Groot Gouda, vrijdag 7 juni 1946

loter Amerikaansche mititaire sameowerkiag f De Minister van Buitenlandsche Zaken Byrnes sprak voor de Comm voor Buitenlandsche Betrekkingen van het Huis van Afgevaardigden over het wetsontwerp voor InterAmeri kaansche Militaire Samenwerking en betoogde dat het niet de bedoeling van Amerika is een bewapeningswedloop op hét Westelijk H litond te bevorderen doch te werken voor regeling van de bewapeningen in het kader van de vereischten voor internationale vrede en veiligheid Amerika wenscht aldus Byrnes de wereld bevrijd te zien zoowel van vrees als van den economischen last die de handhaving van groote bewapende legers den volkeren oplegt wier energie en hulpbronnen benut moeten worden voor het wereldherstel en de verbetering van de levensstandaarden Ofschoon er sedert het einde van den oorlog nog geen gelegenheid is geweest om een stelsel voor het regelen van de bewapeningen te creëeren vertrouw ik toch dat dit doel wat wij zoo gaarne wenschen kan worden bereikt Hij legde den nadruk op het feit dat de plannen voor samenwerking met de Latijnsch Amerikaansche landen pasten in het kader van de Ver Volkeren en de Veiligheidsraad de hoogste autoriteit zou zijn bij dergelijke regelingen voor controle en bewapening Hij zeide dat het programma voor militaire samenwerking de overeenkomst van Chapultepec die nog omgezet moet worden in een permanent verdrag hetwelk voor de eerste maal in Inter Amerikaansche overeenkomsten voorziet in het gebruik van gewapende macht indien noodzakelijk zou steunen Hij betoogde met klem dat het voornaamste doel van het programma dat voorziet in de uitbreiding van opleidingsfaciliteiten en overdracht van militaire uitrusting onder bepaalde voorwaarden door Amerika aan andere landen het standardiseeren en niet de opvoering van de bewapeningen van de andere Amerikaansche landen is Byrnes zeide tevens dat een wetsontwerp is ontworpen om dit programma ook van toepassing te maken voor Canada en vervolgde Het Handvest van de Vereenigde Volkeren erjcent dat regionale regelingen voor de handhaving van den vrede en de veiligheid die in overeenstemming zijn met het Handvest mogen bestaan en legt de voorwaarden vast waaronder dergelijke regionale overeenkomsten zooals het Inter Amerikaansche stelsel in werking mogen treden vpor handhaving van de internationale yrede en veiligheid In geval van een gewapenden aanval mogen alle leden der Vereenigde Volkeren in overeenstemming met het Handvest hun rechten uitoefenen ten behoeve van de individueele en collectieve zelfverdediging totdat de Veiligheidsraad handelend optreedt Indien er dreiging voor agressie bestaat zonder dat n gewapende aanval heeft plaats gevonden dan is het mogelijk door middel van regionale overeenkomsten onder leiding van den Veiligheidsraad den vrede af te dwingen of gemachtigd te worden om op eigen initiatief handelend op te treden De voornaamste beperking inzake de activiteit van regionale overeenkomsten zooals het Inter Amerikaansche stelsel is dat zonder machtiging van den Veiligheidsraad geen geweld mag worden gebruikt tenzij in geval van een gewapenden aanval Door deze voorziening blijft de Veiligheidsraad de opperste autoriteit met betrekking tot het afdwingen van de internationale vrede en veiligheid De Amerikaansche Republieken hebben evenals Amerika hun voornemen te kennen gegeven om een verdrag gebaseerd op de overeenkomst van Chapultepec aan te gaan dat wanneer geteekend permanente rechtsgeldigheid verleent aan de grondbeginselen vaij gezamenlijke verdediging en collectieve handeling voor handhaving van den vrede en de veiligheid zooals vervat in de regionale overeenkomst krachtens het Handvest der Vereenigde Volkeren De overeenkomst van Chapultepec legt iedere Amerikaansche republiek de taak op om samen te werken in een gemeenschappelijk pogen om den vrede en de veiligheid voor alle Amerikaansche landen te handhaven De afwerking tot een afgerond geheel van de structuur van deze regionale overeenkomst ligt nog in de toekomst besloten daar de opstelling van het basis verdrag waarvoor het werkplan wordt geboden door de overeenkomst van Chapultepec nog beëindigd moet worden De voordeelen van samenwerking tusschen de militaire instanties die de Amerikaansche regeeringen willen voortzetten en de aanvaarding van gemeenschappelijke technische standaarden als middel om deze samapwerking te vergemakkelijken zijn echter duidelijk Ik vertrouw dat de aanvaarding van dit wetsontwerp veel zal bijdragen om het de regeering mogelijk te maken hear rol bij deze samenwerking te spelefl Het zal voor de andere merikaansche landen n aanwijzing zijn dat Amerika voort wenscht te gaan met dergelijke samenwerking onder vocwbehoud van domineerende overweainger van onze algemeene buiten fische politiek in het bijzonder wsPPTOtreft onzen steun aan de Vereenigde Volkeren als hoogste autoriteit voor handhaving van vrede en veiligheid De President wees in zijn boodschap over het wetsontwerp aan het Congres op 6 Mei duidelijk op de andere aspecten van onze buitenlandsche politiek die betrekking hebben op deze interAmerikaansche militaire samenwerking Ik wensch er den nadruk op te leggen dat het volgens mijn meening niet in het belang van Amerika zou zijn een uitgebreid programma aan te hangen met het doel de bewapening van andere landen op te voeren Het bevorderen van een bewapeningswedloop met al zijn mogelijke rampzalige gevolgen zou in strijd zijn met onze vreedzame doeleinden Het is de bedoeling van onze buitenlandsche politiek te werken voor regeling van de bewapeningen in het kader van de vereischten voor handhaving van de binnenlandsche orde en de internationale vrede en veiligheid Wij wenschen de wereld bevrijd te zien van vrees en den economischen last die de handhaving van onnoodig groote bewapende legers den volkeren oplegt wier energie en hulpbronnen moeten worden benut voor het wereldherstel en verbetering van de levensstandaarden Wij hebben sedert de beëindiging van de vijandelijkheden nog geen gelegenheid gehad een stelsel voor regeling van de bewapeningen te creëeren Ik vertrouw echter dat dit doel wat wij zoo gaarne wenschen bereikt kan worden Met betrekking tot de Amerikaansche Republieken zal de samenwerking welke de regeering zal kunnen uitbreiden indieh zij hieftoe door de verheffing tot wet van het ontwerp gemachtigd wordt worden geleid door onze doelstelling de bewapening tot een minimum te beperken De bevoegdheid tot uitbreiding van deze samenwerking zal het naar ik hoop de regeering heter mogelijk maken met andere Amerikaansche regeeringen overeenkomsten te treffen zoowel voor regeling van de bewapening als de handhaving van vrede en veiligheid op dit continent Het wetsontwerp erkent wtdrokke lijk dat enigerlei handeling die krachtens dit door dea regeering wordt uitgevoerd ondergeschikt zal zijn aafl elke internationale overeenkomst voor regeling van de bewapening waarbij Amerika partij is Het voorziet verder in 4e uitwisseling waar dit ook mogelijk is van nietgestandaardiseerde wapens tegen wapens die beschikbaar worden gesteld door deze regeering terwijl duidelijk wordt gemaakt dat de bedoeling van een dergelijke uitwisseling meer is gericht op de standaardisatie dan de opvoering van de bewapeningen in andere landen Ik ben er zeker van dat ik niet slechts namens het Departement van Buitenl Zaken doch ook namens de Departementen van Oorlog en Marine spreek wanneer ik zeg dat eenigerlei actie welke wij den President mochten aanbevelen geleid zal worden door de objectieve grondprincipes van onze politiek Deze grondprincipes sluiten naast de bescherming van den vrede en de veiligheid van de Amerikaansche landen de hulpverleening in aan onze Amerikaansche zusternaties voor het verbeteren van de levensstandaarden alsmede de progressieve verheffing van de politieke economische en cultureele denkbeelden van een democratische gemeenschap Mohanvnedaansche Liga acht waarschijnlijk Britsche voorstenen aanvaardbaar Op de vergadering van den Raad van de Mohammedaansche Liga voor geheel BritschIndië hebben zich 11 van de 13 sprekers uitgesproken voor acceptatie van de voorstellen van de Britsche regeeringsmissie inzake een cortstitutioneele regeling voor BritschIndië Morgen zal de Raad zijn besprekingen voortzetten Men is van meening dat 70 van de leden van den Raad zich voor het aanvaarden van de voorstellen zullen verklaren Doodstraf geëischt tegen Sturmffihrer De 46 jarige ex Ober Sturmführer bij de S D te Arnhem Ahlbrecht eens een der kopstukken van dezen politiedienst had zich Woensdag voor het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem te verantwoorden Slechts één zijner gruweldaden het zonder eenige vorm van proces neerschieten van een sigarenmaker Jeles Budding in Geldersch Veenendaal in den nacht van 13 op 14 Januari 1944 werd hem ten laste gelegd Ahlbrecht hield vol dat nij Böddmgr omdat die wilde 2 doodgeschoten mu hebbea D T caat fiscaal Mr Oslcam was va fling dftt voor dit beestmenïh S zich zelfs met ontzag om de kinder die den neergeschoten Vader vMa zien uit te schelden slechts één sS mogelijk IS n I de doodstraf riS spraak jfi deze zaak op 19 Juni Amerikaansch Crediet vow Tsjecho Slowakije De Amerikaansche Regeering heeft TsjechoSIowakije een credirt $ 50 000 000 toegestaan voor 2 aankoop van overtollig AmerikaanS materiaal Austin Amerikaansch vertegen woordiger in den Veiligheidsraad President Truman heeft den reniv blikeinschen senator Warren R a tin van Vermont benoemd tot v tegenwoordiger van de Vercenirii Staten bij den Veiügheidsraad van Vereenigde Naties als opvolger vl Stettinius wiens aftreden eerder in i week bekend is gemaakt De benoeming zal eerst in Janiai van kracht worden Senator Austin kan niet onmiddeii zijn ambt aanvaarden omdat volgi een grondwettelijke bepaling geen üAvan het congres een dergelijke post mig aanvaarden die geschapen b sedert hij zijn intrede in het cobbo deed voor zijn ambtsperiode in M congres beëindigd is Tot Januari zal Herschel Johnson de waarnemend vertegenwoordiger de Vereenigde Staten Amerika bij da Veiligheidsraad vertegenwoordigen Senator Austin was reeds in I94D voorstander van het beëindigen van de toenmalige Amerikaansche neutraliteitspolitiek Hij ondersteunde in htt begin van dit jaar het voorstel m leening te verstrekken aan Engeland Duitsche Oorlogsmisdadigers worden uitgeleverd aan de Russen Ongeveer 60 Duitsche OorlogsmBdadigers onder wie de CommandaJit van Sachsenhausen zullen Vrijdag aas de Russen worden uitgeleverd Mohammed Jinnah over Indonesia Mohammed Jinnah de voorzittef van de All India Moslem League heelt gezegd dat hij de Nederlandsche k pitalistische greep over Indonesië veroordeelt Dadelbrood in 4 rants brood feenland Neef en Rabouw Voor de reis Voor onze Schocnmakcty vragen wi voor direct Twee prima vaklieden Loon f 45 per week Reiskosten worden vergoed ▼ Keeken s Schoenhandcl Kerkstraat 6 Bodegraven Met groote vreugde geven wij kennis a de geboorte vaa onzin Zoon RENÉ JELLE C J Vaandrager N Vaandragcr Wiarda Rotterdam 6 Juni 1946 Groene Zoom 251 Ie Pinksterdag verloven zich MAARTJE lONGENEEL en GERRIT TEUNISSEN Doeleatraat 18 IJuellaan 23 Tb U Doelettraat 18 4 6 uur Hiermede beiuifil onder eleekeode zijn liarieliïken danfc voor de wijze waarop de herdenkhifi vas zijn 40 jarit jubtleuBi ioi een onvergefeHjken dat ia emaaki en ievens ook ntMuens zijn vroyw voor de geschenken die hem door de Direciie en hei Personeel der G M I zijn anteboden A PLOMP Gouda Juni 1946 Vondelsiraai 61 Ter ruiling aangeboden 1 paar z g aja pnaps kl maat 39 voor achoenenbon of te koop Tevens te koop 1 wol meisjes badpak Grocncndaal 108 Gouda Gevraagd een FLINKE JONGEN voor de groentenkweekerij BAKKER p a Eerste Kade 12 Gouda Te koop een complete 2 pers Raoo Tc l evrageo Boschweg 28 Yoor de PinksterdaoeR Uw adres voor FIJNE VtEESCHWAREN Westhaven 38 Tel 2201 naast Postkantoor Te huur gevraagd WINKELHUIS of groot wooahnia of kanteor rnimtf Zoo noodig te ruilen voor woonhuis Br oadcr no 7911 bur v d blad DOUWE EGBERTS By alle gelegenheden BLOEMEN en PLANTEN Koffiebranderyen en Theehandel Opgericht 1753 £ ran SaiDenwonen aangeb voor nette Wed of Juffr bij Wedn z k centrum der stad Br onder no 7924 bar v d Uad Voor Taxiritten 03 1611 BacM DBopendl EM TAX Zeugesiraat 4 Tel 2500 AUTO RIJLES Rondvaart Reeawijksche Plassen met de motorboot Kop en Hagen Zaterdag en de belde Pinksterdagen vervolgens lederen Zaterdag en Zondag Vertrek steiger Breevaart Paviljoen Reeuwijk Volwasêenen 50 et Kinderen tot 12 j 25 et Tevens aan het Pavil oen Breevaart booten en cano s te huur Schitterend uitzicht op de plassen Prima consumptie Billyke prezen Te bereiken buslyn Gouda Leiden Z l ifw TE KOOP AANGEBODEN ca bale mtt wagen ta tuig Bok aak ca tatk Bclavca ao 7915 bw vaa dit bU4Eng HaUkaaer amaabl oid flobb voor oerl gciteffccrd la prlaia ttaatBilcvea oadcr ao 7U8 burcaa v d bladPI foar pak oag II aar la Kad 4 Paucrdoo Kaa Wilbclmlaawcg 165 Kladerwagta Grocncwcg 54 ca stel denraa 4c Kade 63 Zoadagi a ctcca cicctr Hawaiian gnitaar ook te rnilea rot radio Wilhdmioailxaat 20 Hiarea ea Dlmciri wlet m maMlcvcbanden Bockcabargiiraai 34 I g it x vooroorlogschc kinderwagen Gr Jacobaitraat 11 TB KOOP GEVRAAGD Drlc wlelig kladcifleti c L aaici apoa m 44 Bricvca eadar ao 7896 bnrcaa d bUdHaatdrogcfi Karacmdkiloot 2 TER RUILING Lttlitcrvinkje Phlllpi roor paar wielen voar een Mlorr wld VondeUtraat S9 groote moderne peppenwagcn met teebch op kogellageri voor een gord fototoeitel L Hcppener Lange Tiendeweg 20 HeercaScti met tuchlbaadcn voor wandel wagentje Onder de Boompjca 24 denker groene wlnteimaatcl oade tw m l44 voor lichte zomcrmentel of Bantclpakta of regcn 8i of ecaige lakcac StolwijkcriluU B 2S1 Heeren zemerfchoenen m 40 voor klnder dioenen m 30 of dametichoencn m 39 Knigcrlaan 72 DIVERSEN Echtp ilddelb lftnldd nU z k vraagt ged van huU met eenige bc gpl en llcfit viUc kookgelegenheid te Gouda Brieven onder no 7880 bureau van dit blad Ver oren Dinsdagmiddag e camée brocM m gouden rand Gedachteals TtQf belooning terug te bezorgen RegentesKplanW x O OROOTBOEK 37 SCHULD 1946 Dan kweekt U eeo behoorlijke rente Uw inschrijving kunt U nadat de aanslagen in de vermogensaanwasbe lasting en vermogens heffing zijn opgelegd onder bepaalde voorwaarden verkoopen tegen N l VRIJ GELD f Inschtijving nog open tot en met U Juni 1946 bij de effectenkantoren handelsbanken boerenleenbanken sjiaarban ken giro en postkantoren Uitvoerig prospectus bij de instellingen verkrijgbaar r PUBLICATIE VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN