Groot Gouda, vrijdag 14 juni 1946

Elfecteiil oers8ii Bears van Amsterdam 12 6 13 6 ap lijn 120 121 Kon Boot 167 174 Ncd Scheepv Unie 163 163 Saiker Ondern H V A 268 § 270 4 Java Cult 124 122 Nisu 122 § 127 Tabaks Ondern Dell Bat mij 144 144 Deli mij 153 Senembab 151 150 Prov ea Gem Lg 3V A dam 37101Vs 101 4 3 R dam 3710P lOl i Hypotheekbanken 3ViFr GrH b 101 lOOV 3VïAlg H b 101 lOOS g 3VaWl H b 100 g b = bieden 1 = laten § = gedaan en bieden = gedaan en laten Koersen medegedeeld door M Ogicr 6 Co RADIOPROGRAMMA VOOR VRIJDAG HILVERSUM I 301 m rvARA 18 00 Nieuws 18 15 Metro jKAeorkest 18 30 Programma voor de Wed Strijdkrachten 19 00 Liedjes van ïfoeger en nu 19 15 Denk om de hnchtl VPRO 19 30 Grondgedachten van Christelijk Geloof RNIO 20 00 Mipuws 20 05 Weeroverzicht 20 0a fintate no 176 VPRO 20 30 Caustrie van ds A W Brink 20 45 Causerie van den heer C van Dorp VARA 21 00 Op de Brug 21 15 2130 Men vraagt en wij draaien 2200 Weekoverzicht 22 15 CantabiléSeotet VPRO 22 40 Avondwijding VARA 23 00 Nieuws 23 15 Orgelspel door Johan Jong 23 40 Gr pl 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m KRO 18 00 Dinermuziek 18 15 Wat filet buitenland leest 18 30 Vervolg Dinermuziek 18 50 s Avonds als ik slapen ga RNIO 19 00 Nieuws 19 15 Departem uitzending KRO 1930 Gr pU19 45 Wat doe ik met mijn vacantie 20 00 Nieuws 20 05 Volksliederen uit alle landen 20 50 Gr pl 21 00 Op de Brug 21 15 Orgelconcert 21 45 Het ongelukkige Polen 22 00 Nieuws 22 15 Avondgebed 22 30 Ensemble Nina Dolce 22 45 Sport praatje 23 00 Vervolg Ensemble Nina Dolce 23 15 Gr pl 24 00 Sluiting VOOR ZATERDAG HILVERSUM 1 50 m VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Gr pl 8 00 Nieuws 8 20 HILVERSUM II 415 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgengebed 7 45 Maria k ter eere 8 00 Nieuws 8 20 Gr pl 8 55 fVrouwenspiegel 9 00 Opgevyekte njelodieën 9 30 Waterstanden 9 50 Gr pl 32 Stereofonische Proefuitzending 00 KRO Kiosk 17 15 Klaas vanBeecken zijn orkest 17 45 Verlorenschoonheid in Europa Resolutie der Arabische Liga Het Bestuur van de Arabische Liga heeft op zijn Dinsdag te Bloedan Syrië gehouden bijeenkomst een resolutie aangenomen waarin steun verfeertd wordt aan het verzoek van I Egypte om eenheid van het dal van I de Nijl vereeniging van Egypte met I de Soedan en volledige ontruiming I van Egypte door de Engelsche troeB pen Verder wórdt in de resolutie uit Irukking gegeven aan de ongerust i over de onderbreking der onder ITandelingen over de herziening van het in 1936 t usschen Engeland en Egypte gesloten verdrag Palestijnsche kwestie voor het I Int Hof van Justitie ftdanks strikte geheimhouding vernMmt A F P van gezaghebbende t amemers bij de conferentie van ten Raad der Arabische Liga te Bloedaan Syrië dat de Palestijnsche kwestie aan het Internationale Jiof van Justitie zou wordep voorgelegd dat volgens genoemde waarnemers gegeven beloften en op zich genomen verplichtingen niet zou zqn nagekomen Volgens dezelfde bron zou de Raad n economische boycott tegen Engeland en de Vereenigde Staten proclameeren en aan de Arabische landen verzoeken geen olieconcessies aandeze landen toe te staan indien zijhun proZionnistische politiek handhaven Ook zou de Raad de Arabische landen aansporen zich te verzettenmet alle dienstige middelen desnoods met geweld tegen de Joodsche imgiigratie in Palestina President Truman dringt aan op ratificatie van de Internationale Conventie voor de Burger Luchtvaart In een boodschap aan den Senaat heeft president Tryman aangedrongen op directe ratificatie van de internationale conventie voor de burger luchtvaart welke door president Roosevelt in Maart 1945 bij den Senaat was in rediend De president zond zijn boodschap na de debatten inzake de conventie in de Senaatsconjmissie voor buitenlandsche betrekkingen ter gelegenheid waarvan de assistent staatssecretaris voor economische aangelegenheden William L Clayton op directe onderteekening aandrong In zijn boodschap wees de president er op dat de internationale organisatie voor de burger luchtvaart krachtens de conventie op een permanente basis in het leven zou worden geroepen na onderteekening door 26 regee ringen Middelerwijl ontbreekt het de voorloopige organisatie die thanö haar zetel heeft te Montreal aan volledige V bevoegdheid en is haar duur beperkt Geen verbreken van wapenstilstand in China Een woordvoerder van het Chineesche ministerie van Inlichtingen heeft heden yerklaard dat de berichten uit Peiping volgens welke de Chineesche nationalistische commandant in Mandsjoerije de wapenstilstand van 15 dagen zou hebben opgezegd niet juist zijn De Chineesche regeering is vastbesloten de wapenstilstand te eerbiedigen om het voeren van onderhandelingen te vergemakkelijken Umberto naar Portugal Naar uit gezaghebbende bron te Rome verluidt heeft De Gasperi aan den ministerraad medegedeeld dat Umberto Rome heeft verlaten op weg naar Portugal Volgens een latere medfedeeling vanRadio Rome zal het vliegtuig waarmeede exkoning zich in ballingschap begeeft eerst Madrid aandoen Vandaagwordt de reis naar Lissabon voortgezet Naar thans bekend wordt wist de Italiaansche regeering gistermiddag eerst tegen drie uur dat Umberto het U sluit had genomen Italië te verlaten Na afscheid te hebben genomen van lift personeel van het Quirinaal en zijn lijfgarde begaf de ex koning zich vergezeld van Lucifero den leider der Democratische Partij Sogno directeur van de Corriere Lombardo en Lupinacci directeur van het blad Secolo naar het vliegveld UMBERTO ONVOLDAAN Ex Koning Umberto heeft bij zijn vertrek naar Portugal een boodschap aan het Italiaansche Volk achtergelaten waarin hij o m zeide Italianen toen ik eerst het LuitenantGeneraal schap en daarna de kroon aanvaardde heb ik verklaard dat ik mij zou onderwerpen aan den vrijelijk geuiten wil van het Volk aangaande den Staatsvorm Plotseling in strijd met de wetten verrichtte de JRegeering een revolutionaire daad door eenzijdig en willekeurig macht tot zich te trekken die haar niet toekomt terwijl zij mij voor het alternatief stelde de bloedige botsingen uit te lokken of voor geweld te buigen Terwijl het land eerst kort geleden uit een tragischen oorlog te voorschijn is gekomen zijn grenzen bedreigd ziet en zijn eenheid in gevaar geloof ik dat het mijn plicht is alles te doen wat nog in mijn macht is om het verder smart en tranen te besparen nadat het zooveel geleden heeft Terwijl ik dit offer breng voor de hoogste belangen van het land voel ik het als Italiaan en Koning als mijn plicht een woord van protest te doeft hooren tegen het geweld dat gepleegd is Met epn door smart bezwaard hart maar in een Hlaar besef dat ik alles in het werk heb gesteld mijn plichten te vervullen verlaat ik het land Laten allen die een eed aan mij hebben afgelegd en in veel zware beproevingen mij trouw bleven zich ontslagen achten van hun eed aan den Koning niet van hun eed aan het land Mijn gedachten gaan uit naar allen die voor Italië en voor het behoud van alle Italinanen zijn gevallen Wat ons land ook overkomt het kan altijd op mij rekenen als één van zijn meest toegewijde zonen Leve Italië De eerste indruk die de Boodschap van Umberto onder de Italianen heeft gewekt is deze dat zij een ernstige aanhftsing tot tweedracht onder de burgers bevat Men is van meening dat het antwoord van de Gaspari van het hoogste belang zal zijn voor het geven van eeh richtlijn aan het land na het vertrek van Umberto INDIË Sjahrir over de Indonesische voorstellen In een interview heeft Sjahrir gis teren verklaard dat de Indonesische tegenvoorstellen zullen voorslaan een voorloopige overeenkoijist waarbij verschillende politieke verschilpuntenbuiten beschouwing zullen worden gekten Hij gaf toe dat de jongste gebeurtenissen hiermede bedoelde hij blijkbaar den toestand in het bijineniand van Java en T ngerang vertraging van de definitieve formuleering tot gevolg ha € gehad Doch op zijn laatst zouden de tegenvoorstellen arfn het begin van de volgende week worden overlegd Deze tegenvoorstellen zullen een antwoord vormen op t Nederlandsche voorstel dat dr Van Mook tegen de verwachtingen der Indonesiërs in reeds een week na zijn terugkeer uit Nederland aan de Indonesiërs heeft overhandigd Sjahrir hoopt dat terwijl de oplossing van de geschilpunten hangende is door de tegenvoorstellen een voorloopige overeenkomst onder oogen zal worden gezien die ten spoedigste tot resultaat zal hebben dat de Nederlanders en de Indonesiërs tot samenwerking komen hetgeen men zoo noodzakelijk acht met het oog op den hul digen toestand pp Java Hij gaf als zijn meening dat mochten er moeilijkheden ontstaan deze alleen op de concrete punten betrekking zouden kunnen hebben en niet op den vorm en het karakter van de tegenvoorstellen Wat betreft t bericht dat het Nederlandsche standpunt in zake de overgangsperiode NederlandschIndische regeeringskringen achten thans een kortere periode dan een generatie aanvaardbaar verklaarde Sjahrir dat dit een wederzijdsche toenadering zou kunnen bevorderen In de kabinetszitting waren de moorden van Tangerang en de bezetting van een nieuwe strook land ten Oosten van Batavia waarbij is inbegrepen het gebied ten Oosten van Bekassi eveneens besproken Sjahrir zeide dat hij er nog niet zeker van was of een protest tegen deze operatie bij het Oeallieered Hoofdkwartier zou worden ingediend Hij wachtte de volledige bijzonderh eden af Eenige maanden lang was de uitbreiding van de bezette zone tot aan de Kali Bekassi een punt van bespreking geweest Hij gaf geen commentaar op de verklaring van het Indone sische ministerie van vooriichting dat de bezetting zou zijn uitgevoerd zonder toestemming van de T R I en evenmin op de verklaring van den officieelen Britschen woordvoerder De irrigatie op Sumatra Men verwacht dat de organisatie van hef Irrigatie bureau te Soengai Latoeng bij Padang op Sumatra binnen enkele dagen haar beslag zal hebben gekregen Het bureau zal de regelmatige irrigatie van rijstvelden tot een oppervlakte van 1483 hectare verzekerent Het ontworpen project zal binnen eenjaar gereed zijn aldus meldt het Sumatraansche provinciale economisch departement aan Antara Maatregelen tegen toenemende oflgereldheden ten Oostm van Batavia Volgens een officieele Britsche verklaring zijn de ongeregeldheden in het gebied ten Oosten van Batavia toegenomen Doch thans is een overeenkomst tot stand gekomen tusschen het hoofdkwartier van de AFNBI en de republikeinsche vertegenwoordigers cüe aan de TRI instructie hebben gegeven om zich ten Oosten an de 12 6 13 6 Tape Fondsen Staatslecningaa 4 Ned 41 1017 lOOVg 3 2Ned 41 lOlVs 10r i6 3 Ned 37 101 101 i 33ViNed 38101V8 2 Sp cert lOO Vie lOO s 3Ned In 3rA 97V8 97 Bank en Cred Inat Kolon Bank N In Ha ba 9V2 89 Ned Han mi 121Vi Indostr Ondern Aku 162 165 vanBerkel 123 123 A Calvé 169 170 Lever Bros 2S3 290 Philip 309 310 Petroleum Ond Kon Olie 430 435 Scheepvaart MQ Holl Am L 159 161 rivier de Bekassi terug te trekken zoodat geaBieerde troepen tot aan de rivier zouden kunnen oprukken Ofschoon de TRI in overeenstemming met de verstrekte orders wel zou terugtrekken betond de mogelijkheid aldus de republikeinsche vertegenwoordigers dat enkele ongeregelde en ongecontroleerde benden zich tegen het oprukken dep geallieerden zouden verzetten In overeenstemming met deze afspraak zijn de geallieerde strijdkrachten gisterochtend in drie colonnes in Oostelijke richting opgerukt De Zuicfelijke colonne bereikte de rivier zonder Ifenigen tegenstand De middelste en de Noordelijke colonne echter hebben zwakken tegenstand ontmoet en trekken nog voorwaarts Enkele slachtoffers zijn gevallen in fle mijnenvelden die op den spoorweg ten Oosten van Klender waren aangelegfd Deze beweging vepzekert een duidelijke afgebakende Nicnws in het kort nit Indonesië Heden is de Tabinta uit Tandjong Priok naar Nederland vertrokken Tegen den coUaboratear Snel oud op4 ziener van het interneerlngikamp Strüljswijk is een gevangenisstraf van 8 aar geeiKht Uit Australië is naar Indonesië overgebracht de Boedhist osuah van Dienst Van Dienst die reeds jarenlang n slechten naam te Buitenzorg had heefttijdeas den oorlog voor den Tojcioschen radioomroep redevoeringen en propagandamateriaal in het Ncderlandsch vertaald en omgeroepen Later week hij uit naar Australië waar hij thans is gearresteerd Hij zal terecht staan wegens collaborati Eerste luitenant M W A Kroon ondercommandant van de gncrilla actic der Ncderl marechausaecs op Malakka Is wegens zQn verdiensten tot kapitein bevorderd De directies der dagbladen die te Batavia Bandoeng Semarang enSoerab a verschijnen heUien de Vereen Nederl Dagbladpers ia Indifi opgarlcht De bedoeling hiervan is een inniger samenwerking b den wederOpboow vaiï de vrjQe dagbladpers Met Medan zal overleg gepleegd worden Als secretaris treedt op de heer A V v Ranshorst te Bandoenoi Te TjimahlMi is een polltiepatroailte door Indonesiërs die in hon tninen aaa het werk waren beschoten Toen de patrouille naderde werden de werktnigea voor geweren verwisseld Het staat nog niet vast of men hier te makeo hcrft met vechtlostige boeren of met vermomde extremisten 12 6 13 6 Aandèclen Bank en Credlet last A bank 138 137 R bank 138 141 Tw Bank 152 § 155 Indttstr Ond v d Bergh 262 2 § 6 Pr Lev Br 142 § 143 V Gcldef 113 110 Ned Gist 370 360 Ned Kabel 267 268 Blectr My 131 96 242 200 103 Antem N Bez 138 N Iad Gas 128 Handel M BorsumQ 94 Carac H mij 240 § Ned Wol gew Byenkorf 3 L S mijn 104 3V Bat Olie 103 No 23 Feuilleton Het schelm van den insesneeuwden sfaapwasen Ik geloof het niet monsieur Omdat de trein stilstond kon ik niet indommelen als gewoonlijk Zag u een van de reizigers door de gang loopen De man dacht na Eén van de dames ging naar het toilet aan het einde geloof ik Welke datne Ik weet hef niet monsieur Het as ver in de gang en ze had haar ug naar me toe Ze had een vuur Toode kimono aan met draken erop Poirot knikte En daarna Niets monsieur tot den morgen Weet u het zeker O pardon u zelf monsieur deed uw deur open e n keek een oogenblik naar buiten Goed mijn vriend zei Poirot Ik wist niet of u daaraan zoudt denken Tusschen twee haakjes ik werd gewekt door het geluid van iets zwaars dat tegen mijn deur viel Hebt u eenig idee wat dat geweest kan zi n De man staarde hem aan Er was niets monsieut Dat weet ik positief Dan moet ik een nachtmerrie gehad hebben zei Poirot filosofisch Tenzij zei monsieur Bouc nexiets was in den coupé er naast watie hoorde Poirot nam geen notitie van he denkbeeld Misschien wilde hij dat met in t bijzijn van den Slaapwagen conducteur Laten we tot een ander punt komen zei hij Stel dat r gisternacht een m oordenaar in den trem kwam Is het heel zeker dat hi hem met kan hebben verlaten na liet begaan van de misdaad ij Pierre Michel schudde zijn hoofd Of dat hij ergens verborgen kan zijn X De trein is goed doorzocht zei monsieur Bouc Laat dat idee varen mijn vriend Bovendien zei Michel niemand zou in den slaapwagen kunnen komen zonder dat ik hem zag Wat was de laatste halte VinkovcL Hoe laat was dat We hadden moeten vertrekken om 1L58 Maar door het weer waren we twintig minuten te laat Had er iemand uit het gewone deel van den trein kunnen komen Neen monsieur Na het diner wordt de deur tusschen de gewone wagens en de wagon lits geslofen Bent u zelf uit den trein gegaan in Vinkovci Ja monsieur Ik stapte als gewoonlijk op het perron en stond bij de treeplank van den trein De andere conducteurs deden hetzelfde En de voorste deur Die bi den restauratiewagen Die is altijd van bmnen gesloten Hij is nu niet gesloten De man keek verbaasd toen helderde zijn gezicht op Een van de reizigers heeft hem zeker opengedaan om naar de sneeuw te kijken Waarschijnlijk zei Poirot Hij tikte een oogenblik nadenkend op de tafel Monsieur geeft mij toch niet de schuld zei de man schuchter Poirot glimlachte hem vriendelijk toe U hebt een kwadf kans geloopen vriendje zei hij Ah no g een punt nu ik er aan denk U zei dat er weer gebeld werd net toen u bij mijnheer Ratchett klopte Inderdaad heb ik het zelf gehoord Wie was dat Hat was de bel van madame la princcesse Dragiloff Ze wilde dat ik haar kamenier riep En deed u dat Ja monsieur Poirot bestudeerde nadenkend den plattegrond vóór zich Toen boog hij zijn hoofd Dat is alles voorloopigl zei hij Dank u monsieur De man stond op Hij keek monsieur Bouc aan Wees maar rfiet benauwd Pierre zei de laatste vriendelijk Ik zie niet in dat er eenig verzuim van jouw kant is geweest Tevreden verliet Pierre Michel den restauratiewagen HOOFDSTUK X Een oogenblik bleef Poirot in gedachten verzonken Ik geloof zei hij dat het goed zou zijn met het oo op wat we nu weten nog een woordje te wisselen met den heer MacQueen De jonge Amerikaan verscheen Wel zei hij hoe staan de zaken Niet kwaad Sinds ons laatste onderhoud heb ik iets ontdekt de identiteit van den heer Ratchett Wordt vervolgd