Groot Gouda, vrijdag 31 mei 1946

P GROOT GOUDA f ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN K VRIJDAG 31 MEI 1946 NUMMER 241 WIE KENT DEZE HEEREN 1 Wat is er In Gouda t doen f Reunie Vrijdag t m Woensdag Stattngrad Toegang boven 14 Jaar Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Woensdag Safta s Lcugrn Toegang boven 18 Jaar Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag De groote Wherry Race Sociaal Adviesbureau NVH Maandag t m Vrijdag zitting van 2 4uur entevena Woensdagavond an 7 9 uur Vrijdag 31 Mei Gebouw Daniël 7 30 uur vergadering Ned vereen van Lich Gebrekkigen Vrijdag 31 Mei Concordia 8 nar Peter Hurkps thelopaat Zaterdag 1 Juni Kunstmin 3 nar Receptie Olympia ter geUgesbeld van hel ftOjaiig bestaen Nieuwe Schouwburg 8 uur Feestavond Olympla Leger des Hells 7 uur Bidstond 7 30 Straatzang Westhaven 1 3 5 nnr Receptie Ier gelegenheid van 25 Jarlg bestaan Fotostudio Haaatrccht Oudewatcr en Polsbrofk Doktcrsdienst Van Zaterdag 1 Juni des middags i2 a af tot Maandag 3 Juni s morgens S n zal de doktcrsdienst worden waargenomen door Dr W Pasmooy te Polsbroek telefoon K 1822 203 REEUWIJK Predild etirten Ned Herv Kerk te Reeuwijk dorp V m 9 30 uur Ds E V J Japchen van Waarden N m 7 uur Ds De Leeuw v Boskoop Ned Herv Kerk te Slulpwijk V m 9 30 uur Ds E S de Lint bed V d H Doop Doopzltting zal gehouden worden op Vrijdag 31 Mei cm 8 uur in de pastorie Geref Kerk aan de Brug V m 10 uur en n m 5 uur Ds P Warmenhoven Extra zeep voor vuilcn arbeid artsen enz Op 3 en 4 Juni 46 kunnen aan de loketten voer inlichtingen van den Distrlbutiedienst Westhaven 33 aanvraagformulieren MD 223 73 ter verkrijging van extra rantsoenen zeep voor vullen arbeid worden Ingediend Tevens kunnen op 3 en 4 Juni 46 aan bovengenoemde loketteni praktlseerende artsen tandartsen veeartsen dit aan kunnen toonen dat zij deze beroepen uitoefenen medische studenten werkzaam In de anatomie die in het bezit zijn van een desbetreffende verklaring van den hoogleeraardirecteur van de snijkamer studenten in de tandheelkunde voor zoover zi patiënten behandelen en in het bezit zijn van een verklaring van den directeur der kliniek vroedvrouwen verloskundigen wljkverpleeQSters ers particuliere verpleegsters ers leerling of gediplomeerde bakers en kraamverzorgsters veeverloskundigen personen die werkzaam zijn In de genees enverbandmlddelenlndustrle Inciuslef tandtechnisch laboratorium medisch verplegend en administratief personeel van consnltatiebureaux t b c bestrijding in het beiit van diploma s en verklaring van den directeur der inrichting of bedrijf alsmede beroepsbrandweerpersoneel onder overlegging van hun tweede dlstributiestamkaaft formulieren MD 233 51 indienen voor het verkrijgen van extra rantsoenca Oproepen tot het afhalen van de extra bonnen zullen toegezonden worden Bij het afhalen der extra bonnen dlenca de stamkaarten van alia betrokkenen te werden meegebracht ELTJE TUIN en HENDRIK LANGENBERG Zij waren gekleed in het uniform der toenmalige Staatipolitle en spraken dialect Gronlngsch en Drentsch ItitT die nadere Inlichtingen omtrent de gedragingen dezer belde persenen van wien hierbij de foto s geplaatst zijn kan geven of op cenigerlei wijze hinder van deze persenen heeft gehad wordt verzocht zich schriftelijk of mendeliBg In verbinding te stellen met duidell kevermelding van naam en adres met het Hoofd van de Politieke Recherche Afdeeling Oosthaven 31 4e Gouda wijl deze dag wordt besloten met een feestelijke bijeenkomst In Concordia waarop voor de Verkenners en Welpen met hun ouders en genoodigden een vroolljk programma wordt geboden Secretari V V V Daar de Secretaris vande Verteniging Voor Vreemdelingenverkeer Gouda den wensch heeft te kennen gegeven zijn functie neer te leggen zal dit secretariaat voorlooplg worden waargenomen door Mr J W Rutgers Oosthaven 51 te Gouda telef 2891 R K Verkcnnersflroep St Frauciicas De R K Verkennersgroep St Franclscus herdenkt a s Zaterdag en Zondag haar 10 Jarlg bestaan Met haar oprichting destijds he ft de Katholieke Verkennersbeweging haar Intrede gedaan In onze stad Toen in 1936 de Groep zich heel bescheiden meldde was zij Inter parochleel dwz voor de Katholieke Jongens van de geheele stad Thans Is zij de Jeugdbeweging voor de jongens van 8 tot en met 17 jaar uitsluitend In de St ozef parochle Het ledental Is nochtans veel grooter den vroeger en bedraagt momenteel 85 Verkenners en 70 Welpen Een Voor trekkersstam is nog nijt officieel opgericht Met voldoening mag worden teruggedacht aan heel veel werk datdejublleerende Groep tn den loop der jaren heeft verricht Van Mei 1941 tot Mei 1945 was de beweging Ingemetseld door het verbod der Dultsche bezetting doch thans wordt weer een groote activiteit ontplooid en met vertrouwen mag de toekomst worden tegemoet gezien Het feestprogramma vermeldt op Z aterdagmlddag 1 luni om 3 uur vlaggenparade met demonstraties op de Markt waaraan verbonden een stadsspel voor Verkenners eo Welpen Na afloop treek half 5 mak de Verkenners en korte 7 =tf f X Zondag 2 luni heeft de kerkelijke ytering 2 het 10 J rlg jablleam plaat ter l Zitting tribunaal Ter zitting van de Goudsche Kamer van het Tribunaal op Maandag 3 Juni 1946 zullen de volgende zaken worden behandeld i Cornells de Man Waddinxveen Maarten Eegdeman Haastrecht Hu g van Vliet Ouderkerk a d IJsei Voorts zal uitspraak worden gedaan in de zaak vani Johannes Oldenbroek Pleter de Groot Jacob Noorlander Theodoras van Schljndel Pleter Cornells Callenfels Pleter Gerardus Dljjers Herta Elisabeth Trojan De zitting vangt aan om 2 uur Kapitein Jongcncel Èegiftigd met het Oorlogsherinneringskruis met de gespen na een f linken staat van dienst is de heer A Jongenel nB2y jaar gevaren te hebben thans voor goed aan wal gegaan maar zgn hart U en blijft varpand aan de zee Zoo is iedere echte zeeman en dat is ook deze kapitein Wij bezochten hem ali hij eindelijk na 8 jaar bij zijn familie is teruggekeerd en van plan is hier te blijven Reeds in dea vorlgen wereldoorlog stalt bil als tweede stuurman de oceanen over in dienst blJ de N I T Ned Ind Ta k rtoombootB en J f d groote gevaren van den doUtOööiea f Sdactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen DfBkke r Drukkerij Veneijl Qouda Gouda 9 n9 ter stembus 5 Goutvcnaars m c e Prop Staten Voor de tweede maal binnen 14 dagen alnaen opnieuw een kleine twintigduizend Gouwenaari ter stembus Verhoudingsgewijs stemden zi ongeveer ia den geest van het geheele land Ook hier vergrootten de Communisten tcoen veler verwachting in hun stemmeniital met 186 Ook la Gouda verloor de Partij van den Arbeid evenals vrijwel ta bet geheele land een deel van haar Tweede Kamer stemmen De Kath Volkspartij behaalde evenals de A R Partij b totaal werden er in Gouda IV OZS temmen uitgebracht 519 personen maakten op de een of andere manier hun stembiljet ongeldig of vulden in het geheel en stemhokje in De nieuwe uitslag brengt 5 Gouwenaars In de Prov Staten waar zlJ als vertegenwoordigers van hun partijen de belangen van hun partijen zullen behartigen Het zlin de heeren C H Hagedorn P v d A A Heerkens K V P E A Polet A R 1 Snel C P N De Waarheid en Mr H P CM de Witt Wijnen P v d V De heer Polet stond nr 1 op e lijst van de A R Partij Op hem werdap 23 462 stemmen uitgebracht in destatenkleskrlng Gouda De lijsttrekker van de Partij ▼ d Vrijheid was de heer de Witt Wijnen op wlen 10146 stemmen werden uitgebracht De hecrea Hagedorn Heerkens en Snel kregen ieder reap 286 109 en 36 voorkeurstemmen Bovendien stonden vaor de Prov Staten nog candldaat Mevr v Dantzlg Melles eo Th Allebrandi belden P v d A en A Verboom en Begeer belden C H U die ieder resp 122 41 21 en 17 ftemnea kregen STADSNIEUWS Afstaadsmbrscii op 29 Juni Het i ons gebleken dat de termijn voor opgave aan den marsch te klein is grateld Daarom is deze met één week verlengd Wij hopen dat dan alle vereenlglngen In staat zullen zijn de zaak voor elkaar te krijgen Dus voor Pinksteren moet de opgave en het deelnemersgeld In ons bezit zijn Het adres is A Fijn Krugerlaan 108 Vröuwengr Partii v d Arbeid Donderdag 6 Juni a s zal deze groep een excursie maken naar de melkfabriek De Producent Partijgenooten die wenschen mede te gaan worden verzocht even voor 2 uur bij de Roode Brug aanwrzlg te zijn Komt vooral op tijd want men verwacht ons om 2 uur Haar vader bestolen De 29 Jarigc dochter van den melkhandelaar H uit Moordrecht nam bij haar vader melk en boterbonnen weg en wist voor deze zwarte praktijken een handlanger ie vlnd n in H A B chauffeur aan de Houtmansgracbt aan wie zij de bonnen verkocht Beiden zijn ingesloten in het poUtJebureau Indrapoera Op ons bureau ligt ter Inzage de passagierslijst van het m s Indrapoera datwaarschijnlijk 3 Juni in Rotterdam zal blnnenloopyn Vergeet II niet dat U morgen als Uw stamkaartnummer eindigt op een 6 en Uw naam begint met de letter A een schoenenbon kunt afhalen U moet medenetaen Uw tweede dlitribntlestamkaart en het nieuwe inlegvel en U kan terecht van 9 12 uur in ae Gymnastlekxaal aan de P eritmt Inlichtingen verzocht Het Hoofd van de Politieke Recherche Afdeeling te Gouda deelt medei Vanaf September 1943 tot ongeveer Februari 1944 waren te Gouda aangesteld een tweetal vrijwillige hulpagenten der Arbeltskontrollpollzei welke rechtstreeks werkzaam waren onder den Dultschen Fachwerber bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te Gouda en speciaal belast waren met de opsporing en aanhouding van personen welke zich door onder te duiken hadden onttrokken aan dcmArbeidsInzet De namen dezer beide hulpag nt n zijn Redactie en administratie Bur Markt 67 Gouda Telefowi 30M Abonn p w 27 c Losse numm 10 at UcuUdM Weersverwachting medegicdcdd deer het K N M I tot mergeaav kL Wordt verwacht I Wisselende bewolking met hier en daar een regenbui Matige tot krachtige wind tusschen Z en Z W Geleidelijk iets koeler oorlog Maar vooral in dezen oorlog doorstond hij wel een zeer hachelijke gebeurtenis met de aan zijn zorg toevertrouwde Ned tanker Taria een schuit van 15000 ton Februari 41 werd hij ten W van Ierland door Dultsche torpedovliegtuigen meer dan 40 min achtereen met vele torpedobommen vreeselljk toegetakeld maar met geluk en dankzij de soliede Ned constructie bleef de schuit drijvende en ging toch nlït veiloren Vooral de tankschepen waren een zeer gezochte prooi voor den vijand en daar stond tegenover dat zij het juist waren die de levenssappen voor de moderne oorlogsmachinerie vervoerden De laatste 22 Jaar voer hij voor de CS M Curacaosche Stoomboot MlJ en zijn laatste boot was de Adela eveneens een tankschip Kap Jongeneel verhaalt ons ook ven de groote scheepsverllezen die door de black out werden veroorzaakt Hiermede ifcordt bedoeld het bij duWemis varen zonder eenlgnavlgatlelicht O a gingen In de Caribische zee veel tonnage en ook een Amerlksanfch oorlogsschip naar den kelder de aanvaringen door de black out hadden bijkans altijd fatale gevolgen De heer J heeft echter alle ellende doorstaan en met groote eikentelljkheld maken regeering en MIJ gewag van zijn uitstekenden staat van dienst Wij mogen onze zeelieden dankbaar zijn dat zij de levensaderen open hielden en zoodoende hun rechtstreckscbe bijdrage leverden tot de overwinning Het moge de heer Jongeneel gegeven zijn nog zeer lang van zijn welverdiende rnst te genieten PREDIKBEURTEN Kerkdieoitcn op Zondag 2 luni Nederl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur v m Ds M C Koole 5 uur Ds C A Korevaar Aediening H Doop Westerkerk 10 uur v m Ds N O Steenbeek van Amersfoort 5 uur n m Ds G Elzenga Kinderkerk gebouw Daniël Nqaterstraat 10 uur v m C v Tongerioo Vereenlglng van Vrljz Hervormden Kleine Kerk Peperstr 128i 10 30 uur v m Ds C P Thomsen Remonstr Geref Gemeente 10 30 n Ds J Nienhuis Evang L iithersche Keik 10 uur Ds SlmoD OudKathoUeke Kerk 10 30 u en 6 uur Pastoor Giskes Gereform Kerk 10 uur v m en 5 uur Ds A J van Dijk Geref Zondagschool Jozef Groen van Prlnstererschool Groenendaal en vervolgkl 12 16 Jaat Van kwart voor 3 tot kwart voor 4 Gereform Kerk art 31 8 30 u vm in de Chr Geref Kerk en 4 uur n m in de Remonstr Kerk Ds G Koenekoop Geref Gem Stationsweg 10 uur v m en 5 uur n m Ds C Steenblok Christelijk Gereform Kerk 10 uur v m eaS uur n m Ds A Dubois Nederl Gereform Gem Turftnarkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Ned Herv Ver Calvijn 10 uur v m Ds Bac van Blauwkapelle Vrije Evang Gem geb Zeugestr 38 8 9 10 30 en 5 uur Ds H C Leep 5 uur Opwekkingssamenkomst Leger des Hells 10 uur Heillglngsdlenst 3 30 uur Openluchtsamenkomst N markt 7 30 uur Openbare Samenkomst 4 45 uur n ra Klnder Spenlucht Samenkomst Jullanastraat Korte Akkeren Leider Br S Schier van Zaandam Dokters en Apothekersdieast De Zondagdlenst wordt op Zondag 2 Juni waargenomen door de artsan H A M Eljkman Westhaven 63 tel 2582 en J H F Remme Fluweelensingel 59 tel 3003 Men gelieve boodschappen af te geven des morgens voor 10 uur Apothekersdienst t F A Dee Westhaven 14 HAASTRECHT Ned Herv Kerk 6 30 uur Ds W de Voogd van der Straaten Ned Herv Geref Ev 930uutvm tA 6 30 n n m Evangelist G de Pater Geref Kerk 9 30 uur vm en 6 30 nnr n a Ds G Vlaae f