Groot Gouda, woensdag 12 juni 1946

nBewooderaar v Nederlands verzet voot hét gerecht Vorderingen De st d Arnhem wai voigcni Seyss leeggehaald omdat de bewoners toch af wezlg waren in in het Roergebied gebrek aan huisraad bestond Overigens had hi over de vorderingen van Nederlandse goederen niets te zeggen gehad bevalve over de fietsenvorderlng De liquidatie van het bezit van het koningshuis had hij bevolen want de Koningin had zich openlijk uitgesproken voor verzet doch Seyss beweerde deze liquidatie zodanig te hebben uitgevoerd dat slechts 5 pCt was meegenomen terwijl hij de vordering van de Inboedel van bet huis Ten Bosch had weten te verhinderen Hij beweerde voor incidentele gevallen tegen over brenging van installaties naar Duitsland te zijn opgetredeB en zo de afbraak van de margarinefabrlcft In Dordrecht en dt centrale in Leeuwarden te hebben verhinderd Het traosp M van het walsbe dr f Ilmuiden naar D was volgens Seyss door Goring terecht bevolen omdat de centrales van het bedrijf op aanwijzing van de verzetsbeweging toch voortdurend werden gebombardeerd De honger in West Nederland vlak voor het einde van den oorlog noemde S een gevolg van de spoorwegstaking en de vordering van binnenschepen door de Wehrmacht Na enige tijd was ik niet meer in staat bet transport opgang te brengen aldus S en was ik genoodzaakt aan Hlrschfeld de vrije hand te laten om dit te bewerkstelligen Op 1 April ontmoette ik Albert Speer minister van bewapening in Oldenburg en kwam tot de overtuiging dat voortzetting van de oorlog onmogelijk was Daarom had hl via Hirschfeld en de verzetsbeweging contact gezocht met de geallieerden waarna op 3 April de ontmoeting plaats had met luit gen Bedell Smith waar S toezegde dat het militaire verzet in Nederland zou worden opgeheven Blaskowitz was enigszins tegen dit advies doch S had zelf de gehele verantwoording overgenomen Daarna waa hij naar Flensburg geroepen voor een onderhoud met Dönitz die ten volle met de af praak met de geallieerde instemde Op de terugweg naar Nederland werd S in Hamburg gearresteerd Op een vraag vaa den verdediger waarom hij naar Nederland wilde terugkeren antwoordde hij om te zorgen voor a n medewerkers om rekenxbap af te leggen over mijn daden en omdat ik als leidend nationaal socialist die in bijden van voorspoed vooraan gestaan had meende ook In dagen van ongeluk de verantwoordelijkheid tea volle te moeten dragen Tijdens het verhoor door den Fransen aanklager Dnbenest bracht Seyss Inquart gisteren herhaalde malen een eresalunt aan de Nederlandse vetzetsbeweglM j verklaarde voor het Hof in Neurenberg dat hij bet tot zijn plicht had gerekend de politie te verwittigen wanneer t verzet zieh ergens openbaarde maar dat hij zich daarbij er van bewust was geweest dat hij deze veiH olgipg slechts juildisch kon verantwoorden doch niet moreel daar hij als Nederlander waarschijnlijk op dezelfde manier zou hebben gehandeld ls de leden der verzetsbeweging Ten aanzien van de ontslagen aan de Ned burgemeesters deelde Seyss mede dat hij alleen ontsloeg wanneer hiertoe aanleiding bestond en dat de politieke oriëntering niet in aanmerking kwem Volgens hem werden in het eerst nlei alleen NSB ers tot burgemeester benoemd doch mettertijd bleek het onmogelijk andere dan NSB ers te vinden Ik moet zeggen aldus Seys dat de Nederlanders ons absolute politieke tegenstand hebben geboden en dit acht ik van betekenis voor wat Nederland in deze heeft gepresteerd De Franse aanklager li t Seyss in de val lopen toen hem gevraagd werd wat zQn opinie was over dr Scböngart nazi po iltlechef in Nederland hHI was een man die je kon vertrouwen zei Seyss Daarop legde de prosecutle een verklaring of over van Schöngarth die aldus luidde Seyss lnquart gelastte mij represaillci te nemen door 200 gevangenen te executeren teneinde de bevolking te intimideren Ze waren reeds wegens sabotage veroordeeld verklaarde Seyss Ik verklaarde dat wij gestreng moesten optreden maar deze zouden in elk geval reeds geëxecuteerd zijn Overigens bevestigt dit document dat hier geen sprake was van gijzelaars maar van mensen die opHltleri bevel terechtgesteld moesten worden aldus Seyss Seyss verklaarde dat hl aanzienlijke gewetenswroeging gevoelde over de de portatie van Joden in Nederland Hij had de Joden nimmer ials minderwaarcigr wezens beschouwd doch slechts als een economisch gevaar voor Duitsland Hij had nooit over totale vernietiging van de Joden gedacht maar gemeend dat zij in transltokampen zouden moeten vf rblijvep tot hef einde van de oorlog om daarna naar het buitenland te worden overgebracht Republikeinsche ministers brengen tea bezoek aan Tai erang De republikeinsche minister van Voorlichting tezamen met ambtenaren van de mimsteries van Voorlichting en Binnenlandschê Zaken officieren van de T R l en vertegenwoordigers van het Chineesch IndoÉesisch comité en van een Chjneesche organisatie hebben gisteren een bezoek gebracht a n Tangerang teneinde een onderzoek in te stellen Er is ook bekend gemaakt dat het hoofd van de T R l te Serang de hoofdstad van de residentie Bantam naar den minister van Defensie te Djogjakarta heeft getelegrafeerd waarbij verklaard werd dat de T R l stappen heeft ondernomen om een einde te maken aan den massa moord ten Westen van Tangerang Twee ambtenaren van het Openbaar Mmi sterie zijn naar Serang gezonden 400 Chineesche vluchtelingen zijn heden in prauwen uit Kebon Baroe te Batavia aangekomen Op dit oogen blik zijn te Kebon Baroe 00 Chineesche inwoners volkomen door de Indonesiërs omsingeld wier aantal dagelijks aangroeit Tot nü toe hebben de Indonesiërs geen aanval ondernomen daar eenige Chineezen gewapend zijn maar zonder hulp van buiten is hun lot bezegeld Chineesch protest inzake Tangerang Het Persbureau A P meldt uit Nanking dat het Chineesche Ministerie van Buitenlandsche Zaken zoowel tot de Nederlandsche Regeering als tot de Indonesische Republiek een protest heeft gericht in verband met de gebeurtenissen te Tangerang De Chineesche Ambassadeur in Nederland heeft opdracht gekregen om over deze kwestie bij de Nederlandsche Regeering te protesteeren Als grondslag hiervoor wordt aangevoerd dat de Nederlandsche Regeering aansprakelijk is voor de bescherming van Chineesche onderdanen in Indonesië B P M keert weer dividend uit Gisteren bevatte de Daily Express het volgende bericht Daar de Bataafsche Petroleum Maatschappij wederom de beschikking heeft over haar uitgestrekte bezittingen in het Verre Oosten is zij heden voor de eerste maal sinds 1939 in staat een dividenduitkeering aan te kondigen t Blad geeft vervolgens nadere bijzonderheden over de betaling en daarbij wordt vermeld dat Britsche aandeelhouders zullen moeten wachten op een nadere aankondiging voor zij weten hoe zij over het dividend zullen kunnen beschikken Het bericht zegt tenslotte Vooruitloopend op éoede resultaten zijn de aandeelen van B P M en Shell den laatsten tijd gestegen doch het dividend van de Shell is eenigszins lager dan eenige meer optimistische voorspellingen Hoofdkwartier Burgerluchtvaart kmnt te Canada De Algemeene Vergadering van de voorloopige internationale organisatie voor de Burger Luchtvaart besloot het hoofdkwartier te Canada te vestigen Rusland t en voorstel van Engeland De voornaamste Russische vertegenwoordiger ter bijeenkomst van de vier plaatsvervangers der ministers van buitenlandsche zaken Qoesef heeft gisteren het Britsche voorstel van verleden week Vrijdag ter uitzending van een commissie der groote vier naar Libye Cyrenaica en Jnpo litanië a fgekeurd Hij zeide dat de regeering der Sowjet Unie geheel tegen het Britsche voorstel was Goesef gaf de volgende reden hiervoor op Het is duidelijk dat een dergelijke commissie slechts in staat zou zijn zich op de hoogte te stellen van de standpunten der officieele personen Deze zouden haar vertellen dat de Arabieren onder een koloniaal bestuur zouden wenschen te blijven Toen de Britsche afgevaardigde Gladwyn Jebb Goesef vroeg hoe men anders het standpunt va de inwoners van bovengenoemde bieden te weten kon komen bleef Goeteef het antwoord schuldig Nu er nog Slechts vier dagen resten alvorens de vier ministers van buitenlandsche zaken bijeen komen is er niet veel kans op dat de plaatsvervangers meer kunnen doen dan het gereedmaken van een eerste ontwerp van het vredesverdrag met Italië De Britsche delegatie heeft reeds haar versie van de ontwerp vredesverdragen met Italië en Roemenië verspreid De Amerikanen hebben zulks eveneens gedaan voorzoover t Italië betreft terwijl de Russen gistermiddag hun ontwerp voor het Roe meensche verdrag hebben bekend gemaakt Leon Blum op het Labour Congres Op de 11 Juni gehouden bijeenkomst van het Cnogres der Labour Partij heeft Min President Attlee verslag uitgebracht over de werkzaamheden der Britsche Regeering die hij karakteriseerde met den term Democratie in actie Het welzijn van het geheele volk en niet van een bevoorrechte groep is het principe der La bour poiitiek welke berust op de ervaring en studie van jaren Attlee gaf opnieuw de verzekering van zijn geloof in het democratisch socialisme Op internationaal gebied achtte hij samenwerking tusschen de verschillende ecohomische en politieke stelsels mogelijk en noodzakelijk Het was een roerend © ogenblik voor de leden van Het congres toen in den laten middag de Fransche Socialisten Leider Léon Blum in hun midden verscheen die in het donkere jaar 1940 het Labour Congres had toegesproken en toen op de meest hartstochtelijke wijze had aangedrongen op vergrooting van En gelands oorlogsinspanning Enkele weken later viel Duinkerken en ge raalcte Blum in Duitsche gevangenschap Byrnes over de a s bijeenkoinst te Parijs De Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken Byrnes heefi tijdens de laatste persconferentie vooi zijn vertrek op Donderdag a s naai de bijeenkomst der ministers van bui tenlandsche zaken te Parijs verklaard dat een mislukking der conferentie welke op 15 Juni begint zoowel een nederlaag zou zijn voor de geheel menschheid als voor de vertegenwoordigende mogendheden Hij zeide dat er sinds de laatste conferentie geen vorderingen zijn gehiaakt in het op lossen der geschilpunten der minister van buitenlandsche zaken Byrnes zeide verder dat de Britsche regeering de Amerikaansche regeering een memorandum heeft voorgelegt waarin zes vragen worden gesteld over het ten uitvoer brengen van het verslag der commissie welke een onderzoek heeft ingesteld naar het Pale stijnsche probleem Dit memorandum zal aan de zoo juist door president Truman benoemde kabinetscommissie inzake dit probleem worden voorgv legd Deze commissie bestaat uit de ministers van buitenlandsche zaken oorlog en marine Openingszitting der nieuwe Fransche constitueerende vergadering Dinsdagmiddag heeft de openings zitting der nieuwe Fransche Constitueerende Vergadering plaats gehad Een dichte menigte verdrong zich op de Quai d Orsay om de eerste zitting bij te wonen De President der voorloopige Fransche Regeering Goum heeft in een brief aan den President der Constitueerende Vergadering zijn ontslag aangeboden Als oudste afgevaardigde sprak het 77 jarige Communistische lid Marcel Cachin de for meele openingstoespraak uit Hij verklaarde dat het Fransch Russisch ver drag de sleutel moet blijven van de Fransche Regeering aldus Cachin Zijn toespraak bevatte geen positieve aanwijzingen voor de houding der Communistische Partij tijdens de a s onderhandelingen tusschen de Partijen over de Kabinetsformatie Eén ding schijnt echter zeker Bidault zal Frankrijk vertegenwoordigen tijdens de conferentie der Ministers van Buitenlandsche Zaken te Parijs Vetq goedgekeuni Met 255 tegen 35 stemmen heeft het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden besloten te berusten m het veto dat Truman tegen de wetsvoorstellen van Chase met beirekking toi het recht van staking heeft uitgesproken Hiermede is de zaak afgedaan aangezien de Senaat lm besloten geen verdere stappen tegen het veto te ondernemen Gevraagd voor direct NETTE WJNKELJUFFROUW met het vak bekend of LEERLING VERKOOPSTER e een W ERKSTER Banketbakkerij Joh Venteij Markt 69 Personeel gevraagd Fa W Koemans en Zn Zakkenhandel Nieuwe Gouwe Gouda Wie helpt ons aan woning of 2 kamers met gebruik van keuken Br onder no 8002 bur v d bl De Heer en Mevrouw WEIJER FARENHORST geven met vreugde kennis van de geboorte van een dochter HIEKJE CORNELIA Gouda 12 Juni 1946 v Swietenstraat 1 Tijdelijk I Van Iterson Ziekenhuis Met groote vreugde geven wij kennis van de voorspoedige geboorte van onze dochter NELLÉKE De Heer en Mevrouw Molemari Mus Gouda 12 Juni 1946 Gr iFlorlsweg73 Verloofd MAUD VAK AALTEN en H OOSTERWIJK Gouda 13 Juni 1946 Krugerlaan 130 Klei weg 89 Verloofd I E DE KROON en N v DANTZIG Gouda 16 Juni 1946 Bleekersaingel 54 Crabethstraat 51 Thuis 3 5 uur Crabethstraat 5 1 Gouda Wooiogruil Aangeboden goede middenstandswoning te Delft en Den Haag in ruil voor woning te Gouda Brieven onder no 3305 Adver tentiebureau Houtman Borgem Marttnsstraat 6 Gouda ALWEER een drukke week een enthousiast publiek I een zeldzaam filmwerk I BLOKKADE Vanaf Vrqdag a s in Bsïïiiie TIieatir VEfiLOREN tusschen TbahaBioscoop en Recuwijk een gooden armband Tegen belooning terug te bezorgen by Lafeber Walcstraat 22 VERLOREN op 1 i Juni tusschen Bodegraven en Gouda een lederen motorjas Tegen belooning terug te bezorgen T HBNSEN Jailanastraat 46 Bodegraven Wie kmn inlichHngen geven VER MIST sinds Zondagmorgen een rood bnüae laogharige Tekkel Tax hondje korte pooten Bij terugbezorging groote belooning Fotograaf DAVIDSON Weth Ventcweg H 128 Gouda GEVRAAGD nette zelfstandige 7439756 � 2 ter lagmiddags en Zondags vrij Schuld Wydstrant 23 JilET OPPOTTEN MAARBELEOOEN zegt ome Minister van Financien Dit doen wij door in te schrijven op de 3 o o CIROOTBOEK SCHULD 1946 De vlottende staatsschuld wordt hiermede tevens geconsolideerd OVERMORGEN ié het de laatste dag Grijp deze gelegenheid aan tot het goed beleggen van Uw geblokkeerd en vrij geld De inschrijv ii sluit 14 juni bij de efiectenkantoren handelsbanken boerenleenl anken spaarbanken giroen postkantoren Uitvoerig prospectus bij deze instellingen verkrijgbaar niBUCATIC VAN HH OHSTCRK VAN PHUNOEn Gevraagd een MEISJE voor keukenwerk en een WERKSTER voor Maandag en Donderdag CENTRAL Markt 23 Nette arbeider zoekt BIJVERDIENSTE o a schrijfwerk kwlt ntieloppen tijdschriften bez of leu dergelijk werktijd is nu van 9 6 uur n m Br onder no 8012 bur v d blad Te koop aan particalier bL eiken ameablemeat bestaande uit 1 tafel buffet 4 stoelen 2 armleoningstoelen met vooroorlogsche bekleediog Te bevragen Erven A oan Meu rê Westhaven 36 Abonneert U op dit blad Te huur gevraagd PLASHUISJE voor drie maanden als rustkuur voor zieke Br onder no 8018 bur v d blad JONGE MAN administratief onderlegd heeft s avonds 1 1J uur vrij voor thuiswerk Br onder no 8019 bur v d blad RUILEN prima kofferschrijfmachine v goede radio of te koop Brieven s Zuidkade la W veen Net jong echtpaar zonder kinderen zoekt KAMERg met kookgelegenheid Br onder no 8022 bur v d bl Tc koop zuivere ras foxterrlers 6 weken Th Hei 4e Kade 108 Gouda DJi n iies TE KOOP AANGEBODEN Koffergramofoon met pt tan Hcerustrut 129 Pckingect 3 ur oud tc f Brem Karnenielluloot 113 Belg ichocnen leclink m SS Wltttpninp m 40 Br meiijei mo i rci m 29 W lviittr t 93 2pcnoou kno Te bcvr gea Bnrg Martcnsibigcl 28 a 7 anrD bl wladtMk m 40 42 c 3 D bloiuca ♦ l Genwe41 Gevraagd door vrouw en au leeftijd 45 jaar zit slaapkamer zonder pension met eenige gelcge held tot koken in t bezit petroleumvergasser y Br OBd no 034 TE KOOP AANGEBODEN K d to l v d P I 2 p riooDi k o Oiid Rt uw k 1 du bUd Vier eikcB rtoeJen rood pluche uW buffet Br DO 8033 bureiu vi 1 Phillpi r dlotoMtel I f kappen l g Moltonneer dame Oonderd 5 30 630 n Vfi dafl na SB Zoutman 1 pa rle l sVe k l ïoo goed U nl nw InflHawala net reserve Haren CMtit Te bevragen v Middelnntitraat M TE KOOP GEVRAAGD een i B t l ard A v d Wolf Zwartaweg B 67 K t RUILEN re l i ru nr3VT iiV voor icbocaenbon T dr e ia 2 v o lage booge io gentachoenen x g a dameucbotne m 40 of 5 I g a B loagcaatcbocaen m 37 O 49 hota a i t 36 G i nyt aleuwe dametiehoa ea m 37 ichoenta 37 al w d me cl oen vontr klndcrlBuiica B t 23 j iootJ aeUltt rageamutel Ift 2 l 1 i 2 ir dre Nle PERSONEEL AANGEBODE Drie longt damet vT g ir lil Brieven ader 0 8031 bnr van Wlnkeljuffronw biedt zich aan Brlevrn ondy aa 7980 b ra DIVERSEN Mellic xoakt vrlc dia tnaKhM 1 Brievca ae 8025 bar in van o 9