Groot Gouda, donderdag 13 juni 1946

IF GROOT AD ASTCA ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN EENDRACHT Hedactie L J A ▼ d Steenboven Mr A A J Rijksen Pntkker Orukkerü Verzijl Qouda NUMMER 251 DONDERDAG 13 JUNI 1946 Redactie ea adaialstratie Bur Markt 67 Qouda Tdefooa Abom p w 27 c Loue nmam 10 ai Ih Toen gistcrenmiddao eea klein gedeelte vn onze oplaag gereed was kreeg de fgt die OQS na al meer das een aar troow bedtent plotiellng een kwade bal Zij wierp de vorm omhoog zoodat bet jtctsel ineen schoof Gelnkklg slaagden wQ er in nogoege vter 2 pag bijeen te kunnen brengen xoodat wQ onze lezers niet geheel en al Idcur behoefde te stellen Eenlge gedeelten uit ons nnmmcr vaa gisteren zi n opnieuw geiet zoodat een klein aantal lezers MBige artikelen voor de tweede maal osder oogen zullen kri gea STADSNIEUWS nYnfle wmch Mevroow van V aan de Burgvliei kade deeed haar waich naar de wasscheri dech wachtte tevergeefs op de terugkomst tmn de gereinigde goederen maar merkte lot haar niet geringe verbazing dat een gedeelte van den inventaris van haar Unnenkast bl v W eveneens aan de Borgvlietkade frisch aan de ll n hing te drogen 1 Dit vreemde en krasse geval werd ter kennis van de politie gebracht ni bi onderzoek bleek dat de wasch van V V abusievelijk bij v W was bezorgd De belangstelling voor deze verkeerd bezorgde goederen was echter zoodanig gegroeid dat thans v W zich verbaltscerd zag wegens verduistering van deze onzuivere wasch De fam v V Il nu weer tn het bezit van de gezuiverde asch Ernstige aanrlldlng Gisterenmorgen had er een emstjgf anting plaats op den Blcckerssingcl ter hoogte vaa den toegangsweg naar dn Schouwburg De motorrijder van S it de Cornells Ketelstraat reed in de richting van de Klelwegsbrug toen plotsding het 4jarig zoontje van de familie H wonend Koekoeksplein alhier den r weg overstak Het jongetje werd tegen dia grond gesmakt en met een ernstige hoofdwonde in de Wijkverpleging opgcaoBMn Het levensgevaar is nog niet Otweken Dea motorrljdertreftgeen schuld CandidaatstcUing voor den Gemeenteraad Dt voorzitter van het hoofdstembureau voor de verkiezing van leden van den Gemeenteraad maakt bekend dat het hoofdstembureau op 17 dezer a s om vier uur in het raadhuis een openbare Ittlng zal houden waarin beslist zal orden over de geldigheid der op 11 dezer Inoelcverde lijsten van candldaten en over de handhaving van de op die lijsten voorkomende candidaten Excursie naar mnseom Boymans Woensdagmiddag om 2 uur vertrok n ipcciale autobus naar Rotterdam met 45 Ooudiche dames leden van de afdrellng Gouda van de Ned Ver v Huisvrouwen Het doel van de tocht was de tentoon telling van Van Êijk tot Rubens in let museum Boymans Hlet had n rond9 i g plaats onder deskundige leiding wjuirdoor de bijzonderheden van vele chllderljen duidell ker werden Na de ondgang kon ieder voor zich nog eens ie tentoonstelling doorloopen en de schll lerijen bekijken Na afloop een gezellig gezamenlijke thee en weer per speciale l is naar huis toe Verseet II niet d U morgen aan het distributiekantoor aan de Peperstraat nieuwe levensmiddelenkaarten en tabaks en versnaperingenknarten moet halen als uw naam licht tusschen Aafjes en Bootenbal U moet medenerocn Uw tweede distrlotttlestamkaart en de thans in gebruik Inde inleg vellen GA GB GC GD of GE 605 U kunt terecht van 9 12 en van 2 3 30 Voor verdere bijzonderlKde zie men de raambiljetten Drankwet 6 en W van Gouda brengen ter openbare kennis dat op 6 Juni 1946 bij hen is ingekomen een verzoekschrift van S van Vliet Woudstraat 4 aldaar om een verlof B voor de benedcn losallteit van het perceel Kleiweg 51 Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekendmaking kan ieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren bij hen inbrengen Telefoonnnmmer brandmelding De burgemeester van Gouda hoofd van de brandweer dier gemeente maakt bekend dat voortaan brandmeldingea telefonisch aan het bureau van Politie dienen te geschieden op no 3200 Ieder gelieve dit op den omslag van zijn telefoongids aan te teekenen Evangelisatie samenkomst A s Vrijdag heeft weer de wekelijksche Evangelisatie samenkomst plaats in de bovenzaal van Het Blauwe Kruis aan de Westhaven 5 s avonds om 8 uur Nogmaals zij er op gewezen dat deze bijeenkomsten alleen ten doel hebben om de boodschap van Gods verlossende liefde in het Evangelie uit te dragen Als spreker zal dit maal optreden de heer F Niemeijer evangelist te Alphen a d Rijn Het onderwerp luidti Een betrouwbare Gids f Ter inzage legging lasten ▼ an candidaten De voorzitter van het hoofdstemborean in de gemeente Gouda maakt bekend dat de bij hem ingeleverde lijsten der candidaten gesteld voor de op 26 juli a s te hondan stemming ter verkiezing van leden van den gemeenteraad ter gemeente secretarie voor CD ieder ter inzage zijn aettergilegd Vrij veel stormschade Vooral in Korte Akkeren De korte maar hevige storas welke Zaterdag j l tijdens een oawecrsbni boven onz stad heeft gegoed heeft vooral In de Koi te Akkeren veel schade aangericht Van enkele woningen werd zelfs de bovengevel weggerukt terwijl van eenlge andere panden de dakgoot het moest ontgelden en leer vele dakpannen van het dak afwaaiden Voorts werden van verschillende woningen de rulten ingedrukt en de daarvoor hangende gordijnen geheel aan flarden gescheurd Doordat de bewoners van de getroffen panden over het algemeen niet bij machte zijn om de kosten voor herstel of aanschaffing van nieuwe huisraad te betalen zijn deze stadgenooten zeer ernstig gedupeerd Deze menschen moeten dus op korten termijn worden geholpen en derhalve is onder voorzitterschap van onzen burgemeester een comité gevormd bestaande uit de heerea M Th J Vonk I Th Imholz M Both Th Dljkxhporn A de Joode M v Eeuwen Ph Nuvel steijn en A Prévo Dit comité wil trachten met medewerking van alle stadgenooten de getroffenen zoo spoedig mogelijk te helpen Het comité doet dan ook een beroep op den burgerzin en het medeleven van alle Gouwenaars en vertrouwt erop dat elke Inwoner van Gouda het zich tot een cereplicht zal rekenen om de gedupeerden mede stadgenooten door middel van een financleele bijdrage te helpen De komende inzameling zal te belangrijker zqn daar het in de bedoeling ligt het eventueel batige saldo te beleggen teneinde in voorkomende gevallen direct de noodige gelden voor derge i ke doelen beschikbaar te kunnen stellen Gelden voor dif doel kunnen worden gestort op giro rekening no 87026 ten name van M Both Ridder van Catsweg 244 b onder vermelding bijdrage stormschade Zeldzaam Jnbilenm 60 Jaar ia dienst Zaterdag 15 Juni herdenkt mej in tHout den dag waarop zij voor bojaar als kindermeisje bij den heer van de Weerdt in dienst trad De heer v Weerdt thans woonachtig Gr Florisweg 16 d e momentcel 95 jaar Is wordt nog steeds verpleegd door mej in tHout die den IcÉftljd van 76 jaar bereikt heeft ATHLETIEK Achilles verbetert f GAC record Tijdens de avendwedstrijden welke gisteren te Rotterdam door de athletiek verccniging Sportclub georganiseerd waren heeft Achilles een geslaagde poging gedaan om het GAC record 3 z 1000 m te verbeteren Het oude record stond reeds op naam van Achilles gevestigd in 35 door de Jong D Heij en de Vries in den tijd van 9 min 6 3 sec Het nieuwe record werd gebracht op 8 min 34 9 sec door D Heij M Bakker ea J de Jong Een prachtige prestatie vmn dit Ackilics triol M S Tcgelberg ons bureau ligt ter Inzage de passagierslijst van het M S Tegelberg dat op weg is naar Amsterdam en daar waarschijnlijk 18 uni aankomt Burgerlijke Stand Geboren 7 Juni Leendert zv L Pol en C M van Koeten Bockenbergstraat 109 Dina E dv A Zeverboom en C Berg Bogen 59 8 Juni Willem B zv W Grundlehner en S Schipper Her zogstraat 8 Koosje A dv P van Es en A Groenendijk van Strijenstraat 6 Cornelis G zv K de Bruijn en A Hoo gendoorn Vest 48 Tonny en Anne Marie dochters van S K Hammer en J Brenkman C Huijgensstraat 151 9 Juni Arnoldus G zv D de Jong en J Laurier Karnemelksloot 78 10 Juni Izak C zv I C Gelderblom en G J Stout Wijdepoort 2 Corrie C dv J v Driel en A M de Knoop Raam 150 Elenore E dv L A Perdijk en A van Leest C Ketelstraat 67 Johanna L A dv W J Pieters en G M van den Berg Kuiperstraat 30 MarJnu s zv J H Sluij ter en G van Eeuwen Bilderdijkstrait 14 Wilhelmina C dv E Bruijniks en M Tuinenburg A Vlackstraat 2 Cornelis A zv A C Cosijn en J Oepkea van Swietenstraat 12 11 Juni Ilene Elly dv V W van den Heuvel en J H Kriege De Genestetstraat 26 AdriSna I M dv T de Bruijn en G M Orassi vondelstraat 12 12 Juni Cornelia dv C A Bakker en W Schoiten Potgieterstraat 33 Hiekje C dv P Weijer en P Farenhorst van Swietenstr 1 Amelia E A dv C Backers en A E A Frank Boelekade 108 Petronella A S dv C J Moleman en W S Mus Graaf Florisweg 73 Getrouwd Juni J A Gieltjes en L Pieters A J Houtman en B Vink 12 Juni C v d Laan en M Breedijk B V d Laan en M M Gijsbertsen C Vaillant en G T Verwaal A F Laker veld en H J van Oostrum K Haze broek en J S Hoebeek 13 Juni C E Alers en Q Meijer Overleden 8 Juni Cornelia J M J Kabel 75 jaar Leendert Koot 84 Johanna C Nieuwenhuizen wed C v d Hondel 83 j UIT DEN OMTREK HAASTRECHT Burgerlijke Stand Geboren Wilhelmina Johanna d v J M de Graaf en J C van Noortwijk Petrus Bastianus Maria z v A Schoonderwoerd en H B Borst Gehuwd Teunis den Boom 26 j te Reeuwijk en Dina Schep 26 j te Vlist REEUWIJK CandidaatsstelHng Gemeenteraadsverkieziii Voor de te houden gemeenteraadsverkiezing zijn de navolgende lijsten van candidaten ingediend R K Volkspartij eerste lijst 1 W j Blom 2 G Sazel 3 N J Moons 4 J L de Goeij 5 A J Schiebroek 6 J W van Zoest Pzn 2e lijst 1 J Ballering 2 C H Ver gouw 3 A J de Wit 4 C J Ho genelst 5 Q de Bruin 6 W Kraan Fzn SGP I C J Smit 2 J Hoogen dijk 3 C Hoekwater 4 T Reijneveld 5 W Smit Partij van de Vrijheid 1 C v d Heuvel 2 J C van Tienhoven 3 C de Ruiter 4 D Roel 5 T van Vliet 6 O Breedijk 7 A G van Dam 8 F Verkerk 9 Joh v d Star Partij van den Arbeid 1 W Boom 2 W Schouten 3 P Scharloo 4 J Th v d Weel 5 C O Thoen 6 C J Spreij 7 A Boer fijn 8 C Slappendel 9 H Groenendijk den Hoog 10 C den Ouden A R en C H gemeensch 1 A Olieman 2 M Zwijnenburg 3 Jac van Roon 4 H Bitter 5 J van Wens veen 6 A F v d Stok 7 C Ver burg 8 J Kruit 9 O Kwakernaak 10 W H Verweij 11 M Blankers Burgerlijke Stand Geboren Wijnanda d v W B v d Berg en O N Koster Cornelia Henk z v K W van Roon en H A A Dullemond Johanna Adriana Marie d v B J van Leeuwen en W C v d Geest Johannes Leonardus z v C J Janmaat en J Hogenelst O e h u w d C A v d Wolf 22 j en R van Otterio 22 j A H Rijn beek 28 j en J Stolwijk 29 j J den Hertog 35 j en T Donker 31 j W V d Welle 30 j en S Hermenet 22 j J H Blom 23 j en J E Hermenet 20 j O V e r I eti e n P Boere 81 j geh met G Hoogerdijk WADDINXVEEN Eerste prqs voor Concordia en Onvermoeid Voornif Op het op tweeden Pinksterdag gehouden concours te Ouderkerk a dl s el behaalde de moziekverten Concordia een Ie prijs in de afd Uitmuntendheid en een Ie prijs in de afd Marsch met resp 81 punten Met een totaal van 325 punten behaalde de mannenzangvereeniglng Onvermoeid Vooruit op een te Wasseneer gehouden concours een eersten prijs Sport en anziekweek Ten bate van het Sport en Vereeni glngsblad wordt te dezer stede een sport en muzlckweek georganiseerd Gepromoveerd Aan de Rijks Universiteit te Groningen is gepromoveerd tot Doctor in de geneeskunde op het proefschrift getiteld i Een Experimentubonderzoek over dv werking van de aconltlne op het hart de heer J P Boomsma arts geboren te Wad dinxveen Officieele pnblicatle NUMMERCOUPURES Het C D K deelt mede dat de plaatselijke distributiediensten van 16 t m 22 Juni nummercoupures zullen uitreiken voor jam 921 thee 920 922 brood 911 patent bloem 912 Inl bloem A 018 reductie 913 roggebloem melk A 026 A 027 zachte zeep 923 aardappelen 924 925 eieren 910 eieren rantsoenbon art 37 De toeslag bedraagt voor jam 50 voor melk en zachte zeep 10 De toewijzingen voor thee worden uitgereikt op basis van twee maal het aantal ingeleverde rantsoenen Grossiers in tabak ontvangen toewijzingen G 75 G 76 G 77 op basis van het aantal ingeleverde rantsoenen der coupures A 010 en A Oil vermeerderd met 50 Bovenstaande numtnertoe wijzingen met uitzondering van die voor melk en aardappelen zijn geldig voor detaillisten t m 6 Juli voor grossiers t m 20 Juli De toewijzingen voor aardappelen zijn geldig t m 29 Juni a s de toewijzingen voor melk van 23 t m 29 Juni a s Op de bonnen 334 en 834 algemeen 2 Liter petrcrfetmi Het Centraal Distributiekantoor dedt mede dat gedtirende het tijdvak van 16 JutH tem 13 Juli a s op de bonnen 334 en 834 algemeen 2 Liter petroleum verkrïjgt aar zal zijti In verband met de bevoorrading van den handd bestaat de mogeUjk hetd dat de petroleam niet overal on midddlijk te verkrijgen is De bomien mogoi evenwd niet te voren worden b feleverd UutUdM WccrsvcrwaditiBg doM het KiN M l tota rg V 4 Meest matige iaags de kost krach tlge wind tusschen N O en N W Half of zwaar bewolkt met kans opeeaige regen iets koeler 14 Juni Zon op 4 19 onder 21 00 Maan op 21 00 mder 04 04 Wat Is tr In Gouda ta do iil Reunie Vrijdag t m Woensdag Kercia van de Kustwacht Toeg iederen iceft d Schonwburg Bloscoop Vr dag t ai Woaaa dag Gekooide jeugd Toegang iederen lecft d Thalia Theater Vrijdag t m Woeudag Hoe langer hoe gekker Toegang voor iederca lecftijé Sodaal Adviesbureau NVH Maandag t m Vrydag zitting van 2 4 uur en tcvena Woensdagavond van 7 9 nnr Donderdag 13 Juni 1 30 nor aaakonit kiaderen uit Zwitserland Blauwe Kruis 8 uur Vrouwengroep P v d A spreker D Dullemond over Geestelijk misdeelde kinderen N Schouwburg 8 uur 2e concert in de Beethoven cyclns uitgevoerd door het R Ph O BIBDBDIBLINGBN PLAATSBLIJKfe DISTSIBUTIEDIBfIST GOUDA A S en jonge moeders die niet in bat bezit z n gesteld van een bijsondcic vergunning voor een babypakket kunnen a s Zaterdag 15 Juni van 9 11 30 oor aan de lok et t en 10 en 11 in het geboaw Westhaven 33 van den Diatribntiedicaat 40 punten vaa de baby textielkaart VF 605 omruilen ter verkrijging vaa ecu bestelbon voor een babypakket Medegebracht dient te worika de 2e Distributiestamkaart van de moeder ea eventueel van de baby Deze bestelbon voor het pakket apct bQ aen textielhandelaar tegen ontvaagat bewljs worden afgegeven Bij aflevering moet dit ontvangatbewQa worden Ingeleverd Aaovulliog Bonnenl st Voor de eerste helft van de 7e periode 1946 3 t m 22 juni Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van i Bonkaarten ka kb kc 606 250 gram jam stroop c d 100 gram koffie 50 gram cacao 335 250 gram waschpoeder a 61 reserve 1 ei Bonkaaiten kf 606 379bmv 125 gram boter Bonkaarten la Ib Ie 606 a 50 2 liter melk b 50 en c 50 melk 3Vs Hter melk aardappelen 1 kg aardappelen aardappelen 200 gram brood Bonkaarten kd ke 606 250 gram jam stroop e d 50 gram cacao 250 gram waschpoeder Bonkaarten kg 606 877bmv 125 gram boter 878 400 gram suiker Bonkaarten ld Ie 606 d 50 e 50 melk 6 liter melk 744 aardappelen 1 Kg aardappdea Tabakskaarten enz t 32 2 rantsoenen tabaksart V 32 100 gram chocolade of anikarwerken X 32 100 gram id id Bovengenoemde bonnen knnnea ricds op Vrijdag 14 uni van smorgcnr 8 uur af worden gebruikt met uitzondes ring van de bonnen voor vleesch melk en aardappelen waarop eerst met ingang van Maandag 17 juni mag worden afgeleverd