Groot Gouda, maandag 3 juni 1946

P GROOT GOUDA Ü ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Aan Hopman van Velzen die vanaf de eerste dag aan de groep verbonden is geweest werd tenslotte de tlenjaar ster en een aardige herinnering uitgereikt Hopman van Velzen die zich vervolgens speciaal tot de verkenners richtte hoopte dat de goede en gezellige geest die op het ogenblik in de troepen heerst gehandhaafd zal mogen blijven Hierna werd een vfalijk programma afgewerkt met goochelen sneitekenen enz wat bij jong en oud zeer in de smaa i viel Aan de viering van het tienjarig bestaan zullen voor alle leden van de groep nog Jarenlang de mooiste herinneringen verbonden zQn Het was een nieuw hoogtepunt in de aan hoogtepunten zo rijke geschiedenis van de St Franciseus Ter gelegenheid van het 700 8rig btKiBi van dt stad Oelft werden deze lek enkele opvoeringen gegeven van ten openlachtipel dat speciaal voor deze birdcakiag geschreven ii door Edoard VtterfflBD Het grote ruime marktplein waar het el opgevoerd wordt leent zich bijzond hiertoe Aan de Oostkant bevindt jieh de Nieuwe Kerk de laatste rnstnlsBU van talrijke leden van het HoU w Oranje en zinnebeeld van geestelijke macht terwijl aan de Westkant het itsdlwU de wereldlijke macht symbollMcrt In het midden van het marktplein itast het standbeeld van Hogo de Groot de grote vriend van Goud die in Delft geboren is en er lange tijd geleefd teeft Voor Gonwenaars is het nog ardlg te weten dat de burgemeester van Gottda zitting heeft in het Ere comitee evenals de burgemeesters van de vijf overige grote zustersteden van het vroegere Gewest Holland n l Dordrecht Haarlem Leiden Amsterdam en Rotterdam Het spel heeft tot doel enkele flUsea alt te beelden uit de strijd om de geestelijke en lichamelijke vrijheid der burgerij van een Hollandse stad tegen de dwang of die nu komt van de kant van eigenof vreenmde heersers De laatste strijd ligt nog vers in ons geheugen Op de plaats waar vroeger graven en poorters ilch bewogen herleven deze nu weer in de figuren van het spel Van de trappen van het podium met decors waarvan er een voor het stadhais en eea voor de kerk is opgesteld dalen de spelers in boatgtkkwde kledij naar het marktplein af terw lA tekst gesproken wordt door allegorische figuren op de keric en het itadfauis ea door luidsprekers duidelijk verstaanbaar gemaakt wordt Door het gelui vam alle kerkklokken en vooral van de bourdon de zware klqk uit de Ouwe jan verkrijgt men een plechtig geheel gasflamboowen zorgen voor een grillige en fantastische verlichting Nadat hit spel geopend is door het blazen vah een heraut vanaf het balkon van het Raadhuis Iaat een stem de volgende voor alle tijden geldende dichtregelen horen De Vrijheid U een recht en geen genade Op Vrijheids grond Is Liefdes huls gesticht Wie Vrijheid bant zal zich met schuld beladen Want Vrijheid is de poort naar t eeuwig licht Mat II r In Gouda te doanf Reunie Vrijdag t m Woensdag StaUa grad Toegang boven 14 Jaar Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Woent dag Saha s Leugtn Toegang bovca 18 Jaar j ThaUa Theater Vrijdag t m Woensdafl I De groote Wherry Race Toegang voor lederen leeftijd Sociaal Adviesbureau NVH Maandag t m Vrijdag zitting van 2 4 uur en tevena Woensdagavond van 7 9 uur Dinsdag 4 Juni Leger des Hells 2 15 uur Gezlntbondsamenkomst 7 30 nor Ledenvergadering Woensdag 5 Juni 3 uur Vrije Evang Gemeente Gebedsuur Idem 7 30 uur Ned Herv cr Calv n Ds J van Dijk van Monster Idem St Janskerk Orgelbespellng mej Blom m a tn Idem Bureau G oot Gouda 7 8 30 spreekuur voor gerepatrleerden Donderdag 6 Juni 2 uur Excnrtte van Vrouwengroep P v d A naar De Producent Vertrek Roode Brug Idem Leger des Hells 7 30unr Op ibare Samenkomst Leiders adjudant a mevr J Drentje Idem Niejiwen Schouwburg 7 uur Eerste van de 4 concerun in de Beethovencydnt Orkest R Ph O o l v Gyol Baado Nienuw spelling Nienwe adTieacomoiiuie De Gondsche Bond van Dllettantenvereenlglngen heeft een adviescommissie In leven geroepen die voorlichting zal geven op tooneel en revuegebied om op deze wlJie het cultureele leven hier ter stede op een hooger peil te brengen De commissie bestaat uit de heeren C W Hagedom van Straten A Vermaat C P Th van Eek en Jacobs Met het secretariaat der commissie is belast de heer P Jacobs Mr D J van Heusdenstraat 23 Vttl ontvangitbewqzcn Jnistia Het Centraal Distributiekantoor maakt de cietallllsten er opmerkzaam op dat zij de ontvangstbewijzen waarmede zQ opplakvellen met consumentenbonnen ialeveren op Juiste wijze moeten invnlleo Zeer dikwijls komt het voor dat lontvangstbewijzen worden aangeboden waarvan de gegevens niet In overeenstemming zijn met de soort en de hoeveelheid ingeleverde bonnen Het onjuist invullen ontvangstbewijzen kan tot gevolg hebben dat de voorraad welke de detaillist volgens de administratie van den distributiedienst moet bezitten niet overeenkomt met zijn werkelljken voorraad De hieruit voortvloeiende moeilijkheden hebben dctallliaten In dit geval geheel aan zich zelf te wijten Ook komt het voor dat gemengde bedreven welke ook tabak verkoopen de tabaksbonnen inleveren onder hun codenummer als detaillist In voedingsmiddelen Deze bedrijven moeten tabaksbonnati inleveren onder hun codenummer als detaillist in tabak Geldigvcrklaring knnstniestbonnen Met Ingang van 1 Juni a t worden geldig verklaard Fosforiuurbonnen van het achtte heme stlngsjaar 1946 47 voorzien van opdruk 1 en 2 Deze bonnen behouden hun geldigheid tot 1 Augustus 1946 Fosforzuurbonnen van het nieuwe teizoen 1946 47 met opdruk 1 ea 2 welk na den vervaldatum n l 1 AngnstiM 1946 binnenkomen kunnen onder geea voorwaarde meer worden geaccepteerd S ASTPA NUMMER 243 todactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Ortkker Drukkerij Verzijl Qouda Hel 700 jari9 bestaan wan da stad P lfft Het openluchtspel Hoewel er nog veel over dit spel gezegd kan worden wil ik hetsamenvatten in deze enkele tekstregel i De kroniek van de mensheid is eeastrijden om Vr heid Nieuwe spelling v D STADSNIEUWS Tien jaar Kstholick Verkennen in Gottda De St Franclagrocp viert x n 10 jarig beataaa In het voorjaar van 1936 werden op zeer bescheiden schaal de eerste grondslagen gelegd van de oudste Katholieke Verkennersgroep van Gouda de thans jubilerende St Franclsf roep Was het begin bescheiden Er werd begonnen met twee leiders en ongeveer twaalf aspirant verkenners nu na tien veelbewogen Jaren Is de groep uitgegroeid tot een krachtige jeugdorganlsatle die met leiders leidsters verkenners en welpen bijna tweehonderd leden omvat Dat de groep ondanks de gedwongen stilstand gedurende de bezettingsjaren tot uitstekende prestaties in staat la bleek Zaterdagmiddag op de Markt toen de verkenners en welpen ten aanschouwe van talrijke het slechte weer trotserende belangstellenden enige van hun activiteiten demonstreerden Het programma werd om half drie op de tradmonceleVeskcnBcrsBiaalarfieopcBd In het bijzonder het hijsen van de vlag aan de hoge vlaggemast een prachtig stukje maakte grote indruk Na de opening werden door een twintigtal verkenners ea welpen enige onderdelen van hun veelzijdige training vertoond Vooral de welpen hadden met hun stereisen en hun aardige spelen veel succes De andere Jongens konden lnmlddels hun speuriin botvieren de delen van het Gondsche wapen van het Verkennersembleem en twaalf vlaggen moesten worden opgespoord Hoewel dit wel eens moeilijkheden opleverde slaagden allen er toah tn hun opdrachten uit te voeren j Dan komen de spelers op voor de eerste Kènei Het verlenen van het stadsrecht door Roomskoning Willem II aan de poorters van de stad De ft in 1246 Daarna volgen nog zeven andere taferelen die achtereenvolgens uitbeelden i De verzoening van Jacoba van Beieren met Philips van Bourgondlë het zgn zoen van Delft De opkomst van het Humalüsme Erasmus verschijnt als verpersoonlijking hiervan temidden van een aantal narren te voet en te ezel die het verzet van de vastgeroeste oude geest tegen de nieuwe uitbeelden De strijd tegen de Spaanse onderdrukking waarin Alva en Prins Willem I ten tonele verichljnen de moord op en de begrafenis van den Groten Zwijger Het voorstellen door den genlus van de geschiedenis van Delfts grote zonen uit de tijd daarna xoals Hugo de Groot Vermeer Plet Hein Tromp van Leeuwenhoek en de Gencstet De Franse overheersing die op zo vele jmaten overeenstemming biedt met de afgelopen jaren De stichting van de Technische Hogeschool die voor Delft en ons hele land van zo grote betekenis U geworden En tenslotte dulden kanongebulder oprukkende tanks en alarmkl Aken het begin aan def Duitst overvah op ons land waarna men al het gebeuren van de laatste Jaren nog eens beleeft f o ok de bevrijding Een van de hoogste punten van dit penlnthtspel dat ondanks de korte voorhereldingatijd en het feit dat het door voor het grootste deel in het toneelspel Onervaren Delftse burgers gespeeld wOrdt 8oed uitgevoerd genoemd kan worden wel de plechtige begrafenisstoet van Prtns Willem L Een goed bewijs van de uitstekende geest die er in de groep heerst werd wel geleverd door het feit dat ondanks de steeds slechter wordende weersomstandigheden de Juiste stemming erin bleef terwijl de jregen naar beneden stroomde werd er oorrect gesloten met het strijken van de vlag en het Wilhelmus De feestelijke optocht door de stad kon echter jammer genoeg geen doorgang vinden De Zondagmorgen was gewijd aan de kerkelijke viering van het Jubileum bovendien was er voor allen een feestelijk gemeenschappelijk ontbijt s Avonds was er een gezellig bijeenkomst in Concordia met een speciaal programma voor de Jeugd Talrijke ouders het groepscomlté en vele genodigden waren mede aanwezig De eerste spreker die na de schitterende opening het woord voerde was de Groepsleider Hopman Th Arts die na de aanwezigen verwelkomt te hebben er zijn spijt over uitsprak dat de verkenners en welpen zelf nog geen avond konden verzorgen In verband met de korte tijd sedert de heroprichting wai dit nog niet mogelijk Hopman Arts dankte allen die dit feest mogelijk hebben gemaakt en bracht in het bijzonder hulde aan oudvaandrig thans DUtrictcommissaris B Bakker en aan zfln zuster oud Akela Arts die zoveel werk voor de groep verzet hebben Na de groepsleider spraken commit sarla Bakker dexe herinnerde aan de hoogtepunten in de rijke geschiedenis van de groep en prees in het bijzonder het werk van den Hopman Arts vervolgens Hopman Jaspers van de Drieko ningengroep die hoopte dat ook In de toekomst de prettige samenwerking tussen de belde groepen gehandhaafd zal mogen D r Henk Tammer de oudste oudverkenner van de roep werd tenslotu een marstrommel aangeboden die wel zeer welkom was aangezien de Duitsers Indertijd alle muziekinstrumenten van de groep gestolen hebben Redactie en admlBlsUatle MAANDAG 3 JUNI 1946 Bur Markt 67 Gouda Telefooo JOW mAAl UJWJ o jyjL M i 7 fyM Abonn p w 27 c Losse numin 10 Vergunningen Klt€tU€UU Wccrtverwachting mcdegadari doOT bet K N M I totaBwgtMVMitf Wordt verwacht Zwaar bewolkt met tijdelijk regen Krachtige wind tusschen Z en Z W Weinig verandering in tempcratuni Burgemeester en Wethouders hebben vergunning verleend aan P J Bezem tot het uitbreiden der glasslijperij en het hebben daarin van 10 electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 15 P K voor het drijven van 10 tlljptocstellea ia per ceel Westerkade no 1 Geweigerd li aan S Boegheim de vergunning tot het verbouwen der pcrceelen Wachtelstraat no 20 en no 21 Aan de N V Steenland s Brood en Banketfabrtek en hare rechtverkrijgenden is vergunning verleend tot het verbouwen van het woonhnls Kleiweg no 81 Verlof B voor den verkoop uitsluitend van alcoholvrije drank In het klein Is verleend aan J H Kempkes Onder de i Boompjes 49 voor de benedenvoorlocaüteit van dat perceel Aan P Bonter Dubbelebuurt 10 is geweigerd vergunning te verleenen tot het verbouwen van de winkelpui van dat perceel G van Wingerden Bleekcrtiingel 13 it vergunning verleend tot het inwendig verbouwen van perceel Bleekersslngel 13 Vergunning is verleend aan A lCathe Ketelstraat 37 tot het bouwen van een ovengebouw achter perc Kattensingel 15 volgens overgelegde teekening Aan de Vereen Drukkerijen Doeland en Co is vergunning verleend tot het I overkappen van een binnenplaats achter perceel Gouwe 197 JleUindcukkcH uil t¥ qda¥d De directrice van de Leeszaal dieterng is vaneen reis naar Engeland van enkele weken vertelt hiervan 1 Reisplannen maken is alt d plezierig maar om voor het eerst na bijna 6 Jaar weer een plan voor een buitenlandsehe reis te maken U werkelijk opwindend Maar plannen maken en plannen yoeren is tegenwoordig nog niet hetzelfde Zoo waren er weieenige voorbereidingen noodig om een reis naar Engeland te kunnen maken n ultnoodlglng van de Openbare Leeszaal te Croydon waar ik vroeger werkte maakte het mogelijk om een visum te krflgen En ook de afdeeling V ormlng B niten S choolverband van het Dep van Onderwijs werkte mee om de reis mogelijk te maken Het was grappig om de van te voren Dat tabak sljaren en sigaretten vrij zijn Is duidelijk merkbaar want Iedereen oud of jong man of vrouw rookt overal en op leder uur b aa ononderbroken Ook dat Is duur net was grappiB uui u jj tXrnX kan men een paar mensenen gekregen meestalsombere raadgevingen j 3 p ook van kennissen uit Engeland aan de P aan wachten Hetzelfde geduld werkelijkheid te kunnen Uls men soms in een restaurant ongevee zeit Je krijgt geen onderdak of denk Het al of niet rantsoeneeren van brood Is het onderwerp van den dag Voorloopig hoopt men door demonstraties aanplakbiljetten enz de verspilling van brood tegen te gaan Stellig zal deze aanmoediging helpen want als iets In Engeland opvallend U dan U het wei het gemeensschapegevoei Dat merk Je overal Inde rij staan doet men heel wat beter dan wlJ Men dringt nooit Het it nooit een kluwen van menschen maar alt d een keurig rijtje of lange rij Zelfs In een stille straat kan men een paar menschen er aan om lakens ea handdoeken mee te nemen een ander zeii het eten is onvoldoende iedereen xei het is er zoo duur Gelukkig Is het grootendeels nog al meegevallen Dat alles erg duur is kan Ik volmondig toegeven Onderdak Is inderdaad moeilijk te krijgen en men moet er zeker van te voren een kamer gereserveerd hebben al Is het maar voor de eerste dagen In Engelsche oogen bestaat er een ernstig voedselprobleem Voor ons Hollanders Is het niet zoo slecht na alles wat we gewend zijn Maar het is wel te begrijpen dat men zich in Engeland teleurgesteld voelt dat iviit na na den oorlog alles zoo achteruit gaat Evenals hier zou Je ook In Engeland niet graag ergens logeeren zonder bonnen De gastvrouw zou je stellig al zou ze het misschien niet toonen een onwelkome gast vinden Maar dat hoeft ook niet want men krijgt voor tijdelijk verblijf bonnen Men ert goed en nogal eenvoudig In de restaurants daar geen maaltijd duurder mag zijn dan ongeveer f 2 50 Dit Is regeerlngsvoorschrlft en naar men zegt wordt dit voorschrift gehandhaafd Natuurlek slaagt de eene eetgelegenheid er beter In voor dit bedrag of minder den gasten een hehoorÜjker maaltijd te geven dan de andere Ja in het algemeen Is alle duur En Je geeft veel meer uit dan Je van plan bent Niet dat r jteo veel te koop Is Integendeel Alle kleeren obk handschoenen en Khoenen zijn op dei bon evenals de meeste levenimldtklen uitgezonderd cacao en koffie als men soms in een restaurant ongeveer een half uur in de rij moet staan om binnengelaten te worden Daardoor nooit gedrang in lestauraats of bussen Staande passagiers worden in de bussen niet toegelaten En als je soms ongemerkt op een volle bus stapt dan zet de conducteur Je zeker heel beleefd bij de volgende halte er af En niemand maakt tegenwerpingen Het Is vanzelfsprekend Wij Hollanders staan hier wel eens verbaasd naar te kijken Natuurlijk is het verkeer In Londen niet te vergelijken met het onze en zeker niet met ons gebrekkige verkeer na den oorlog 1 Mal 30 Aufluitus Ten bate van oorlogsslachtoffers en ter voorziening in oorlogsnooden EEN DAAD hohkeu oU u In de kranten leest men herhaaldelijk over het gebrek aan verkeersmiddelen in Londen Het kan zijn dat het nog niet ia zooals men dat In vredestijd zonwenschen maar In onze oogen is het bovMenondergrondscheverkeer zeer voldoende Daar het hoofdmotief van mijn reis was bestudeering van het leeszaal en bibliotheekwezen gedurende ei na den oorlog en vooral de plattelandslectuurvoorzie nlng had ik gelegenheid om alle verkeersmiddelen te gdïmlken Om II een idee te geven van het prachtige tpoormateriaal op de groote electrische Iflnen van Londen naar het znlden kan Ik U zeggen dat ik een keer uitgestapt ben om te kijken of Ik werkelijk In een 3e klat coupé zat Over de plattelands lectuurvoorzlening hoop ik in een volgend stukje iets meer mee te deelen Hoewel ons heele Leeszaalwezen vergeleken bq Engeland nog In de kinderschoenen staat is onxe platte landslectuurvoorzlening nog ta byschoentjes A J V Wordt vervolgd