Groot Gouda, vrijdag 31 mei 1946

V Kapitein Klaidcebos op de Leeiiweniacht door a Tk Rotma 113 Ja hoor gelukkig Ze hebben in Rotterdam nog snuggere dienders en twee daarvan motoragenten hadden een groot stuk vleesch gekocht Met het stuk vleesch achter hen aanslepend kwamen ze net op het kritieke oogenblik voorbij de plaats des onheils tuffen en jawel hoor de leeuwen kregen het stuk vleesch subiet in de gaten en holden achter den motor aan Het publiek was gered RADIOPROGRAMMA VOOR VRIJDAG HILVERSUM I 301 m VARA 18 00 Nieuws 18 15 The cimnv Sisters 18 30 Programma v d Ned Strijdkrachten 19 00 Piano en e VPRO 19 30 Eerste lezing over Grondgedachten van Christelijk Qeikof 20 00 Nieuws 20 05 Weeroverijcht 20 08 Cantate no 183 van J S R ch 20 30 Tweede Lezing over Kunst 21 00 Op de Brug VARA Il 15 Rina Ketty zingt 21 30 Men vraagt en wij draaien I 22 00 Buitenlandsch Weekoverzicht 22 15 The Ramblers VPRO 22 40 Avondwij3ing VARA 23 00 Nieuws 23 15Or pi 24 00 Sluiting mVERSUM 11 415 m KRO 18 15 Wat t buitenland leest 1830 Melodia Quintet 18 50 s Avonds als ik slapen ga 19 00 Nieuws 1915 Departem uitzending 19 30 Sofda tenlof 20 00 Nieuws 20 05 Victor Silvester en zijn Ballroom Orkest 2010 Orkest Slawa 21 00 Op de Brug 21 15 VOOR ZATERDAG HILVERSUM I 301 m VA RA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Muziek bij het onth it 8 00 Nieuws 8 20 16 15 Men vraagt en wij dra n 16 45 $ port 17 00 Het is al Juni f7 30 City halfuurtje HILVERSUM II 415 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtend gymnastiek 7 30 Morgengebed 7 45 Mafia ter eere 8 00 Nieuws 8 20 Inleiding Hoogmis 8 30 Gezongen Mis 9 30 Waterstanden 9 50 Opgewekte melodieën 10 30 Poëzie in de lichte Fransche muziek 11 00 Radio ziekenbezoek 1 45 Alt en piano 12 15 Vondel en Maria 12 30 Lunchconcert 13 00 Nieuws 13 20 Vaudeville orkest 13 45 De Tooneelkijker 14 00 De band van de week 14 15 Engelsche its voor gevorderden 14 45 REEUWIJK Gandidaatstelliiig Gemeenteraad De bargcmcciter heeft ter openbare keniis gebracht Ie dat op Dlosdag 11 Juni m a de can Iklaatstclllng voor de verk iezing van de kden van den raad dezer gemeente zal plaats hebben 2e op dien dag van des v m 9totdes m t m 4 nur bl den voorzitter van het Mtmbareau ter secretarie dezer gemeente luiten van candtdaten kunnen worden in eleverd 3e tedere lijst moet worden onderteekend door teiinlnste 25 personen die vol gena de kiezerslijst zoeals deze luidt op het oogenblik van de inlevering kiezers zijn voor den gescenteraad 4e dezelfde kiezer niet meer dan één lijst mag onderteekenen 5e de candidaten op de hjsten worden geplaatst met vermelding van hun voorletter die geheel of ten deele door de voornamen mogen worden vervangen en woonplaats in de volgorde waarin door d onderteekenaars aan hen d M orkeur wordt gegeven 6e indijcn de candidaat is een gehuwde vrouw of weduwe zij op de lijst wordt vermeld met den naam van den echtgenoot of overleden echtgenoot onder toevoeging van haar eigen naam vooraf gegaan door het woord geboren of een afkorting van dat woord 7e op dezelfde lijst ten hoogste 16 candldateA mogen worden geplaatst 8e dezelfde candidaat niet mag voorkomen op meer dan é n van de lijsten 9e bij de lijst moet worden overgelegd de schriftelijke verklaring van lederen daarop voorkomenden candidaat dat hij bewilligt in zijn clindidaatstelling op deze lijst 10e indien een candidaat zich buiten het Rijk in Europa bevindt de onder 9 bedoelde verklaring telegrafisch kan worden gedaan en in dit geval niet aan hel voorgeschreven formulier gebonden is 1 Ie de inlevering der lijsten geschiedt door tta der onderteekenaars bevoegd tot deelneming aan de verkiezing persoonlijk en dat de candidaten daarbij tegenwoordig kunnen zHn 12e de tot Invulling bestemde formn Heren voor de lijsten van candidaten en voor Ie hierboven onder 9 bedoelde verklaringen ter secretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar worden gesteld gedurende drie weken vöör en op den dag der candidaatstellina derhalve van 21 Mei tot en met 11 Juni a s BINNENL SB INDRUKWEKKENDE PLECHTIGHEID TE JVIaRGRATEN In aan s ezigheid van Z K H Prins Bernhard werd gisteren te Margraten Limburg ter gelegenheid van Me morialday een herdenkingsplechtigheid gehouden op het Amerikaansche soldatenkerkhof Ruim 40 000 Limburgers waren getuide van deze uiting van dankbaarheid jegens de Amerikaansche mannen die hun leven gaven voor de bevrijding van ons vaderland Bij elk der rond negentienduizend graven was een kleine Amerikaansche vlag geplant en waren bloemen neergelegd Zij vormden een kleurige afwisseling met de onafzienbare rijen witte houten kruisen Er was n podium opgesteld waarop vele autoriteiten hadden plaatsgenomen Onder hen merkten wij o m op generaal Joseph T Mac Narney opperbevelhebber van het Amerikaansche Bezettingsleger in Duitschland luitenantgetreraal mr H J Kruis chef van den generalen staf admiraal C E L Helfrich commandant van de zeemacht Nederland de ministers van oorlog en buitenlandsche zaken mr J Meynen en mr J H van Royen alsmede de ambassadeur der Vereenigde Staten Stanley K Hornbeck die vergezeld was van zijn geheelen staf Voorts waren aanwezig de Commissaris der Koningin in de provincie Limburg mr dr W G A van Sonsbeekj en vrijwel alle Limburgsche w VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING I DAGBLAD GIOOT GOUDA Kamerleden alsmede de burgemeesters van de meeste Zuid Limburgsche gemeenten Prins Bernhard die kort te voren met zijn vliegtuig op het vliegveld Beek bij Maastricht was aangekomen arriveerde omstreeks 3 uur op het kerkhof waar hij door den Commissaris der Koningin en den Amerikaanschen ambassadeur ontvangen werd terwijl een militaire kapel het Wilhelmus speelde Hierna sprak de opperbevelhebber der Amerikaansche strijdkrachten in Duitschland een rede uit waarin hij wees op de beteekenis van Memorial Day Het is met de grootste dankbaarheid dat ik namens t Amerikaansche volk onze waardeering uitspreek voor U Nederlanders die een laatste rustplaats verzorgden voor hen die hun leven g ven Wij weten dat gij ervoor zult zorgen alsof het uw eigen landgenooten waren zoo sprak hij Min Meynen spreekt Nadat kapitein Loudon de Nïderlandsche vertaling van deze rede had voorgelezen voerde de minister van oorlog mr Meynen het woord Amerika en Nederland waren en zijn zoo zeide de minister nog bloedverwanten in den letterlijken zm van het woord want het is het bloed van deze mannen dat onze van ouds bestaande betrekkingen sterker dan ooit heeft gemaakt Wanneer zij die achterbleven deze plek in het heuvelland met het wijde panorama met rondom de groene boomen zouden kunflen zien zouden zij tot hun vreugde bemerken dat de mannen die hier begraven liggen hun werkelijke rustplaats gevonden hebben en ik ben er van overtuigd dat de wetenschap dat vriendenhanden de burgers van dit land op elk van deze graven bloemen leggen hen beter dan woorden dit vermogen troost zal verschaffen Na de beide redevoeringen had aan den voet van de vlaggemasten de officieele kranslegging plaats Behalve Prins Bernhard Mac Narney Stanley Hornbeck en Minister Meynen legden 114 Op datzelfde oogenblik maaktede gorilla heel deftig een rondrit doorde stad Daar hij nog al op z n gemakgesteld was was hij op een deï giraffen geklommen en hij had n gevoel of hij Napoleon zelf was De heelestad was als uitgestorven de dapperestedelingen zaten allemaal in hun huizen te beven als een rietje Maar eh de leeuwen Schip met nieiiwe auto s aattgekomefl Te Rotterdam is uit N w York aangekomen het stoomschip Kyska met een lading nieuwe auto s en stukgoed aan boord Dit nieuwe schip is het eerste van een kleine reeks schepen die een geregelden dienst van New York op Rotterdam gaan onderhouden Het heeft de reis in den tijd van 8 2 dag volbracht Dit schip heeft evenals de andere schepen uit deze reeks een aparte passagiersaccomodatie Radiorede Minister Lieftinck Minister Lieftinck zal hedenavond om 9 uur voor den Nederlandschen omroep een radiorede uitspreken in verband met de heropening der inschrijving op de 3 Grootboekschuld 1946 van 4 tot en met 14 Juni a s verschillende autoriteiten kransen en bloemen neder Mrs Jordans presidente van den Bond van Amerikaansche Oorlogsweduwen wier man eveneens op Margraten begraven ligt arriveerde te laat voor het bijwonen van de plechtigheid Doordat het vliegtuig uit New York te laat op Schiphol arriveerde kwam zij eerst om 18 15 te Beek aan waar zij door den burgemeester ontvangen wcFd Per auto begaf zij zich alsnog naar Margraten Debarkatie Boissevairf Leest Groot Goüda Gistermorgen om precies 12 uur is begonnen met het debarkeeren van de gerepatrieerden uit Indië die met de Boissevain in Amsterdam waren aangekomen Aan boord bevonden zich 1902 passagiers waaronder 90 zieken allen lichte gevallen en 46 oorlogspleegkinderen Het debarkeeren had een vlot verloop dank zij de vrijwillige hulp van marinepersoneel militairen en leden van het hulpcorps Amsterdam Ef fectenkoersen Benrs van Amstsrilain 29 5 137 149 143V 125 262 28 5 Scheepvaart Mij Hol Am L 133 § Kon Boot 151 $ Ned Scheepv Unie 145 Jap I4n 121 $ Suiker Oadcra H V A lavascheCult 135 N ln Suiker Unie 130 Tabaka Oadcra OeIiBat Mij 134 Deli Mij 148 Senembah 134 Obligaties Tape Fondsen 28 5 29 5 4 Ned 41 101 § 101 3V Ned 41102Vi § 102 3 Ned 37 100 i lOlVs 337 Ned 38 101 ViB 2 iSpcert lO0 § lOO Vi 3NedIn 37A 97 98 Bank en Crad Iaat Ned Handels Mi 120 b 124 28 5 29 5 Hypothcckbaakca 3 Fr Gr H b 1003 4 101 3V AIg H b 100 4 100i 3 Wl H B 100 $ IOOV4 Pctroicnai Oadcra 37 Bat Olie 101 101 Aandcelen Bank ea Crcdlct Iaat A Baak 128S 4 $ 129 130 131 137 133 R Baak 130 Oadcra 1403 4 115 $ 155 258 § 302 ladoa tr Aku van Berkel Calv Lever Bros Phil Gloeil Tw Bank 138 $ 140 4 II63 160 § 264 307 379 255 265 lOl i 101 V4 101 4 101 A dam 37 R dani 37 Pctrolcnm Oad Kon Petr 366 5 Indastr Ond van Gelder 115Vi l20 Ned Gist 335 $ 331 Ned Kabel 250 $ R dam Droogd 263 Wilton Feljen 165 $ Kon Zout 360 b bieden 1 = laten $ = gedaan en bieden = gedaan en laten Koersen medegedeeld door M J Ogier ö Co No 19 Feuilleton Het 9elieim van den ingesneeuwden slaapwagen Dit heb ik over het hoofd gezien zei hij k knoopte de jas los en gooide ze naar achteren Uit den borstzak haalde hij een gouden hoijoge De kast was ruw gedeukt en de wijzers stonden op kwart over een iZiet U riep dr Constantine geestdriftig Dit geeft ons het uur van de misdaad Het komt overeen wet mijn berekeningen Tusschen waalven en tweeën s nachts zei ik n waarschijnlijk zoowat één uur hoe4 el het moeilijk is nauwkeurig te zijn w zulke gevallen Eh bien hier is e bevestiging Kwart over een Dat as het uur van de misdaad Het is mogelijk ja Het is zeker ttogelijlc De dokter Iceelc hem nieuwsgierig aan Neemt u me niet kwalijk monsieur Poirot maar ik begrijp u niet geheel Ik begrijp het zelf ook niet zei Poirot Ik begrijp er niets van en zooals u bemerkt hindert me dat Hij zuchtte en boog zich over het tafeltje het verkoold stukje papier onderzoekend Hij morapelde in zichzelf Wat ik op het oogenblik noodig heb is n ouderwetsche dames hoededoos Dr Constantine wist niet wèt van deze eigenaardige opmerking te maken In ieder geval liet Poirot hem geen tijd voor vragen De deur naar de gang openend riep hij om den conducteur De man kwam aanhollen Hoeveel dames zijn er in dezen wagen De conducteur telde op zijn vmgers Een twee drie zes monsieur De oude Amerikaansche dame een Zweedsche dame de jonge Engelsche dame gravin Andrenyi en madame la princesse Dragiloff en haar kamenier V vrtaHp Sg Poirot dacht na lVi i ir rA 7 T Hebben ze allemaal hoededoozen ja Ja monsieur Breng me dan laat eens kijken ja die van de Zweedsche dame en van de kamenier Die twee zijn mijn laatste hoop Zeg hun dat het een douane bepaling is of wat dan ook wat maar in je opkomt Ht komt in orde monsieur Geen van de dames is in haar coupé op het oogenblik Gauw dan De conducteur vertrok Hij kwam terug met de twee hoededoozen Poirot opende die van de kamenier en gooide ze opzij Toen opende hij die van de Zweedsche dame en uitte een kreet van voldoening Zorgvuldig de hoeden er uit nemend ontblootte hij ronde bodempjes van gevlochten ijzerdraad Ah hier is wat we noodig hebben Vijftien jaar geleden werden de hoededoozen zoo gemaakt Je stak den hoed met een hoedespeld op dat ijzerdraad vast Terwijl hij sprak verwijderde hij handig twee van de bodempjes Toen pakte hij de hoededoos weer in en ver zocht den conducteur ze beide weer terug te brengen Toen de deur weer dicht was keerde hij zich tot zijn gezel Ziet u beste dokter ik vertrouw niét op de expert procedure Ik zoek de psychologie niet den vingerafdruk of de sigaretten asch Maar in dit geval zou eenige wetenschappelijke hulp me welkom zijn Deze coupé is vol aanwijzingen maar kan ik zeker zijn dat die zijn wat ze lijken Ik begrijp u niet geheel monsieur Poirot Wel om u een voorbeeld te geven we vinden een dameszakdoek Heeft een vrouw hem laten vallen Of dacht een man die de misdaad beging Ik zal het er doen uitzien als een vrouwenmisdaad Ik zal mijn vijand een onnoodig aantal keeren steken enkele malen zwak en zonder effect en ik zal dien zakdoek laten vallen waar hij niemand kan ontgaan Dat is één mogelijkheid Dan is er een andere Heeft een vrouw hem gedood en liet ze opzettelijk een pijpschoonmaker vallen om t mannenwerk te laten lijken Of moeten we ernstig onderstellen dat twee menschen een man en een vrouw er afzonderlijk bij betrokken waren eti dat ze beiden zoo nonchalant waren een aanwijzing van hun identiteit ach zakdoek de pijpschoonmaker ze kunnen echt aijn of nagemaakt Wat dat aangaat dat weet ik nog niet Maar er is één aanwijzing hier waar ik van geloof hoewel ik het ook mis kan hebben dat ze niet gefingeerd is Ik bedoel die platte lucifer Monsieur Ie dopteur ik geloof dat die lucifer gebruikt werd door den moordenaar niet door Ratchett Hij werd gebruikt om een compromittee rend papier te verbranden Misschien een briefje Zoo ja dan stond er iets in dat briefje een vergissing een dwaling die een mogelijke aanwijzing van den aanvaller beteekende Ik zal trachten die te doen herrijzen Wordt vervolgd ter te l ten Dat is een beetje al te toevallig Maar wat heeft de hoedendoos er mee te maken vroeg de doker nog geïntrigeerd Ah Daar kom ik juist aan Zooals ik zeg die aanwijzingen het horloge stilstaand op kwart voor een de Wordt vervolgd