Groot Gouda, donderdag 6 juni 1946

een parachutist een delegatie van het K N I L en een detachement van de Koninklijke Nederiandsche Marine Morgen zullen allen in het kamp verzameld zijn Dan begint men de laatste hand te leggen aan de training voor den parade marsch want men begrijpt dat deze nu men met verschillende onderdeden te maken heeft goed moet zijn afgestemd We hebben zoo den indruk gekregen dat er uit Nederland en de overzeesche gebiedsdeelen met de offreren en de drie detachementen van elk acht onderofficieren en manschappen waardige afgezanten naar de Vpapa de gezonden zijn Zij hebben allen op hun wijze gedurende de oorlogsjaren getoond uit het goede vaderlandsche hout gesneden te zijn Donk zal jan goeden huize moeten komen wil z van haar reis naar VND plezier hebi EERSTE KLASSE DISTRICT I Xerxes t GöOi RFC VSV Hermes DVS ADO Stormvogels Haarlem DISTRICT II Neptunus DWS Stormvogels Haarlem DISTRICT Hl PEC Ensch Boys Heracles Go Ahead DISTRICT V Velocitas Sneek Be Quick Veendam Achilles Frisia DISTRICT II 2e klasse A Elinkwijk UW 4e klasse F Stolwijk Moordrecht 4e klasse H VND DONK Helle voetsluis DEH GVR AJO Hille gersberg SIOD OW 2e klasse A Olympla 4i D0NK 3 12 uur ON A 5 Bergambacht 2 2e klasse B OSV 4 VEP 2 3e klasse A Bergambacht 3 Lekkerkerk 4 UNIO 2 Nieuwerkerk 3 2 30 uur Stolwijk 3 Schoonhoven 4 Haastrecht 3 Amm SV 3 Schoonhoven 3 Oudewater 3 3e klasse B Moercapelle 2 UNIO 3 Moordrecht 3 Boskoop 4 DONK 4 Boskoop 2 Waddinxvten 4 Zwervers 3 3e klasse C Boskoop 3 GSV 5 GDS 3 Gouda 6 ESTO 2 Nieuwkoop 2 VEP 3 GDS 4 12 uur Aie wedstrijden voor zoover niet anders vermeld vangen te 2 uur aan Gillette is er weer Na jaren van scheerell de komt Gillette ons bevrijden I Gillette Standard lOct pjnesj9 ernaast prijkt óns rood wit en blauw met darachter een 9 tal tenten Dan volgt Mexico Irak Irarr Griekenland Ethiopië Egypte Denemarken enz Het is er een bont gewemel een vertoon van uniformen an velerlei kleur en snit waarbij de witte rokken der Grieken al zeer opvallen Veel landgenooten treffen we er niet aan want de Engejsche organisatoren blijken voortreffelijke gastheeren te zijn En zoo is er vandaag een deel onzer mannen naar den derby te Epsom getrokken terwijl daags tevoren door elen een prettige boottocht naar Greenwich gemaakt werd s Avonds worden zij gemviteerd voor een filmof een andere voorstelling Maar in egn der negen tenten treffen we toch enkele mannen van de Irenebrigade aan Ze zijn dit tentenleven gewend want maakten ze vanaf 1940 niet den geheelen oorlog mee Eu zoo deert het hun minder dat het frisch en vochtig is Veel minder dan het detachement uit onze Oost dat aan warmer klimaat gewend is Het Nederiandsche contingent bestaat uit 6 man van de Irene brigade twee leden v n een commandotroep BROODSMOKKBL De Instelling van de 500 meter strook aan de grens kan niet verhinderen dat toch nog dagelijks allerie vrachtjes smokkelwaar vanuit België Nederland binnenstroomen en omgekeerd weer vrachtjes van Nederland naar België worden getransporteerd De goederen die vanuit België Vorden overgesmokkeld blijven immer dezelfde textiel schoenen sigaretten en drank Op het oogenblik bestaat er echter een rage om vanuit Nederland brood naar België te smokkelen Dit is een merkwaardig verschijnsel wanneer men weet dat in België veel meer meelproducten vrij van bon te verkrijgen zijn Symbolen en zeehelden zegels ongeldig In verband met het feit dat de laatste dagea nog brieven met postzegels van de symbolenen zeeheldenserle waren gefrankeerd op de postkantoren binnengekomen zijn wordt het publiek van de zijde der PTT er nogmaals aan herinnerd dat deze postzegels met ingang van 1 uni J l niet meer voor frankeering mogen worden gebruikt Onderhandelingen over Nederiandsche obligatieleening in de V S Van betrouwbare zijde wordt Vernomen dat Nederiandsche financicële kringen onderhandelingen hebben geopend over de plaatsing van een obligatieleening bij het Amerlkaaniche publiek de uitgifte zal vermoedelijk de 75 millioen dollars niet te boven gaan Er zijn reeds onderhandelingen geopend voor het overnemen van de uitgifte door een syndicaat onder leiding van Kuha Loeb en company Verwacht wordt dat de opbrengst der obligaties gebruikt zal worden voor de aflossing van een deel van de Amerikaansche leening op korten termijn DE TOEKOMST DER NATIES moeilijk hierin een z g blokvorming te zien en het behoeft eVenmin nadere argumentatie dat de ontstane verplichtingen aan de groote mogendheden dezen een instrument in handen geven dat politiek en strategisch kan worden uitgebuit Gegeven het verleden en het onderlinge wantrouwen wekt eenerzijds het kennelijke overwicht der Westersche mogendheden in de veiligheids organisatie argwaan bij de op Moskou georiënteerde staten anderzijds wordt de blokvorming rond Moskou in het Westen als een bedreiging aangevoeld Het is dit dilemma dat de veilighetdsorganisa tie ondergraaft en de conferenties over problemen van fundamenteelen aard steriliseert Waar desondanks overeenstemming wordt bereikt geschiedt dit door een stijlloos gemarchandeer waarbij geen enkel principe komt kijken Deze toestand is ernstig en het gevaar is niet denkbeeldig dat hij de deur opent voor een ontwikkelingsgang gelijk aan dien van den Volkenbond Zooals Byrnes zeide Er zijn nu en in de toekomst vele gevallen die Amerika zouden kunnen dwingen om te zeggen dat hoezeer wij ook aan Europi s herstel zouden willen meewerken practische medewerking onmogelijk is zonder opoffering van onze principes en dat wij ons tevreden moeten stellen met de ontwikkeling en verdediging van ons eigen halfrond Doch wij mogen niet vergeten dat indien wij tekort zouden schieten bij de medewerking aan een vrede die ondeelbaar is wij opnieuw gejlwongen zouden kunnen worden om mee te werken aan een wereldomvattenden oorlog Of wij het al dan niet prettig vinden Wij leven in één wereld Gevaren bij Baily bruggen De Directeur Generaal van den Rijkswaterstaat heeft op een verzoek van de KN A C beslist dat saoveel doenlijk zal worden overgegaan tot het treffen van veiligheidsmaatregels bij Baily bruggen 0 k de Provinciale Besturen van Noord Brabant Drente en Limburg zullen de noodige voorzieningen treffen Mr W L Baro de Vos van Steenrijk Naar verluidt zal de voorzitier der eerste kamer Mr W L B ron de Vos van Steenwijk zich niet verkiesbaar stelleif bij de aanstaande verkiezing van leden dier kamer REEUWIJK BinDeavisscherti Het hoofd vaa de plaatselijke politie te Reenwi k maakt bekend dat de voor geschreven blancoformulleren voor aanvrage van visch of hengelakten geldigvoor het nieuwe seizoen kosteloos bij hem verkrijgbaar zijn De kosten van die akten bedragen resp voor grootc vlschakten A f 7 5Cf groote vischakten Bf 2 50 kleine vischakten f 1 en hengelakten f 0 50 De uitreiking dezer akten heeft plaats □ a voorafgaande betaling van een bijdrage voor de verbetering der binnenvlsscberij resp f 1 voor houders van eea groote akte A of B of kleine akte en f 0 50 v houders van een hengelakten Het is voorts verboden met een hengel te visschen tenzij vooraf eenzelfde bijdrage Is betaald ad f 0 50 Van het voldoen der bijdrage wordt ten schriftelijke bewijs uitgereikt De houder van het bewijs is verplicht dit bij het visschen steeds bi zich te hebbenen te toonen aan de bevoegde ambtenaren Deze betallogsbewilzen voor de bijdragen voor de verhtte ÊÊf a dta visschstand worden verkritoral Kiiteld met ingang vOB 5 Joni 1946 Openbare Raadsvergadering Ben openbare raadsvergadering is belegd tegen Vrijdag 14 Juni a s s avonds 7 15 uur Naast verschillende voorko Mende eaken zuHra voorstellen vaa B tn W behandeld wordea tot het instellen van een bouwverbod tn verband met een uahugige wijziging van het uttbreidiagspka ca tot het wijzigen der bl dit plan behoorende bebouwtngsverordening tenciade de bonwmogelijkheld aan denPlattnrtg te verruimen T O P nieuwa Uitslagen persoonlijk kampioenschap T van Dam A v d Voorn 0 2 A Matse C Schakel 0 2 A Matse C Schakel 2 0 Door zqn overwinning heeft v d Voorn voor de eerste maal bet kao ioenschap bereikt terwijl T v Dam beslag legde op den tweeden prijs De derde prijs zal worden toegewezen na den laatsten wedstrijd tnsschen A Matse en C Schakel In een ledenvergadering der blljartver T O P welke haar samenkomsten ho dt ia het café van dhr N van Dam werd als vierde bestuurslid gekozen dhr T van Dam Tot wedstrijdleider werd gekozen dhr A Matse Besloten werd om te trachten een biljarttralner te krijgen teneinde het spelpeil der leden op te voerem Adverteert in Groot Gouda Binnenkort wordt de conferen+ie van de ministers van buiteniandsche zaken der groote mogendheden na n reces van een maand voortgezet Het contact te Parijs werd inmiddels verzorgd door de vice ministers doch niemand was zoo optimistisch om te veronderstellen dat het resultaat daarvan nog iets zou kunnen vergoeden van het échec dat het overleg der grooten geleden had Dit praeludium van naoorlogsch internationaal overleg kan bezwaarlijk gelden als basis voor enthousiaste verwachtingen betreffende de tweede conferentie Bij een zoo principieel verschil van meening in zulke fundamenteele vraagstukken als tijdens de eerste conferentie aan den dag getreden is kan men zich integendeel afvragen in hoeverre het nog zin heeft over de aan de orde gestelde vraagstukken verder te praten Want zoo bitter vroeg één jaar na den oorlog al moet worden vastgesteld hoezeer de staatslieden zich in een star formalisme vastbijten Bij de interpretatie van het handvest der Vereenigde Naties en hoe weinig er nog werkelijk leeft van dien milden en vertrouwensvollen geest die dit handvest in een noodlotszwanger uur het aanzijn schonk Het is tragisch tegenstrijdig dat het Staatslieden in t zwartst van den oorlog mogelijk was zich met zulke goede gedachten aqn een vtedigen toekomst te wijden terwijl zij zich nu blijkbaar niet kunnei losmaken van machtspolitiek en strategische overwegingen bij het opbouWCT van een wereld die slechts in een zoo groot mogelijk onderling vertrouwen kan herstellen van de diepe wonden die twee wereldoorlogen haar hebben toegebracht Was t dan niet de moeite waard zegt Charles Dumas in het Fransche blad Populaire om aan millioenen mannen te vragen om te vechten en te ¥ oor tweeden Pinksterdag Het programma voor s Maandag vermeldt met uitaoadertng van HeradeiGo Ahead wedstrijden van ondergeschikt belang Ia afd 1 krijgen we een sfijd tusschea dt ttaartcinbs RFC VSV Indien VSV hierbij aan Let langste eind ttekt kan haar de roode lantaarn niet meer in de handen geduwd worden we achten haar hiertoe wel in staat t Gooi moet Xerxes beka apen en zal wel een zwaren dobber hebben om een punt te bemachtigen waardoor ze aardig in het nauw komt HDVSADO zal wel een Schiedamsche overwinning opleveren Neptunus krijgt bezoek van DWS en gezien haar prestaties van de laatste weken zou ze hier een punt in de wacht kunnen slepen Stormvogels zal van goeden huize nlioeten komen wil ze Haarlem een punt afuandig maken PEG zal van het bezoek van Ensch Boys weinig plezier beleven Heracles Go Ahead zou gezien de ranglijst een Deventeroverwinning opmoeten leveren Heracles is echter oek nog wel tot verrassingen in staat Hoe het ook zij de Deventenaren zullea het in Almelo niet gemakkelijk hebben In afd V hebben we Zondag kans op 3 puntendeellngen n 1 Velocitas Sneek Be Quick Veendam en Adhilles Prisia Kl $ tt overwianiagen bevochten worden dan houden w het op Sneek Be Quick en Achilles BINNENLAND De Nederiandsche Deflatie op de Victoiy Parade te Londen Zaterdag zal te Londe een groote overwinningsparade worden gehouden wéaraan vrijwel ale geallieerde landen zullen deelnemen ook Nederland Op het laatste oogenblik hebben Rusland en Joego Siavië afgeschreven Een Nederlandsch correspondent schrijft ons Het heeft veel weg van een jamboree zoo vertelleu ons eenige Nederiandsche militairen die deel uitmaken van de Nederiandsche vertegenwoordiging in de V parade als we ons hoofd in een der tenten steken die tot legerplaats van de deelnemers aan de parade dienen Dien indruk krijgt ge ook even als ge in het groote en prachtige Londensche park Kensington Gardens het groote tentenkamp binnentreedt aan de zijde waar de geallieerde militairen gelegerd zijn In het vak A ontmoet ge het eerst de Noorsche vlag met daarachter keurig in slagorde de tenten der Noorsche deelnemers Vlak sterven ten einde de triomf van het charter der Vereenigde Naties mogelijk te maken De wereld leeft met dat al voort in een toestand die weinig meer van vrede heeft dan de situatie die aan het groote conflict vooraf ging Vooral bij de Westersche mogendheden voelt men de noodzakelijkheid van een uiterst voorzichtig optreden gezien de explosiviteit van de opgestapelde conflictstof En opvallend is ook hoe men zich juist van deze zijde beijvert om de zeer weinige en dan nog ongelooflijke subtiele positieve factoren van deze gevaarvo 2le ontwikkeling te belichten Dit teekent de hoop die men koestert om de Sovjet Unie tot het opgeven van haar obstructiepolitiek te bewegen De verklaringeun van Molotov tegenover de Russische pers met betrekking tot de Parijsche conferentie waren evenwel niet in staat deze hoop te rechtvaardigen De Russische minister sprak in termen die aan de gloriedagen van Hitler herinnerden over reactionnaire buiteniandsche kringen die Rusland de plaats bilden onthouden waarop het rechtens aanspraak had en die de veiligheids organisatie wilden misbruiken om hun wil aan de SövjetUnie op te leggen Het is waarschijnlijk dat Molotov hiermee n antwoord bedoelde te geven aan Byrnes die niet alleen in zijn commentaar op Parijs maar ook bij vroegere gelegenheden uitdrukking had gegeven aan zijn vastbeslotenheid om Rusland te nopen zich aan afspraken te houden Nu heeft de wereld veiligheidsorganisatie op het oogenblik van haar geboorte reeds eén kiem van destructie meegekregen de oorlogschaos heeft vele staten dusdanig verzwakt dat zij zich nolens volenf moeten aaneen sluiten en steun moeten zoeken bij een der groote mogendheden Het is niet Overdracht geblokkeerde saldi met betrekkmg tot Grootboek inschrijving 1946 In aansluiting op zijn radiorede van Vrijdag j l inzake de inschrijving Z de Grootboekschuld 1946 deelde d minister van financiën ter toelichting van enkele passages nog het volgende mede De verwachting is dat het totale bedrag aan bijzondere heffingen nief zal achterblijven bij het totale bedra aan geblokkeerd geld en Grootboek inschrijvmgen Binnen enkele jaren zal het laatstgenoemde bedrag dus volle dige bestemming kunnen vinden inde schatkist In verband met het feit dat houders van geblokkeerö geld en Grootboek inschrijvingen slechts ten deele samenvallen met de belasting schuldigen is gelegenheid tot overdracht gewenscht Deze overdraagbaarheid kan o a om fiscale redenen op dit moment noe niet worden opengesteld In verband met de wenschelijkheid van overdracht is het noodig een gecentraliseerde en homogene markt te scheppen voor de betreffende gelden Om dit te bereiken is het Grootboeit ingesteld Wanneer de inschrijvingen daarop verhandelbaar worden kan zich één enkele markt vormen die bovendien van overheidswege te con troleeren is Het ligt in de bedoeling er op toe te zien dat de koers niet ver van pari zal afwijken Hoe groot het aanbod te zijner tijd op deze markt zal zijn wordt voor een belangrijk deel bepaald door de individued vopr overdracht beschikbaar blijvende bedragen nadat de aanslagen in de bijzondere heffingen zijn bekend gemaakt Voor de vraag geldt o ra hetzelfde in dezen zin dat de grootte daarvan afhankelijk zal zijn van de behoefte van andere belastingschuldigen aan Grootboek inschrijvingen voor belastingbetaling Het geblokkeerde geld dat niet üi het Grootboek gaat zal kunnen worden gebruikt voor betaling van het ten laste van den rekeninghouder komende bijzondere heffingen zekerheidsstelling en diverse oude beiash n gen welke laatste om zuiver technische redenen niet uit het groot kunnen worden betaald Voorts bestaat voor dit geblokkeerde geld nog steeds een beperkte mogelijkheid tot individueele dehlok keering Dit geldt met name voor de zgn desinvesteeringsgelden indien wordt aangetoond dat zij zullen worden gebruikt voor nieuwe investeerin gen die passen in het opbouwplan ter beoordeeling van de investee ringscommissie Tenslotte ilgt het in het voornemen zoo noodig te zijner tijd overdracht van geljfokkeerde saldi mogelijk te maken in ruil voor bepaalde vermogensobjecten onder voorwaarde dat het geblokkeerde tegoed rechtstreeks zal worden aangewend voor belastingbetaling met name bijzondere hef ffingen zekerheidstelling en diverse oude belastingen Op de gedecentraliseerde markt die in dat geval voor het geblokkeerde geld zal ontstaan zal uiteraard de koersvorming aan sterke wisselvalligheden onderhevig kunnen zijn Het ligt in het voornemen om voor na 10 Juni 1946 ontstane geblokkeerde saldi alsmede voor nader te bepalen restant bedragen van thans bestaande geblokkeerde saldi nog een nadere gelegenheid tot deelneming i het Grootboek te openen Telefoonverkeer met de V S De openstellingsuren van de recht streeksche radio telefoonverbmdmg met de Ver Staten van Amerika Wl nader vastgesteld op 13 tot 22 uur op werkdagen en 15 tot 21 uur c Zondagen Den 2en Pinksterdag is de openstelling als op werkdagen Ventverbod Groenten en Fruit 1942 ingetrokken treedt Blijkens een beschikking van den minister van Landbouw Visscherij en Voedselvoorziening gepubliceerd de Staatscourant van gisteravond s het ventverbod groenten en fruit 194 ingetrokken De beschikking vandaag in werking Aflevering Tarwebloem Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat op de nummercoupu res voor inlandsche bloem geen andere tarwebloem mag worden afg leverd dan tarwebloem van een uitmalingspercentage van 84 2 hooger De z g Zeeuwsche bloem mag dus op deze toewijzingen niet meer worden geleverd