Groot Gouda, woensdag 5 juni 1946

GROOT GOUDA fiS ASTTBA f ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SIS Bdictie L 1 A ▼ d Steenhoven Mr A A J Rijksen Onkker Drukkerij Verzijl Gouda Redactie en administratie WOENSDAG 5 JUNI 1946 NUMMER 245 Bur Markt 67 Gouda Telefoon 30M Abonn p w 27 c Losse numm 10 t k uéeeUU Maandag publiceerden wt een en tt l r over de feeitelijkheden in Delh W4 willen hlerbl nog vermeiden dat it DttZtkale leiding bij het openluchtspel itoad onder leiding van Nico Verhoeff yoor dit ipel eenige compositiei op ttktt van Ed Veterman maakte Twee jonge Gouwendars met artistieke adglagen bezochten ook de feestvierende ad Zil belagen het Jubileerende Delft echttr met andere oogen dan onze vér ttsagever i Zie hier wat een van hen schrijft Weersverwachting acdcgcdMlfl door het K N M l tot m rgcnBV0 4 Enkele buien aanvank kraccht tijdstormacht later langzaam a i wind tnss Z W en W zw bewolkt mtijd opkl enk regenbuii iets kouder 6 Juni Zon op 4 23 onder 20 54 Maan op 11 47 onder 1 40 Wat Is r In Gouda t doanf Reunie Vrijdag t m Woensdag Stalingrad Toegang boven 14 mt SchouwburgBioscoop Vrijdag t m Woensdag Safla s Lcugrn Toegang boven 18 jaar Thalla Theater Vrijdag t m Woensda r De groote Wherry Race Toegang voor lederen leeftijd Sociaal Adviesbureau NVH Maandag t m Vrijdag zitting van 2 4 uur en tevena Woensdagavond van 7 9 uur Idem 7 30 uur Ned Herv er Calvija Ds J van Dijk van Monster Idem St janikerk Orgelbespeling mej Blom Idem Bureau Groot Gouda 7 8 30 spreekuur voor gerepafrieerden Idem bovenzaal Reunie 7 uur Dt mensch van morgen Donderdag 6 Juni 2 uur Excursie van Vrouwengroep P v d A naar De Producent Vertrek Roode Brug Idem Leger des Heils 7 30uur Openbare Samenkomst Leiders adjudant co mevr J Drentje Idem Nieuwen Schouwburg 7 uur Eerste van de 4 concerten In de Beethovencyclus Orkest R Pb O ol v Gyula Bando Delft bestaat re venhonderd jaar Wi suKB nog geen vijftig Maar omdat we oDi bestaan zoo mogelijk nog even willen rekken en je daarvoor tegenwoordig weer in de eerste plaats geld noodig kebt leenen we bij een kennis een niet 1 te intieme kennis die mocht eens geen crcdiet meer willen geven een handje Tol slijkder aarde om een retour Delft te kunnen nemen Als we in de feestvierende stad aankomen vinden we daar een niet bijster entbomiaste menigte die met groote 6 iatenht id door de straien drentelt en met eindeloos geduld en toewijding z n best doet zich it amuseeren Ergens op een grachtje buiten het ergste gewoel gaan we in stelling brutaalweg pal onder de oogen van een agent die overigens de kiesheid heeft door te ioopen jammer genoeg schijnt zijn voorbeeld aanstekelijk te werken want als we na drie nummers en het op dreefkomen is steeds weer opnieuw een krachttoer met den hoed rond zullen gaan ontdekt ons geacht publiek plotseling allerlei andere igteressaote dinges De oogjt is matig We bijten door Twee drie voorstellingen hebhetj vrijwel hetzelfde verloop Een confrafer met orgel klaagt ook al Wc verstaan hem niet goed want er ts itts niet in orde met zijn gebit Maar het komt hierop neer dat er weinig mazzel is en dat de Delftenaren dooie dienders zijn Het ziet er inderdaad niet erg hoopvol uit We slenteren verder We komen bij de tramhalte We ruiken emplooi En zoowaar een sieeds wassende rij wachtenden We st ken dadelijk van wal naast het touw dat de menigte in verveeld wachten gehangen hoadt Mijn collega hanteert de guttaar ik heb me met den hoed gewapend Chevalier de la table ronde We zingen vanavond uitsluitend Pransch Het slaat In we voelen contact vasthouden nu volgend nummer We komen lugiaaraaan op toeren II etait un petit navlre de aandacht aroeit Wt zingen of ons leven er van fliangt En opeens is daar die tinteling die door Jt heentrekt Je straatzangerskart doorgloett waardoor je je tot alles in staat voelt en diep es intens weet dat je leeft Drie vier liedjes rr achter aan dan weer opnieuw het publiek wlssalt toch steeds als er een tram weg gaat Zonder ophouden zingen en spelen wij Ik werk met den hoed al een volleerff mansemaker Het ioópt goed Steeds beter brengen we ons repertolr steeds anders directer gelanceerd het leeft nu Als in een overwinningsroes die alles in een onwerkelijke nevel zet zwegen we door Het is stil geworden in het publiek We hebben ze Geboeid en geïnteresseerd hoort men toe Het benne Fransche Weet een Juffrouw Wel nee mensch ze benne net zoo Hollandsch als Jij en ik repliceert haar buurman Een dubbeltje voor een Hollandsch liedje elscht een andere dame Maar we zijn er te plaatsen biedt De eerste film zal in Juli worden gedraaid daar vóó lien tijd de Donderdagavonden bez zijri met de Beethovencyclus en een groot deel van onze leden deze concerten wil bezoeken Naast het winterwerk dat in voorbereiding is belegt het Hum Verb op 13 en 14 Juli een week end in Gouda waar men ook een flink aantal menschen van buiten de stad verwacht Na deze mededeeling sloot de voorzitter deze voor de jonge maar groeiende afdeeling geslaagde bijenkomst Het jabileom van DE JODAN BOYS Als inleiding op hun 12 jarlg jubileum dat 1 November a s gevierd zal worden organiseert de voetbalclub De Jodan Boys op tweeden Pinksterdag eea groot tournooi In totaal nemen 20 elftallen aan dit sportfeest deel De wedstryden worden gespeeld op de terreinen van de oudste Goudsche voetbalclub Olympia Deelnemende vrreenigingen zijni TOG R dam Vitesse Delft HBS Schiedam Groen Wit R dam Zwaluwen R dam en natuurlijk de Jubllaresse die zelfs met 5 elftallen deelneemt Er moeten 22 wedstrijden gespeeld worden die 40 minuten duren Het voUedlq programma luidt i Klasse I senioren 1 9 30 u TOG Zwaluwen terrein A 10 12 u Vitesse Groen Wit terrein B 10 54 u HBS Jodan Boys terrein A 12 40 u Verl 1 Verl 2 terrein B 5i 13 22 n Winnaar 1 Winnaar 2 terrein A § 14 36 u Winnaar 4 Verl 3 terrein B 7 16 32 u Winnaar 5 Winnaar 3 terrein A Klasse II senioren 8 9 30 u Groen Wlt Jodan Boys 2 terrein B 9 10 12 u HBS Jodan Boys 3 terrein A 10 10 54 u TOG Vitesse terrein B 11 12 40 u Verl 10Verl 8 terrein A 12 13 22u Winnaar 1 O Winnaar 8 terrein B 13 14 36u Winnaar 11 Verl 9 terrein A 15 50 n Winnaar 12 Winnaar 9 terrein A Klasse III junioroB 16 t m 18 Jaar 11 36 u TOG Jodan Boys terrein A 12 08 u Vltesse Groen Wit terrein B lf 14 04u Verl 15Verl 16 terrein A 18 15 18 u Winnaar 15 Wlnnaar 16 Klasse IV Qunloren 12 t m 15 Jaar 19 11 36 u Vitesse TOG terrein B 13 08 u HBS Jodan Boys terrein Ai 14 04 u Verl 19 Verl 20 terrein B 15 18 u Winnaar 19 Wlnnaar 20 tenelo B BURGERLIJKE STAND Geboren 29 Mei Willem zv AKortJeven en H Versluis Vrouwensteeg 13 31 Meiï Louise dy A de Jong en P Koster Karnemelksloot 64 1 Juni Arie ïv A Terlouw en J C A Lakerveld Hecrenstraat 24 Cornelia R M dv L Straver eh A v Os Raam 149 2 Juni Neeltje C A dv G Leeflang en G J C e Mol Relgeatraat 17 Getrouwd 4 Juni J Hoogendijk enM E Naves Overleden 29 Mei Simon Gerardus KWllger 75 J 30 Mei LeemdertChrlste Je Hertog 2 m Alida Eliza vLeeuwen h met I den Os 69 J 31 Mei Pleter Karel van Maaren 15 j IS HET OUDE DELFT veel In Ik kijk haar niet begrijpend verlegen iachend aan Er gaat een sympathiek gelach op Zie Je wel zegeviert de eerste juffrouw Och vindt een hoofdschuddende huismoeder meewarig De mensch moeten zich toch maar wete te redden hë Continuez noodigt een vriendelijke oude heer onsuit Met een dankbare blik op dezen broeder in den nood die het eerste verstaanbare woord spreekt na al dit koeterwaals zetten we opnieuw in AQ clalr de la lune We krijgen er haast wat van Als maar dezelfde nummers We zitten nu aan ons Pransch repertoire vast 0m elf uur sa twee uur zwaar werk nokken we af Haastig dringen we ons door de menigte De laatste trein brengt ons twee vermoeide maar voldane menschen naar huis terug Binnenkort zullen deze twee jeugdige stadgenooten waarvan er een op de tooneelschool studeert een strkatzan gei s tournee door Frankrijk maken en U van een en ander op de hoogte houden STADSNIEUWS tandidaatstelling voor den Gemeenteraad Burgemeester van Gouda maakt beke dat op Dinsdag 11 Juni a s de candiotMitstelling voor den Gemeenteraad zal plaatï hebben Op dien dag kunnen van 9 tot 4 uur bij den burgemeester de lijsten van de candidaten worden ingeleverd Op dsselfëe lijst mogen ten hooqst 30 candidaten worden geplaatst ledere lijst moet worden onderteekend door tenminste 25 personen die kiezers zijn voor den gemeenteraad De candidaten moeten met vermelding van hun voorletters en woonplaats op de lijsten worden geplaatst In de volgorde waarin door de onderteekenaars aan hen de voorkeur wordt gegeven De inlevering der lijst moet geschieden persoonlijk door één der onderteekenaars Overtreding van bedoelde in artikel 35 wordt met een gpldboete of met gevangenisstraf gestraft Vborkenrsnnnnner Gemeenteraad cden In artikel 50 der kieswet is opgenomen de bepaling dat de zitting hebbende leden van den gemeenteraad een verklaring kunnen inleveren van aanbeveling voor een voorkeursnummer De vraag rijst nu of dit ook moet gelden voor de leden van den tijdelijken gemeenteraad waarbij de moeilijkheid is dat in enkele gemeenten geen tijdelijke raad is ingesteld na de bevrijd ng Voor deze laatste categorie gemeenten zou dan overlijden vertrek o l d de voorkeurnummering ongunstig beïnvloed wprden Op grond biervan Wordt de voorkeur gegeven aan de nummering van de lijsten op de wijze als aangegeven in art 50 van de kieswet d w z door loting Nol veroordeeld Het bijzonder gerechtshof te sGravenhage deed gisteren uitspraak in de zaak tegen P J Noll Incasseerder te Rotterdam tegen wlen als verrader van illegale werkers de doodstraf geëlscht was Zooals bekend heeft Noll o m onze stadgenoot A de Korte verraden Hij werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf en ontzetting uit belde kiesrechten voor het leven met het recht in cassatie te gaan Pseodo controlenr op pad Bij de fa J aan de St Anthoniestraat vervoegde zich hedenmorgen een persoon die voorgaf van het Centraal Distributiekantoor controle te komen houden van de tabaksbonnen Terwijl hij In een kantoortje achter den wlnkel de distributiebescheiden doorzag en f den winkel een klant hielp heeft de pseudocontroleur kans gezien een opplakvel met 100 bonnen T 30 in den zak te steken Na de mededeeling gedaan te hebben dat alles In orde was verdween het heerschap en aanstonds maar te laat werd de vermissing bemerkt Het signalement van den dader Is bekend Willy Röper gearresteerd Na vele onderzoekingen Is het de PRA te Gouda gelukt voldornde gegevens omtrent WlUy Röper te verkrijgen De militairen belast met de arrestatie van oorfogsmisdadlgers in Duitschland aan wi de gegevens verstrekt zijn zijn daarop JU 10 Mei tot de arrestatie overgegaan Röper die in Gouda tijdens den bezettingstijd berucht Is geworden o a door zijn SD werk is gearresteerd in Wedel een plaats in de provincie Holsteln ten Noorden van Hamburg Er zullen nog verscheidene rekeningen met hem moeten vereffend worden Vacantiebons Bouwvakarbeiders Donderdagavond 6 juni kunnen de bouwvakarbeiders in Óns Huis Turfmarkt 59 è vacantiebonnen inleveren Voor georganiseerden bestaat deze gelegenheid van 7 8 30 uur voor niet georganiseerden van 8 30 10 uur Vrouwengr Partij v d Arbeid Donderdag 6 Juni a s zal deze groep een excursie maken naar de melkfabriek De Producent Partijgenooten d t wenschen mede te gaan worden verzocht even voor 2 uur bij de Roode Brug aanwezig te zijn Komt vooral op tijd want men ver wacht ons om 2 uur Leger des Heila Men deelt ons van wege het l qti des Heils mede dat Adjudant en Mevr 1 Drent je van West Ipdië Donderdagavond om half acht een Openbare Samenkomst zullen leiden De Adjudant Is een oud bcvelvoere d officier van de afd Gouda 40 Jarlg jubileum bij de G M I Op Zondag 26 Mei 1 1 herdacht de heer A Plomp dat hij voor 40 jaar als melkbezorger in dienst trad blJ de Goudsche Melklnrlchtlng Dit feit werd op Dinsdag 4 luni In een bijeenkomst van Directie en Personeel feestelijk herdacht In de zaal van café de Beursklok aan de Markt De voorxitter der feestcommissie dlir A de Joode opende den feestavond met een kort openingswoord waarin hij alle aanwezigen hartelijk welkom heette en waarin hij opmerkte dat 40 jaar In één ijedrijf werken een prestatie Is die nog niet zoo eiken dag voorkomt Er schijnt in ons bedrijf aldus spr een zekere band te bestaan tusschen werkgever en werknemer een verhouding die heel goed te noemen is geilen het feit dat verschillende leden van het personeel een staat van dienst van vele Jaren achter zich hebben liggen De Directeur der inrichting alir lr M van Heyningen Nannlnga huldigde hierna den jubilaris en karakteriseerde dezen als een vertegenwoordiger van het type de degelijke Nederlander die eenvoudig en kalm zijn weg gaat en in het werk van eiken dag de bouwer is van gezin maatschappij en bedrijf waarin hij zijn levenstaak heeft gevonden Spr deed zijn gelukwenschen vergezeld gaan door de aanbieding van een keurig vloerkleed De heer A H Visser bedrijfsleider meende èn jubilaris èn directie te moeten gelukwenschen daar dit Jubileum tezamen met de andere langdurige dienstverbanden een bewijs is van de goede verstandhouding tusschen werkgever en werknemer De heer M Hornis bood In een geestige toespraak een lamp aan namena het personeel Namens de Nederl Mij voor Handel en Nijverheid waren vertegenwoordigd de heeren D Goedewaagen en Chr Hupkes Eerstgenoemde bood den Jubilaris het diploma groote medaille en draagpenning der Mij aan Tevens werden aangeboden het diploma met draagmedallle voor 30 jarigen dienst aan de heeren Th Brink M Hornit J v Loon S Overal en J M Wout terw J het diploma met draagpennlng voor 25 Jarlgen dienst werd aangeboden aas den heer J V d Laan Na afwerking van dit officlecle gedeelte werd een goed verzorgd programma afgewerkt terwijl de avond met een gtzelllg bal besloten werd Ned Ver van Hnisvronwen Op Woensdag 12 Juni heeft de Ned Ver van Huisvrouwen een excursie naar de tentoonstelling Van Eyk tot Rubens georganiseerd Bij voldoende deelname zal een extra bus rijden naar R dam Karnemetkyoghnrt Met ingang van Zondag 2 Juni 1946 wordt tot nader order het percentage karnemelk en of uit ondermeik en karnemelk bereiden consumptiemelk producten tot zonder inname van dlstributiebescheiden van de melkleverancier verkrijgbaar is met 10 Vo verlaagd Bedrijfsschap voor Zuivel District Gouda CJB agcnda Voor de Rgode Wachten die met het Pinksterkamp meegaan a s Donderdag om 7 30 uur bij FranK Gldeonse Kanaalstraat 29 een korte bespreking Willen zij die het kampgeld f 5 nog niet betaald hebben dit meebrengen Na afloop bestuursvergadering HUMANISTISCH VERBOND Voor het Hum Verb sprak Zondagochtend de heer Warffemius uit Delft over Onze polders en plassen De Centrale Jeugdbeweging had met wilde bloemen de zaal een fleurig voorjaarscachet gegeven Spreker was aanvankelijk verrast dat een organisatie als t Hum Verb hem uitnoodigde over dit onderwem te spreken Toch is hij er blij om naast studie over allerlei vraagstukken van levensbeschouwing is l en onderwerp als dit zeker op zijn plaats Men moet niet alleen fltosofeeren maar ook leven Hel Humanisme is immers een blijmoedige levensopvatting Spreker had vorige week in Delft t historisch spel gezien en is sterk getroffen door het gedeelte waarin Erasmus voorkomt Erasmus ziet men daar in als een stille rustige verschijnirig maar direct na Erasmus optreden ziet men in dit massaspel een vrooTijke juichende menigte door het Humanisme tot levensaanvaarding gewekt Laat ons de schoonheid genieten Vele menschen gaan de natuur in ze nemen daarbij een gramofeon mee jagen n voetbal door de meidoorn brengen het stadsruraoer mee Dat is niet de natuur beleven Wie de natuur ingaat moet de stad achterlaten Henk van Laar noemt ons land Een kistje met juweelen Inderdaad ons land is rijk aan velerlei schoonheidi bosch hei polder plas duinen De humanist geniet steeds weer van de pracht der natuur Het kennen der natuur kan een levensvulling zijn Spreker behandelde hierna de geologie van ons land en vertélde ietsover de flora en fauna van het polderland en plassengebied Het is moeilijkin ons land de harmonie tusschen nuttigheid en schoonheid te bewaren Inde Beemster ziet men schitterendekorenvelden waar eens water wasToch als men alle piassen liet verdwijnen ging er veel van het mooie vanons land verloren De regeering heeftgelukkig een open oog voor de noodzaak van recreatiegebied bij de grootesteden Hierbij doet spreker een dringend beroep Op de toehoorders omde natuur niet te verontreinigen metpapieren en de bloemen te sparen Neem geen groote bosschen mee vanb v meidoorns laat de bloemen in devrije natuur waar velen ervan kunnen genieten Wij zijn als de vogels die aangetrokken door het licht van de Brandaris niet meer kunnen vliegen De stad oefent een groote aantrekkingskracht op ons uit de velelichten van de groote stad vangen ons Wij kunnen de schoonheid nietvinden wanneer wij altijd in de stad blijven Daarom hoopt de heer Warffemius dat het Hum Verb en de jeugdbeweging er in zullen slagen op dit gebied leiding te geven en op te wekken de natuur te leeren kennen In zijn sluitingswoord deelde de voorzitter mede dat de Goudsche Filmliga waarvan het Hum Verb het initiatief nam thans bijna voldoende leden telt Is men aan dit aantal dan kunnen ook geen leden meer toetreI den daar de bioscoopzaal niet meer