Groot Gouda, woensdag 5 juni 1946

JU i s in d c u kUcH uit EH etoHd De directrice ▼ de Leeszaal die terng is vaa een reisnaar Eageland van enkele weken vertelt hiervan wanneer het om bijzondere boeken gaat De verzending geschiedt per post Helaas is dit mooie moderne gebouw door bombardement grootendeels vernield door brand werden 90 000 boeken vernietigd Men voelt zich hier in het centrum waar alle draden van het over Engtland gespannen bibiiotheeknet samenkomen maanden wordt de collectie vernieuwd De lezers zijn niet uitsluitend op de Men vindt hier de centrale catalogi collectie aangewezen maar kunnen van de provinciale bibliotheken van aanvragen regelmatig hun speciale indienen Op deze autotochten zag ik een mooi gedeelte van Zuid Engeland De Meimaand met alles in volle bloei is wel heel aantrekkelijk Vanuit Chichester een mooi oud stadje in Sussex met een prachtige Romaansche cathedraal r ed ik tot aan de Zuidkust waar nog resten van de bescheiden kustverdediging te zien waren Nog onopgeruimd zooals er overal in Engeland en vooral in Londen nog veel onopgeruimde oorlogsherinneringen zijn In dat opzicht is ons land al veel verder Ik maakte een prachttocht mee vanuit Maidstone het plattelandshoofdkwartier voor Kent Vooral ook in deze provincie heeft het bibliotheekwerk een uitgebreide dienst die met drie auto s gereden wordt Natuurlijk zit aan dit werk een uitgebreide administratie en organisatie vast en een groot personeel van geschoolde bibliotheekkrachten is dan ook werkzaam op deze bibliotheken Overigens wordt de administratie zoo eenvoudig mogelijk gehouden De Centrale Bibliotheek in Londen Wat doet men nu met heel speciale vragen De boeken die slechts zelden geraadpleegd zullen worden vindt men in de National Central Library in Londen Dit is het groote reservoir voor al deze provinciale biblotheken terwijl er tusschen Enschede en Manches j gemakkelijk te vliegen In groote mate ter onderhandelingen gaande zijn om beide gerutschloos en trillingsvrij en een BINNENLAND tweede kamer geïnstalleerd In de gistermiddag te half twee geopende vergadering van de Tweede Kamer werd een commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven van de leden benoemd waarna de vergadering werd geschorst De commissie ving aanstonds haar werkzaamheden tan Na heropening der openbare vergadering bracht de heer Tilanus verslag uit over het onderzoek der geloofsbrieven Daaruit bleek o m dat 96 geloofsbrieven waren onderzocht drie gekozenen hadden hun geloofsbrieven nognJet ingezonden Van den heer C Schorer P v d A was bericht ontvangen dat hij zijn benoeming niet aanneemt Blijkens mededeeling van het Centraal Stembureau is in zijn plaats benoemd verklaard de heer Posthumus te Delft Nadat besloten wat tot toelating als lid van den voorzitter mr Van Schaik die op 3 Juni bereids door H M de Koningih was beëedigd ging de Kamer accoord met het advies der commissie Vervolgens had de beëediging der leden plaats Tenslotte werd de nominatie voor het voorzitterschap opgemaakt Voor de eerste plaats werden uitgebracht 91 stemmen op mr Van Schaik en 2 blanco voor de tweede plaats 61 stemmen op mr Joekes P v d A 28 op mr Smeenk a r en 2 blanco voord e derde plaats 87 op den heef Smeenk 2 op den heer Tilanus C H 1 op den heer Schouten A K en 1 blanco De nominatie luidt dus 1 mr Van Schaik 2 mr Joekes 3 Smeenk Buitengewone zitüng Provinciale Staten De Commissarissen der Koningin in de onderscheidene provinciën zijn gemachtigd de staten hunner provincie vóór 21 Juni 1946 in buitengewone zitting bijeen te roepen teneinde over de toelating der nieuw inkomende leden dezer Staten te beslissen en den door de wet vereischten eed verklaring en belofte te doen afleggen Prinses Juliana naar Brabant Morgenochtend omstreeks 10 uur wordt Prinses Juliana te sHertogen bosch verwacht in verband met Haar reis naar Oost Brabant Zij zal o a Grave Overloon en St Michelsgestel bezoeken Prinselijk Paar naar Londen Prinses Juliana en Prins Bernhard zullen Vrijdag per vliegtuig naar Londen gaan in verband met de Victory Parade welke daar Zaterdag wordt I gehouden II De boekvoorziening op het platteland Gouda is een pravinciestad met een groote plattelandsomgeving die voor een belangrijk deel ook op onze stad is ingesteld Dat merkten we van het begin af ook in onze Openbare Leeszaal Eenige honderden van onze leden wonen buiten Gouda Hoe krijgen zij hun boeken Voor velen is het moeilijk om persoonlijk te komen vooral nu met de nog gebrekkige Verkeersmiddelen En juist nu hebben deze plattelandsbewoners in hun geisoleerdheid behoefte aan en m i ook recht op een zekere bibliotheekservice We kunnen die maar gebrekkig verleènen Wat wordt er voor de dorpen gedaan Doorgaans heeft een Openbare Leeszaal enkele correspondentschappen in nabijgelegen dorpen Vanuit Gouda voorzien wij b v Boskoop Lekkerkerk en Waddinxveen van boeken Min of meer toevallig zijn deze drie plaatsen uit de groote kring om Gouda door bijzondere aandrang tot stand gekomen Verzoeken uit andere plaatsen moesten herhaaldelijk afgewezen worden Eenerzijds omdat de Provinciale Bond voor bibliotheken slechts voor een beperkt aantal correspondentschappen een kleine subsidie kan t eschikbaar stellen anderzijds omdat onze capaciteit uitbreiding ook niet toe zou laten Deze zorg voor het platteland is inderdaad een probleem dat in ons land Zuid Holland is niet eens een ongunstige provincie nog onvoldoende is opgelost en ook niet Voldoende in de belangstelling staat Toen ik dan ook in de afgeloopen winter voor de Bond van Plattelandsvrouwen in enkele plaatsen lezingen hield over Lezen en daarbij een collectie boeken op allerlei gebied toonde bleek duidelijk hoe groot de belangstelling is maar hoe moeilijk het is om boeken te krijgen Bibliotheekaut s Deze tekortkomingen in ons land waren dan ook de aanleiding dat ik bij mijn bezoek aan Engelsche bibliothelffia mij speciaal op de hoogte wilde stelWn van die zijde van het bibliotheekwerk Kent Engeland ook dit probleem Ja zeker maar het is opgelost al is ook daar verdere uitbreiding hog mogelijk Zeer in het kort wil ik iets vertellen over de werkwijze ledere provincie heeft zijn centrale bibliotheek Dit z g hoofdkwartier zendt boeken uit naar alle plaatsen die geen zelfstandige Openbare Leeszaal hebben of als een Openbare Leeszaal te klein is zenden ze aanvullende wisselcoUecties Honderden collecties worden uitgezonden naar dorpen buurtschappen scholen vacantietehuizen enz Ook particulieren uit afgelegen plaatsen kunnen boeken krijgen maar dan geschiedt verzending per post Om de paar maanden worden de collecties gewisseld Om nu niet alleen de theorie van dit werk te leeren kennen ben ik ook naar eenige van de provinciale bibliotheken geweest en heb ook meegereden met de auto s Want deze boekvoorziening geschiedt geheel met auto s van de bibliotheek Over het algemeen zijn deze bibliotheekauto s heel aantrekkelijk ingericht eh bieden ze overzichtelijk opgesteld ruimte voor ruim 2000 boeken In heel enkele gevallen worden de auto s ook als uitleenpost gebruikt dan is zoo n auto dus een rijdende miniatuurOpenbare Leeszaal Meestal wordt naar het uitieenlokaal van een plaats gereden en zoekt de correspondente geadviseerd door de bibliotheek assistent een nieuwe col lectie uit voor de lezers De terugontvangen collectie wordt weer op volgorde in de auto gezet en het volgende dorp kan gaan uitzoeken Om de paar Verseet U niet dat U morgen als Uw stamkaartnummer eindigt op een 6 en Uw naam begint met de letter M N O P of U een schoenenbon kunt afhalen U moet medenemen Uw tweeëe distributtestamkaart en het nieowe inleg vel en U kan terecht van 9 12 uur in de Gymnastiekzaai aan de Peperstraat hier verzond men en verzendt men nog collecties studieboeken naar de militaireti Ook worden van hieruit de Volksuniversiteiten e d instellingen van boeken bij de cursussen voorzien De bibliothecari van deze bibliotheek vertelde me nog een aardige bijzonderheid Hem was n l de eer te beurt gevallen om onze Koningin tijdens haar bezoek aan Oxford rond te leiden in de beroemde Bodleian Library Ik zou ons Ned biblioth ekwerk onrecht aandoen indien ik niet naar voren bracht dat er tusschéïi onze Openbare Leeszalen eenerzijds en de Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek anderzijds n uitstekjéRd ruilverkeer bestaat Nog lang njief alle lezers weten dit en profitee Maar een over het geheele land verdeelde bibliotheekdienst hebben we toch niet Een plaats met minder dan 20 000 inwoners kan geen Openbare Leeszaal stichten en een dergelijke plaats is toch niet voldoende gebaat met een correspondentschap van de dichtstbij gelegen Openb Leeszaal die doorgaans al te weinig boeken heeft voor eigen lezers In een volgend stukje hoop ik nog enkele indrukken te geven die niet zoo direct met het bibliotheekwerk samenhangen Wordt vervolgd Bakkerijstak Q per 7 Juni gaat niet door Naar het A N P verneemt is de pro teststaking in het Bakkerij bedrijf die door de afdeeling s Gravenhage van den Algemeenen Bond van Arbeiders in het Bakkerij bedrijf tegen 7 Juni was afgekondigd met als inzet de eisch van 12 opeenvolgende vacantiedagen en 50 yacatttie toeslag thans definitief van de baan JEind vorige week heeft een bespreking plaats gehad tusschen minister Mansholt en het Hoofdbestuur van de Nederlandsche Vereeniging van Werkgevers in het Bakkersbedrijf Ook min Drees werd later in dit overleg betrokken Tijdens deze bespreking openden zich perspectieven die de mogelijkheid van een vreedzame regeling geenszins uitsluiten Directeur van de K L M weer teruggekeerd Dinsdagmiddag omstreeks 16 uur is de Directeur van de K L M de heer A Plesman met een lijnvliegtuig uit Lissabon op Schiphol aangekomen Zooals bekend heeft de heer Plesman eenige tijd voor herstel van gezondheid in Portugal doorgebracht Mailschip ota Inten het m s Kota Inten zal heden in den loop van den dag te Rotterdam arriveeren Nieuwe K L M lijn geopend Dinsdagmorgen is een tweemotorige p C 3 op het Engelsche vliegveld Croydon geland Daarmede werd de nieuwe dagelijksche dienst van de K LM Londen Eindhoven geopend Auto s voor artsen Wij vernemen van de zijde van het ministerie van Verkeer en Energie dat voor het geval de 3 000 nieuwe Nashpersonenauto s buiten de gewone allocatie door Amerika voor de medische verzorging van Nederland beschikbaar worden gesteld deze ook inderdaad aan de artsen zullen worden verstrekt De nieuwe Australische gezant arriveert Gistermorgen om half acht is de nieuwe Australische gezant bij t Nederlandsche Hof mr Frank Keith Officer te Hoek van Holland gearriveerd Wegen Goeree Overflakkce Gelet op den slechten toestand van het wegennet Goeree Overflakkeè in het bijzonder de verbinding met dra veerdienst Galathaesche Havea Diatelsas verbinding met N Brabant heeft de KNAC zich tot de betrokken autoriteiten gewend met een verzoek oa verbetering HET BINNENLAND IN DEZE WEEK Sedert oos vorige overxicht hebben er weer belangwekkende dingen in Nederkmd plaatsgcvonckn Allereerst herttelt het Nederlaadsche Vervoersapparaat lieh in een baitengewoon snel tempo De KLM heeft zi n nieuwe rechtstreeksche luchtlijn op NewYork geopend en wat voor den oorlog nog tot de zeer stoute toekomstdroomen behoorde blijkt thans binnen bet bereik te liggen we kannen tweemaal per week met eigen vliegtuigen naar de V S en terug vliegen Maar ook de andere lijnen worden niet vergeten en deze week is de lijn van Eindhoven naar Londen geopend textiel steden via den luchtweg met elkaar te verbinden De Ned Spoorwegen blijven in dit tempo niet ten achter want deze week zijn weer ruim 200 treinen aan de dienstregeling toegevoegd cjï A dam Amersfoort wordt sinds Maandag electrisck gereden Op politiek terrein blijven deze zaken zich wel iers langzamer ontwikkelen Dr Beel is door H M tot kabineUformateur benoemd en gisteren heeft hij reeds de oude Eerste en de nieuwe Tweede Kamer in vergadering bijeen gehad Hoe echter het nieuwe Kabinet geformeerd zal worden blijft voorloopig nog een raadsel Verschillende bladen hebben al diverse mogelijkheden geopperd Er worden namen genoemd en sommige zijn van meening dat de Partij van den Arbeid beter een loyale oppositiepartij kan worden Officieel wordt van de zijde vao die partij geen enkele mededeeling hieromtrent losgelaten Wel zijn reeds enkele ministers uit het Kabinet Schermerhorn officleiu genoemd als figuren ia het Kabinet door Dr Beel te vormen maar het blijft toch alles nog ia het stadium van veronderstellingen Ondertttsachen heeft natuurlijk de uitslag van de verkiezing van de leden der Prov Staten de zaak niet gemakkelijker gemaakt Velen hadden gehoopt een meer definitieve uitspraak van het Nederlandsche volk te zullen krijgen maar de lijn van de Tweede Kamerverkiezingen beeft zich verder doorgezet en tot resultaten dieeenbeslissenden invloed op de loopende onderhandelingen hebben is bet niet gekomen Het Centraal Bureau voor de Statistiek lj eft deze week eenige cijfers gepubliceerd omtrent het prijsverloop in ons land die wel de huidige toestand goed teekent De kosten van levensonderhoud van een gemiddeld arbeidersgezin zijn met 70 pet gestegen en dit percentage Is zoo laag gebleven doordat bijv huishuren en dergel ge Ijk gebleven zijn Anders lag het zonder twijfel veel hooger want de uitgaven voor voeding stegen met 74 7 pet voor huisraad met 20 l 4 pet voor kleeding met 208 9 pet en voor schoenen zelfs met 221 6 pet Deze pri zcn zijn dan vergeleken met die van t938 1939 Daar deze stijging in geen enkele verhouding staat tot de vermeerdering der inkomens behoeft hel wel geen betoog dat het dringend gewenscht is dat aan deze verhoudingen spoedig een aader aanzien kan orden gegeven Zweedsche schrqfster hondt lezingen ia oat land Sally Salminen de PiDsch Zweedachc schrijfster van iict boek Katrina zal in de week van 18 tot 24 Juni eenige lezingen in de Engelsche taal honckn te Amsterdam den Haag ea Utrecht Zij zal spreken over Noren Zweden Pinnen en Denen hun overeenkomsten en tegenstelling Honderdste vliegtuig van den Ned Regeeringsluchttransp Ml dienst naar Batavia Vrijdag 7 Juni HHteyertrekt van Schiphol het honderdste vliegtuigvan den Nederlandschen Regeeringsluchttransportdienst naar Batavia Gezagvoerder is I J Mulder de vlieger die Churchill s vliegtuig bestuurde bij zijn bezoek aan Nederland J Craamers zal als tweede piloot fungeeren Zweefvliegveld bij Ruinen Een terrein gelegen in de gemeente Ruinen Drente is goedgekeurd in dien zin dat het terrein mag worden gebezigd voor het doen opstijgen van zweefvliegtuigen en voor het opleiden tot zweefvliegeh Bij het doen opstijgen van zweefvliegtuigen mag behalve van niet mechanische middelen gebruik worden gemaakt van een lier ABONNEERT U OP GROOT GOUDA Een in l ezettingsHjd gebouwd vliegtuigje Dezer dagen was op het vliepvrfH te Woensdrecht een vliegtuigje te S wonderen dat in den bezettingstitó onder de moeilijkst denkbare otiKtan digheden in Nederland werd vervaar digd Het initiatief tot den bouw werrf in October 1941 genomen door den heer F Diepen directeur der NV Automobiel Maatschappij Difega t Bergen op Zoom die na zijn vriflatinp uit het kamp te Amersfoort in jan 1942 aan de heeren ir H Koekebak ker en J Weyer het definitief verzotit deed een toestel te ontwerpen dat o m eenvoudig te bedienen moest zijn eii behoorlijke reissnelheid en een Ia landingsshelheid zou moeten hebbel Daar tijdens de bezetting een echte vliegtuigmotor niet te verkrijgen was moest worden uitgegaan van een IO j PK Ford Automobielmotor die echter zonder groote constructie veranderingen naderhand zou moeten kunnen worden vervangen In Juni 1942 waren het ontwerp en een schaalmodel gereed Dit model werd clandestien in den windtunnel van het Nationaal Luchtvaart Laboratorium beproefd terwiile van eroitueel nieuwsgierige Duitschers onder het motto zweefvliegtuigen 1 December 1942 werd met den bouw een aanvang gemaakt en wel in een schuurtje van 6x6 meter waardoor het onmogelijk was deii vleugel uit een stuk te bouwen Bij gebrek aan fabrieks outillage moesten alle onderdeelen in totaal meer dan 3000 met de hand worden vervaardigd Men zou dan ook met recht vaa een huisvlijt toestel kunnen spreken De scheiding tusschen Noord en Zuid in den winter van 1944 op 1945 gaf een belangrijke vertraging liierdoor is het toestel veel later klaar gf komen dan oorspronkelijk was thoopt Toen aan den bouw iets meer Eerbledl alleen is niet genoeg Stad of dorp overal zijn de gedenkleekens voor de gevallenen Voor de velen die trjdens de bexetting het kostbaarste gaven voor onsl Maar zijn hun nabestaanden geholpen wanneer wij niet wat meer doen dan in t voorbijgaan onzer hoed aineYnen Er moet mlterieel gesteund worden Zij gaven èlles geeft U maandelijks ietsU 9m POSTGIRO 940il Heeft U het woord op den achteHcant van Uw bonkaart ter harte genomen