Groot Gouda, vrijdag 7 juni 1946

Effeetenkoersen Bears van Amsterdam 5 6 6 6 Kon Boot 169 177 Ned Scheepv Unie 164 168 Jap lijn 128 § 128 Saiker Ondcn H V A 275 5 275 JavascheCult 131 125 2 N ln Suiker Unie 129 128 Tabaka Oadcra OeIiBat Ta 140 140 DeU Mij 153 b 152 Senembah 146 149 Prov en Gcai Lg 3 A dam 37 102 101 3 1l dam 37 101 1 101 Hypothcckbaakca 3 Fr Gr H b 101 101 3V Alg H b 100 3 Wl H B 101 101 1 b = bieden 1 = laten § = gedaan en bieden = gedaan en laten Koersen medegedeeld door M Ogier Co o U IOPROGRAMMA VOOR VRIJDAG ILVERSUM l 301m VARA 18 00 Nieuws 18 15 Meti poleIfk€st 18 30 Programma voor de Hei Strijdkrachten 19 00 Piano en orgel 19 15 Denk om de bocht VPRO 19 30 Lezing 20 00 Nieuws 2005 Weeroverzicht 20 08 Hoorspel nè Heraut van den Koning RNIO S de brug VARA 21 15 ifen vraagt en wij draaien 22 00 Tte Ramblers VPRO 22 40 Avond ding 23 00 Nieuws VARA 23 15 Orgelspel door Johan Jong 23 35 öf pL 24 00 Sluiting VOOR ZATERDAG HILVERSUM II 4t5 m NCRV Marinierskapel o l v Gijsb Hieuwland 19 00 Nieuws 19 15 Rubriek Handel en Nijverheid 19 30 Met band en plaat voor U paraat 1940 Het phiiantropische werk vanHeldring 20 00 Nieuws 20 05 Gr pl 20 15 Bijzonder concert 21 00 Op debrug 21 15 Regensburger Domkoor 21 30 Bijzonder concert vervolg 22 45 Het actueel geluid 23 00 Nieuws 23 15 Avondconcert 23 50 Schriftteing 24 00 Sluiting HILVERSUM ƒ 301 m RA 7 00 Nieu ys 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Muziek bij het ontbijt 8 00 Nie iws 8 20 Gr pl VPRO 10 00 Morgenwijding VARA 10 20 Or pl 11 00 Er zit geen toekomst irt 11 15 Orgelspel door Johan Jong 11 45 Familieberichten uit Indië 12 00 Eddy Walis speelt 12 30 Kalender Eddy Walis speelt vervolg 13 00 Programma voor de Ned Strijdkrachten 13 30 Geen opgaaf ontvangen 13 45 Gr pl 14 00 De Labour partij aan het bewind 14 15 Beoefening der iuismuziek 14 45 Van boek tot boek 15 00 Alexander Nevsky 16 00 Esperanto uitzending 16 15 Men vraagt en wij draaien 16 45 Sport 17 00 Om en nabij de twintig 17 30 Filmland 18 00 Nieuws HILVERSUM II 415 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgengebed 7 45 Maria ter eere 8 00 Nieuws 8 20 Gramofoonmuziek 8 55 Kort keukensermoen 9 00 Opgewekte melodieën 9 30 Waterstanden 9 50 Gr pl 10 15 Herhaling gesproken woord uitzen ng 10 30 Liefdes lief £ n leed 11 00 Radio ziekenbezoek lr 45 Stichtsch Tno 12 f5 Pinksterpoëzie 12 30 Lunchconcert 13 00 Nieuws 13 20 Vervolg Lunchconcert 13 45 De Tooneelkijker 14 00 Gr pl 14 15 Engelsche les vopr gevorderden 14 45 Gr platen 15 00 Hand in hand door kinderland 16 00 Nederlandsch Fabrikaat 16 20 Gr pl 16 30 De schoonheid van ons Oregoriaansch 17 00 KROkiosk 17 15 Cantate No 175 van J S Bach 17 45 De Vliegende Hollander Registratie Reserve officieren en dienstplichtige Onder officieren Na de bevrijding werden bij openbare lastgeving te reserve ffideresi n dienstplichtige ondes officieren dieop 10 Mei 1940 behoorden tot deKoninklijke Landmacht opgeroepentich penoonujk ter registratie Ie m den bij de aanmeldigngsbureaux voor ortogsvrfjwflUgers Het bUjkt dat vesdifllende tot deze categorie l ehoorende militairen aan leze verpUchtii meenden geen geyfAg te hoeven geven omdat zij vieten onder de mobilisatievilijstellings kesdiDddt Dit is onjuist zij dienen tich Indien dit nog niet mocht z3jn geschied alsnog ten spoedigste bij feoocmd bureau te laten registreeren Twee nienwe Tweede r Kanerleden Oe heer H Rayter K V P te Arnhem heeft aao bet Centraal Stembuteaa medegedeeld dat hi xi a benoeming tot Ud dar Jweede kamer niet aanneemt Oe heer Ruytcr U ernstig ziek voor benoeming komt thans in aanmerking de beer B A A Engelbertink te Oldenzaal De heer G Suurhoff P v d Arbeid te Amsterdam heeft wcgeas verblijf buiteniUnds den termijn laten verloopen binnen welken hij bad moeten berichten dat hi zijn benoeming aannam Hij kan dus geen zitting nemen Als zijn opvolger zal benoend verklaard worden de heer F Goedhart te Am sterdam die reeds in de voorloopigetweede kamer heeft zitting gehad Churchill eerelid van de Baitenlandsche Persvercen in Nederland Tijdens zijn bezoek aan ons landhteft de voorzitter van de Bnltenl Persvereen in Nederland Mr Herbert Antdiff gelegenheid gehad aan Winston Churchill voor te stellen eerelid vèn deze vereeniging te worden Dezer dagen kwam de medrdecliag dat Winston Spencer Churchill het ecreltdmaatKbap heeft aanvaardt BUITENLAND Smartel k maar geta vlncht zegt koningin Marie José Het is zeer droevig voor mij Italië te verlaten waaraan ik zooveel herinneringen bewaar verklaarde koningin Marie José aan boord van den krolser Dnca degli abrozzr die haar naar Portugal zal brengen Ditmaal kan men niet zeggen dat het vertrek van de koninklijke familie een vlocht is De koningin zeidc verder de koning zal zich zoo spoedig mogelijk bij ons voegen Ook voor hem zal het vertrek smartelijk zijn doch wij hopen In het land dat ons ontvangt de rust en vrede te vinden waaraan wij na de laatste gebeortenlssen zoozeer behoefte hebben Ben Toordeelig gokje Slechts 16 personen hebben gisteren bij den totalisator den juisten derby uitslag Airborne eerste en Gulfstream tweede voorspeld Elk ontving voor zijn tien shilling een bedrag van S64 pounds 3s uitbetaald Dltis een kleine 10000 gulden ETacnatie der Japan neezen Gisteren hebben officieele republikeinfche kringen bekend gemaakt dat volgens de verwachtingen de evacuatie der Japanneezen op 16 nal voltooid zal zijn Nederlandsche schooljongens laden De Tasman 35 Nederlandsche schooljongens tusschen de 12 en 18 jaar hebben gisteren 50 ton bagage en scheepsbehoeften aan boord van de Tasman gebracht omdat de havenarbeiders t schip voor zwart verklaard hebben De Nederlandsche autoriteiten hadden op de ouders een beroep gedaan om hun jongens naar de Tasman te zenden Het schip zal heden naar Freemantle vertrekken Het door vrouwelijke passagiers uit Melbourne gedane aanbod om bij het laden te helpen was niet aanvaard De Moslem Liga bereid tot samenwerking De Raad van de Moslem Liga voor geheel BritschIndië heeft Donderdagavond besloten de voorstellen van de Britsche Kabinetsmissie voor de toe komst van Britsch Indië te aanvaarden De Raad heeft tevens uiting gegeven aan zijn bereidheid deel te nemen aan schikkingen op langen termijn ten aanzien van de grondwet en een tusschentijdsche regeèring Internationale Transport Organisatie te Kopenhagen bijeen De Eyropeesche Centrale TransportOrganisatie heeft tijdens een 4daag sche conferentie te Kopenhagen besloten dat snelle goederentreinen zullen loopen van de vischhavens naar de gebieden waar door dreigende hongersnood het meest behoefte bestaat aan visch Indien die gebieden niet door middel van de spoorwegen bereikt kunnen worden zal men trachten visch te zenden met behulp van vrachtwagens Ook het reizigersverkeer zal worden verbeterd De NoordExpresse doorverbin4ingen met Nederland en Zwitserland terwijl ook internationale slaapwagens in deze treinen zullen worden opgenomen Gromyifo zal Sowjet standpunt voor den Veiligheidsraad verdedigen Andrjej Gromyko de Sowjetge delegeerde bij de V N zal op 7 Juni voor den Veiligheidsraad het standpunt van de Sowjet Unie met betrekking tot het rapport van de subcommissie inzake Spanje uiteenzetten Het is uit de beste bron bekend dat Gromyko stelling zal nemen tegen de opvatting van de subcommissie inhoudende dat Spanje slechts een potentieel gevaar voor den wereldvrede zou vormen Hij is van meennig dat dé Veiligheidsraad dan ook niet de leden der V N alleen moet adviseeren de betrekkingen met Franco te verbreken Verklaring van Ghavam Es Soeltaneh De Perzische premier Ghavam Es Soeltaneh heeft via den omroep meegedeeld dat hij nu alle vreemde troepen het land hebben verlaten diverse hervormingen ten spoedigste wil doen plaats vinden De zelfregeering van het aan de Sowjet Unie grenzende Azerbeidsjan vormt een punt van overdenking Verder zal den grond herverdeeld worden en aan het grootgrondbezit wordt paal en perk gesteld Het is echter niet de bedoeling djn privéeigendom af te schaffen De betrekkingen met de Sowjet Unie moeten goed zijn en de economische politiek van het land zal in overeenstemming worden gebracht met de gewijzigde toestanden Wapenstilstand tusschen regeeringstroepen en Chineesche communisten Generalissimus Tsjang Kai Sjek heeft bevel gegeven het vuren te staken waardoor een wapenstilstand van twee weken ingaat tusschen de Chineesche regeeringstroepen en de communisten Formeel vangt de wapenstilstand aan op 7 Juni De bedoeling van den wapenstilstand is zegt generalissimus Tsjanè Kai Sjek de communisten in de gelegenheid te stellen blijk te geven van hun goede wil om de door hen aangegane overeenkomst uit te voeren Gedurende den wapenstilstand zal er worden onderhandeld over het staken der vijandelijkheden in Mandsjoerije en het herstel der verbindingen in geheel China Er zal ook worden gesproken over de organisatie van een nieuw Chineesch leger van 1 500 000 man op grond van dienstplicht en slechts ondergeschikt aan den Staat Dit is eveneens een punt van de overeenkomst door de Chiiveesche regeering en de communisten aangegaan Tsjang Kai Sjek zou gaarne zien dat de Amerikaansche generaal Marshall tot oppersten bemiddelaar wordt benoemd aldus radio New Delhi De regeering verlangt de volledige controle Y yier Mandsjoerije waarvan groote dielen door de communisten werden veroverd toen de Sowjet troe pen het ia het begin van dit jaar ontruimd hebben De centrale strijdkrachten hebben de meeste steden heroverd het laatst Charbin een strategisch zeer belangrijk punt INDIE 1000 Indonesiërs wachtra De Daily Mail van 5 Juni j l bevat een bericht uit Calcutta volgens hetwelk lOOÖ Indonesiërs in BritschIndische havens op hun repatrieering wachten Zij vreezen echter bij hun aankomst op Java in handen van de Nederlanders te zullen vallen Het bericht luidt verder de Britsch lndische regeering heeft aangeboden hen op een Britsch schip te vervoeren waarbij de verzekering werd gegeven dat men alle pogingen zou doen om hen aan de Republikeinsche Indonesische autoriteiten over te dragen Wanneer zij dit aanbod echter zouden weigeren dan zcujden zij op grond van de Vreemdelingenwet worden uitgewezen De voorzitter van de Indonesische Jeugdorganisatie afdeeling Calcutta heeft de vrees uitgesproken dat de repatrieerenden indien de Republikeinsche autoriteiten niet nauwkeurig van datum en plaats van aankomst op de hoogte vKorden gesteld in handen van de Nederlanders zullen vallen DE MASSAMOORD TE TANGERANG Een woordvoerder van het geallieerde hooftfltwartier heeft gistermorgen verklaard dat na den terugkeer van het vliegtuig dat gisteren ui estuurd is gd leken is dat een gdïied ten Westen en ten Noorden van Tan 5 6 6 6 Tape Fondseo Staatsleeaiagen 4 Ned 41 101 101 i 37 Ned Ml 101 a 101 Vi 3 Ned 37 1003 4 100 3 3 Ned 38 101 101 2 Sp cert IOO g § 100 3NedIn 37A96 Vi 97 Baak en Cred Inst ICoton Bank 115 115 N Ind H B 92 94 Ned Handels Mij l24Vi 126 ladoatr Oadcra Aku 168 168 van Berkel 119 119 4 Calvé 175 § 178 Lever Bros 295 292 Phil Gloell 328 328 Pctrolcoai Oad Kon Petr 430 § 450 Scheepvaart M4 Hol Am L 152 160 gerang van meer dan 106 viefkaflle kSometer verbrand b of fM g steetfo ki bnml staat de Utte van bet vmir werd door een pik ot op 600 meter hoogte gevoeld Twee officieren wercten per auto uitge nurd zij bevonden dat 350 Chineesche vluchtelb en de Tjisedane zijn overgestoken en tl i onder de beschermit van de N eriandsche troepen stonden Volgend een ChineesdSe lezifl wercten niet alleen Chineesche huiden vermeld tnaar alle kampoi s en werd de Itidonesisd bevolkfaig hl Westelijke richting gejaagd De laatste gecontroleerde alters stellen bet aantal Chbieezen dat v inoord is op minsto 300 Het offidede rapport z dat de terrettfbenden een aantal personen in unjforai tellen dat waarscfai c tot te T R I behoort Gisterenavond heeft men vernomen dat brigadegeneraal Lauder Sjahrir een bezoek heeft gebracht en er op heeft aangedrongen dat de republikeinsche regeerifTg passende maatregelen zal treffen om aan deze onlusten een einde te maken Hij heeft er den nadruk op gelegd dat het Geallieerde Commando zich anders genoodzaakt zal zien krachtige maatregelen te nemen Sjahrir heeft beloofd hedenochtend een aantal T R I officieren uit te zenden om rapport over de situatie uit te brengen Sjahrir houdt mdio rcde over TaDgerang GUteravond eeft Sjahrir ptn radio rede gehondea waarbij hij ultdrakking gaf aas zlja spijt over de BiassMio opdcChlncezcD ten Westen van Taageraag HQ zelde dat hij zich de qevoclens van haat en woede onder de Chineesche bevolking zeer goed kon indenken Volgens Sjahrir waren deze gebeurtenissen te wl tea aan het feit dat ons leger gedwongen wat om alt Tengerang dat tot na toe pader onze controle had gestaan terog tetrdcken Hij bad alle met de veiligheid belaste instanties in het laad die onderzijn controle stonden meer in het bijzonder die ten W van de Tjisedane bevel gegeven om hoa plicht te doen ter voorkoming van mlsdaden Hij besloot zlja rede met de woorden De strijd ter ver kdlglng van de republiek is geenzlns gericht tegen gevaren van buitenaf doch is altijd geweest en zal in de toekomst in nog hooger mate zljneea strijd om de veiligheid in het land zelve tot een voldongen feit te tnaken 5 6 6 6 Aandcelea Baak ca Crcdlct faat A Bank 131 131 R Bank 134 133V Tw Bank 146 § 150 ladastr Ond v d B Jttrg 255 260 6 Pr Lev Br 138 140V van Gelder 117 365 § 374 274 269 1201 138 § 98 94 210 b 220 108 108 185 103 b 103 IO2V4 Ned Gist Ned Kabel Blectr My AniemN Bez N Iad Gaa Handel M4 Borsumij Curac H Ned Wol gew Byenk 3ViL S mljn 3 BatOlle No 21 Feuilleton Het geheim van den insesneeuwden sliapwasen Ze woonden in de Vereenigde Sta ten en hadden één kind een meisje dat Ze verafgoodden Toen ze 3 jaar was werd ze ontvoerd en een onmogelijk hooge som werd gevraagd als losgeld Jk zal je niet vervelen met alle verwikkelingen die volgden Ik kom meteen tot het oogenblik dat ze het losgeld betaalden alleen om te Tiooren dat het kind dood was De pu f fclieke verontwaardiging rees tot het ookpunt En er zou nog erger volgen Na den schok van de ontdekking tierf mrs Armstrong zelf Haar man volkomen gebroken schoot zich in Waanzin dood Mon Dieu wat een drama zei monsieur Bouc Zoowat zes maanden later werd die man Cassetti gearresteerd als hoofd van de bende die het kmd had ontvoerd Ze hadden vroeger dezelfde methodes gebruikt Als ze dachten dat de politie hun spoor te pakken kreeg doodden ze hun gevangene verborgen het lijk en gingen door zooveel mogelijk geld af t persen voor de misdaad was ontdekt Nu wil ik je dit duidelijk maken mon amice Cassetti was de nian Maar door den enormen rijkdom dien hij vergaard had en de geheime machten die hij over allerlei menschen had werd hij vrijgesproken op een formaliteit Niettegenstaande dat zou nij gelyncht zijn door de bevolking als hij niet slim genoeg geweest was hun te ontglippen Het is me nu duidelijk wat er gebeurde Hij veranderde van naam en veriiet Amerika Sindsdien washij een rentenier die en van zijn geld leefde Ah wat een beest Monsieur Bouc s toon verried hartgrondigen afkeer k kan t niet betreuren dat Wj dood is al verdient deze eigenmachtige executie alle afkeuring Ik ben het met je eens Toch was het niet noodig dat hij gedood werd in den Orient Express Er zijn andere plaatsen Poirot glimlachte flauwtjes Hij besefte dat monsieur Bouc bevooroordeeld was De vraag die we ons nu moeten stellen is deze zei hij Is deee moord het werk van een concurree rende bende die Cassetti vroeger had verraden of is het een geval van particuliere wraak Hij vertelde zijn ontdekking van de paar woorden op het verkoolde pa aIs ik gelijk heb in mijn onderstelling dat de brief verbrand is dooi den moordenaar waarom dat Omdat er het woord Armstrong in stond dat de sleutel is tot het raadsel Zijn er nog leden van de familie Armstrong in leven Dat weet ik helaas met Ik geloof dat ik gelezen heb van een jongere zuster van mrs Armstrong Poirot vertelde verder de gezamenlijke conclusie van hem en dr Con stantine Monsieur Bouc fleurde op bij het verhaal van het kapotte horloge Dat geeft ons den tijd van de misdaad heel precies ja zei Poirot Dit is al heel makkelijk Er was iets eigenaardigs in zijn toon dat de beide mannen nieuwsgierig naar hem deed kijken Je zegt dat je Ratchett zelf tegen den conducteur hebt hooren spreken om twintig minuten voor een Poirot vertelde wat hij gehoord had Wel zei monsieur Bouc dat bewijst tenminste dat Cassetti of Ratchett zooals ik hem zal blijven noemen zeker nog leefde om twintig minuten vóór een Drie en twintig minuten voor een om juist te zijn Dus om 12 37 om formeel te zijn was Ratchett in leven Dat is één feit tenminste Poirot antwoordde niet Hij zat peinzend vóór zich te kijken Er werd geklopt en de kellner kwam binnen De restauratie wagen is nu vrij monsieur zei hij We gaan er heen zei monsieur Bouc opstaande Mag ik u vergezellen vroeg Constant ne Zeker beste dokter Tenzij monsieur Poirot bezwaar heeft Volstrekt niet volstrekt niet zei Poirot Vergeet U niet dat U morgen als Uw stam kaartnummer eindigt op een 6 en Uw naam begint met de letter W X Y of Z een schoenenbon ktmt aflfólen U moet medenemen Uw tweede distributiestamkaart en het nieuwe inleg vel en U kan terecht van9 12aur in de Gymnastlekzaal aan de Peperstraat