Groot Gouda, vrijdag 7 juni 1946

o GROOT GOUDA jj j ASTPA SÜictie L J A ▼ d Steenhoven Mr A A J RHtow jj atter DrakkeiTJ Verzijl QoucU r ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMIsTREKEN t I dactic en adminUtratie NUMMER 247 VRIJDAG 7 JUNI 1946 Bur Markt 67 Oonda Tdefoon AbooB p w 27 c Losse nwntn tO 1 Stakingsbeslvit opgeheven Naar wi vernemen Is het staklnglbcslult tegen den heer Th Dijkshoorn met Ingang van 1 dezer opgeheven Na onderzoek is gebleken dat er geen termen aanwezig te achten zijn voor het treffen van eenige maatregelen op grond vaahctznlverlngsbeslntt De xesde Ronde van Gonda STADSNIEUWS Voor de zesde Ronde van Gouda op a s Maandag 2en Pinksterdag komen de volgende renners aan de stprt Theo Middelkamp kampioen v Nederland Kees Pellenaars ex wereldkampioen de bekende Tour dcPrance renners Lambrlchu Budel André de Kor ver Rotterdam en Sei en Maastricht de winnaar van het laatste Cauberg Crlterinm en de wedstrijden door Limburg Arie Vooren Beverwijk A Steenbakkers St MichelGestel Francen Vaals de Hagenaars Hessllnga Matena Cor van der Star Gebrs Kuipers en Bijl de Rotterdammer Verschnuren de Goudsche renners Hofstede en Koos van Vliet en verder vele andere bekende renners Bi de amateurs komen er circa 45 aan de start waaronder de beste Gezien deze bezetting belooft de Ronde van Gouda één der beste van Nederland te worden Het parcours is BleekeruingelBoele kade en is plm 1100 Meter lang De start der amateurs is om 1 uur die der profs om 2 30 uur Jeep allures Een garagehouder uit 2 oetermeer wilde gisteravond tegen schemerdonker met zijn twoaeater eenige dames van het station halen Vanaf de Kattcnsingel reed hl de Crabethstraat In niet in de gaten hebbend dat het wegdek daar is weggenomen Halverwege gekomen meende hij het bruggetje dat tengevolge van het wegnemen vaa het wegdek een vijf en twintig centlawter hoogcr ligt wel te kunnen nemen Het gelukte hem Inderdaad doch vlak over de brug boorde zija wages zich in het losse zaad De kraanwagen van HuUeman verloste het beschadigde vehikel alt zijn IsolemenC PREDIKBEURTEN Kerkdieasten op eersten en tweeden Pinksterdag Nederl Hervormde Kerk St Ianskerk 10 uur v m Ds M C Kooie 5 our Ds Gcfh Huls Westerkeik 10 uur v nf Ds F erheul 5 uur n m Ds G Blzenga 2en Pinksterdag St Janskerk 10 nar v m Ót C A Korevaar I Westerkerk geen dienst Vereealging van Vrl z Hervormden Kleine Kerk Peperstr 128 10 30 uur v m Ds V Rossum van Amersfoort Rcmonstr Geref Gemeente 10 30 uur Ds Nlenhals bevestiglng nieuwe laden 2en Pinksterdag geen dienst Evang Lutherschc Kerk 10 uur Ds Simon m m v het kerkoor 2en Pinksterdag 9een dienst OudKatholleke Kerk 10 30 u en 6 uur Pastoor Giskes 2en Pinksterdag geen dienst Gcreform Kerk 10 oor v m en 5 uur Ds ten Brink 2en Pinksterdag geen dienst Gereform Kerk art 31 8 30 n vm en 4 uur n m in de Remonstr Kerk Belangrijke promotie Naar wij veraemea is de heer N G Breedljk controleur der gemeentefinan cicn benoemd tot inspecteur der geiheenteflaaadta bij het Dep van Qlnnenlandschc Zêktn Bij dcse instelling die vooral voor de noodlijdende gemeenten In het leven is geroepen zijn zes inspecteurs werkzaam In 1941 bestonden er reeds plannen voor het in het leven roepen van een dergelijke Instelling De heer Breedijk die toen eveneens op de voordracht stond werd er echter door den Sicherheitsdlenst van verwijderd De heer Breedljk blijft in Gouda woonachtig Partq van de Vrijheid op de gehouden ledenvergadering van de afdeellag Gouda van de Partij van de Vrijheid is na eea schriftelijke stemming besloten met de volgende lijst voor de gemeenteraadsveralezing voor Gouda uit U komen i E G Stljkel N Bruynjé Mevr A A van Reedt Dortland de Kat J FW Turioo H H N Pleeging J C Jonker J J Spek Mevr A A Hulsman v Aalst G W Aberson A Mogendorff Geslaagd Bij het op 28 Mei en 4 Juni gehouden eindexamen Sted Gymnasium slaagden i Voor diploma A M H Coops te Gouda Mej D Hese te Gouda Mej J H M de jong te Gouda Mej AS Jongert te Reenwijk Mej C Verduijn te Gouda en Mej C H de Zeeuw te Lekkerkerk Voor diploma B H v Dam te Gouda Ae Muurling te Gouda G v Duijvendijk te Lekkerkerk Me Hage te Nieuwerkerk a d IJssel J van Llmborgh te Lekkerkerk Afgawezen geen Beethoven cyclus Bcf tc concert O N A 2 H B S 3 De comp wedstrljd O N A 2 H B S 3 wordt let gespeeld Maandag 10 Juni doch Zondag len Pinksterdag 9 uni De aanvang Is bepaald op 11 uur Verder vorden op het O N A terreln de volgende vriendschappelijke wedstreden gespeeld op Zondag 9 Juni O N A 3 Fiorissant3 aanvang 11 uur en O N A 1 Florissant 1 aanvang 2 uar Jodan Boys Ds G Koenekoop Voor Zaterdagmiddag zijn de volgende I 2 a Pinksterdag 8 30 uur InRemoastr wedstrijden vastgesteld t jq i q Koenekoop odan Boys 1 Zwaluwen 1 aanvang v i Geref Gem Stationsweg 10 en 5 uur n m Ds C Steenblok 2en Pinksterdag 10 uur v m Ds C Steenblok Christelijk Gereform Kerk 10 uur v m en 5 uur n m Ds A Dubois 2en Pinksterdag 10 uur Ds A Dubois Nederi Gereform Gem Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Ned Herv Ver Calvijn 10 uur v m Ds Bac van Blauwkapelle Vrije Evang Gem geb Zeugestr 38 9 10 30 en 5 uur Ds H C Leep 2e Pinksterdag 10 30 uur dienst Woensdag 12 Juni 3 uur Gebedsuar Dokters en Apothekersdienst Bij afwezigheid van den huisarts wordt de dienst van Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondagavond 12 uur waargenomen door de artsen H A M Eljkman Westhaven 63 tel 2582 en A J Kettler Gouwe 166 tel 3358 b g g 3368 en op 2en Pinksterdag door de artsen H Reedijk CraIjcthstreat 45 tel 3132enJ H F Remme Fluweelensingel 59 tel 3003 Men gelteve boodschappen af te geven des morgens voor 10 uur Apothekersdienst i Grendel L Tlendeweg 9 Haastrecht Oudewater en Polsbroek Doktersdienst Van Zaterdag 8 Juni des middags 12 u af tot Dinsdag 3 Juni s morgens 8 n zal de doktersdienst worden waargenomen door Dr T Bonga Haastrecht telef K 1821303 REEUWIJK Predikbeurten Ned Herv Kerk ta Reeuwijk dorp V m 9 30 uur Ds Volleweijder uit Nieuwerkerk a d IJssel N m 2 30 ds L Vroegindawefl Waddinxveen 2en Pinksterdag 9 30 uur v m Huls uit Gouda Ned Herv Kerk te Sluipwflk V m 9 30 uur en 6 30 uur n m Da E S de Lint 2en Pinksterdag 9 30 uur v m Ds E S de Lint Geref Kerk aan de Brug V m 10 uur ej n m 5 uur Da PWarmenhoven 2en Pinksterdag 10 uur v m Da P Warmenhoveo J G B lI odan Boys II te Kra 3 nar llngen Besllssingswedstr d Handbal Op Maandag 10Junl 2en Pinksterdag speelt Vires et Celerltas tegen C W P uit Lcidschendam den beslissingswedstrijd om het kamploenschap der 2e klasse district West B van het N H V De wedstrijd zal worden gehouden op het Neptunes terrein te Rotterdam De Jonge Bouwers De leden van de jongerengroep worden verzocht a s Zaterdagmiddag precies 2 uur bij het Stadhuls aanwezig te zijn I voor de tocht naar de Kleine Betuwe te Haastrecht Kosten 25 cent Thuiskomst plm half 7 Bij slecht weer zal er een bijeenkomst in de zaal Tnrfmarkt ffl worden gehouden die kwart over 2 aanvangt Sportmatertaal behoeft niet te worden medegebracht Komt allen op tijd want op laatkomers wordt niet gewacht Het eerste concert van de Beethoven cyclus werd geopend met de ouverture Corlolan Bando bezorgde het werk een vurige spannende weergave getuigend van een juist gevoel voor de verhoudingen in deze voor Beethoven zoo typeerende muziek Onze begaafde Chopin vertolker Theo V d Pas bracht ons het vierde pianoconcert Bij v d Pas gaat een schier feilloos technisch meesterschap hand In hand met een fijn kunstenaarsgevoel dat wars is van alle uiterlijke effect Steeds weer Is het een weldaad dezen pianist te booten ledere toon krijgt zijn juiste en warme accent Mede doordat het zoo pretentieloos wordt voorgedragen geeft hij Beethoven als dien anderen mensch niet als den eeuwigen herolcus maar als den gevoeligen toondichtcr met zijn warme liefde voor al wat goed en hooo is Bando begeleidde nauwkeuilg en wist het orkest op een bescheiden achtergrond te houden In de derde symphonle sleepte de dirigent ziln musici met groot enthousiasme mee zoodat men een derde te hooren kreeg als lang niet altijd door een orkest van dit formaat gegeven wordt Mogen er ai enkele minder geslaagde trekjes In voorgekomen zijn het geheel doet ons verlangen naar het volgende concert dat om 8 uur zal beginnen uitzien Nu Dr Bando zich begint In te werken bewijst hij steeds meer welk een gelukkige keuze het bestuur van het R Ph O gedaan heeft met zijn benoeming G J 51 Uitreiking bonkaarten Van 14 tot 28 uni zal de distributiedienst nieuwe levensmiddelen tabaks versnaperingenof gecombineerde tabaksversnaperingenkaar ten uitreiken Medegebracht dienen te worden de 2e distributiestamkaarten en de thans in gebruik zijnde Inlegrellen GA 605 GB 605 GC 605 GD 605 of GE 605 De uitreiking zal plaats vinden volgens onderstaand schema aan de loketten 67 8 9 10 van den dlstributledlenst gebouw Peperstraat Aafjes Bontenbal Vrijdag 14 Juni Boode Ditmarsch Maandag 17 Dockum Groningen Dinsdag 18 Grood Hoylng Woensdag 19 Huber Knljnenburg DondcrdBg20 Koch Louws Vrijdag 2 Lnbbe Philips Maandag 24 Pleko V d Schouw Dinsdag 25 SchraderUijtenbroek Woensdag 26 de Vaal Vijver Donderdag27 V d Waag Zijta Vrijdag 28 alle dagen van 9 12 en 2 3 30 uur Na uitreiklng op Woensdag 10 juli ZeIfverzorjers dienen hun levensmiddelenkaarten uitsluitend af te halen op Donderdag 13 Juni van 9 12 uur Klachten over in ontvangst genomen bescheiden kannen nadat men zich van het loket heeft verwijderd niet meer in behandeling worden genomen Men lette dus goed op wat men moet ontvangen olt Da Es Naar een Goudsche Gemeenschap Wie hefpt mee TQdeas den oorlog bleek Nederland ootcr te x n dan de ateesten het kente en de Nederlander van het verzet kwam voor ons te staan als een ander taschentype dan wl gewoonlijk op ia vaderlaodschen bodem tegenkwamen Het bkck echter dat ook de geestelijke aMgcbrcidbcid va ons nationaal bestel aautcnlQk mtmcr was geworden dan zij la de vooroorlogtche dagen was Wi Qiiden ni t zoo ver van elkaar af als tevarcn De vrede bracht onherroepelijk wear de spliulng met zich mede en na een half jsar later chetn het zelfs dat de waarden waarvan wtj ons in den oorlogsjaren bewast waren geworden hun geldigheid geheel dreigden te rliezen Daarom weré onder voorzitterschap vaa Prins Bernhard het Nationaal Insiitnut in het leven geroepen als een centrale organisatie tot verdieping van het nationaal bcwwtzljn en tot versterking van nationale saamhoorlgheid Wi Gouwenaars weten dat wi deel altmaken van de Nederlandsche gemeen Khap en wi zijn er ons allen van bewust dat dhze stadagemeenachap meer is dan de som van haar 35 000 inwoners n den geest van het N I zooden wij hier wiJlca komen toUca gecntrahaecrdc ameawerklng van alle cultureele en lodak grocpeeringen in onze stad Voor onzen materieelen en cu tureelen Kkropbonw is het noodzakelijk dat er ienwe energie wordt geput uit de ri kvlociende bronnen van onze beschaving Ongeacht rang stand geloof of politieke overtuiging Is er een rcëele basis om te komen tot een gemeenschep waarin de vraagstukken wordep besproken die ons allen raken vraagstukken betreffende ainsiek tooneel zang en fllmuitvoerlngen betreffende voordrachts en liederenavonden over verdieping van het Khoonkeidsbcscf van oas land onze steden en dorpen Doch niet alleen op cultureel gebied Mk op het sociale terrein kan en moet vruchtdragend werk te verrichten zijnWij denken hierbij aan zorg voor gedètnobilheerden en oorlogsvrijwilligeri aaa de sociale taak der bnurtvereenigingen aaa de vri e tijdsbesteding feesten etc Uitdrukkelijk willen wij erop wijzen dat het geenszins in de bedoeling ligt de taak van bestaande groepeeringen en verceniglngen over te nemen of htemaast nieuwe lichamep te scheppen Wij willen komep tot één plaatselijke tcmeenschap die eendrachtig samenwerkt Wij richten ons hiertoe tot alle Gouweaaars enGoudschevereenigingen comités en commissies die het belang van onze tad ter harte c at Het sou mogelijk geweest zijn uit verschillende groepen en vereenigingen personen te verzoeken zitting te nemen In een plaatselijk comité als hierboven bedoeld Wij hebben dit niet gedaan omdat l gemeend hebben dat de te scheppen Goudsche gemeenschap geboren moet worden uit de spontBDlteit dezelfde poatanitelt waaruit deze oproep Is ontstaan Zij die gehoor wenschen teflevenaan dezen oproep gelieven zich schriftelijk tn verbinding te stellen met G J Sligter Stolwljkarslnls of met L J A v d Steenhoven Groot Gouda Markt 67 Dat een ieder acdthelpel k eceUdcid Weersverwachting med a ge d aa rt door bet K N M L tot mmgtmmwmé Zonnig en vrij warm weer aMt Zwakke en verandclijke wlad 8 Juni Zo op 4 21 onder 20 56 Maan op 14 11 onder 2 13 Wat It ar In Gouda ta docsl Reunie Vrftdag t m Woensdag Kwak van de Kustwacht Toeg lederen leeftijd Schouwburg BioscoopVrfldagt mWoena dag Gekooide leugd Toegang lederen leeft d Thalla Theater Vrijdag t m Wocaadag Hoe langer hoc gekker Toegang voor iederca leeftlid Sociaal Adviesbureau NVH Maandag t m Vrl dag sitting van 2 4 uur en teven Woensdagavond van 7 9 mu UIT DEN OMTREK HAASTRECHT Distribntienienws De dutributledlenst Haastrecht maakt bekend dat met ingang van Dinsdag 11 Juni 1946 nieuwe bonkaarten voor levens middelen en tabak versnaperingkaarten zullen worden uitgereikt Houders van inleg vdlen GA 605 M ontvangen 1 bonkaart KA LA 608 QA 608 of QB 608 of QC 608 Houders van inlegvellea GA 605 Vr ontvangen 1 bonkaart KA LA 608 OB 608 of QC 608 Houders van Inlegvellen GB 605 mannen geboren in 1926 t m 1928 oBtvangao 1 bonkaart KB LB 608 QA 608 ol QB 608 of QC 608 Houders van inlegvellen GB 605 vroo wea aeb in 1926 t m 1928 ontvangca I bonkaart KB LB 608 QB 608 of QC 608 Houders van Inlegvellen GB 605 personen geboren In 1929 t m 1931 ontvao en 1 bonkaart KB LB 608 QB 608 Hondera van Inlegvellen GC605 ontJ vangen 1 bonkaart KC LC 608 en QB 608 Houders van Inlegvellen GD 605 oirt vangen 1 bonkaart KD LD 608 en QB 608 Houders van Inleflvellen GE 605 ontvangen 1 bonkaart KE LE 608 en QB 608 De uitreiking xal geschieden te i Haastrecht op Dinsdag 11 Juni 46 Woensdag 12 voor zelfverzorgers Het Donderdag 13 Juni 46 voor zelf en nlet zelfverzorgera Gouderak op Vrijdag 14 Juni 46 Zaterdag 15 Stolwljk Maandag 17 Dinsdag 18 l Woensdag 19 Donderdag 20 Bcrkcnwoadc Vrijdag 21 Zaterdag 22 voor zelfverzorgers Haastrecht Maandag 24 Juni 46 Dinsdag 25 Stolwljk Woensdag 26 Donderdag 27 Berkenwonde Vrijdag 28 Gouderak Maandag 1 Joll 46 Dinsdag 2 voor niet zelfvcrzorgera De loketten zijn geopend van 9 30 12 en van 2 3 uur Zaterdags van 9 30 11 our Door het publiek dient te worden meegebracht alle tweede dutrlbnticstamkaar ten en alle nieuwe InlegvelleB G 605 Zelfverzorgers dienen ttvcsa de zegelomslag mee te brengen In verband met den 2en Pinksterdag kan afhallng en Indiening vaa aanvraagformulieren geschieden te Gouderak op Woensdag 12 unl van 9 11 30 oor te Berkenwonde van 2 2 30 uur Kort geding BVC Min Dreea Plnsdag 11 Juni om 10 30 our wordt in het Gerechtshof te Den Haag het kott geding gehouden EVC contra Min Dreca en de Staat der Nederlanden De advocaat van de EVC U Mr Dt Barmes olt Amsterdam