Groot Gouda, vrijdag 14 juni 1946

$ p ASTRA Redactie en administratie Bur Markt 67 Qouda Tdrfooa 30BI Abonn p w 27 c Lease poBmi 10 si L J A y d Steenhoven Mr A A j Rijksen P gU r Drukkerij Verzijl Qouda f nt an s aar iQg GROOX GOUDA m ALGEMEEN OMSTREKEN NUMMER 252 VRIJDAG 14 JUNI 194 PREDIKBEURTEN Kerkdiensten op 2 ndag 16 Jnni Nederl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur v m Da G Elzenga 5 uurn m Da C A Korevaar Westerkerk 10 uur v m Ds Ger Huls 5 uur n m Ds M C Koolc Kinderkerk gebouw Daniël Naaieratraat 10 uur v m L Albada Vereeniging van Vrijz Hervormden Kleine Kerk Peperstr 128 10 30 uur v m Mej Ds C P Thomsen Vrijz Jengdkerk in Remonstr Kerk Keizerstraat 2 7 uur n m Mej da C P Thomsen Remonstr Geref Gemeente 10 30 uur Ds Nienhuls Evang Luthersche Kerk 10 uur Prof Dr P Boendermaker te Hilversum Oud Katholleke Kerk 10 30 u en 6 uur Pastoor Glskes Gereform Kerk 10 uur v m en 5 uur Ds Tom van Sappermeer Geref Zondagschool Jozef Groen van Prlnstererschool Groenendaal en vervolgkl 12 16 jaar Van kwart voor 3 tot kwart voor 4 Gereform Kerk art 31 8 30 u vm in de Ghr Ger Kerk leesdlenst en 5 30 uur n m in de Remonstr Kerk Ds G Koeoekoop Geref Gem Stationsweg 10 uur v m en 5 uur n m Ds C Steenblok Christelijk Gereform Kerk 10 uur v m en 3 uur n m leesdlenst Nederl Gereform Gem Turhnarkt 51 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Ned Herv Ver Calvijn 10 uur v m Ds Bac van Blauwkapelle VrMe Evang Gem geb Zeugeatr 3JJ 9 10 30 en 5 uur Ds H C Leep Woensdag 12 Juni 3 uur Gebedsunr Leger des Hella 10 uur HeÜlgtogadlenat 3 30 uur Openluchtsamtnkomst N markt 7 30 nur Openbare Samenkomst leiders Majoor en Mevr H Wels Dinsdag 7 30 uUr n m Openb Samenkomst leiders Lt Kolonel Chr Rönltaz Donderdag 7 30 nur n m Openbare Samenkomat TERUG UIT ZWITSERLAND Gisterenmiddag keerde weer een groep kinderen uit Gouda en omgeving uit Zwitserland terug waar zi lij pleegouders 3V2 maand hadden doorgebracht om er nieuwe gezondheid en nieuwe kracht op te doen De Zwitsersche leiding van het transport evenals de ver ken gebracht dat zij cLe tweede op bet vorige concert nog overtrof Reeds in het eerste deel wist Bando een groote spanning te bereiken welke nog overtroffen werd door de strak gespeelde triomfantelijke finale Het Andaatt con moto met zijn f4nzinnige variaties afgewisseld door de majestueuze tnttipartijen het geheimzinnige scherzo met de riskante trekjes voor bassen en cellii Bando met de zijnen zij oaven Beet rr in g vVn f h t g as vr i e Zwit rland J T J f l tot Utrecht was in handen Van het Croii G J SI Rouge secours aux enfants Het waa n groot transport en in totaal wel eea 500 kinderen van 6 tot 14 jaar worden in Utrecht door de diverse leidsters en leiders van de Ned Kinderuitzending overgenomen Het is een vroolijk gesnater dat opklinkt uit den laagen Roade Krulstrein die het Utrechtsch station binnen is gereden en reeds verschillende groepen NATIONALE HULPZEGELS Dinsdagmiddag is ten stadhulze een Goudsch comité gevormd voor de organisatie van den verkoop der door de is gereden en reeds verschillende groepen ip j j un ev j ie Natlo ola Hulp onder het zorgvol toezicht van de leiding I hulp van UVV sters staan op het oóals men weet zijn deze postzegels van 1 Mei tot en met 30 Augustus a s aan de postkantoren te koop en ia de toeslagopbrengst door de betreffende Ministers bestemd voor de oorlogsslachtoffers en de voorziening in de oorlogs nooden Het werkcomite bestaande uit Mevr B Baale Barger bestuur v h Ned Roode Kruis en de heeren C Helkoop bestuur N ViH en J M Kwinkelenberg Stichting 1940 1945 met als secretaris de heer D Kraayenbrink chef de bureau N V H zal eerlang op verschillende wijzen de aandacht der Goudsche bevolking vragen voor deze wijze waaropons volk de hand kan bieden aan de door den onbarmhartigen oorlgg getroffenen Het ligt in de bedoeling van den burgemeester om een aantal vertegen woordigers def burgerij in een comité van aanbeveling te vcrcenigen en tiulp van u v v siers staan op het perron opgesteld om groepsgewijs naar hun uiteindelijke bestemming te vertrekken Het is werkelijk Hallandscbe waar wat we nu voor de raampjes zich zien verdringen en niet alleen kwaliteit maar ook kwantiteit want het opvallend hoe stevig en weldoorvoed ze er allen uitzien en heerlijk zongebruind We vragen enkele kinderen of ze het fijn vonden die maanden in Zwitserland maar dan blijken ze ons niet te verstaan en prompt klinkt het in t Duitsch maar met duidelijk het dialect van de streeic waar ze vertoefden könne nichtverstehen Men staat er van te kijken als men hoort hoe deze kinderen in betrekkelijk korten tijd zich veel van de taal van hun pleegouders hebben eigen gemaakt en ze brabbelen onder elkaar dat een aard heeft We spreken een klein meisje van zea jaar dat die maaaden InhetFranach aprekende deel van Zwitserland is geweest n nu haar gedacfateB in t geheel niet meer in haar moedertaal kan weergeven doch uitsluitend Pransch spreekt Verschillende pleegouders hebben de kinderen nog een paar stevige nieuwe schoenen meegegeven anderen hebben een nieuw pakje of jurkje en allen hebben kleine verrassingen voor ouders 4 roers en zusjes meegekregen Thans heeft de Kinderoitzending nog een transport in Zwitserland dat op 11 April daarheen gereisd is en nog een groep in Denemarken die 9 April vertrokken is Zoo zorgvol en ook met eenige weemoed als de ouders Indertijd afscheid namen van hun kinderen zoo blij en opgetogen zfln allen nu bij dit vroolijk weerzien jZoo helpt Zwitserland ons van de Nederlandsche bleekneusjes weer heerlijke gezonde jongens en meisjes te maken enook dat is een aandeel in den opbouw van ons land en met reden zijn we dan ook het gastvrij Zwitserland hier zeer erkentelijk voor C j B Ageèda Voor de trekvogela Zaterdag 15 Juni 3 uur Spel en volksdansmiddag buiten Zondag 16 Juni 3 nor Volksdanslea Dinsdagavond 7 30 u gaat de trommelen trompetles gewoon door Voor alles natuurlijk verzamelen bij school 1 Voor de Roode Wachten 1 Zaterdagavond 7 30 n Kern De Feniks Kernavond bij Leo Becker Winterdijk 15a Kern De Flierefluiters Kernavond bij Stlen Tak KievleUtraat 22 Komt allen op de kernavonden Aan leden op papier hebben we niets Voor het kader 1 Zondagmorgen 9 30 uur in school 1 Zondag 4 nur volksdansen SPORT Vires wint 10 x 100 M estafette te Rotterdam Het is Vires et Celerltas niet naogen gelukken de belangrijke Kampioena handbalwedstrijd welke Tweeden Pinksterdag op het Neptunes terrein te Rojt damtegen de Haagsche Kampioene C W P te winnen Deze wedstrijd v elke onder zeer slechte weersomstandigheden werd gespeeld werd met 2 6verloren C W P peelde een zeer technisch spel Bij Vires et Celerltas was vooral keeper Bos de uitblinker Op denzelfden dag nam een athletie ploeg deel aan wedstrijden te Alphen ad Rijn waarba de volgende resultaten warden bereikt 100 M klasse B Heeren 2e H R v Deest Il l sec 100 M klasse B Junlores 2e C Dijkwel 11 5 sec Kogelstooten 1 M Oosterom 10 28 M Zweedsche Estafette Vlres et Cel 2e plaats BH de gehouden avondwedstrijden op Woensdag op de Sintelbaan te Rotterdam werd de ploeg van Vires et Celerltas op de 10 X 100 M estafette voor alleklassen eerste in den tijd van 1 59 4 sec Op de 4 X 100 M estafette werd deeerste ploeg 3e in den tijd van 48 1 sec terwijl de tweede ploeg de 5e vlaats bezette in den eveneens uitstekenden tijd van 48 7 sec Een reserveploeg van Vlres wist de derde plaats te bezetten in deZweedsche estafette klasse D E Dokters en Apothekersdienst Bij afwezigheid van den huisarts wordt de dienst van Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondagavond 12 uur waargenomen door de artsen J G W F Bik Bleekerssingel 55 tel 3151 en N Tom Martensslngel 69 Tel 2609 Men gelieve boodschappen af te geven des morgens voor 10 uur Apothekersdienst I Grendel Pr Hendrlksttaat 15 Haastrecht Oudewater en Polsbroek Doktersdienst Van Zaterdag 15 Juni des middags 12 u af tot Maandag 17 Juni s morgens B u zal de doktersdienst worden waargenomen door Dr J J Hoving te Oudewater telef 57 doorverbinding M S Johan de Witt en Sumatra De passagierslijst van het m s Johan de Witt dat 19 Juni te A dam verwacht wordt ligt op ons bureau ter Inzage evenals de lijst van het m s Sumatra dat 20 Juni verwacht wordt BEETHOVEN CYCLUS 2e concert In het tweede concert van dezen Beethovencyciiirtrad Jo Jud als solist op Na het Parool concert tijdens het afgeloopen seizoen vormde diens spel een verassing Juda s interpretatie mist hevige Ip nning kenmerkt zich niet door een felle diabolische bewogenheid Daarenêgen wekt zijn spel een stille ontroering op door de gaafheid waarmede het vertolkt wordt slechts zelden wordt dit concerT xoó fijn gespeeld W J hij alleen door een Flesch ove troffen Ein violist die dit meesterconcert op een ïraelllke persoonlijke wijze kan InterJ Sen r zijn schitterend instrumen ten volle waard Met v srlangen zien we u naar een hernieuwde kennismaking net orkest begeleidde volg am enkele maal nam het de zachte g d wel een wat te luid waardoor het den Slatnlette alle tijde zijn voUenk Werd de ouverture Prometheus in deXinne wat vlak P f d de v de yphonle werd zoo gloedvol tot klin Markt Gouda Aangevoerd 513 Biggen prijs 18 30 45 runderen prijs 400 550 51 nuchtere kalveren en 5 schapen overgenomen door Bedrijfschap V Vee O graskalveren idem 285 lammeren ooienprijs 18 20 rammen prijs 20 28 23 bokken en geiten prijs 15 50 15 honden Handel matig V Aangevoerd 147 partijen kaas Ie kwal met rijksmerk 91 92 2e kwal met rijks merk 88Vï 89 2 o 1 Deze prijzen zijn inclusief f 26 toeslag Handel matig Offlcieele pablicatie Zniveringsraad voor de BinnenscheépviMrt en Ha renbedrqven De Zniveringsraad voor de Binnenscheepvaart Wilde Vaart Rijnvaart Beurtvaart en Scheepvaart is onlangs eveneens belast met de zuivering van de havenbedrijven Klachten kunnen worden ingezonden aan den secretaris van den Zulveringsraad voor de Binnenscheepvaart en de Havenbedrijven Mr H J SJOLLEMA Weateraingel 43 Rotterdam dn att kt u INll l 10 ttUiig linctit Ml IB tson D d bl ER rdag TE op ell k o d bl lefit fet iiioet i zelf 5ofl STADSNIEUWS Benoemd Tot procaratlehoudater aan het kanI toff van de Robaver te dezer itede If I bcsocDd Mej M C Tnijthof Gouwenaar op concoarshippique Oaie stadgenoot de heer Th Erber tld behaalde Tweeden Pinksterdag op hit coBCours hlpplque te Dordrecht een te een tweede en eeo derde prils a het paard Jumbo werd in de lemietUuie 27 deelnemers eea derde prijs behaald en met de beide paarden als ipaa een eerste prijs In de lemiet klasse ea n tweede prijs in de open klasse Het Blaawe Bloempje Het traditloneele blauwe bloempje van het Draakweer Comitë hetwelk tot 1940 reeds burgerrecht had verkregen wordt nu morgen Zaterdag weer aangeboden Voorkomen is beter dan genezen en Kclasseertags en sociaal werk behooren ook tot de taak van dit comité Men koopc dus Zaterdag het blauwe bloempje Jaarverslag over de jaren 1944 en 1945 van het Groene Krnis Op 1 September 1944 is Zuster J A W Wiegel benoemd tot wijkzuster in verband met het vertrek van Mej A M iVeeters Hoewel het consnlatie bureao met diverse modlykheden te kampen had eerden de cenroltcn toch zooveel moge U k iMortgezet Ia 1944 bedroeg het aantal nienw in gnehreven kinderen 499 het aantal con Mltcn 4724 en het aantal huisbezoeken 1455 In 1945 werden 399 nieuwe znigelingen lagcschreven terwijl het aantal consulten 3075 bedroeg het magazijn bewees toen goede dieaatea Door 1334 patiënten werden 1890 stuks geleend Het werk van de wijkzuster breidt zich steeds meer uit In 1945 had ze 1296 verplcegdagen zoodat den laatsten tijd regelmatig extra hulp noodig waa Het aantal leden bedroeg op 31 Dec 1945 2607 Bij de bestnursverkiezlng werd Me r A A Hulsman van Aalst herkozen De contributie bedraagt minimaal f4 per jaar wat recht geeft op leenen uit ket magazijn en na 1 maand lidmaatKhap op gratis hulp van de wijkver egster In geval van ziekte kan men gten lid worden van de afd wijkverpleging wel van het magazijn voor de hnlp van de wijkzuster moet dan in i overleg met de verpleegster betaald worr den De minimaal contributie van i per Jaar recht gevende op hulp uit het magazijn werd gebracht op f2 p jaar Bij de rondvraag vestigde Dr Vegter die de leiding van het consulatie bureau heeft de aandacht op het tekort aan ralmte in het consulatie bureau De heer Kraayenbrink vroeg de medewerking vaa het Groene Kruis bij de op te richten Stichting voor Gezinshulp Verder wordt de aandacht van de leden Bog gevestigd op het volgende bij leenen it het magazijn moet de lldmaatschapskaart worden medegebracht Schaakclub MessemakerDe uitslag der 2e ronde van de bekerWedstrijd luidt AMP Lafeber J H v d Horst 1 0 W E de ong N T I Hoogendoorn 1 0 BAdeMlnkP 1 Revet 1 0 PRoggeveenG den Boer 1 0 T Rook J Hamerslag 01 I den Broeder P Hardus 1 0 J lagerH v Geelen 1 0 BA de Jong M Both 1 0 1 C Kamer H Scharloo 10 F Katwijk C v Twigt 0 1 F P OomeasA H Kullk 0 1 P Lafeber W Boswinkel 01 A V d Vllst P Hekker 1 0 JI Bag OermanW A Plets O1 A Heij H v d Hee 10 W H M v Geelen I C Revet 0 1 PW Eljnwachter G Piket rVa P v d Z nwen W Meijer 1 0 M Ukerveld A Stolk Sr 1 0 I M Naerebout H Meijer 01 M NovBck A V d Pool 1 0 ARiet A Boot 1 0 tiuJMUU Wcersvcrwachtlag nae de gcdtdd door het K N M I tot wM tmanmd Wind tusschen N en W later veranderlijk Gedeeltelijk bewolkt Overwegend droog Iets warmer 15 Juni ZoB op 4 19 onder 21 01 Maan op 21 59 onder 04 J8 Wat Is r In Gouda ta dom f Reunie Vr dag t m Woensdag Blokkade Toegang boven 18 jaar SchouwburgBioscoop Vrijdag t m Woenadag Serajewo Toegang boven 14 Jaar Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Vrouwen gevangenis Toegang b 18 J J 2Saterdag 15 Juni Concordia 8 uur Ned Volkstooneel voert opi De Rozenkrans Sociaal Adviesbureau NVH Maandag t m Vrijdag zitting van 2 4 uur en tevens Woensdagavond van 7 9 uur STRAFZITTING VAN HET KANTONGERECHT TE GOUDA d d 5 Juni 1946 Veroordeeld zijn wegens Niet vokloeii aan de Leenrilchtwet C de H te Barwoutswaarder ƒ 10 s 4 dg h N j v L te Reeuwijk f 15 s 5 dg h D K V te Gouda ƒ 3 s 1 dg h A v d K te Gouda ƒ 10 s 4 dg h A v U te Gouda fv3 s 1 dg h en ƒ 1 s 1 dg h Ie T K T te Gouda ƒ 0 50 s 1 dg h C J V S te Reeuwijk ƒ 1 s 1 dg h A A V V te Haastrecht ƒ 5 s 2 dg h P H M te Haastrecht ƒ 10 s 4 dg h G J te Nieuwerkerk a d IJssel ƒ 5 s 2 dg h BaldadigVJfc een ijzerdraad aan den knop van een deur en een pijplekUns bbiden A O te Ouderkerk a d IJssd ƒ 15 s 5 dg h Na werirtijd laten verriditen van arbeid C A B te Gouda 2 x ƒ 5 s 2 dg h Het leunen in raamkozijn C v K te Waddinxveen ƒ 3 s 1 wk tsch I Z te Waddinxveen ƒ 5 s 2 dg h J P te Boskoop idem Zonder schrifteUjke vergunning muziek maken op den openbaren weg I G te Amsterdam ƒ 5 s 2 dg h Het plaatsen van een afscheicUng van jM ddraad langs den opeirf ren weg A D te Snelrewaard ƒ 15 s 5 dg h Reizen znodw geldig plaatsbewijs D V S te Utrecht ƒ 6 s 3 dg h T H te Woerden ƒ 4 s 2 dg h RSjden met een voertuig over eenvoor een bepaalde richting afgeslotengedeelte van den openbar i w tN W van L te Gouda ƒ 3 s 1 dg h A N F te Haastrecht ƒ 2 s 1 dg h Niet toonen van het nummenjewij K te Oudewater ƒ 2 50 s 1 dg h N M te Woerden ƒ 10 s 4 dg h H K te Stolwijk ƒ 4 s 2 dg h J U te Zegveld ƒ 10 s 4 dg h 1 O te Oudewater ƒ 7 50 s 3 dg h Rijden met een motorrijwid zonder goede remmen A de K te Oudewater ƒ 10 s 4 dg h Niet toonen van het rijbewijs A de A de K te Oudewater ƒ 7 50 s 3 dg h Rijden met een motonSjwid zonder hoorn zonder spiegel en gdukls demper A de K te Oudewater ƒ 4 s 2 dg h ƒ 1 s 1 dg h en ƒ 1 s 1 dg h Rijden met een rijwiel zonder goede voorveriichtftig K V te Ouderkerk a d IJssel ƒ 4 s dg h A de M te Berkenwoude ƒ 2 50 s 1 dg h P V te Haastrecht ontslag v rechtsvervolging M S V d E te Oudewater i 1 50 s 1 dg h E F H te Haarlenr ƒ 2 50 s 1 dg h J v d P te Ouderkerk a d IJssel ƒ 2 50 s 1 dg h J Ch v Ch v W te Papekop ƒ 1 s 1 dg h J J D te Gouda ƒ 2 50 s 1 dg h A C V te Ouderkerk a d IJssel idem Rijden met een rijwiel zonder goede voor en achterverHchting H C B te Schoonhoven 2 x ƒ 2 s 1 dg h ♦