Groot Gouda, zaterdag 8 juni 1946

MEISIESeEVillillGD poor alle afdeelingen Hoog loon Reiskoiten worden vergoed StooBwaaachct DE BLAUWE HAAN Karacaaclkiloot 110 Verloofd ANNIE V d HEUVEL en PIET BELLAART Gouda Ie Pinksterdag 46 Receptit 3 5 uur de la ReQlaan 2 $ Gode dankbaar hopen wil D V op 21 nnl 1946 met onze geliefde Ouders R C Eggink en A C Eggink V d Marel den dag te herdenken waarop zij voor 25 jaar in het Huwelijk zi n getreden Arend Jan WUtem Gouda 9 Juni 1946 van Swietenitraat 2 Voor de vele blijken van deel neming on betoond bl het over lijden van onze geliefde Echtgeaoote en Moeder betuigen wij U allen onzen hartelijken dank G C H v HOOFF en Kinderen St Josephstraat 76 Openbare Yerkooping ten overstaan vin Notaris G v WILLIGEN te Gouda op Maandag 24 Juni 1946 des avonds half acht in Hotel De Zalm aan de Markt te Gouda van de volgende alle te Goada gelegen onroerende goederen 1 Winkel en Wooolinis LufeGroenendaal 38 Vrij van huur 2 Woonkais met ickonr DerdeKade 166 Verhuurd voor f 5 per week 3 WerkpS m nfz bovenwoningRozendaal 28 en Pa ad i 2 Veihttttrd ben voor f 3 25 p w en boven voor f 3 25 p week 4 Woonhuis Jan Kotteasteeg 3 Verhuurd voor 1 1 50 per week Bezichtiging de laatste 3 werkdagen vóór en op den verkoopdag van 10 12 en 2 4 u Betaaldag 24 lull 46 lol en notities ten kantore vna dea aotnrli Ootthavcn 39 Z H Verecn HetGroeneKrni Afd Gonda ledenvergadering op 12 Juni 1946 des avonds 8 uur in het Blauwe Kruis Agenda Opening Notulen aarveril penningm Jaarversl secretaresse BfStuursverkiezing Coatrlbutieregeling Rondvraag HET BESTUUR VBRMIST 6 Juni Airedale Terrier luisterend naar naam Kitty Tegen bcloonlng terug te bezorgen HOGERVORST oubertstraat 74 Gouda Zaterdigmiddas Ie en 2e Pinksterdag jknn U weer met De Statendam een tochtje op de plassen maken Vertrek vanaf Karnemelksloot bij de Steijnkade Vertrek s morgens 8 uur en verder om de 2 uur Voor schoolkinderen alle dagen disponibel Beleefd unbev ▼ DAM NobeUtraat 14 BIJVERDIENSTE Gevraagd bevoegde leeraren in Pranscb Duitsch Engelsch apn instituut voor Middenst opleiding Br no 3240 Adv bur Houtman Burg Martensstraat 6 Gouda RONDE VAN GOUDA Na afloop allemaal naar 4 VAN O AUTOMATIEK Wij scrvecrcn U prima Ijs Heeft U onze slaatjeé en ccoquetten al geproefd Van O artikelen beteekend kwaliteit Wij leveren aan bruiloften partUën Café i Rest enz Wij kunnen ook zorgdragen voor Muziek door middel van een geluids lnstallatie met microfoon Telefoon 2353 Beleefd aanb A v Ondhetuden Donderdag ZattxAsiq en Zondag DANS EN SfEMMINGSMUZIEK Zondags Matinee 2e Pinksterdag Dansen v 4 6 en 7 30 11 uur Ca He tautaU DE BEURSKLOK MARKT 40 GOUDA r Vanaf Dinsdag 11 Juni a s kunnen worden aangenomen Kleeding m e STOOMEN CU Kieeding en Overgordijnen MM U VERVEN j Uitsluitend de bctcrc bewerking Alle Goederen zijn tegen brand inbraak die tal en transportschade verzekerd DE PELIKAAN GoudaI Stoomerq en Ververq vanaf 1907 TclcfooB 3Q6t ca 307é Kantoor KLBIN AMERIKA 21 1 9 12 en 2 5 uur I Goederen worden ook aangenomen door Magazijn De Klaw L Oos Aaoen lé Telefoon 2753 Korte Tiendeweg 13 Gouda Telel 2367 taken plaataca hmlxen Tapijien Bedden VOOR BETER 8T0FFEERWERK Gordijnen Loopers A7 f Meubelen Dansschool Bron Mul Iste Pinksterdag DANSEN aanvang 730 uur 2e Pinksterdag aanvang 8 uur M in zaal Kunstmiii Band TM OU HU iktn kac ouwc 1 Tel 2986 Gouda STOOM en VERFGOEDEREN worden weer aangenomen Speciaal reinigen en opnieuw vormen v Heerenhoeden GEVRAAGD flinke WINRELJUFFROUW Aanmelden SCHUTTELAAR Onder de Boompjes 7 uoam en het Damesblad Hoofdagentsch p h K BEL yi EVA Turfmarkt iO Goadt BEZORGERS gevraagd Aanm t avond na 6 por BlOSCOOP fü Gedurende de WIELERWEDSTRIJDEN koBBca BBZOBKEB8 Voor de Schouwburs Bioscoop op 2e Pinksterdag deze bereiken via Ie Kade en Jan V d Heydenstraat en via Tunnel en ƒ v d Heijdenstr Gevraagd Naaisters Leerling naaisters Afwerksters Afwlwelend werk Zaterdagi vrij Retakosten worden vergoed Aanm Confectlefnbr BORGHSTIJN Ridder t CnfwegéS Goud P DE GRUIJTER en Zoon N V wraagt WINKEUUFFROUW EN BEDIENDE Aanm dagelijks v 8 6 u in onzen winkel Markt Gouda Dansschool Holthuysen Concordia Westhaven Gouda lederen Zondagavond OPENBAART DANSEN Dansmuziek THE RHYTM PLAYERS Aanvang 7 30 nnr Privaatletsen volgens afspraak Vöbr de hiervoor jongeren In vorming een TAPDANS curstis Geefi U vroegtijdig op HOLTHUIJLEN Dansleeraar Karnemelksloot 46a R ksinstelling vraagt per 1 Juli voor langeren tijd te haur een LUXE AUTO Vergoeding volgens wettelijke regeling Brieven onder no 7964 bureaa van dit blad VRIJZ NBP HERVORMDEN Kleine Kerk Peperstraat 128 A a Zondag 10 30 n v m Ds J van Rossum Amersfoort DAMES Wij VEDVODMEN iluma Siroo en Villhoeden en maken van iwee hoeden een groot model Geld crcdictco f 800 5 pCt zondar borg ladaraan proipoctut Br aniw porto Spaarcrod liitt Mathan w 110 Rottardam W Malson Van Ei ck Grocacndaal 12 Gonda Cinlictiifilir Edm BrinkniinR vraagt Naaistcri en LeerlingNaaisters Aanm Kantoor Peperstraat 11 Reiskosten worden vergoed DANSEN Vanaf Zaterdag lederen avond in Hetel Café Restaurant DE SPORT H J Lagérweij te Reeuwijk TE KOOP AANGEBpDEN Zeilboot Sharpie modcl compl dekzeil Z g4a n Tuig voor 16 M B M enptima 2 pers Kano Inlichtingen Bootsma Roel en Zeilvereeniging Gouda te Reeuwijk Weet U het ook al Buurvrouw dat e nu ROBSTVRIJE BODEMS onder pannen emmera waichkctcla az kan laten xctten by C A ▼ i RIU Wil icImiM8 r 20 Ook Uw adrci voor nitvwe roomyi baucn GctB blik Uat mij Uw BONTJAS vakkundig bewaien tegen mot en zooaoodlg repareertn en moderaisccrca O BAS8 6EDIPL BONTWERKER Flowttltaalngtl 2 Gouda T l 229 Op Pabriekskantoor gevraagd esBjongstaBedleiiie en een aankomend Bedlende Sollicitaties onder no 7959 bureau van dit blad Gevraagd zoo spoedig mogelijk een SMIDSKNECHT bekend met hoefbeslag en een smldsleerllng G J DE BRUIJN Gouderak Onderwijzer in pract hoefbeslag BEL 200 BIKenHÖÖÏMBM Luxe aato perijuwl Spoorstraat U Naar de JUeuwifkschc J taucH Ic ca 2dc Piakatardag bq fuuüt waer tochtca aaar de fUstu Vctlrek b4 voldoend dctliaac iu i Karaeadkalool 2 adag 2 ar ca 4 m Maaadag 10 uar 2 ar ca 4 aat De Oadctania J Hilgeia Cora KetchttMrt Telefoon 3195 Heden onlvin en wij weer de nieuwsie modellen Vili en SirooKoeden Zte onze etalage Maison ANNY Hooge Gouwe 9 Goodi Wii hibbiii Big mmin Stokslaboonen i Stamslaboonen Stoksmj boonen Stamsnijboontn Knolbegonia s Gladioltn j Ja van Heiningenj St Anthonieatraat 9 Tc 746 MejuflErouw Wempe Heilgymna eMasseute heeft haar inrichting verplaatst van Westhaven 39 naar WESTHAVEN 43 Telefoon 2809 m Hoog loon BATA Hoogstraat M JONGEN GEV Gevraagd ecff voor den toi Leeftijd 15 è 16 aar GrocnendaalllO Coroai Heel huis aangeboden 2k 3 slaapk enz in rail voor vrij benedenhuis Br onder no 7987 bnr v d W ZEILBOOT E te koop Koreaaltje Weth Ventewcg H 168 Wegens plaatsgebrek te koop eiken buÉEet en ee staande schemerlamp iPeperstrsaLH Tc koop modern Radio foestel PIELANEN c Weth Venleweg n ö Aangeboden te Gouda gestofiE Zitk m t zqkamcrtie voor Heer of Dame bib h b goeden stand Br onder no 7968 ur v £€€ 4i fMt PE Rcda Orttk httC flag pcrce en van Tien gestel aai Zlek rlog I oorio bcthsi de nlng itrea W tot h oni E D paai heef aanc onjjl D een tchil groc de temi Lett ber dooi en verf wer pani ram ois C eca café een Col evei C ïfln lijk wel een zaa oen den tev 1 ov I in