hebben de Engelschen Boesjir nog niet ontruimd Uit de hoofdstad van het naar zelf regeering strevende Azerbeidsjan Te bris is per radio geëischt dat de Perzische regeering bij de V N een klacht zal indienen omdat de Britsche troepen en installaties nog niet ver dwenen zijn uit Boesjir aan de Perzische Golf terwijl het roode leger daarentegen Azerbeidsjan ontruimd heeft De verltiezingen in Turkije Het schijnt dat de repblikeinsche volkspartij tot voor kort de eenige politieke partij in Turkije den verkiezingsstrijd heeft gewonnen De democratische partij heeft de verkiezingen geboycot en na s morgens te hebben deelgenomen heeft de andere oppositiepartij die van het nationaal herstel eveneens vafi verdere deelneming afgezien en wel wegens illegaal ingrijpen De eerste resultaten toonen dat 41 der kiesgerechtigden hun stem hebben uitgebracht Een nieuwe Zilvervloot Behalve een regelmatige stroom van gedurende den oorlog door de Duit schers geroofde Jndustrieele machines grondstoffen en kunstvoorwerpen welke thans uit Duitschland naar ons vaderland wordt teruggeveord is nu een groote hoeveelheid goederen van geheel anderen aard naar Nederland teruggebracht Door de officieren van het commissariaat generaal voor ie Nederlandsche economische belangen in Duitschland zijn thans onder me r gestolen goederen uit Arnhem teruggevoerd namelijk zilveren ei gouden voorwerpen juweelen sieraden bont linnengoed en textielstoffen Verder de winkelinventaris van een bekende Nederlandsche juwelierszaak De partij goederen yerd opgespoord it Arnsberg Wes tfa en De inventaris der juweliersfirma was opgeborgen in Hannover De waarde van de teruggevoerde goederen bedraagt ongeveer 4 ton in voor OQrlogsch valuta maar thans meer dan een rail Hoen Redac Fabriekskantoor ter dezer stede vraagt bekwame BOEKHOUDSTER Desnoods 3 dagen Prettige werkkring Brieven onder no 7702 bureau van dit blad net meisje voor heele of halve dagen REEBEEN Keizerstraat 57 Aangeboden HUIS centrum desgewenscht v dubbele bewoning te railen mtt kleine of middel groote middenstandswoning Br onder no 7675 bur v d blad e De Coöp Groothaadelsvereniging De Handelskamer Haka GA te Rotterdam zoekt voor haar afdeling Zuivel te Gouda een jonge kantoorkracht m of v Vereisten Mulo diploma Bekendheid met machineichrllveo strekt tot aanbeveling Schriftclt ke sollicitaties net vermelding van leeftijd vroegei e werkkringen en verlangd salaris te richten aan de Chef der Afd Zuivel v d Coöp Groothandelsvereniging De Handelskama nHaka G A te Gouda Kattensingcl 37 Te koop aangeboden 2 meisjes zomerjirken Leeftijd 13 en 14 jaar Adres Willem Tombergstraat 64 Ee wordt weer naaiwerk aangenomen bij GRÊ V d BERG Gevraagd een Met groote blijdschap geven wi kennis van de geboorte van onze Dochter CORA D L Dijkxhoorn A M Dljkxhoorn v d Dongen Gouda 28 Mei 1946 Crabcthsttaat M Oadertroowd NIC HAZBBROEK eo SOPHIE HOEBEEK De hawelliktvoltrekking zal plaats licbben op V oensdag 12 Junla s Gouda 29 Mei 1946 P C Bothstraat 65 S v d Gondestraat 102 2z btUcn Tcekomitig ad re S V d Goudestraat 102 SzbcUen Josephstraat 48 Café Restaurant DE BEURSKLOK Markt 40 Gouda dondtcdOf 30 Hui Hemehaartsdag van 4 6 uur en van 7 30 11 uur Eigenaar H J MAREE KUN JE NOG ZINGEN zing dan mee mühlidt A t dan nooit 1 Omtegcum éadm mmt S ikMKKLOKt P ZEEPFABRIEK DE KLOK HEERDE if Theetgd Eiken middag is het theeuurtje nu weer vol genot Goede theesoorten door den vak man gemengd vormen den inhoud van elk pakje D E tbee Vraag steeas D E op Uw theebon iJoumcgberts THEE Er staat een NAAM achter In verband met de herdenking van het 25 JAPIG BESTAAN onzer zaak op Zaterdag 1 Juni a s zal ons bedrijf dien dag voor het publiek gesloten zijn Receptie 1 Jani van 3 tot 5 aar Westhaven 1 FOTO èTUDIO Drogisterli en Fotohandtl in Gelderland vraagt FOTOGRAAF voor donkere kamer werkzaamheden Brieven met inlichtingen leeftijd verlangd salaris enz onder no 7681 bureau van dit blad Chemiiche fabr nAaitzlon Bodegraven vraagt eenige aankomende Kantoprkrachten Mannelijk of Vrouwelijk Kunnende typen Schrlftetijke sollicitaties onder vermelding van bijzonderheden als leeftijd godsdienst opleiding c d worden gaarne ingewacht aan ons adres Poatbaa 1 Bodegraven afd Peraoaeelszaken GEVRAAGD nette LOOPJONGEN voor de Bakkcri Tcvcaa loopwerk Aanmelden STBBNLAND s BAKKERIJ Nieuwe Haven 1 Welk meisje is genegen om lichti hoislioadil wirkziamli te verrichten bij een jonge Moeder met 2 kinderen voor 4 halve dagen in de week Aanm s avondt tusschen 6 7 uur Kleiweg 2b D V P t es TE KOOP AANGEBODEN 1 paar ctluclioenta m 40 41 I g it z o t rullen voor d ichotoaB m 39 h hak Rcigcntraat 35 Z g a B buikcortct gr maat Zw cottuam mat fantatiabroek Tulmtfaat 85 Thccikcabtl kapitok Jonbcititraat 46 een wandelwagentje 25 Brieven onder no 6677 bureaoyandlt blad Zuivere jonge Hcrde hond 10 wckta M teef Wath Venteweg 186 Divan l g et of tallen voor gemakkclijktiMtl Bul gvlietkade 4 TE KOOP GEVRAAGb Haardroger Karnemelkiloo 2 TER RUILING Kinderwagen voor wandalwagen Bogea 33 Rttltfiai e met iwart rokj voor een B mantelpakje ook te koop Wouditraet MZware D C W motorriiwiel geheel l met aleuwe Dunlopbanijan voorlicht inoWrrijwiel Br no 7668 bureau van dit Wad VooroorI kinderwagen en kinderitotl tooi dito wandelwagentje Weth VentewtB nienwe leeren klnderachoentjef m 2 o een ichoenaabon Erai autr al o loagcntichocnen maat 30 voor klnderickoentjei maat 23 of 24 Thie Rhljnvi PdUtr J vloerkleed H z 3i of te koop De Lange MiddtllaatitraatJ Abonneert U op dit blad f