Groot Gouda, dinsdag 11 juni 1946

P GROOT GOUDA m ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTPEKEN MANADAG 11 JUNI 1946 Overpeioziogea van Marie Onze parken en plantsoenen a 9 AD ASTPA Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rnksei lekker Drukkerij Verzijl Gouda STADSNIEUWS Uit het Gemeenteblad Vergniiningfen B en W hebliea aan het bestuur van het Oiaconessenhuis De Wijk vergunfiog verleend tot het verbouwen van perceel Westhaven no 2 en aan de fa P Mul tot het bouwen van een ketelhuis achter perceel Korte Tiendeweg no 13 onder de daarbij gegestelde voorwaarden aan de N V de Goudsche Mij van Ziekenhuiskostenen Ongevallenverzekering MVZ vergunning verleend de door oorlogsgeweld getroffen perceelen Crabethstraat 58 60 62 en 64 te herstellen de bakker B v Dijk heeft een vergunning verkregen de bakkerij aan de Ooeleitraat 20 uit te breiden W v d Laak verkreeg een vergunning tot het herstellen van de uitgebrande woning Onder de Boompjes no 25 Beaormd B en W hebben de typiste M H Derckten met ingang van 1 Juni 1946 als zoodanig in vasten dienst aangesteld Concerten in ziekenhuizen door Gottda s Lieder tafel Door de oorlogsomstandigheden eenige Jaren onderbroken gaat het mannenkoor Gouda s Liedertafel dirigent M Wolff zijn jaarlljksche traditie het geven van een concert In de plaatselijke ziekerhuizen en het rusthuis Juliana weer hervatten Vrijdag 14 Juni a s wordt een concert gegeven in t Oiaconessenhuis De Wijk terwijl op Vrijdag 21 Juni den inwonenden v n het rusthuis Juliana een concert mf dt aangeboden Voor de andere zle kroliulzen zijn nog geen data vastgesteld De Olympia jnbilenm revne Op verzoek zal het schouwspel van klank kleur en beeld t Gaat Goed Tergouw nog eenmaal worden opgevoerd op Woensdag 19 Juni a s des avonds 8 uur De netto opbrengst komt ten bate van de Goudsche Gezondheidskolonie De Bijsterbosch te Epe De storm van Zaterdag Drie gevels afgerukt De plotseling opkomende windhoos gepaard gaande met een hevige stortbui heeft ook in onze stad heel wat schade aanoericht gelukkig zonder persoonlijke on ukken te veroorzaken De wind had op een gegeven moment een zeer groote kracht en bracht aan vertchillende woningen in de Korte Akkeren groote schade aan In het bijzonder moesten de huizen in de Boekenbergstraat Scheltemastraat Snoystraat Heerenstraat en Letbmaestraat het ontgelden In de Bockenbergstraat werd van de woningen bewoond door de families den Edel van Velzen en Prlnsenberg de bovenvoorgevel omvergeworpen Van een 6 tal woningen werd de dakgoot afgerukt en tallooze pannen lagen op straat Yerschillcnde ramen werden in hun geheel met sponningen naar binnen gedrukt Op den Kleiweg kwam een stuk van een schoorsteen naar beneden Van het café De Beursklok aan de Markt werd een der zijkadten van het terras vernield Ookk het gebouw van de Producent kreeg evenals zetr veel woningen dakschade Op denJtioogenSchielandichen Zeedijk 2ijn 10 hoornen omgewaaid die gedeeltelijk op den rijweg en het rijwielpad te echt kwamen Olie in beslag genomen Wegens het voorhanden hebben van een oliepers voor het uitpersen van koolzaad werd de eethulihouder v V wonende Woudstraat en zaak doende aan n Kleiweg bekeurd 10 liter olie werd tevens in beslag genomen Vrouwengroep P v d A 13 uni a s d s avonds 8 uur zal In aal van Het Blauwe Krui dhr Dullemond een Inleiding houden ver Geestelijk misdeelde kinderen Jus niet zooals gewoonlijk s middags de Reunie NUMMER 249 Geslaagd Geslaagd voor onderwijzeres Mej T H B Eelkemate Gouda Ouden van Dagen zonden reqnesten aan de Koningin en Min Dreea Het bestuur van de vereeniglng Ouderdomszorgen Ons Belang zond dezer dagen een request aan H M de Koningin waarin de nood der oudjes wordt omschreven en Haar belangstelling wordt gevraagd inzake doeltre ende voorzieningen in hun lot en levensavond Voorts werd een soortgelijk verzoekschrift verzonden aan den Minister van Sociale Zaken W Drees In het request aan den Minister werd gevraagd een noodvoorziening in het leven te roepen Van min Orees werd inmiddels een antwoord ontvangen waariii deze uiteen zette dat een en ander moet wachten op de beslissing van de pas gekozen Kamers en de daaruit voortvloeiende regeering Het bestuur van Ons Belang blijft inmiddels aandacht besteden aan deze zaak daar zij van meening is dat nu de tijd gekomen is om den ouden dag voorgoed en afdoende veilig te stellen De verzonden stukken waren geteekend door het dag bestuur der vereeniglng Dit keer willen we iets mededeelen over den weder opbouw van onze parken en plantsoenen Het woord we deropbouw vinden we voor dit werk eijjfenlijk niet juist liever zouden v e willen spreken van het herstellen of opnieuw aanleggen Maar bijna iedereeen heeft het tegenwoordig over wederopbouw en we vinden het een voorrecht hieraan ook te mogen en kunnen medewerken Toen het vorige jaar Mei de over weldigers uit onze stad vertrokken waren werd onmiddellijk door de gemeentCrdiensten alle in het werk gesteld om alle vernielingen enz zoo spoedig en goed mogelijk weer in orde te brengen Ook de plantsoendienst bleef hierbij niet achter In de eerste plaats werd begonnen met de plantsoengedeelten die niet bijzonder veel geleden hadden te herstellen Het plantsoen Klein Amerika kreeg het eerst eai beurt de loopgraven werden dicht gemaakt de gazon s opnieuw aangelegd en na verloop van enkele weken kon het publiek dat hier eiken dag bij duizenden op dit mooie punt passeert zelfs weer van de aangeplante bloemen genieten Ook het plantsoen aan de Niéuwehaven waar weinig was vernield en enkele gedeelten in het v Bergen IJzendoornpark werden z ooveel mogelijk spoedig opgeknapt Met de terreinen onmiddellijk bij het Station gelegen die veel met de bombardementen hadden geleden ging dit echter niet zoo vlug Bij deingang van het park moesten gedeelten opgehoogd en opnieuw beplant worden dit alles is nu gedurende de wintermaanden en voorjaar in ordegebracht Ook het Crabethpark zag er erg gehavend uit doch thans is hier alles weer zoover gereed gekomen dat de omgevirig van het Station er weer heel wat beter uitziet Hierna werd het Zoutmansplein waar met het maken van de schuilkelders alles was vernield geheel ODnieuw aangelegd Vervolgens werd veel aandacht aan het Nieuwe Park besteed hier moest de vijver die geheel verwaarloosd en dicht gegroeid was worden uitgebaggerd en dat kost heel wat tijd Deze zomer zal dit parlc er weer goed verzorgd uit kunnen zien Ondertusschen werd het Houtmansplantsoen waar alle jonge boomen en struiken waren afgehakt weer geheel opnieuw beplant Als laatsten komen die plantsoenen aan de beurt die geheel vermeld zijn en welke dus grondig moeten worden Na het lezen van onderstaandeadvertentie f Meisjes kunnen een prettige werkkring vinden voor goede loonen met ruime premiemogelijkheid en tegemoetkoming in de reiskosten bij de Errres Radio en Stojzuigerjabrieken in Den Haag Het personeel wordt op attractieve voorw in de gelegenfieik gesteld onze producten te koopen Komt U eens praten en brengt Uw vriendin danmee Wij ontvangen U eiken Woensdag en Vrijdagmiddag van 1 3 4 30 uur bij N V R S Stokvis en Zonen Dat is nie gek daar mot ik es gaan prate Me dunk zoo n baan is ech wel iets voor mijn Mefrou die moet ik in de steek dan late En al d r smeeke zal der heusch niet bate Dit is me kans en ieder zorg voor zijn aangepakt Dit zijn de gedeelten aan de Cronjéstraat aan de P C Hooftstraat bij de Kaarsenfabriek en aan de Vorstmanssti aat Hier moet alleS weer opnieuw worden beplant wariï er staat bijna geen boom of struik meer Ijovendien zullen de vijvers aan de Cronjéstraat en P C Hooftstraat ook schoongemaakt moeten worden voordat met den nieuwen aanleg kan worden begonnen Het zal dus nog wel even duren voor de smaakvolle plekjes bij laatstgenoemde straten weer hun ouden mooien aanblik zullen hebben Bij de Vorstmanstraat is langs de Begraafplaats reeds weer een breede groene gordel aangeplant Burgemeester en Wethouders hebben besloten het overige terrein van dit plantsoen tot speelweide in te richten voorwaar een zeer goede gedachte Want in de arbeiderswijken in onze stad is de speelgelegenheid niet al te rukn Maar er mag op deze speelweide niet gevoetbald worden en dat is heel wat voor de tegenwoordige jeugd die geen nder spel meer schijnt te kennen Nu we het toch over de plantsoengedeelten in de arbeiderswijken en de jeugd hebben zou ik ook van deze plaats de medewerking van de bewoners tegen de vernieling willen inroepen daar juist in deze wijken de vernieling nog altijd het ergste is Want heusch de pIan tsoendienst wordt in deze niet verwend door de hulp van publiek ouders en onderwijzend personeel Laat men toch steeds bedenken wat een tijd en moeite het kost alles goed in orde te houden oih dan nog maar niet te spreken over de duizenden guldens die bieraan jaarlijks besteed worden Laten we het toch op prijs stellen dat er zooveel aan gewerkt wordt dat het groen in onze stad zooveel en zoo goed mogelijk behouden blijft en tegenover alle vernielingen hiervan op de bres staan Tenslotte willen we qog iets vertellen over de straatbeplantingen Dit is wel het moeilijkste en ondankbaarste werk voor de plantsoendienst de vernieling door allerlei factoren is heel erg En er moeten nog een paar duizend straatboomen geplant worden voordat alles er weer uitziet als vóór den oorlog U ziet wel er is ook voor ojis nog heel wat te herstellen i F BARMENTLOO Wat kasjeweel dat ik die ouwe krante Net bij me op de keuketafel lag Ik zat meteen effe te lanterfante Bekeek het aanbod eens van alle kante Wat fijn dat ik die advertensje zag De mensche zegge wat een nare tijje Ik fin het niet je krijg nu es een kans Ik ga der heen en jó dan mag ik lijje Dat wij het Woensdag eens zijn met zen bei je Geef mijn dan maar die nare tijd van tans Ik krijg goed loon en nog een ruime premie Wie doet me wat een Erres Radio En at ƒ krijg hou ja vanzelf d t neem ie Erres geeft meer t wort reuzefijn zeg jémie Ook nagenoeg een stofzuiger kedq Het reize zal me niet zoo heel veel koste Daar komp Erres je dan in tegemoet Zoo heb ik strakkies heel gee zware poste Al vind ik dat z ook schoene geve moste Dat vraag ik wel dat komp dan ook wel goed Wat aardig hè Komt U eens met ons prate Breng Uw vriendin dan ook naar met U m til Nou Koba mee Ik zal het heus wel late Die mannegek hou k liever in de gate Ze loop met Piet waar ik het eerst mee vree Maar ik ga fas t is Woensdag nog het beste Want Vrijdag mag ik fas niet van Mefroü Als ze het wist wat zou ze me dan peste Ze gaf me pas een fan der wolle feste En zei laats dat ze kouse geve wou Veel liever heb ik m eige radiotje Wie krijg er een dat is voorloopig pet Bij Erres is het heus nog niet zoo n zootje Naas prettig werk góéd loon en een kedootje Wie weet krijg k Woensdag wel een thee Romplèt Het werke daar och dat wort fas een makkie Ze stelle mij toch immers heel geen eis Komp U eens prate Nou zeg da s een vakkie Straks krijg k er ook nog een mantelpakkie En ga ik met een Erres fiets op reis Ik ga er heen en laat die kans niet loope Mefrou mot zien dat zij een ander fint Al wil ze mij ook Nylon kouse koope Erres die geef mèèr dan een mensch jt kan hope t Is Erres dus die het nu bij me wint Conclusie Weer een Mevrouw die zonder dreigt te komen Die zelf dan ploet ren moet tot s avonds laat Kan zij van loon emolumenten boomen En kan haar geld hj r evenredig stroomen Wie hier eens wat zou moeten doen De Staat H p EENDRACHT MAAKT MACHT Redactie en administratie Bur Markt 67 Qouda Telefoon SOPt Abonn p w 27 c Losse numm tn t k cuUuM Weersverwachting fflcdcgc4Ml4 door het K N M I tot aB0rgeanvo 4 PI buien Hier en daar met onweer zwakke tot matige wind tnsschen W en Z Ongeveer de zelfde temperatuur 12 Juni Zon op 4 20 onder 20 59 Maan op 18 47 onder 3 15 Wat It er In Gouda t tfoénf Reunie Vrijdag t m Woensdag Kerelt van de Kustwacht Toeg iederen leeftijd SchouwburgBioscoop Vrijdag t m Woensdag Gekooide Jeugd Toegang iederen leeftQd ThallaTheater Vrijdag t m WocnsdiKÉ Hoe langer hoe gekker Toegang voor lederen leeftijd Sociaal Adviesbureau NVH Maandag t m Vrijdag zitting van 2 4 uur en tevena Woensdagavond van 7 9 uur BINNENLAND Van Amsterdam naar Cura9ao in acht en dertig uur Het K L M vlieghiig dat via New York van Amsterdam naar Curagao is gevlogen is Zaterdagmiddag te Willemstad geland Het toestel heeft deze reis in 38 uur volbracht de reisrduur zal door het gebruik van Coastel lationvliegtuigen nog worden verkort Prinselijk Paar weer thuis Prinses Juliana en Prins Bernhard die vanwege de overwinnïngsparade een kort bezoek aan Londen hebben gebracht zijn Maandagmorgen per vliegtuig naar ons land teruggekeerd Uitbreiding van de staking gewenscht door de E V C Wij zullen doorzetten en overwinnen bij de havenstaking en zi n thans bezig het geheele land te mobüiseereti waartoe naar elke plaats afge vaardigden worden gezonden zoo deelde Zaterdagmiddag de heer B Blokzijl voorzitter van de E V C te Rotterdam op een vergadering van stakende zediedeo en havenarbeiders mede Bij Philips fn Eindhoven is Vrijdag een staking uitgebroken waarvan de directe oorzaak is het niet aanwijzen van een sufkerbon en waaraan volgens spr verbonden is de ontstemming over het niet erkennen der E V C Over den toestand te Amsterdam zei de heer Blokzijl dat de staking hardnekkiger dan ooit voortgezet wordt door bonafide havenarbeiders In zijn rede waarin uitvoerig de gebeurtenissen na het uitbreken van de staking besproken werden laakte de E V C voorzitter het gebruik van het leger Dank zij de steun en toezeggingen uit andere deelen van het land zullen thans ook uit Rotterdam kinderen vqn stakers elders ondergebracht worden zei de plaatselijke voorzitter de heer A V d Berg Hij riep alle aanwezigen op vandaag een cordon om de haven te leggen om de werkwilligen te bewegen niet aan het werk te gaan Soekamo kondigt staat van beleg af Gisteren heeft Soekamo over den radiozender van Djokjakarta den ataat van beleg afgekondigd voor geheel ava en Madocra Hij voegde er aan toe de bevolking moet zijn voorbereid op alle eventualiteiten hoewel de besprekingen met de Nederlanders nog steeds voortgang hel n