Groot Gouda, donderdag 6 juni 1946

HILVERSUM II 415 ni NCRV 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Gewijde muziek 7 45 Een woord voor den dag 8 00 Nieuws 8 20 Morgenconcert 9 00 Het nieuw Londensch Strijkensemble 9 30 Waterstanden 9 50 Orkestplaten 10 30 Morgendienst 11 00 Strijkkwartet 11 15 Clarinet recital 12KX Molto Cantabile 13 00 Nieuws 13 15 Pro grammaoverzicht 13 20 Cinderella 14 00 De laatste officieele cijfers der resultaten der Italiaansche verkiezingen zijn volgens radio Rome Chr Democraten 7 866 864 35 4 20 7 18 9 6 7 5 2 1 3 4 606 509 4 204 741 1 486 267 1 164 152 968 322 Socialisten Communisten Nat Dem Unie Uomo Qualunqup Republikeinen Duitschland nog 15 jaar bezet volgens Amerikaansch commandant De Commandant der Amerikaansche Bezettingstroepen in Duitschland iMac Narney heeft gisteren op een persconferentie verklaard dat hij een minimale bezettingstermijn van 15 jaren noodzakelij k achtte voor Duitschland De besprekingen te Parijö De plaatsvervangers van den minister van Buitenlandsche Zaken van de Groote Vier zijn gistermiddag weer bijeen geweest Er waren drie rappor ten van militaire dskundigen aan de orde n l over de ontwapeningsclausules voor Finland en Roemenië over de demilitarisatie van de FranschItaliaansche en ItaUaamdiJoego Sla vische grens Deze rapporten werden goedgekeurd De ItaHaansche grenzen zuUen over een breedte van 20 km worden gedemilitarfeeerd De besprekingen liepen ook over Venetia Julia en Triest en hoewd oppervlakkig Of den Doddutnesoe Aangezien op deze ptBtten niets nieuws naar voren werd gebracht werden zij naar de ministers teruggewezen Vrijdag zullen de pteatwavangerB opnieuw bijeenkomen Amerikaansche protestanten vragen verbreking betrekkingen met het Vaticaan Elf leiders van protestantsche kerken in de Vereenigde Staten hebben gisteren bij president Truman er op aangedrongen de diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan te verbreken Chlneesche Regeeringstroepen nemen Charbin De Chineesdie regeoingstroepen hebben Charbin een spoorwegknooppunt in Centraal IVlandsjoerije op de communisten veroverd en trekken hi Noordelijke richting op aldus de Chineesche berichten In April hebben de communisten de stad van het evacueerende Roode Leger overgenomen De Westerdam koos voor de eerste maal zee Technische proefvaart van de nieuwste aanwinst der Holland Amerika Uin De nieuwste aanwinst van de Holland Amerika lijn de Westerdam heeft gisteren zij het dan ook slechts voor een driedaagsche technische proefvaart voor de eerste maal het ruime sop gekozen Omstreeks negen uur des ochtends vertrok het nieuwe zeekasteel onder de bekwame leiding van den Rijksloods H vdn Vuuren van de werf van Wilton Feyenoord te Schiedam Vier slfeepbooten trokken den reus den Waterweg op waarna op eigen kracht koers gezet werd naar de Noordzee Het nieuwe schip heeft een lengte van 158 meter een breedte van 20 meter en een holte van 12 2 meter en meet 16 000 brt Twee Dieselmotoren geven een capaciteit van 10 400 p k en men verwacht dat het schip een snelheid van 18 mijl zal kunnen halen De Westerdam die de eerste nieuwe Oceaanstoomer is die Nederland na den oorlog de wereldzeeën opzendt h een vracht passagiersschip en biedt plaats aan circa 130 passagiers naast een bemanning van 140 koppen Kapitein Th Jaski die ook op deze vaart het bevel voerde zal de toekomstige gezagvoerder van de Westerdam zijn CharGhiU OYer Britsche bttltenlandsche politiek Baltiscbc landen tot de Adriatlsche zee het zaad wordt gestrooid voor a nieuwen wereldoorlog Hij was het eens met de regeering dat Engeland geen uitstel wenscht in het opstel len van vredesverdragen met de voormalige vijanden Niets is kostbaarder dan wraak ChurchlLji besloot met te zeggen dat indien de groote mogendheden geen overeenstemming zouden kunnen bereiken de kwesties van geschil aan de Ver Naties moesten worden voorgelegd Attlee aan hef woord Na Churchill nam de Britsche ministerpresident Attlee het woord H oefende critiek uit op die leden van het lagerhuis die de zaken in het buitenland door Russische en niet door Britsche oogen bezien hadden al ontkende hij niet dat het noodzakelijk is voor zoover mogelijk het standpunt der andere te begrijpen Ten aanzien van Zuid Tyrol en Triest zeide Attlee dat Engeland een greasllja wil die het meerendeel der measchea eea regiem van eigen landgenooten geeft hoewel dit bij de Europcesche gecQppliceerde verhoudingen uiterst moeilijk zal zijn Oe moeilijkheid van het Spaansche vraagstuk aldus Attlee is hoe wij het Spaansche volk het best in staat kunaen stellen voor zichzelf te beslissen ea een behoorlijke regeeriag te krijgen De Rusitsche houding met betrekking tot de overeenkomst van Potsdam waardoor het onmogelijk Is de overeenkomst met de noodige soepelheid aan te passea aan de steeds zich wijzende omstaadigheden Is weer eea andere bron van moeilijkheden Ik ben van meening dat de Russen de geest waarla wij te Potsdam de moeilijkhedea besproken hebben miskennen aldus Attlee Een onzer grootste moeilijkheden Is te trachten in de geesten van onze Russische vrienden een werkelijk begrip te wekken voor de wijze waarop wij hier in de Westersche democratieën de zaken trachten op te lossen Het Is buitengewoon moeilijk om de Russen te doen begrijpen dat er in dit land meer dan een stem gehoord wordt Wij moeten het Russische volk tot op zekere hoogte beschouwen alsof het in een donker bosch geboren is het schijnt dat zij het zonlicht de wind en dt atmosfeer van de vrije democratieën niet begrijpen Attlee drong voorts aan op een grooter begrip voor de Russische mentaliteit de Russische geschiedenis en de achtergronden van de houding Van het Rusland van heden Hij prees voorts Bevin voor diens geduld en begrip en was overigens van meeaing dat men den huldigen staat van zaken la de wereld let geheel pessimistisch moet bezien INDIË Chineesche Consul Generaal uit Batavia naar Nanking vertrokken De Chineesche Consul Generaal in Ned Indië heeft de toebereidselen voor zijn reeds voorgenomen vertrek naar Nanking verhaast Hij zal heden Batavia verlat èn om met zijn Regeering overleg te plegen over den massamoord op Chineesche onderdanen in het gebied van Tangeran Hij hee ft n onderhoud gehad met den Opperbevelhebber der Geallieerde Strijdkrachten in Ned Indië Lt Generaal Mansergh en dezen verzocht troepen te zenden om de Chineezen ten Westen van Tangeran te evacueeren Hij heeft ook met Sjahrir een onderhoud gehad Deze heeft daarop verklaard dat hij de zaak persoonlijk ter hand zou nemen Ef feetenkoersen Benrs van Amsterdaio 4 6 Tape Fondsen Staatalccnlagen 4 Ned 41 10lV § 37 Ned 41 102 3 Ned 37 1003 4 3 3 Ned 38101 16 101 2 Sp cert lOO Vi lOOVi 3NcdIn 37A 97 4 9e Vi Bank en Cred Inst Kolon Bank llOb 115 N Ind H B 90 § Ned Handels Mi 125 ♦ 4 6 5 6 Kon Boot 170 169 Ned Scheepv Unie 168 lap lijn 130 § Saiker Ondcra H V A 2905 JavascheCult 125 b 131 N lo Suiker Unie Tabaké Oadera OeliBat Ta 132 § Deh Mi 140 § Senembah 131 § Prov en Gcm Lg 3ViA dam 37 102 102 3 2R dam 37 lOlVs lOl a Hjrpotheekbaakea 3 Fr Gr H b 101 b 101 2 3V Alg H b IOC 3 WlH B 100V § 5 6 101 4 lOlV e 101 92 124Vi Indttttr Ondern Aku van Berkel Calvé Lever Broi Phll Öloeil Pctrolenm Ond Kon Petr 400 Scheepvaart Mif Hol Am L 149 2 152 169 16S 120 j§ll9 175 § 175 295 328 396 § 325 § 430 b bieden 1 = laten § = gedaanten bieden = gedaan en laten Koersen medegedeeld door M Ogier Co RADIOPROGRAMMA VOOR DONDEWJAG HILVERSUM 1 301 m AVRO 18 00 Nieuws 18 15 Vaude lle orkest 18 30 Programma voor de Nêd Strijdkrachten 19 00 En nu aar bed 19 05 Sportpraatje 19 20 Wij stellen U voor 19 45 De Regeefingsvoorlichtingsdienst antwoordt 2000 Nieuws 20 05 Weeroverzicht 2008 Film en Theater agenda 20 15 Aansluiting met het Concertgebouw te Amsterdam 22 30 Ouderen en jongeftn 22 40 Piano duo 23 00 Nieuws 23 is Twee Amerikaansche Topbands 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m NCRV 18 00 Ensemble Draaisma 1830 Cht Nationaal Vakverbond 1845 Ensemble Draaisma RNIO 1900 Nieuws 19 15 Departementale uitzending 19 30 Met band en plaat moQT U paraat 19 40 De vaart der volken 20 00 Nieuws NCRV 20 05 De Kon Militaire Kapel 21 00 Spreker 21 20 Trio Röntgen 22 00 Nieuws 22 15 Het actueel geluid 30 Zangrecital 23 15 Avondconcert 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting VOOR VRIJDAG HILVERSUM I 301 m VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Muziek bij het ontbijt 8 00 Nieuws 8 20 Grj l 8 50 Voor de huisvrouw 9 00 Populaire opnamen 9 30 Winiton Churchill de leider der opIposltle in het Britsche Lagerhuli nam gisteren als eerate het woord op den 2eD daa van het debat over de Britsche bultcn andKhe politiek in het Lagerhuis Hi zeide dat er een donkere schaduw geworpen is over het jaar dat verstreken is oa bet eind van den oorlog met Duitschiand zoowel door wat men practlscb het verbreken van de eenheid en samenwerking der groote mogendheden zou kunnen noemen als door een pijnlijke vermindering van het Eagelsche aanzien en prestige Het zou verkeerd zijn de blaam hiervoor te werpen op den min van buitenlandicbü zaken Hij heeft zich een vertegenwoordiger betoond van veel wat vi s en moedig is in het Britsche karakter aldus Churchill Churchill wees er op dat de oppositie niet Is geraadpleegd inzake de buitenlaodsche politiek en verklaarde naar aanbldiag hiervan dat de regeering het Rtissiiche principe van een regeering van en partij in de buitenlandscbe politiek fevolgd heeft Hij verkoos In deze een politiek met een nationaal karakter Ten aanzien van het bewind van Franco in Spanje zeide hij Ik ben even weinig gAteld op dit regime als op het lioldige Engelsche begluur Ik geloof dat M btter is het Spaansche volk zijn eigen feil te laten bewerkstelligen Het idee om nbassadcurt uit Spanje terug te roepen alleen het reialtaat hebben dat wij jr worden verhinderd het Franco UitlgVte maken en te waarschuwen door middel van diplomatieke stappen en langOnerMind den wea voor betere tijden in Spanje te effenen Ik qeloof dat wij reeds aoeill khed D genoeg hebben zonder dat wfl ons met zulke beozelachtlge en onteiullige Verwikkelingen inlaten Ten aanzien van Zuid Tyrol drong hij Mn op een plebisciet onder toeiichi der Sroote mogendheden en voor Triest wilde InternationallHtie van de haven Churchill was getroffen door hetenor herstel dat in Nederland en België Is Iwrelkt en hij verheugde zich over het fclt dat Frankrijk in toenemende mate n plaats in de voorste rij van de vrije democratieën der wereld Inneemt Over de Sowjet Unle zeide Churchill t het inGroot Brittannleallerwegediep ordt betreurd dat het contact en de Welwillendheid tusschcn de beide landen fneemt Wij vwlangen van de Sowjet ie niets anders dan welwillendheid en i zonden Indien haar rechten en veiligzouden worden aangevallen alles W in ons vermogen Hgt doen om haar hulp t komen Hij zeide dat de Sow 1 Unle ia eea enkel jaar door haar propaganda en houding vele vriendschappen J de Eagelsch sprekende landen heeft verkoelen en dat achter het Ijzeren 3 erm dat zich lj ft uitgebreid van de Feestelijk Openingsconcert in het Kurtiaus Gsteravond vond in het Kurhaus het openingsconcert van dit seizoen plaats Het orkestpodium was voor deze gelegenheid feestelijk met Hortensia s versierd terwijl aan de lessenaar van den dirigent een groote krans hing Zoodra de dirigent Ignace Neumark het podium betrad verhieven de orkestleden zich van hun zetels welk voorbeeld door alle aanwezigen werd gevolgd waarbij een hartelijk applaus hem na zooveel jaren welkom heette Allereerst werden de volksliederen van Nederland Engeland Amerika België China Frankrijk Rusland en Polen ter eere van den dirigent gespeeld Daarna volgde de ouverture Gijsbrecht van Aemstel van Johannes Verhulst waarna Sam Swaap het vioolconcert no 4 in D groote terts van Mozart vertolkte Na de pauze bood mevrouw Patricia van Delden die juist uit Amerika was teruggekeerd het orkest een collectie snaren aan die door het Bostonsche Orkest als een geschenk voor het Residentieorkëst waren gegeven Het tweede gedeelte van het programma bevatte de ouverture Romeo et Julia van Tsjaikowski Psyche en Eros van Franck en Pomp aftd Circumstance van Elgar waarbij Spangens koor onder leiding van jos Vranken Jr zijn medewerking verleende Dirigent en solist kregen een schat van bloemen Verscheidene ambassadeurs en leden van het corps diplomatique benevens vele autoriteiten woonden den avond bij Tintoewijzingen eerste helft 1946 Het Combined Tin Committee heeft voor de eerste helft van dit jaar 9476 long tons tin toegewezen waarvan 240 aan Nederland Bngeliché onderscheidinfen aan Nederlandsche militairen burgers e a Gisterenochtead hebbea te sGraveahage 78 Nederlaadsche mllitalrea onder scheidiagen ontvangen uit de handen van den Britschen ambassadeur o a Lt gea mr H J Kruis Gen majoor P L G Doorman Kolonel Ir J B G M Ridder de van der Schueren Behalve aan genoemde militairen heeft de Eüigelsche ambassadeur nog onderscheidingen uitgereikt aan leden van de Nederlandsche Koopvaardij de Koninkl Nederlandsche Marine de Kon NederI Luchtmacht en een aantal burgers die 4e geallieerde zaak hebben gesteund BUITENLAND ITALÏÉ ZAL EEN REPUBLIEK WORDEN Hooge autoritei en te Rome hebben verklaard dat het referendum de monarchie verworpen heeft Umberto H die de koningstitel pas 26 dagen voert vernam de uitslag van het referendum met kalmte van den eersten minister Alcide de Gasperi die nu Staatshoofd zal worden totdat de president gekozen is Na het onderhoud met den koning zeide de wemier dat nog tot niets definitiefs t esloten was met betrokking tot het vertrek van Umberto uit Italië Hij voegde bieraan toe wij hebben nog niet de van verschillende zijden noodzakelijke bdichtingen ontvangen De uitslag van het referendum zal pas officieel worden nadat hij Zaterdag door het Hooggerechtshof zal zijn bekend gemaakt Radio Rome geeft de volgende cijfers voor de republiek 12 182 855 stemmen en voor de monarchie 10 362 709 Piotro Nenni de sodallstische vicepremJer heeft later te Rome verklaard dat konhtg Umberto Italië zal verlaten Dreigt het referendum Italië in twee kampen te splitsen De voormalige Itdliaansche minis terpresident en een der leiders der nationaal democratische unie Francesco Nitti heeft tegenover een correspondent van A F P verklaard zeer ongerust te zijn over den toestand welke door het referendum wordt geschapen Het geringe verschil tusschen monarchisten en republikeinen dreigt een groote crisis uit te lokken De steden ten Zuiden van Catania die voor 78 op de monarchie stemden zullen zich nooit bij het resultaat van het Noorden neerleg gen Wij loopen de kans dat het land in twee deelen gesplitst wordt aldus Nitti Ongeveer 40 000 Chineesche boeretj en kleinhandelaren in Bantam ten Westen van het onlangs bezettte Tangeran zouden mo nenteel aan de genade van het reeds eeuwen bestaande Bantamsche bandietenwezen overgeleverd zijn De bandieten zijn amok gaan maken en Zondag j l begonnen met brandstichting plundering ontvoering en moordpartijen In de berichten die gisteren hieromtrent zijn ontvangen wordt het aantal vermoorde Chineesche burgers op 70 tot 100 geschat Een zegsman op het Geallieerde Hoofdkwartier schatte het aantal slachtoffers echter op 600 Dr HERMANI OVER DEN TOESTAND OP SUMATRA Het volgende bericht is opgevangen van den zender v n t Republikeinsch Persbureau Antara Dr Herman leider van de republikeinsche delegatie naar Sumatra die thans weer is teruggekeerd heeft in een persconferentie gezegd dat de republikeinsche regeering op Sumatra bevestigend ii sommige opzichten veel beter dan op Java functionneert Hij zeide dat de toestand daar een spiegelbeeld was van dien op Java één of twee maanden terug en voegde daar aan toe dat de bevolking van Sumatra met uitzondering van enkele gebieden die thans onder geallieerde controle staan uit volkomen aan de wet gehoorzaamde burgers bestaat Voor de wanorde van die enkele gebieden moet volgens dr Hermani de infitratiepolitiek van de andere partij aansprakelijk worden gesteld omdat deze politiek er de oorzaak van is dat de bevolking zich overgeeft aan illusies met het gevolg dat zij een gemakkelijke prooi is van het bedrog van die partij en verraad pleegt tegen hun eigen vaderiand Hermani zeide verder dat zich in het bestuur van Sumatra hier en daar onregelmatigheden voordoen moet worden erkend Maar zoodra door de republikeinsche regeering stappen waren gedaan om het volk te doordringen van de wenschelijkheid van een stabiele regeering zijn deze onregelmatigheden langzamerhand vervangen door een hecht vertrouwen in de leiding van de republikeinsche regeering De toestand van het heele land had duidelijk een verandering ondergaan door de uitschakeling van onpewenschte vijandige elementen b v in OostSumatra Tapanoeli en WestSumatra Deze heele opruimingscampagne was zeer versneld door het bestaan van het Volksfront dat in de praktijk een waardevol uitvoerend lichaam vormde van de plaatselijke nationale comité s bij de uitvoering van wetten en regelingen van de regeering 4 6 5 6 Aandcelea Baak en Crediet Inst A Bank 129V 131 R Bank 133 § n4 Tw Bank 139 Va 146 Indostr Ond V d B ÖJurg 255 b 6 Pr Lev Br 144 van Gelder 117 164 128 275 1387 117 365 274 129 140 153b 146 Ned Gist Ned Kabel Btcctr Mij AniemN Bez N lnd Gas Handel MQ Borsumi Curac H Ned Wol gew Byenk 3ViL S mijn 3 2 8at 01ie 355 § 270 § H 7 155 1387 § 138 94 98 201 § 083 4§108 182 18 § 101 b 102 § 103 Volgens dr Hermani is de toestand op Sumatra in het algemeen veel beter dan op Java De regeering was stevig gecentraliseerd in de handen der respectievelijke hoofden der residenties Het viel mij op dat de gewestelijke bestuurshoofden op het gansche eiland ware pioniers zijn bij elke actie en bij de leiding van het volk aldus de leider van de delegatie Hij voegde er aan toe dat al deze functionarissen zich in staat hadden getoond om de houding en de gedachten van het volk in behoorlijke evenwichtige banen te leiden Dit staat geheel in tegenstelling met wat wordt rondgeschreeuwd door de Nederiandsche propagandamachines volgens welke de toestand op Sumatra een geweldige chaos zou zijn