Groot Gouda, woensdag 5 juni 1946

De dood van Michael Kalinin Radio Moskou bevestigde heden den dood van Michael Kalinin die tot Maart 1946 president van de Opperste Sowjet was Kalinin die ruim 70 jaar oud is geworden vervulde deze functie reeds sedert 1919 Hij werd op voorstel van Lenin hJermede betast De overledene was een der veteranen van de Russische revolutie Hij ontwikkelde zich door zelfstudie van industriearbeider tot een der leidende fiuren van de communistische partij In 1944 werd hij tot held van den socialistischen arbeid uitgeroepen Door een oogziekte werd bij belemmerd in den loop van dit voorjaar zijn arbeid als president van de Opperste Sowjet voort te zetten Hij werd opgevolgd door N icolai Swernik Na zijn aftreden werd Kalinin benoemd tot lid van den Hoogen Raad der Sowjet Unie t Dreigende Zeeliedenstaking in de Vereenigde Staten Alle vlootstations in de Vereenigde Staten waren Dinsdag afgezwaaid Marinepersoneel aan het werven om de dreigende staking van duizenden Amerihraansche zeelieden te breken die op 15 Juni hun schepen zullen verlaten indien hun eischen tot loonsverhooging en een 40 urige werkweek niet door de Reeders worden ingewilligd zeelieden van de 2ren dreigt zich tot en Westkust uit te breiden Bevin over het DnitachC en bet Balkanvraagstnk Bi de opening van de twcedaagsche debatten betreffende de buitenlandiche politiek van Groot Brlttaanlë verklaarde Bevin in het Lagerhuis dat er niet in een bepaald gebied maar in de geheele wereld moeilijkheden tot oplossing ge bracht moesteii worden Hij was h t nog altijd eens met Litwinof s uitspraak dat de vrede ondeelbaar Is Als we geen totalen oorlog wenschen moeten we voor een totalen vrede zorgen Alleen met de oi belemmerde medewerking van de Sow et Unie zei Bevin kan er in Europa van een duurzamen vrede sprake zijn De opvatting der Sowjets die htecop zou neerkomen dat alleen het Sowjet Stclsel democratisch is en alle overige systemen openlijk of bedekt fascistisch zijn keurde hij af Deze opvatting noemde hij een der grootste hindernissen voor den vrede Bevin weidde vervolgens uit over het verkeer op de Europeesche rivieren en vroeg zich af wat de werkelijke Sowjetbelangen in de Donau staten zijn Aan gaande het Italiaansch Joegoslavische grensprobleem merkte hij op dat het Sowjet voorstel betekenen t alle Slovencn nit Italië maar meer dan 5OO Ö00 Italianen in Ioegoslavië lk kan er niet toe komen zei Bevin Triest af te staan aan Joegoslavië Triest moet een internationale haven worden en niet een internationale pion In het schaakspel Bevin wcnschte dat de Sowjet Unie bereid zou zijn het Oosten rij ksche probleem tegelijk met het Italiaansche en dat van het Donau bckken te behandelen Engeland had getracht handelsovereén komsten te sluiten met Roemenië Hongarije en andere landen maar was overal op moeilijkheden gestuit Engeland wil de betrekkingen tusschen deze landen en de SowJetUnie niet in den wèg staan maar het weoscht voor zichzelf de oude relaties te herstellen zooals ze altijd geweest zij Met betrekking tot Eritrea en Somaliland verklaarde Bcvln dat hij het onrechtvaardig van Mololof vond GrootBttttannië er van te beschuldigen ten koste van Italtë zijn Imperium te willen uitbreiden Engeland kan ook niet goedkeuren dat de Sowjet zone in Duitschland gesloten blij t terwijl de Britsche open staat voor inxprctie Voorts is het Engeland niet mogelijk per jaar uit te trekken om de Duit schers te steunen Hij had geen bezwaren tegen het afstaan van het Saar gebled aan Frankrijk maar wilde alvorens een eindoordeel uit te spreken het Ouitsche probleem gehfel behandeld zien Wat aangaat het voorstel om vertegenwoordigers in de een en twintig belanghebbende naties te doen bijeenkomen in verband met het falen van de conferentie der vier Ministers meende Bevin dat de betrekkingen met voormalig vijandelijke Staten zoo spoedig mogelijk geregeld dienen te worden Bevin kon niet beloven dat de volgende conferentie een succes zou zijn ma jr fn het belang van de gewone menschen over de geheele wereld zou hij zijn uiterste best doen Herstel van den Ketilschen Dom In den Keulschen Dom is een stalen geraamte opgericht om een begin te kunnen maken met het herstel van muren en gewelven Tengevolge van explosies was het dak van het middenschip bijna geheel ingestort Thans heeft men deze opening voor driekwart afgedekt Spoedig zal men ook beginnen om nieuweramen in den Dom aan te brengen Egypte keurt onderhandelingen goed Da Egyptische Senaat heeft na een geheime zitting vaa vier uur de politiek rx onderhandelt met de Britsche regeering over den toekomstigen Status van Egypte en de evacuatie van de Britsche troepen goedgekeurd Zal Amerika 6 000 000 ton graan gedurende liet eerste half jaar exportceren Het door Amerika gestelde doel voor het exporteeren van 6 000 000 ton graan gedurende de eerste helft van dit jaar is niet onbereikbaar en de verschepingen zullen althans weinig beneden de toezeggingen blijven aldus werd door den Minister van Landbouw Andersen in den Senaat medegedeeld Hij zeide dat behoudens onvoorziene belemmeringen gedurende de maand Juni 1 500 000 ton tarwe naar overzeesche gebieden zou worden verscheept van de Egyptische delegatie die thensu V g J nf H K n i A n r i ïCanadeesche Mere de Oost RUS g lyEBRIS 15 = = 1 E Z K U E o OEnMlAMCEH TBHtRAN 1 A N IRAK IRAN PE R ZIE 300KM UShSrVANPLL T Laatstbekende uitslagen Italiaansche verkiezkigen en referendum Gistermiddag om 6 uur wö en de stemmen van tweederde deel der stemdistricten geteld De stand was toen christeUjk democraten 5 597 921 socialisten 3 671 350 commtmisten 3 418 786 De voorloopige officieuze cijfers voor het referendum zijn voor de republiek 5 369 105 en voor de monarchie 4J004 145 f ransche wetgevende yergaderit moet nieuwe Grondwet opstellen De nieuwe Fransche wetgevende vergadering zal Dinsdag a s bijeenkomen Het zal haar taak zijn in de komende 7 maanden een ontwerp voor een nieuwe grondwet samen te stellen Officieele publicatie Belangrijke mededeeling voor H H exporteurs van cons aardappelen Door dezen wordt bekend gemaakt dat alle exporteurs van cons aardappelen welke gedurende de oogstjaren 1926 t m 1930 cons aardappelen exporteerden naar Duitschland incl Saargebied en momenteel nog een groothandelsbedrijf in aardappelen exploiteer en zich onverwijld doch in ieder geval vóór 15 Juni 46 schriftelijk gelieve te melden bij het Secretariaat van de Onder vakgroep Export van Aardappelen Groote litarktstraat 36 te Den FÏeag Deze mededeeling geldt ook voor hen welke bereids bij vermelde ondervakgroep zijn ingeschreven of aldaar op andere wijze bekend zijn Met nadruk zij erop gewezen dat aanmelding geen zin heeft Indien men ge iurende genoemde jaren geen export omzetten in cons aardappelen op Duitschland heeft weten te behalen resp wel omzetten zijn behaald doch deze niet op deugelijke wijze waargemaakt kienen worden Weer toiletzeep op komst Op de toewijzing voor huishoudzeep zal voortaan ook weer toiletzeep verkrijgbaar zijn Men zal kunnen kiezen tusschen 225 gram huishoudzeep of 90 gram toiletzeep Auto Bevrachtingsdienst opgeheven Met ingang van 1 Juni is de Auto Bevrachtingsdienst opgeheven De voorwaarden op de rijvergunnineen uitgegeven door de Rijksinspecteurs van het Verkeer vermeldende dat de vergunningen uitsluitend geldig zii voor het vervoer dat geschiedt met goedkeur mg of door bemiddeling van den A B D alsmede het verbol van plaatselijk vervoer zonder toestemming van de Rijksinspecteurs van het Verkeer zijn in verband hiermede met ingang van dien datum vervallen Aan alle rijvergunningen vodr beroeps en eigen vervoer wordt de volgende voorwaarde verbonden De vergunninghouder is verplicht wekelijks een opgave te verstrekken van gegeven betreffende het gebruik van en het verrichte vervoer met het motorrijtuiff zooals deze gevraagd worden op formulieren welke door den Rijksinspecteur of Rijkshoofdinspecteur van het Verkeer daartoe op aanvraag worden verstrekt Bij niet behoorlijke nakoming van deze voorwaarden is de Rijksinspecteur van het Verkeer gerechtigd de vergunning in te trekjcen Kolenrantsoenen 1946 47 voor instellingen kantoren werkplaatsen enz In hef tijdvak van 4 Juni t m 15 jool a s is er nog eenmaal gelegenheid voor het aanvragen van vaste brandstoffn voor instellingen kantoren werkpiaatsti enz het kiervoor te bezigen formo i r m d 393 05 kan bij den plaatselijke distributiedlenst worden afgehaald UU qUc hockcH De Daily Express meent volgens tüt Washington xintvangen inlichtingen te kunnen mededeelen dat de op Hlrosjiii geworpen atoombom vier ton woog m dat men er nog niet in is kunnen liaga een atoombom van minder gewicht tt vervaardigen Met dit gewicht zou dt atoombom nog niet voor affchletlog per raket over grooten afstand braikbur zijn Radio New York deelt mee dat volgeni radio Tokio Amerik Intelli gence officers een derden moordaaaslao op Mac Arthur hebben verijdeld GEVRAAGD flinke WINKELJUFFROUW Aanmelden SCHUTTELAAR Onder de Boompjes 7 Voor direct gevraagd f j WlnlCCljUffrOUW boven 18 jaar Liefst met Mulo Tevens een W FLINKE JONGEN f voor bestel en bakkerswerk Gevraagd Luxe Hoafdraaiwerk Plataan wit Beuk of Atorn Modellen naar opgave Aanb BIJL Graaf Fhritweg 72 lederen Zaterdag en Zondagmiddag MATINEE Dansen van 7 30 uur tot 11 30 uur Orkest Henk Swets D P TEUNE MEISJES gevraagd f o hU ti ecfiaUkeH i oh UucHsmddeitH Reiskosten worden vergoed Aanbiedingen VERHEUL S Fabriek van Voedlnssmidcieleii Zoetermeer Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde Ouders DE BQDE en A DE BODE v DUIJVJENDIJK den 16en uni den dag te herdenken dat zij voor 25 jaar in dea echt werdea verbofidödi Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van hun dankbare kinderen Jan Gre a Neeltje Cortie Janng Stolwijkersluis D 67 Bij mijn vertrek naar Baièvia hartelijk vaarwel aan vrienden en bekenden en tot weerziens RIEN BREEMAN 1e Lt Repatrieeringsdienat VERLOREN Vrijdagavond ca 6 uur zwart zwembroekje met witte handdoek tOsschen H B S en Spaardersbad Tegen bel terug te bez bij v Wilgen 4e Kade 64 VERLOREN Vrijdagavond in of bij den Schouwburg een iiopfddoekje gebl met witte rand S v p tegen beh terug te bezorgen bij OSKAM Nonnjtnwater 1 Weggeloopen een Miit geschoreo keesbondje Ond 7 jaar Hij luisterd naar den naam van Diffy Vrouw en kinderen zijn er zeer aap gehecht Karekietstraat 92 Mejuffrouw Wempe HeUgymnaste Masseuse heeft haar inrichting verplaatst van Westhaven 39 naar WESTHAVEN 43 Telefoon 2809 Gevraagd Ie en Se Kappersbediende en gevorderd leerling Kapsalon Van Koay Kamemelksloot 2 r Met ingang van Zondag 2 Juni 1946 is tot nader order het percentage karnemelk en of uit ondermelk in karnemelk bereide consump tie melkproducten dat zonder inname van distributie bescheiden Van den melkleverancier verkrijgbaar is met 10 pCt VERLAAGD J Gevraagd een FLINKE JONGEN Aanmelden SCHUTTELAAR Walvisstraat 6 MEVR BIK Blcckcrssingel 55 vraagt een tweede meisje Houtdraaler of halfwas Hoog loon Aanmelden SNOIJSTRAAT 52 Nette Wed 44 jaar biedt zich aan als 0619156 � Adres H DE HEIDE F W Reltzstraat 2b G£ uda Prima keuken Nette jonge Wed meHind zoek TWEE KAMERS met keuken of kookgelegenheid Brieven aan Wed Agten Boelekade 41 Nette gescheiden i ian zoekt keanismakiog met weduwe 38 40 jaar 1 of 2 kinderen geen bezwaar Br onder no 7878 bur v d bl Te koop een prima iJSKESt WOLF Kleiweg 50 U blijft toch niet achter Ook U schrijft toch in op de 3 GROOTBOEK SCHULD 1946 U maakt donzeen goed rendement van Uw geblokkeerde gelden Een betere belegging hiervoor is er niét Voor U belegging voor ons allen saneering I I InKhrijving qaopcnd tot n mtt 14 Juni bl d effeetenkantoren handelsbanken boarenleenbanken spaarbanken giro en postkanteren Uitvoerig prospectus bij deze instellingen PUBIICATIC VAN HET MMISTERIE VAN FINANCIËN S hóO t Te koop IJZERtN HEK met harm gaai 23 Mtr x 90 cM Houten kiat inhoud 6 H L Gr Florisweg 99 Éa 6 uur ö m Woningruil Wie ruilt woning St Jdsephbouw huur f 4 per week voor woning met pakhuisruimte of sousterraln Br onder no 7833 bur v d bl MAISON VERHOEFF Adverteert in Groot Gouda TE KOOF AANGEBODEN M ii etrcecnmBnt l lee t 10 boogekicdcrichoencD m 22 bruine heercnKhocncn ra 44 gsMtel I plts en luidspr Relgeratr 14 pracht kllpaaker 75 R en wat achecpsibte rlaal Plsthulije achter B 177 Graven broekschcweg ReeavQk Theekaitje Hyr v Alphenitr 4 Verglaasde kcram tuinkabouter 60 cm met krulwagentfe voor bloemen tevens gepolitoerd theckastje Te bez van 2 3 uur Kragerlaan 19 2x bellen In goedca staat lijndedameamaBteibelge br kindentoel 60 weckglazes Brieven onder no 7t44 barean v d blad Stohuiger sleeaodel met ioebeh f 65 aanEangwagcn achter Sets met cuiblon banden 25 Prins Hendrikitraat 107 I paar dameaschocnea wit met rood 3 4 hak maat 39i x g a n Dubbelebuurt 5 Fictsonderdeelen Turfmarkt 111 na 6 uur 1 eiken kictrkast 3 deelig n apiegel Westhaven 43 prima haard De GruU Nieuwe Markt 14 ZeUbootje Kamemelksloot 113 2 peraoona kano P C Bothstraat 70 Dkmeafiets zonder banden f 25 duozitje f 5 kachel f 15 Ecalgcpetjts en hoedjes leeft d 35 jaar Voorwillens 125 Damesschoenen z g a n m 39 Kindcrlaarsica maat 27 laagedamajurk blauw maat 42 GocJaDverwcUedi k 21 Wegens overcompleet te koop 2 fauteuils en 4 stoelei terra moquette vooroorlogsch b prima staat TWEEDE KADE35 s avonds tusschen 7 en 8 nor Jong echtpaar met kind vraagt ongemeubilccrdt zit en slaapkamer met gebruik van keuken Br onder no 7874 bur v d bl ö Hooflsiraat SS TE KOOP AANGEBODEN I Ledikant m matras een courantesbak koffergramofoon A G de Vri Ml Zw wollen zomermantel en wintefB beiden z g a n maat 44 46 en zwarte isi kinderschoentjes knaat 33 Sleutelberg J v Reneaseplei iv Emalll douEhebaden gasgeiseriiomplf iW Wijdstfsa Autoped op lachtbanden KlevitatrsatJI een in goeden staat xHade stofzuiger Wijdstrssl 2 een in goeden staat xljadc 2 P j A Kapteia Burg Martenssiagel M UOW RUILEN In goeden st xijnds waKhwringer voor gfbloemde damtsjapon maat 46 of y Brieven onder no 7 60 bureau v a w een paar zwarte heerenschoentn 1 I maat 45 voor een schoenenbon St AnthoBiestfSsl l Damesschoenen h hak ujk schoenen m 36 voor DamesschosnrnlsS aaaat 40 kiBderschocaien maat 25 Zanen Burg MartenaainB Babyuitzet voor wandelwagen Fototoc voor petroleumkachel Ook te koop firievea ao 7815 bureau van dit o DIVERSEN Verloren 1 paar roode leeren Handsel Zoadagavoad Concordia Tegen hel bez V d Burg I R l Weggeloopen een spaniel yit ty j fS rend naar den naam Peter Tegen bel t bezorgen Graaf Florisweg 113