Groot Gouda, zaterdag 15 juni 1946

PGROOT PER ASPa2A AD ASTCA ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN EENDRACHT MAAKT MAOrr Orticctk L J Ar v d Steenboven Mr A A J RHksen Qrakker Drukkerij VerzUI Gouda NUMMER 253 ZATERDAG 15 JUNI 1946 Redactk ca admialstratic Bur Markt 67 Gouda Telefo m 3091 Aboon p w 21 c Losse nuoun 10 af VAN WEEK TOT WEEK Vanmiddag om 5 uur znlleii de vier mlnUters van Buiteniaadiche Zaken weer In het Palais de Luxembourg bijeenkomes nadat de eerite conferenties tengevolge van te gi oote meeningsverichlllen waren afgebroken De plntsvervangendc ministers van bultenlandsche zaken hebben in de afgeloopen weken hard gewerkt eo vrQwel èlk geschilpunt is aan bod geweest Doch ook deze conferenties hadden weinig resultaat Alleen over het vredesverdrag met Finland bleken weinig meeningsverschlllcn te bestaan zoodat dit verdrag vrijwel gereed is en bet wachten Is slechts op de accoordbevlnding van Molotof Bevin Byrnes en Bidandt Het staat nog niet vast of de vredesverdragen met Doits chland en Oostenrijk op de agenda der conferentie zijn geplaatst Rusland heeft categorisch tegen het Britsche voorstel éen commissie naar Libye Cyrenaica en Tripolitanie te zenden afgekeurd Deze commissie zou een onderzoek Instellen naar de aeenlng van de bevolking der betrokken gebieden Vanmorgen zullen de plaatsvervangende ministers zich beraden over het vredesverdrag met Italië doch ook hiervan zijn de vooruitzichtig bcoaald pngunslig Misschien heeft Rusland de ernstige meening van Byrnes dat een mislukking der conferentie een nederlaag Van groot belang was deze week het groote Labourcongres dat in Bournemouth in Engeland werd gehouden De meer dan 1100 aanwezigen verwierpen vrijwel eenstemmig een aansluiting met de communisten Het fcongres hechtte zijn goedkeuring aan Bevin s buitenlandsch beleid en ongetwijfeld zal dit voor den rondborstigen premier een riem onder het hart zijn in de huidige Parljschc conferentie Plotseling is deze week een einde gekomen aan bet blnnenlandsche Perzische conflict De regeering vap Azerbeldsjan zal aftreden en bet eenlge wat de ontevredenen hebben bereikt is meer zeggenschap in de plaatselijke besturen Spanje kwam deze week weer in den Veiligheidsraad ter sprake en ook deze actie die met zooveel bravour en kracht is ontketend schijnt op niets te zullen uitloopen De Arabieren gingen zich deze week sterker dan ooit verzetten tegen naar wat zij noemen de Joodsche Infultratle in Palestina De meeningsverschülcn blijken hier zoo diepgaande te zijn dat een oplossing van het oodsche probleem vaorlooplg nog niet in het zicht is Bevin beeft zich een fel tegenstander verklaard van het voorstel 100 000 Joden paar Palestina te emigreeren Zoo passeerde deze week zonder veel schokkends in de schaduw van de Parljsche conferentie waarop nn aller oogen zijn gericht STADSNIEUWS y Amerika wil atoombommen graag vernietigen Maar zich eerst veilig voelen De wolf en een tonwtje Er was eens een wolf die stapte s avonds door de Zoiitmansitraat Bij de wed L v V trok hij door de brievenbus aan een touwtje en de deur ging open De wolf verdween dan weer snel met een goede damesfiets Vergeet U niet dat U Maandag aan het distributiekantoor aan de Peperstraat nieuwe levensmiddelenkaarten en tabaks en versnaperingenkaarteb moet halen als Uw naam ligt tusscken Boode en Ditmarsch U moet medenemen Uw tweede dlstrlbutiestamkaart en de thans in gebruik zijnde inleg vellen GA GB GC GD of GE 605 U kunt terecht van 9 12 en van 2 3 30 Voor verdere bijzonderhede zie ma de raambiljetten I n M 17 4 192 o ta ei 14 tl lEN Ibii4 9 M ibidl Goi derf kt 3 iott i rcgti gitJ ut il l Ofl rca 5 Wk4 pelft kosJ dl 2J Politieke Reciitspraak Hoe lang oog Kort geleden heeft professoi Mr Duynstee een belangrijk artikel in Je Mamtiendrai gewijd aan Het pro bleem der politieke delinquenten Daarin bekijkt hij de zuivering van verschillende kanten en maakt veel rake opmerkingen over de moreeleen sociale schade van de zuivermgswoede het Farizëisme dat er vaak in schuilt en het willekeurige dat één man beschuldigd wordt terwijl vele anderen tdie hetzelfde deden of erger vnjuit gaan Het zou de moeite waard zijn er enkele gedeelten aan te ontkenen Het artikel blijft daarbij milder inhet vage dan schrijvers en sprekersover zuivering plegen te doen Menkan in het programma van vrijwel iedere politieke partij lezen dat snelle afdoening van de zuivering eersteeisch is Een aardig programmapunt omdat ieder het er mee eens is okdie er met de handen in de zak bijblijft staan Professor Duynstee heeftechter concrete plannen gemaakt toteen snellere afdoening van de zaken van de delinquenten in de bewaringskampen die in April nog 75 000 bedroegen m In drt verband stelt professor Duynstee voory dat het getal van de offi cierenfiscaal zal wordVi uitgebreid tot ongeveer 150 Dezen imeten allen de bevoegdheid krijgen tot inyrijheïdstelling en verleenen van ontslag van rechtsvervolging al of niet met de Duynstee voor het einde van 1946 de gevallen die hiervoor in aanmerking komen en die hij op 50 000 schat in vrijheid te doen stellen De ongeveer 26 000 zwaardere delinquenten zouden door belangrijke uitbreiding van de Bizondere Gerechtshoven in ongeveer twee jaren kunnen worden afgedaan In het tempo waarin de politieke rechtspraak nu werkt zou het vele jaren langer duren Omdat professor Duynstee alleen de zwaarste gevallen voor den rechter wit brengen zou hij de Tribunalen willen opheffen en vele leden daarvan als officier fiscaal willen aanstellen om mee te werken aan snellere afwenking van de overige zaken door ontslag van rechtsvervolging a lof niet met de voorwaarden van boete ontzegging van kiesrecht e d Intusschen hebben wij niet den indruk dat de rechtspraak van de Tribunalen in het geheel van de politieke berechting gestagneerd werkt en dat opheffing daarvan de afdoening zou bespoedigen Naar wij vernemen vallen er onder het ressort van het Tribunaal te Gouda ongeveer 2400 politieke delinquenten Schattend dat ongeveer 800 daarvan als zwaarste gevallen voor het Bizonder Gerechtshof moeten komen en er eenzelfde getal met of zonder oplegging van voorwaarden in vrijheid zal worden gesteld zouden er 800 overblijven die door het Tribunaal krijgt zoo weinig zaken toetal zou echter ook wel veel lager bijv ongeveer 300 kunnen zijn Het Tribun al krijgt zmoo weinig zaken toegezonden dan het kan olstaan met één zitting per 14 dagen waarin 4 gevallen worden afgedaan Het zou echter mogelijk zijn 4 keer zooveel zittingen te houden zoodat dan 8 zaken per week kunnen worden afgedaan Het Tribunaal alhier zou dan in ongeveer 40 a 100 weken dus één k twee jaren door de zaken heen zijn Dat zou dus waarschijnlijk korter wezen dan volgens het versnelde tempo dat professor Duynstee als ideaal stelt Ook hieruit blijkt intusschen weer welk een tijd de zuiveringsrechtspraak vergt Wat een kosten van levensonderhoud wat een derving aan inkomsten wat een moeite en geld aan opsporingsdiensten en rechters Het kan niet zonder krachtige berechting Maar het duurt te lang Toch is moeilijk te zien hoe het anders ttioet Het politieke delict is in het volkslichaam geworden tot een pijnlijke verzwering Ned Herv Ver Calvijn De Ned Herv Ver Cnivijn heeft in tegenstelling met ons bericht rader dt predikbeurten van gisteren mcwgen gcca dienst TWEEDE LUSTRUM Gondache Vrijw BrandwecrVereeniging Woensdag 19 uiil viert de Goudscbe Vrijwillige Brandweervereenigiag Steeds Paraat haar 10 jarlg bcstaiin B4 deze gelegenheid wordt er Woensdagmiddag om 3 uur een demonstratie gegeven op de Markt i uur wordt er ecii receptie gehouden in de Beursklok en s avonds komt er een gezelschap van de Haagse he bcroepsbrandwifcer een revue geven voor leden en genoodigden terwijl een band van de Rotterdamsche Brandweer haar medewerking zal verleenen Jttbilenm Op 21 Juni a s hoopt de heer J Itjeshorst Berkelschelaan 39 Rotterdam den dag te gedenken waarop hij voor 50 jaar in dienst trad der JN V Kaashandel Mij Gouda alhier Merksigarctten Naar wi vernemen worden met ingang vanv rijdag a s de zoo lang verwachte raerksigaretten in distributie gebracht Niet minder dan 37 merken zullen in 3 prijsklassen vitn 48 60 en 72 cent in den handel komen De pakjes van 48 en 60 cent bevatten Amerlkaansche die van 72 cent Vlrginla slgaretten In Meurentero wordt maar niet oier vijf Moord en plundering onder leiding van Seyss Daarom gaat het Seyss is met zijn getuigen niet erg fortuinlijk gewee In zijn voordeel hebben zij weinig gezegd in zijn nadeel des te meer Dr H Htrscbfeld tijdens de bezetting secretaris generaal van Handel en Nijverheid schoofde verantwoordelijkheid voor den hongerwinter door Seyss zelf bestempeld als de aanklacht die hem het zwaarst woog geheel èp rekening van den rijkscommissarls Toen Seyss advocaat het wilde doen voorkomen alsof het volstrekt niet aan zijn cliënt te wijten is geweest da ons geheele bestuursapparaat vergiftigd werd met NSB ers zei Hirschfeld dat Seyss misschien niet persoonlijk had getracht NSBers op belangrijke posten te zetten maar dat dit dan zeker het werk geweest was van de onder hem ressorteerende organen De ontvoering van jongens en mennen in 1944 was volgens Hirschfeld inderdaad een maatregel van de Wehrmacht Seyss beweeree het effect van dezen maatregel te hebben verzacht door het geven van talrijke vrijstellingen maar Hirschfeld verklaarde dat van het geven van vrijstellingen in de practijk bitter weinig is teracht gekomen Over het opblazen van de Haagsche Courant wist Hirschfeld te vertellen dat de rijkscommissarls persoonlijk bevel hiertoe had gegeven toen het personeel van die krant weigerde de aansporingen tot het opheffen van de spoorwegstaking op te nemen Seyss schfint altijd in de meen log te hebben verkeerd dat alle Nederlandiche arbeiders in Duitschland vrijwilligers waren hij zal misschien te veel aandacht geschonken hebben aan é n bekenden slagzin uit dien tijd Bent U ook zoo tevreden Mijn man werkt in Duitschland t Hoe het ook zij van vrijwilligheid was geen sprake Immers reeds kort na 1940 werd de ondersteuning van werkloozen stopgezet Wilde men in t leven blijven dan moest men maar in Duitschland gaan werken Een typisch voorbeeld van de wQze waarop de Dnitschers ons land leeg BURGERUJKE STAND Geboren 12 Juni Johannes J zv C Roelandsc n M Wildschut Vondelstraat 25 Meindert M zv P Sanders en D N de Groot Jouberstr 199 14 Juni Petrus A zv PW Verkerk ea II Nootenboom Wondibaat 12 Ondertrouwd I 13 Juni W F Meijer en H M Lafeber W Meijer en N M Krnljt N van Eijk en G C Verlaan H P van der Starre en C van Elk A Homes en G M Gerhards P Ultee en W A Bron VERHOUDING AUSTRALIË NEDERLAND Op de verklaring van den secretaris van de vakvereeniging van scheepsschilders en havenarbeiders gisteren te Sydney afgelegd waarin deze zeide dat Australië niet kon toelaten dat 70 millioen Indonesiërs beleedigd werden heeft de leider van de oppositie Menzies geantwoord dat het er bij de Nederlandschindische kwestie in werkelijkheid hierom gaat of over de politiek van Au stralië moet worden beslist door de regeering dan wel door een handvol menschen op de werven en dat het probleem niet betreft of er eenige menschen in Australië voor de Indonesiërs zijn Voor zoover wij weten houdt de regeering ons voor de Nederianders vriendschappelijk gezind te zijn Hoe kan dit samengaan met het overgeven van het stuur aan de vjjanden van de Nederlanders gepraat aiar allerlei jaar schrikbewind haalden was de diefstal van de Nederlandsche diamanten Deze lagen In een safe In Arphem De Duitschers elschten de sleutels op bij Hirschfeld doch deze had steeds geweigerd ze te geven Toen de Engelschen in September 1944 bij Arnhem landden bliezen de Duitschers de safe op en vonden de helft van de voorraden Deze diamanten werden naar de Relchsbank gebracht en zijn nooit tetuggevoaden Ondertusschen is het vei koor van Seyss en de getuigen geëindigd Een nieuwe nazister verrijst aan Neurenbergs firmament de grijüe Von Papen De commissie van toezicht op de atoomenergie Is gisterenmiddag te New York bijeengekomen De Amerikaansche vertegenwoordiger Bernard M Baruch heeft voorgesteld een bevoegd internationaal lichaam op te richten waafaan de leiding van de ontwikkeling en het gebruik van atoomenergie moest worden toevertrouwd De Ver Staten 21jn bereid n volledige bijdrage te leveren voor het doel dar de commissie zich geteld heeft Eerst dient echter een afdoend systeem voor de controle op de atoomenergie van kracht te worden waarbij behoorlijke straffen moc n worden vastgesteld voor Inbreuken op de controle bepalingen welke daden als internatlonalo misdaden dienen t worden geclassificeerd Is dit bereikt dan stelt Amerik voort 1 de vervaardiging van de bommen stop te zetten 2 de bestaande bommen te vernietigen De kwestie van bestraffing Is de kern van het tegenwoordige veiUgbjeidssysteem zeide fi ruch Voortgaande drong hl er op aan dat de mogendheden in dezematerie hun recht van veto zouden opgeven Het Internationale lichaam moet verre Weer svcrwachtiag door het K N M I totm rgcB vaa4 Zwakke wind tusichen Z enW In het Z enW des lands zwaar bewolkt eeaigen regen of motregen Weinig verandering in tempcratoar 16 Juni Zon op 4 19 onder 21 01 Maan op 22 49 onder 05 23 Mat II er In Gouda l de iif Reunie Vrijdag t m Woensdag Blokkade Toegang boven 18 jaar SchouwburgBioscoop Vrijdag t m Wocai dag Serajewo Toegang boven 14 jaar Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Vrouwen gevangenis Toegang b 18 j Zaterdag 15 Juni Concordia S üar Ned Volkstoonecl voert opi De Rozenkrans Sociaal Adviesbureau NvH Maandag t m Vrydag zitting van 2 4 uW en tevens Woensdagavood van 7 9 uur Dinsdag 18 Juni Concordia 8 our Peter Hurkos telepaath en psychometrlst Woensdag 19 Juni bovenzaal Reunie 7 uur Ds Borger De Mensch van morgen Bureau Groot Gouda 7 8 30 Spreekuur voor gerepatriecrden Idem Nieuwe Schouwburg 8 uur Olympia Jublieum revue Het gaat goed Ter Gouw Donderdag 20 Jufii Ned Herv Ver Calvijn Turfmarkt 142 7 30 uur D H A Lienmans van Ede Een nieuwe NaziOndergrotidsche Volgens een correspondent van de Evening News wordt in Oostenrijk door voormalig Duitsche officieren een nieuwe Nazistische oi dergrondsch € beweging voor Europa georganise erd Door het verslappen van oe controle in het bevrijde Oostenrijk hebben de leiders van de bewegii betrekkelijk de Vrije hand De voedselschaarschte veroorzaakt groeiende ontevredenheid en daden van sabotage en lijdelijk verzet worden talrijker Een Nederlandéch officier die in het land speurt naar Nederlandsche verplaatste personen gelooft dat honderden belangrijke nazis zich in de vier bezettineszónes van Oostenrijlc verbergen en in staat zijn een verzetsbeweging te organiseeren met behulp van boeren die hen zonder bonnen van levensmiddelen voorzien gaande bevoegdbeden kragen van controle en inspectie over alle phasen van de productie k We hebben slechts de keus tBsachei internationale samenwerking en lafcrna tlonale ontbinding verklaarde Baroch tenslotte Zonte baring 8 cent Maandag te beginnen Met ingat g van Maandag 17 Juni gelden de nieuwe prijzen van haring en haringproducten De detaliprijs van gezouten haring is nu 8 cent p stuk Voor het schoonmaken mag ten hoogste 1 cent per stuk in rekening gebracht worden Voor koelhnlsharlng mag de prijs eveneens met een cent per stuk verhoogd worden Kleinhandelaren mogen gerookte gestoomde en gemarineerde haring voor ten hoogste 10 cent per stuk verkoopen De detaliprijs van rolmops Is in afwijking van vnit eerder werd meegedeeld vastge stcld op 11 cent De detaliprijs voor versche haring is maximaal 50 et per kllo i e