Groot Gouda, vrijdag 7 juni 1946

wlCugtUmd In Denemarktn De directrice van de Lee8za l die terng is ▼ een rctsaau Engeland van nkcle weken vertelt hiervan III Victory Parade Zaterdag wordt in Londen de groote Victory Parade gehouden wa r Prinses Juliana en Prins Bernhard öok bij tegenMfoordig zullen zijn Toen ik in Londen was waren de voorbereidingen al in vollen gang de standbeelden die tijdens de oorlog een beschermend omhulsel hadden werden nu uitgepakt openbare schuilplaatsen werden afgebroken de vijver en waterval op Trafalgar Square Werden in orde gebracht stellages voorvoorwerk eh eerepoorten werden opgericht schijnwerpers o a voor Big Ben Westminster Abbey en de Parlementsgebouwen werden opgesteld de winkels lagen vol vlaggen vlaggedoek en andere versierselen Alle mogelijke artikelen in de verschillende étalages waren in rood wit biauw uitgevoerd In de kranten las men al over de duizenden extra vervoermiddelen die zouden rijden enz enz Militairen uit Indië waren ook al overgekomen en het was een ongewoon gezicht om deze kleurlingen in miltair uniform met tulband op het hoofd door de Londensche straten te zien loopen Hier en daar hoorde men deze voorbereidingen van feestelijkheden becritiseeren als verspilling van geld materiaal en werkkrachten Deze grootsche parade schijnt nu wel onherroepelijk de laatste feestelijkheid te zijn tot het vieren van den vrede Oorlogsvermmkten Een schrille tegenstelling met deze voorbereidingen voor overwinningsfeesten vormde wel mijn bezoek aan het ziekenhuis vopr plastische chirur f ie in East Grinstead een plaats ten uiden van Londen midden m Surrey In dit ziekenhuis worden oorlogsverminkten behandeld Voornamelijk aan oorlogsvliegers die door neerstorten uit een brandend vliegtuig dikwijls ernstigf verminkt zijn aan het gelaat wordt hier door bijzondere operaties weer een zooveel mogelijk normaal uiterlijk gegeven Ik ben natuurlijk niet competent om iets naders over deze werkwijze mee te deelen Sinds de eerste wereldoorlog wordt deze plastische chirurgie reeds toegepast maar tijdens en na deze wereldoorlog heeft deze wetenschap zich snel ontwikkeld Dit ziekenhuis in East Grinstead t éenigste in Engeland heeft van het Amerikaansche Roode Kruie een op de meest moderne wijze ingerichte vleugel gekregen waar afwisselend chirurgen uit verschillende landen er werkte ook een chirurg uit Nederland zich in deze plastische chirurgie kunnen bekwamen om daarna hun verworven kennis in eigen land te kunnen toepassen BINNENLAND DE BAKKBRSVACANTIE Het gevaar voor een bakkersstaking in Aaisterdam afgewend De afgevaardigden van de Amstard bakkersgezellen die ter bespreking van de wenschen 12 val Ie werkdagen vacant te awt 50 pet vacantietoeslag naar Oen Haag zijn geweest kregen de toezegging dat het college van rijksbemlddciaars deze zaak opnieuw onder oögen zal BCmen op zi n zitting van 17 uni a s aldus deelt de E V C mede Loopende de onderhandelingen zullen in ieder geval niet gestaakt worden Geen bedelpart cn I Het is in den laatsten ti d gebleken dat talrijke Nederlanders zich niet ontzien brieven naar Amerika en andere landen te zenden waarin zl klagen over de verdeeiing der uit het buitenland ontvangen reliefgoederen terwijl zij daaraan veelal particuliere steunaanvragen verbinden welke het karakter vaa bedelpartijen dragen Het behoeft geen betoog dat deze handelwijze welke de Nederlandscbe naam in het buitealand onberekenbaar schaadt volstrekt moeten warden afgekeurd Indien men bezwaren heeft tegen het facteid van een der met de verdeeilng dezer goederen belaste instellingen dient mea zich in de eerste plaats tot de belrokken Instelling zelve te wenden Baat dit niet en meent men zijn grieven op deugdelijke gronden te kunnen handhaven dan kan men zich terzake wenden tot het ministerie van sociale zaken ulUrsard met vermelding vaa namen en feiten Indien men Ijet wenkht kan men van een galerij het opereeren gadeslaan Ik kan me niet indenken dat men als leek zich tot zooiets aangetrokken zou voelen Naast de medische heeft dit werk ook een sociale zijde Al het mogelijke wordt gedaan om de patiënten die soms maanden dikwijls nog veel langer onder behandeling zijn te helpen om weer terug te komen in de gewone maatschappij Er is daarom zooveel mogelijk contact met de buitenwereld voor de patiënten Het ziekenhuis is omgeven door een mooi terrein en h t ligt in een mooie omgeving even buiteji het stadje Er is een prettige ontspanningszaal met gramofoon radio boeken enz 7 er worden lezingpn gehouden tooneelvoorstellingen gegeven er wordt muziek gemaakt Voor dit werk is ook weer apart personeel aanwezig Hoe volmaakt deze inrichting is hoe prachtig het werk is dat verricht wordt hoe mooi de omgeving is men wordt toch bij alles vooral als men de verminkten ziet rondloopen wel wéér heel erg aan de verschrikkingen van de oorlog herinnerd Ook dit bezoek braclit me nog terloops in verband met bibliotheekwerk want juist op de dag van mijn bezoek was n bibliothecaresse in functie getreden om een bibliotheek samen te stellen en documentatie materiaal te verzamelen op dit speciale terrein van de medische wetenschap Materieele bezwaren tot het vormen van deze bibliotheek bestonden natuurlijk niet Cambridge t Dat de materieele bezwaren van de bibliotheken daargaans niet zoo op de voorgrond treden merkte ik ook weer bij een bezoek aan Cambridge Ik laat dan nog buiten beschouwing de Universiteitsbibliotheek die vlak voor de oorlog een prachtig nieuw gebouw kreeg Ik zal U de bibliotheèktermen in superlatief besparen die ik noodig zou hebben om deze bibliotheek te beschrijven Vermoedelijk zal de bouw en inrichting van dit gebouw wel uit speciale fondsen betaald zijn zooals zooveel dingen die met het universiteitsleven samenhangen Dit universiteitsleven dat is de kern van Cambridge Uiteraard krii t men bij een kort bezoek maar een vluchtige indruk van alles wat er in deze oude stad te bewonderen valt Maar een indruk is al voldoende om onder de bekoring van de sfeer te geraken die hier heerscht tusschen al deze prachtige oude gebouwen In tegenstelling met Oxford waar de historische gebouwen meer verspreid door de stad liggen vormen in Cambridge deze eeuwenoude kerken universiteitsgebouwen en colleges met hun prachtig onderhouden grasvelden tegen een achtergrond van oud geboomte een vrijviel aaneengesloten Aangezien het hier voornamelijk klachten betreft inzake toewijzing van uit het buitenland ten geschenke ontvangen kleeding schoeisel en huisraad waarmede uitsluitend de Stictiting Nationale H A R K is belast moge in het bijzonder omtrent de werkzaamheden van laatst genoemde organisatie het volgende naar voren worden gebracht Tot heden heeft de H A R R mtm tien millioen stuks goederen uit bat buitenland ontvangen en onder de bevolking verdeeld Aanvankelijk tot October 1945 is dit buitenlandsche reliefgoen uitsluitend naar de zga noodgebirded gegaan dat zijn die streken welke bijzonder door het oorlogsgeweld waren getroffen Na dien datum heeft men ook het overige deel van Nederland althans voor wat betreft kleeding en schoeisel in de hulpverleening betrokken al wordt bij de procentsgewijze verdeeliag nog altijd extra rekening gehouden met de noodgebieden Alleen al in deze noodgebieden was volgens de cijfers van het Commissariaat Noódvoorzieniag zestig millioen stuks dringend gewenscht Toch moest en moet ook nu nog de rest van Nederland centgszins worden geholpen De arbeiden kleine middenstanders en soortgelijke categorieën hebben het immers wel bijzonder zwaar te verantwoorden op kleedinqpebied De slijtage neemt hand over hand toe en aangezien de binnen landsche productie van textiel enz nog n et op het vooroorlogsche peil is gekomen kan de distributiedlenst èog steeds niet Inde bestaande behoeften voorzien Aller oogen richten zich bijgevolg naar de H A R K die immers zooveel uit hrt buitenland krijgt en dexe H A R K is er nu eenmaal niet op berekend om aan die ontzaggelijke geheeL In één opzicht lijkt Cambridge wel op Holland want bijna iederpen zit daar ook op een fiets HoewS men gtiurende de oorlog veel meer is gaan fietsen is e n fiets toch niet zoo n algemeen gebruiksartikel als bij ons De Engelschen glimlachen dan ook welwillend soms nog verbaasd als ze hooren van onze hartewensch om een fiets mee naar Holland terug te nemen Van belang zijn in Cambridge de goed voorziene boekwinkels Een Londensche boekhandelaar zei tegen mij Verzuim vooral niet om even in die en die boekwinkel rond te 4cijken Inderdaad was t zeer de moeite waard Vooral was men daar ook wat meer internationaal georiënteerd In het algemeen zijn de boeken zeer schaarsch Alle nieuwe uitgaven die in een te kleine oplage verschijnen zijn direct uitverkocht Het was ook maar zelden dat ik een boek van mijn verlanglijstje kon krijgen Maar ik heb toch nog wel een en ander voor onze bibliotheek kunnen koopen Tijdens mijn bezoek aan Cambridge was ik de gast van Homerton college Teachers Trainings College for girls In ons land zou men dat ongeveer moeten noemen Rijksopleiding voor onderwijzeressen met internaat Deze opleiding is voor meisjes van 17 20 jaar Op enkele na wonen alle 250 ineisjes in dit College Het geheel is net beste te vergelijken met een heel groote buitenplaats met een mooi park sportterreinen enz Hoewel de heele dag ingedeeld is wordt er toch zooveel mogelijk geprobeerd de meisjes niet te isoleeren van de buitenwereld Het lijkt misschien dat dit een luxeopleiding is In t geheel niet meisjes uit allerlei kringen kunnen hier komen Dit kan omdat dit instituut door de Staat gefinancierd wordt waardoor de kosten n et zoo hoog zijn De meisjes kunnen zich onder leiding ook in alle mogelijke handenarbeid bekwamen o a ook pottenbakken Verder is op het terrein een model kleuterschool zoodat de meisjes in de praktijk met het fröbelwerk kunnen kennismaken Tenslotte kom ik nu tot de afdeeling die mij het meeste interesseerde In een vleugel van het gebouw was n l niet lang geleden een groote vroolijke lichte leeszaal en bibliotheek ingericht Kasten en meubels van licht eikenhout Hier stond een keurcollectie van ongeveer 5000 boeken op ieder gebied Een bi bliotheekassistente was aangesteld voor het cataloguswerk en het verdere verzorgen van de bibliotheek Met het jaarlijksche bedrag voor het aanschaffen van nieuwe boeken zou een kleine Openbare Leeszaal in ons land niet ontevreden zijn En deze mooie bibliotheek was alleen maar voor deze 250 meisjes Het is een Leeszaaldirectrice uit ons land niet kwalijk te nemen als ze dan eens vergelijkingen maakt en dat deze vergelijkingen niet altijd ten gunste van ons land uitvallen In mijn volgende en laatste stukje zal ik nog iets vertellen over de Help Holland Council en over het werk van de UNESCO Wordt vervolgd vraag te voldoen Zij kan slechts trachten de ergste nooden op het gebied van kleeding schoeisel huisraad enz te lenigen en is uit den aard der zaak gebonden aan de hoeveelheden welke zij uit het buitenland ontvangt Dat nu ook de H A R K niet bfl machte is om geheel afdoende te helpen wekt ontstemming Men krijgt achterdocht en die achterdocht wordt gevoed doordat inderdaad in het groote H A R K apparaat met zijn ongeveer 10 000 medewerkers waarvan slechts een zeer klein percentage gesalarieerd wordt wel eens verkeerde dingen zijn gebeurd doordat eenige medewerkers zwak in hun schoenen bleken te staan ea voor de verIfidtag zijn bezweken De justitie heeft onmiddellijk tngegrejKn en het ministerie van sociale zaken heeft in volledige samenwerking met de H A R K leiding alle maatregelen getroffen teneinde verdere onregelmatigheden te voorkomen Afgezien echter van deze betreurenswaardige handelingen waaromtrent men zich van een oordeel moge onthouden zoolang de zaak nog onder den rechter Is is uit het onderzoek van sociale zaken komen vast te staan dat de bedoel lag der buitenlandsrhe gevers zeker tot haar recht is gekomen en dat voor een verguizing van het H A H K apparaat dat aan het Nederlandscbe volk in nood zooveel diensten heeft bewezen en nog bewijst geen aanleidiog lystaat Voor het overige moge nogmaals een ernstig beroep worden gedaan op het publiek om het euvel der bedel klachten naar het buitenland met kracht te helpen bestrijden met het oog op de ernstige schade welke door dergelijke klachten aan den Nede landschen naam in den vreemde wordt berokkend Onse eontêpondefOt schrift t Binnenkort komt de nlen rc winkelsluitingswet In behandeling in hetPolketing en men hoèpt daarmee een eind te maken aan de verwarring die er op dit gebied heerst Het gebrek aan waren heeft een wars chaos in het leven geroepen tijdens de oorlog De meeste winkels sluiten 17 uur Sommige houden middagpauze van 12 30M uur andere sluiten s2Utterdags 14 uur o a de groote magazijnen gedurende de zomermaanden De meeste bakkers honden s Maandags de gehele dag hun winkels gesloten slagers en winkels voor fijne vleeswaren Dinsdags en dan zijner nog verschillende zaken die sluiten zodra lipn meesigevraagde artiicel uitverkocht is Meestal clgaretten en chocolade De nieuwe regeling wordt niet overal met gejuich begroet Oe bedoeling is alle zaken te sluiten om 17 uur de vier eerste dagen der weck om 20 unr Vrijdags en om 14 uur s Zaterdags Voor alle getrouwde vrouwen die e B werkkring buiten de deur hebben es dat zijn er niet weinig betekent dit dat zij hun inkopen één keer in de week Vr dags moeten doen Maar voor bet wlnkelpersoaeel gaat een lang gekoesterde wens ia vcrvalltag Langzamerhand wordt namelijk bet wcek nd ook in vele bedrijven ingevoerd althaas zomers en steetls piecr mensen trekken er s Zaterdags op uit Niet alleca in de hèofdstad ook in de provinciesteden Btj mooi veer ziet men een oaafgebrokea rq van fietacrs die de steden verlaten EEN NEDERLANDSCHE VLIEOTUIOINDUSTRIE Op de vragen van den heer Kortenhorst betreffende de instandhouding van een Nederlandscbe Vliegtuigindustrie heeft de minister van Verkeer en Energie mede namens de ministers van Oorlog van Openbare Werken en Wederopbouw van Sociale Zaken van Financiën en van Overzeesche Gebiedsdeelen geantwoord dat op 20 September 1945 ter kennis van de N V Nederlandscbe Vliegtuigfabriek Fokker te Amsterdam is gebracht n beslissing van den Raad van Economische Aangelegenheden uit den Raad van ministers inhoudende dat de regeering een Nederlandscbe Vliegtuigindustrie in principe noodig achtte en voornemens was haar medewerking te verleenen om de instandhouding van deze industrie te verzekeren De Nederlandscbe industrie in te schakelen bij de voorziening in de behoefte aan vliegtuigen in Nederland Rijk binnen en buiten de keerkringen De N V Nederlandscbe Vliegtuigenindustrie Fokker heeft zich daarop tegenover den minister op het standpunt gesteld dat zij niet zou kunnen doorgaan haar technischen stèf en de kern van geschoolde arbeiders aan te houden indien de regeering niet spoedig zou besluiten aan de Nederlandscbe Vliegtuigindustrie vergaanden steun te verleenen Op 14 Mei 1946 werd besloten dat de regeering bereid is te bevorderen dat door kapitaaldeelneming en zot noodig financiering van ontwikkelingskosten van nieuwe vliegtuigtypen onder passende voorwaarden medewerking wordt verleend aan den opbouw van deze industrie Deze medewerking zal alleen ver leend worden tfan een enkele nieuw te stichterl N V waarin de bestaande ondernemingen geconcentreerd dienen te worden De regeering zal bij de uitvoering van dit besluit worden bijgestaan door een vetrouwensman den heer ir Th P Tromp voorzitter van de Vlieg tuigindustriecommissie die bereid werd gevonden deze taak te aanvaarden Prinses Juliana bezoekt Oost Noord Brabant Het was gisteren voor OostNoord Brabant een feestdag Overal hingen de vlaggen uit De schooljeugd was evenals op nationale feestdagen in oianje jurkjes en broekjes gekleed terwijl linten en sjerpen het aanzien nog fleuriger maakten H K H Prinses Juliana bracht thans een bezoek aan dit deel van de provincie NoordBra bant om zich op de hoogte te stellen van de vernielingef jen den wederopbouw in de provincie en van de omstandigheden waaronder de bevolking thans leeft Met groot enthousiasme is de Hooge Gast overal waar Zij passeerde of even verbleef begroet Ontelbare keeren moest gestopt worden M ottzondering van oas eigen tasd i er waarschynlijk geen land ter weieli waar zoveel geketst wordt als in W marken Het land leent er zich oofc bizonder goed toe Het golvende 1 schap heeft nergeas bizonder hoge puntc De hoogste top is 172 m en niets doet een Deen verbaasder opkijken dan dt opmerking dat ons hoogste punt 330 a is Holland is zo plat als eea panaekoek wordt hen namelijk op school geleerd De meeste jongelui nemen de tent me of overnachten In Jeugdherbergen Denemarken heeft buitengewoon gbede kaapeerplaatsen vele jeugdherbergen ca Kro s Deze laatsti varieerea van eeavoiidige dorpsherbergen tot kleine In hotels Niet ieder hotel is echter ren Kro Eigenaar van een Kro te zijn is cea koninklijk privilege en behalve cea gelegenheid tot eten en drinken moet ook slaapgelegenheid zijn De klctai dorpskro s s n de beste gelegenheden oa de Deense keuken te leren kennen aca eet er gewoonlijk wat de pot Khaft Langzamerhand komen ook de anto i weer te voorschijn dikwijls ook opgelsdta Dsct kampeerbenodigdhcdea En dm zomer is het spoorwegverkeer recdj 75 pCt van bet vooroorlogse verkeer 04 ook week end treinca Maar de measea die aiet hun dga tcatje menemea doea er goed aaa vnk vorea plaats te bcsprekea in hotel Rro of Jengdhcrbcrf waat er is altijd plaatigebrek Nlnw iHlk j om het huidebetoon van de bevolking in ontvangst te nemen Tientallen malen weerklonk ons volkslied gezon gen door duizenden jonge kelen Telkens weer ontving de Prinses bloemen In plaatsen als Veghel Uden e Schijndel moest zeer langzaam gereden worden omdat de bevolking in haar geestdrift den weg versperde Brabant heeft op dezen dag opnieuw getuigenis van trouw aan ons vorstenhuis afgelegd en de Kroonprinses ojjeral een stormachtig wielkom bereid Geknoei met melk en botertoew zingca Controleurs van den C C D conitateerden op een Zuivelbednjf ia ZoldHollant dat een groot aantal melk botertoewijzingen onrechtmatig tn achtergehouden om bonnentekorten v elke ontstonden door clandestienen verkoop van melk ea boter te dekken De verkoop geschiedde zoowel tegen zwarteprijzen als ook tegen ruiling van sigaretten of tegen materiaal voor den herbouw vaa de fabriek Ook het eigen personeel deelde in de geneugten Deze manipnlaliti werden uitgevoerd in samenwerking een ambtenaar van den plaatselijktn distributledienst die de directie van h t bedrijf van de noodige bescheiden voorzag Melktoewilzinpen werden voor f 0 50 per rantsoen aan slijters verkocht die hun beurt in den zwarten handel brachten Een nader onderzoek bracht aan het licht dat ongeveer 65 000 liter melk en 1250 kg boter aan de distributie waren ttrokken Ben aantal arhtergehoudea botertoewilzlngen d 1000 rantsoenen p stuk werd ia beslag genomen alsmede een groot bedrag aan geld dat door dra verkoop van zwarte toewifzingen ontvangen Proces ver baal werd opfl maakt en de betrokken personen wero In verzekering gesteld Voorschriften voor kwaliteit sorteering en verpakking van nit t voerrn tninbonwprodncten De Minister van LandbonW Visscherfl en Voedselvoorziening heeft voorschrift vastgesteld met betrekking tot de kwaliteit de sorteering en de verpakking van uit te voeren tuinbouwproducten D voorschriften zlln opgenomen Nederlandscbe Staatcourant van 5 Joo 1946 vao Prezen van haring voorloopig vrij Nu er een grooten aanvoer H nieuwe haring worden de prijzen voor maatjesharing de zoogenaamde prio tot 1 lali a s vrijgelaten Tegen dientijd wordt een nieuwe prijzenbeschikkiog vastgesteld In verband met dezen maatregel is ingang van 1 ani 1946 de prijzenbe hikking haring en haringproducteo 1942 waarbij de haringpriizen voor consumenten werden vastgesteld iD9 trokken Lttst Groot Goüda