Groot Gouda, vrijdag 14 juni 1946

Palestjjnsche kwesHe voor het Int Hof van Justitie Ondanks strikte geheimhouding verneemt A F P van gezaghebbende waarnemers bij de conferentie van den Raad der Arabische Liga te Bloedaan Syfië dat de Palestij nsche kwestie aan het Internationale Hof van Justitie zou worden voorgelegd dat volgens genoemde waarnemers gegeven beloften en op zich genomen verplichtingen niet zou zijn nagekomen digen toestand op Java Hij gaf als ziijn meening dat mochten er moeilijkheden ontstaan deze alleen op de concrete punten betrekking zouden kunnen hebben en niet op den vorm en het karakter van de tegenvoorstellen Wat betreft t bericht dat het Nederlandsche standpunt in zake deovergangsperiode NederlandschIndische regeeringskringen achtenthans een kortere periode dan eengeneratie aanvaardbaar verklaardeSjahrir dat dit een wederzijdsche toenadering zou kunnen bevorderen Inde kabinetszitting waren de moordenvan Tangerang en de bezetting van een nieuwe strook land ten Oosten van Batavia waarbij is inbegrepen het gebied ten Oosten van Bekassi eveneens besproken Sjahrir zeide dat hijer nog niet zeker van was of eenprotest tegen deze operatie bij het Geallieered Hoofdkwartier zou wordeningediend Hij wachtte de volledige bijzonderheden af Benige maanden lang was de uitbreiding van de bezette zone tot aan de Kali Bekassi een punt van bespreking geweest Hij gaf geen commen taar op de verklaring van het Indone sische ministerie van voorlichting dat de bezetting zou zijn uitgevoerd zonder toestemming van dé T R I en evenmin op de verklaring van den officieelen Britschen woordvoerder UMBERTO 0 fVOLDAAN Ex Koning Umberto heeft bij zijn vertrek naar Portugal een boodschap aan het Italiaansche Volk achtergelaten waarin hij o m zeide Italianen toen ik eerst het LuitenantOeneraal schap en daarna de kroon aanvaardde heb ik verklaard dat ik mij zou onderwerpen aan den vrijelijk geuiten wil van het Volk aangaande den Staatsvorm Plotseling in strijd met de wetten verrichtte de Regeeriftg een revolutionaire daad door eenzij Volgens dezelfde bron zou de Raad dig en willekeurig macht tot zich te trekken die haar niet toekomt terwijl zij mij voor het alternatief stelde de bloedige botsingen uit te lokken of voor geweld te buigen Terwijl het land eerst kort geleden uit een tragischen oorlog te voorschijn is gekomen zijn grenzen bedreigd ziet en zijn eenheid in gevaar geloof ik dat het mijn plicht is alles te doen wat nog in mijn macht is om het verder smart en tranen te besparen nadat het zooveel geleden heeft Terwijl ik dit offer breng voor de hoogste belangen van het land voel ik het als Italiaan en Koning als mijn plicht een woord van protest te doen hooren tegen het geweld dat gepleegd is Met een door smart bezwaard hart maar in een klaar besef dat ik alles in het werk heb gesteld mijn plichten te vervullen verlaat ik het land Laten allen die een eed aan mij hebben afgelegd en in veel zware beproevingen mij trouw bleven zich ontslagen achten van hun eed aan den Koning niet van hun eed aan het land Mijn gedachten gaan uit naar allen die voor Italië en voor het behoud van alle Italinanen zijn gevallen Wat ons land ook overkomt het kan altijd op mij rekenen als één van zijn meest toegewijde zonen Leve Italië De eerste indruk die de Boodschap van Umberto onder de Italianen heeft gewekt is deze dat zij een ernstige aanhftsing tot tweedracht onder de burgers bevat Men is van meening dat het antwoord van de Gaspari van het hoogste belang zal zijn voor het geven van een richtlijn aan het land na het vertrek van Umberto n economische boycott tegen Enge land en de Vereenigde Staten prociameeren en aan de Arabische landen verzoeken geen olieconcessies aan deze landen toe te staan indien zij hun pro Zionnistische politiek handhaven Ook zou de Raad de Arabische landen aansporen zich te verzetten met alle i 5ldienstige middelen desnoods met geweld tegen de Joodsche immigratie in Palestina President Truman dringt aan op ratificatie van de Internationale Conventie voor de Burger Luchtvaart In een boodschap aan den Senaat heeft president Truman aangedrongen op directe ratificatie van de internationale conventie voor de burger luchtvaart welke door president Roosevelt in Maart 1945 bij den Senaat was ingediend De president zond zijn boodschap na de debatten inzake de conventie in de Senaatscommissie voor buitenlandsche betrekkingen ter gelegenheid waarvan de assistent staatssecretaris voor economische aangelegenheden William L Clayton op I directe onderteekening aandrong I In zijn boodschap wees de president er op dat de internationale organisatie voor de burger luchtvaart krachtens de conventie op een permanente basis in het leven zou worden geroepen na onderteekening door 26 regeeringen Middelerwijl ontbreekt het de voorioopige organisatie die thans haar zetel heeft te Montreal aan volledige bevoegdheid en is haar duur beperkt De irrigatie op Sumatra Men verwacht dat de organisatie van het Irrigatie bureau te Soengai Latoeng bij Padang op Sumatra binnen enkele dagen haar beslag zal hebben gekregen Het bureau zal de regelmatige irrigatie van rijstvelden tot een oppervlakte van 1483 hectare verzekeren Het ontworpen project zal binnen een jaar gereed zijn aldus meldt het Sumatraansche provinciale economisch departement aan Antara Maatregelen tegen toenemende ongereldheden ten Oosten van Batavia Volgens een officieele Britsche verklaring zijn de ongeregeldheden in het gebied ten Oosten van Batavia toegenomen Doch thans is een overeenkomst tot stand gekomen tusschen het hoofdkwartier van de AFNBI en de republikeinsche vertegenwoordl J iNcen 111UI131CU1 pebeia weru nei lucu u uij j de deur tusschen de gewone wagens kg ëhétt klopte Inderdaad heb ik heten de wagon lits gesloten j j j as dat Bent u zelf uit den trem gegaan s miOPROGRAMMA VOOR VRIJDAG unVERSUM 1 301 m Sa 18 00 Nieuws 18 15 Metrolirofkest 18 30 Programma voor de fi Strijdkrachten 19 00 Liedjes van ïrMieer enflu 19 15 Denk om de S VPRO 19 30 Grondgedachten SS Christelijk Geloof RNFO 20 00 Suws 20 05 Weeroverzicht 20 08 rSe no 176 VPRO 20 30 Gauge Jan ds A W Bri k 20 45 fnserie van den heer C van Dorp ARA 2100 Op de Brug 21 15 2130 Men vraagt en wij draaien iino Weekoverzicht 22 15 CantabiléfltïL VPRO 22 40 Avondwijding A 23 00 Nieuws 23 15 Orgelspel iS johan Jong 23 40 uilVERSUM II 415 m K 1800 Dinermuziek 18 15 Wat K buitenland leest 18 30 Vervolg ffinermuziek 18 50 s Avonds als ik Ka RNJO 19 00 Nieuws 19 tr üepartem uitzending KRO q Gr Dl 19 45 Wat doe ik met mijn acantie 20 00 Nieuws 20 05 Volksliederen uit alle landen 20 50 G r pl 21 00 Op de Brug 2 1 15 OrgelconcerJ 21 45 Het ongelukkige Polen 22 00 Nieuws 22 15 Avondgebed 22 30 Ensemble Nina Dolce 22 45 Sport raatie 23 00 Vervolg Ensemble Nina Dolce 23 15 VOOR ZATERDAG mVERSUM I 301 m VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendüymnastiek 7 30 HILVERSUM II 415 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgengebed 7 45 Maria ter eere 8 00 Nieuws 8 20 Resolutie der Arabische Liga Het Bestuur van de Arabische Liga heeft op zijn Dinsdag te Bloedan Syrië gehouden bijeenkomst een retolutie aangenomen waarin steun verkend wordt aan het verzoek van Egypte om eenheid van het dal van de Nijl vereeniging van Egypte met it Soedan en volledige ontruiming van Egypte door de Engelsche troepen Verder wordt in de resolutie uitdrukking gegeven aan de ongerustieid over de onderbreking der onderhandelingen over de herziening van liet in 1936 tusschen Engeland en Egypte gesloten verdrag No 23 Feuilleton Het 9eheim van den Ingesneeuwden slaapwagen Ik geloof het niet monsieur Omdat de trein stilstond kon ik niet indommelen als gewoonlijk Zag u een van de reizigers door Ie gang loopen De man dacht na Eén van de James ging naar Tiet toilet aan het einde geloof ik Welke dame Ik weet het niet monsieur Het as ver in de gang en ze had haar Wg naar me toe Ze had een vuur Toode kimono aan met draken erop Poirot knikte En daarna Niets monsieur tot den morgen Weet li het zeker Geen verbreken van wapenstilstand in China Een woordvoerder van het Chineesche ministerie van Inlichtingen heeft heden verklaard dat de berichten uit Peiping volgens welke de Chineesche nationalistische commandant in Manclsioerije de wapenstilstand van 15 dagen zou hebben opgezegd met juist ziin De Chineesche regeering is vastbesloten de wapenstilstand te eerbiedigen om het voeren van onderhandelingen te vergemakkelijken Umberto naar Portugal Naar uit gezaghebbende bron Rome verluidt heeft De Gaspen a den ministerraad medegedeeld dat Umberto Rome heeft veriaten op weg Vol ens een latere mededee t ig van Radio Rome zal het vliegtuig waarrnee de exkoning zich in ballingschap begeeft eerst Madrid aandoen Vandaag wordt de reis naar Lissabon voort Na ar thans bekend wordt wist de Italiaansche regeering gistermiddag eerst tegen drie uur dat Umberto het lt luit had genomen Italië te vedaten Na afscheid te hebben genomen van i tt personeel van het Quirinaal en zijn lijfgarde begaf de ex koning zich verrezeld van Lucifero den leider der Democratische Partij Sogno directeur van de Corriere Lombardo en Lupinacci directeur van het blad Secolo naar het vliegveld O pardon u zelf monsieur deeduw deur open en keek een oogenbliknaar buiten n Goed mijn vriend zei Pfrot Ik wist nie of u daaraan zoudt denken Tisschen twee haakjes ik werd gewekt door het geluid van iets zwaa s dat tegen mijn deur viel Hebt ueen g idee wat dat geweest kan zijn De man staarde hem aan Er was niets monsieur Dat weet ik positief Dan moet ik een nachtmerrie gehad hebben zei Po o g if het Tenzii zei monsieur Bouc nei iets was in den coupé er naast wat VWnam geen notitie van het denkbeeld iVlisschien wilde hi dat met in t bijzijn van den slaapwagenconducteur I aten we tot een ander punt komèn zei hij Stel dat er g sternacht Ten moordeJiaar in den trem kwam fs het heel zeker dat hl hem met kan hebben verlaten na het begaan van trrfmM schudde zijn hoofd INDIË fi Sjahrir over de Indonesische voorstellen In een interview heeft Sjahrir gisteren verklaard dat de Indonesische tegenvoorstellen zullen voorslaan een voorloopige overeenkoi st waarbij verschillende politieke verschilpuntenbuiten beschouwing zullen worden gelaten Hij gaf toe dat de jongste gebeurtenissen hiermede bedoelde hij blijkbaar den toestand in het binnenland van Java en Tangerang vertraging van de definitieve formuleering tot gevblg had gehad Doch op zijn laatst zouden de tegenvoorstellen adn het begin van de volgende week worden overlegd Deze tegenvoorstellen zullen een antwoord vormen op t Nederlandsche voorstel dat dr Van Mook tegen de verwachtingen der Indonesiërs in reeds een week na zijn terugkeer uit Nederland aan de Indonesiërs heeft overhandigd Sjahrir hoopt dat terwijl de oplossing van de geschilpunten hangende is door de tegenvoorstellen een voorloopige overeenkomst onder oogen zal worden gezien die ten spoedigste tot resultaat zal hebben dat de Nederlanders en de Indonesiërs tot samenwerking komen hetgeen men zoo noodzakelijk acht met het oog op den hui Of dat hij ergens verborgen kan dc trein is goed doorzocht zei monsieur Bouc Laat dat idee varen mijn vriend Bovendien zei Michel niemand zoü in den slaapwagen kunnen komen zonder dat ik hem zag Wat was de laatste halte vinkovci Hoe laat was dat We hadden moeten vertrekken om 1L58 Maar door het weer waren we twintig minuten te laat Had er iemand uit het gewone deel van den trein kunnen komen Neen monsieur Na het diner wordt in Vinkovci Ja monsieur Ik stapte als gewoon lijk op het perron en stond bij de treeplank van den trein De andere con ducteurs deden hetzelfde En de voorste deur Die bij denrestauratiewagen Die is altijd van binnen gesloten rivier de Bekassi terug te trekken zoodat geallieerde troepen tot aan de rivier zouden kunnen oprukken Ofschoon de TRI in overeensteisming met de verstrekte orders wd zou terugtrekken betond de mogelijkheid aldus de republikeinsche vertegenwoordigers dat enkele ongeregelde en ongecontroleerde benden zich tegen het oprukken der geallieerden zouden verzetten In overeenstemming met deze afspraak zijn de geallieerde strijdkrachten gisterochtend in drie colonnes in Oostelijke richthig opgerukt De Zuicfelijke colonne bereikte de rivier zonder eenigen tegenstand De middelste en de Noordelijke colonne echter hebben zwakken tegenstand ontmoet en trekken nog voorwaarts Enkele slachtoffers zijn gevallen in de mijnenvelden die op den spoorweg ten Oosten van Kiender waren aangelegfd Deze beweging verzekert een duidelijke afgebakende Nitnws in het kort uit Indonesië Hedeo is de Tabinta uit Tandjong Priok naar Nederland vertrokkeo Tegen den collaboratenr Snel ood opziCBcr van het Interneeringskamp Stttil swi k is eeo gevangenisstraf van 8 Jaar geeischt Uit Australië is naar Indoacsle ovcrgefiracht de Boedhlst Josuah van Dienst Van Dlcast die reeds jarenlang n slechten naam te Buitenzorg had heefttijdens den oorlog voor den Tokioschcn radioomroep redevoeringen en propagandamateriaal in het Necterlandsch vertaald en omgeroepen Later week hl u t naar Australië waar hij thans is gearresteerd Hij zal terecht staan wegens collaboratie Eerstelttitenant M W A Kroon ondercommandant van de guerilla actlc der Ncderl marechaussees op Malakka Is wegens z n verdiensten tot kapitein bevorderd De directies der dagbladen die te Batavia Bandoeng Semarang enSoerabajs verschijnen heUien de Vereen Nederl Dagbladpers in IndiS opgericht De bedoeling hiervan Is een inniger samenwerking b den wederopbouw vad de vrQc dagbladpers Met Medaa zal overleg fepleegd worden Als secretaris treedLjop de heer A W v Ranshorst te Bx ÉHai Te Tjimahle is een politlepatrottlle door Indonesiërs die in hun tuinen snn het werk waren beschoten Toen de patrouille naderde werden de werktoigea voor geweren verwisseld Het staat nog niet vast of men hier te aiaken hcrft met gers Öe aan de TRI inartructie hebben jvechtlustige boeren of met vermomde exgegeven om zich ten Oosten jpn dejtj niisten Imstërdai Etfectenkoersen Bsars van 12 6 13 6 Aandfeden Bank en Credlet Inat A bank 138 137 R bank 138 141 Tw Bank 152 § 155 Indastr Ond v d Bergh 262 2 § 6 Pr Uv Br 142 § 143 V Gelder 113 110 Ned Gist 370 360 Ned Kabel 267 268 Blectr Mü Anlem N Bez 138 N Ind Gas 128 12 6 13 6 Tape Pondien Staatslecningen 4 Ned 41 101 Vs 100 3 2Ned 41 lOlVs lOlVie 3 Ned 37 101 101 33ViNed 38101V8 2V Sp cert lOO Via lOOVs 3Ned In 37A 97 ls 97 Bank en Cred Inat Kolon Bank N In Ha ba 89 2 89 Ned Han mij 131Vi Indoatr Onicrn Aku 162 165 vanBerkel 123 123Y Calvé 169 170 Lever Bros 2S3 290 Philip 309 310 Petroleum Oad Kon Olie O 435 Scheepvaart Mfl Holl Am L 159 161 12 6 13 6 ap lijn 120 § 121 Kon Boot 167 174 Ned Scheepv Unie 163 163 Snlker Oadern H V A 268 § 270 4 Java Cult 124 122 Nisu 122 § 127 Tabaks Oadern DeliBat mij 144 144 Dell mij 153 Senembab 151 150 131 242 200 103 Prov en Gcm Lg 3 A dam 37101Vg lOl Handel M Borsumij Carac H mij Ned WoJ gew Byenkorf 3 iL S mijn 104 37 Bat Olie 103 94 240 § 3 R dam 37101 lOl i Hypotheekbanken 3V Fr G H b 101 100 3 3Alg H b 101 4 im 3V2Wl H b 100 g b = bieden 1 = laten § = gedaan en bieden = gedaan en laten Koersen medegedeeld door M J Ogier Co Hij is nu niet gesloten De man keek verbaasd toen helderde zijn gezicht op Een van de reizigers heeft hem zeker opengedaan om naar de sneeuw te kijken Waarschijnlijk zei Poirot Hij tikte een oogenblik nadenkend op de tafel Monsieur geeft mij toch met de schuld zei de man schuchter Poirot glimlachte hem vriendelijk toe U hebli een kwade kans geloopen vriendje zei hij Ah nog een punt nu ik er aan denk U zei dat er weer gebeld erd net toen u bij mijnheer Dat is alles voorioopig zei hij Dank u monsieur De man stond op Hij keek monsieur Bouc aan Wees maar niet benauwd Pierre zei de laatste vriendelijk Ik zie niet in dat er eenig verzuim van jouw kant is geweest Tevreden veriiet Pierre Michel den restauratiewagen HOOFDSTUK X Een oogenblik bleef Poirot in gedachten verzonken Ik geloof zei hij dat het goed zou zijn met het oog op wat we nu weten nog een woordje te wisselen met den heer MacQueen De jonge Amerikaan verscheen Het was de bel van madame la princcesse Dragiloff Ze wilde dat ik haar kamenier riep En deed u dat Ja monsieur Poirot bestudeerde nadenkend den plattegrond vóór zich Toen boog hij zijn hoofd Wel zei hij hoe staan de zaken Niet kwaad Sinds ons laatste onderhoud heb ik iets ontdekt de identiteit van den heer Ratchett Wordt vervolgd