Groot Gouda, zaterdag 15 juni 1946

zoek voorafgaat is dit van groot belang lang Dat ook het herleven van vervallen octrooien van een daad van belanghebbenden wordt afhankelijk gesteld brengt mede dat de uitvindmgen be Bijzonder Gerechtshof te Amsterdaschermd door octrooien waarvoor be i langhebbenden zich geen moeite of kosten meer wenschen te getroosten spoedig voor algemeene toepassing vrij zullen komen De ontworpen wet geldt voor zooveel het de daarin vervatte voorzieningen op het gebied van het octrooirecht betreft ook voor de overzeesche gebiedsdeelen Opgemerkt wordt voorts nog dat volgens het genoemde Noord Amerikaansche wetsontwerp octrooiaanvragen ten aanzien waarvan men den z g prioriteitstermijn ten gevolge van de oorlogsonjstandigheden ongebruikt heeft laten voorbijgaan alsnog binnen zes maanden na het van kracht worden van de wet moeten worden ingediend wil een beroep op prioriteit mogelijk zijn Daar bedoeld wetsontwerp elk oogenblik tot wet kan worden verheven kan genoemde termijn ook elk oogenblik beginnen te loopen Buiten gebruikstelling postzegels De luchtpostzegels van 12V2 cent de z g Kraaienzegel en 30 cent de z g driehoekszegel beide bestemd voor frankeering van poststukken welke met bijzondere vluchten verzonden werden zijn buiten gebruik gesteld en dus niet meer voor frankeering geldig Het kdiM voH ie week De mensch is een gevallen koning heeft de Fransche denker Pascal gezegd Hij past naar zijn hoogen aard niet in de verhoudingen waarin hij is geplaatst Hij is geroepen tot grootheid en ruimte terwijl hij leeft in het onderlinge gedrang Hij zou moeten uitgroeien tot een machtigen boom onder den wijden hemel hij voelt den drang naar groei itaaar hij blijft telkens steken in eigen enghartigheid en onzuiverheid 7 Van koninklijken stam maar een krom en verdraaid geslachtl DE BEUKENHAAG Wij groeien op een slechten grond Met onze machtelooze wenschen O haag wij zijn als gij gewond Geknotte en geschonden menschen Een donkre wal staan we in den nacht En door ons hart huivert het zacht C S AD AM A VAN SCHELTEMA Uit stilte en strijd Zwaar programma voor de kampioenen t Gooi derinltlef op de onderste plaats Een klein programma wordt heden en morgen nog afgewerkt Van belang isalleen de wedstrijd Xerxes t Gooi als t Gooi nog een kans wil hebben den dans te ontspringen zal ze minstens gelijk moeten speUn waardoor ze In puntenaantai met RPC gelijk komt RFC heeft echter nog een wedstrijd tegen Xerxes inh t verschiet Hedenavond worden nog gespeeld HD SADO wat wel een overwinning voor de Schiedammers op zal leveren VSV krijgt bezoek van Ajax en zal de eer wel aan de gasthceren moeten laten Haarlem DWS zal wel een Haarlemsche overwinning opleveren terwijl HBS op Houtrust wel 2 punten zal bemachtigen tegen haar plaatsgenoote VUC Over Stormvogcif Sparta durven we ons na de laatste goede weken van Stormvogels niet uit te laten Baronie Eindhoven levert een overwinning op voor de Elndhovenaren terwijl de Phillps menschen van Sportclub Emma inboeten kunnen winnen Donk zal tegen NHS wel weer niet het zoet der overwinning proeven Peqenoord wint van Sarinamc met 8 Eergisterenavond vond In het RifStadion te Willemstad de voetbalwedstrijd Suriname Feljenoord plaats welke door de Rotterdammers met 8 1 werd gewbnaen Er werd gespeeld bij een zeer hooge temperatuur terwijl bovendien een sterke passaatwind woel Na 23 minuten kwam uit een fraaion aapva van Suriname het eerste doelpunt Rac kreeg den bal toegespeeld van de Klerk passeerde listig de Fe enoord rteK l 9 ng en gaf toen over aan den 1V r Sömson die keurig Inschoot Weinige minuten later zonden de Surlaamers die nu een licht overwichtl ezaten hun voorsprong hebben vergroot Indien de scheidsrechter niet voor vermeend Wij hebben daarom de bedoeling bij voortduring van de staking onzefabite Breda die een capaciteit heeft welkenog boven die van Dlnteloord ligt in teschakelen en zullen binnenkort een desbetreffend voorstel aan den minister doen w Dan zal de solkermisere spoedig tot het 1 gefloten De tweede helftverkden bcboercn Bin Langs de uitgetreden duistren weg Bouwt om de tuinen te versperren De oude ruige beukenlieg Haar zwarten wal tegen de sterren Het dorre hout ruischt in den nacht Als eene eindelooze klacht Van onder kaal en afgetrapt Vol puisten aan haar arme stammen Is zij aan allen kant gekapt En wuift geen tak meer uit haar kammen Van buiten is zij gladgesnoeid Van binnen is zij kromgegroeid Wat de Bmcoftup brengen Van Mayer g tot Scrajewo Scrajewo 28 luni 19M deaaruhcrtog van OoitanrtjkHongarije wordt door een revolverschot gedood de oorxaak van den eersten wereldoorlog Voordat echter dit noodlottige schot gelost werd hadden zich aan het OostenrljksChe Hof diverse drama s afgespeeld Ofschoon het woord drama wel wat te erg is in dit verband zi n de gebeurtenissen die zich achtcrde schermen op het Hof afspelen vooral op den dag van den moord zoo ergerlijk dat we hier zoowat over drama zouden kunnen spreken Het gekonkel achter de schermen de moelli kheden die aartshertog Ferdinand bij zgn huwelijk mtt Gravin Sophie Gochek in den weg wor den gelegd de door de rcgeef Ing uitgeoefende regeerdng met den knoei in Kroatië Tsjecho Slowakije en andere randstaten vaa het voormalige Oostenrijk Hongarlje worden allen in deze historische film die gemaakt li naar een roman over dien tijd en niet geheel op waarheid berust in beeld gebracht Ofschoon een dergelijke film het nadeel heeft dat men den inhoud al min of meer kent staat er het voordeel tegenover dat men meer zijn aandacirt kan vestigen op het spel en de filmtechniek van de film In deze rolprent zijn belden af het spel van Edwlge Pcuilliërc en John Lodge die de hoofdrollen vertolken is in een woord af In bet voorprogramma draait naast het gebruikelijke 4Étifién en buitcniandsche nieuws een muziekfilm van uitstekende kwaliteit in een schitterende kleurenfilm over VenetiC wordt ten geboore aebracht het bekende werk van Jacquls Offenbach Hoffmann s Erzahlungen Een programma dat een bezoek aan déa Schouwburg Bioscoop zeer zeker rechtvaardigt VROUWENGEVANGENISSEN Thalia Theater brengt na de groote successen geboekt met de Roode Aarde en Stan Laurtfl en Oliver Hardy ons thans ter afwisseling weer eens een Fransche film en wel de film Vrouwengevangenissen geschreven door Francis Carco die er als Romancier tevens een der hoofdrollen in vervult De regie berustte bij Roger Richedé en hij heeft hier een filmproduct gemaakt dat de naam Fransche Film ook weer volkomen waard is al willen wij vooropstellen dat deze film ondanks al haar goede kwaliteiten niet voor de volle 100 kon bevredigen Vergelijken wij hgar bijv met Meisjes achter Tralies Prison de Femmes dan valt deze vergelijking in het nadeel van Vrouwengevangenissen uit In den aanvang blijven we ver verwijderd van alles dat ook maar even naar gevangenissen zweemt want we bevinden ons in de iuxueuse salons van den rijken fabrikant Regent en diens vrouw Juliette Via een chantage onderhoud waarbij een jaloersche jongedame enkele schoten op Juliette lost worden we dan in het eigenlijke probleem binnengeleid Zoo bemerken we dat Juliette wat men noemt een verleden heeft Wegens diefstal en poging tot moord zooals En eiken Mei keert haar geloof Terug aan t eeuwig groene leven En vol van bloot en teeder loof Staat zij weer in de zon te beven Doch kiemt geurt en wuift o zij weer De tuinman snoeit en snijdt haar neer Zoo staan zij eender allemaal öeknipt gekapt en af schoren En toch is elke stronk eenmaal Uit eenen beukenboom geboren n geen van hen wordt immer groot JE n geen van hen gaat immer dood haar ten laste gelegd was heeft zij 3 jaar gevangenisstraf gehad Echter was dit misdrijf gepleegd onder voor haar buitengewoon verzachtende omstandigheden In de gevangenis heeft zij echter kennis gemaakt met Regine danseres uit een café die tot 6 jaar veroordeeld is omdat zij de schuld van de daden van haar vriend Dedé heeft op zich genomen Na de vrijlating ontmoet zij Juliette weer en Dedé maakt Juliette tot een prooi voor zijn chantagepraktijken met het gevolg reeds vermeld Een groot probleem stelt dit filmwe k ondanks zijn titel niet aan de orde Het geheel speelt zich af in die semimisdadigers sfeer die het in zoovele Fransche films zoo goed doet en ook thans wordt aan de verwachtingen volkomen voldaan Tot slot willen wij uit de hoofdrollen vooral nog Viviane Romance noemen om haar buitengewoon spel terwijl ook de overige rollen allen zeer goed bezet zijn In het voor programma draait het Nederlandsch journaal Blokkade Spanje 1936 Men Iaat ontroerende vredestooneeltjes zien in de bergen van bet havéistadje Castelmar Plots wordt dit eenvoudige boerenleven opgeschrikt door de komst van den racewagen welke door n mooi meisje wordt bestuurd Deze komst brengt een ommekeer teweeg la het hart van eeif boerenzoon en In de politieke toestand van het stadje Men leeft zachtjes verder Toen opeens het gedon der der kanonnen weerklonk wist men ni t wat te doen Dat hoorde niet tot hun wereld ze begrepen het niet Het eerste angstgevoel doet hen vluchten weg van dit onnatuurlijke tot weldra het ocr iastlnct van den menich boven komt Waarom moeten wij onze landerijen verlaten het is toch van ons we hebben er toch ons leven lang op gewerkt Deze gedachte doet hen terugkeeren ea ze besluiten hun land te verdedigen Deze spontane verdediging wordt funest voor de tegenpartij Evenwel de itad blijft omsingeld Wegens dapperheid wordt de boerenzoon tot luitenant bevorderd en na speelt zich een wereld van intrige en corruptie af omtrent het let der havenstad Zal ze verhongeren en zich dus aan de belegeraars moeten uitleveren of zal een voedselschip door de dnlkbootblokkade van de tegenpartij kunnen glippen Op deze vraag geeft de rest van deifllm een spannend antwoord Verder worden eenlge voorfilmpjes vertooad nl Mlcky als goochelaar en stierenvechter benevens eenig landelijk nieuws BINNENLAND Proteststaking te Asten Donderdagmorgen is op de Tricotfabriek Te Strake en Verkouteren te Asten een vrijwel algemeene staking uitgebroken toen bekend werd dat de vroegere firmaijt H J W Verkouteren door den ZtjlVeringsjaad voor het Bedrijfsleven afd rrtfiel was vrijgesproken Het personeel slaagde er in ook op andere bedrijven sympathiestakingen te doen uitbreken Omstreeks 2 uur kwamen honderden stakers waarbij zich tal van andere personen uit aJle rangen en standen aansloten voor het gemeentehuis bijeen Een deputatie had een bespreking met burmeester W J van Golstein Brouwers die toezegde verschillende instanties van de staking en het motief daarvan op de hoogte te stellen Daarop werd het werk wéér hervat behoudens in de Tricotfabriek TWEEDE KAMER Voorzieningen op het gebied van den industrieelen eigendcnn De ministers van Handel en Nijverheid van Justitie en van Overzeesche Gebiedsdeelen hebben bij de Tweede Kamer ingediend een wetsontwerp inhoudende voorzieningen op het gebied van den industrieelen eigendom met het oog op de buitengewone omstandigheden verband houdende met den oorldig In de memorie van toelichting wordt daaromtrent o m het volgende gezegd Evenals na den werddoorlog 1914 1918 is het noodig op het gebied van den industrieelen eigendom orde te scheppen waar de oorlog verwarring heWt gesticht Het is niet onmogelijk dat uiteindelijk een internationale regeling wordt getroffen evenals dit in 1920 is geschied In afwachting daarvan heeft een aantal landen echter reeds voorzieningen geti offen of bereidt het die voor Nederland kan hierin niet achterblijven mede omdat daarvan de behandeling van Nederlandsch belanghebbenden bij industrieele eigendomsrechten in het buitenland afhankelijk is In sommige landen kent n I de wetgeving de aan eigen onderdanen verleende voordeelen aan buitenlandders alleefi toe voor zoover de buitenlandsche wetgeving soortgelijke voordeelen aan die onderdanen verleent Dit standpunt staat met name een bij het congres der Vereenigde Staten van Noord Amerifca aai hangig wetsontwerp Voor een raM als Nederland dat groote octrooibelangen in Amerika heeft is het dus raaa2s jn zoodanige voorzieningen te trejien Het onderhavige ontwerp vow ziet hierin Het stelt d n eisch van wederkeerimgheid niét en sluit daardoor beter aan bij het verdrag van 1883 tot bescherming V d industrieelen eigeiv dom dat gelijke behandeling van eigen efr vreemde onderdanen voorschrijft Het in het ontwerp belichannende systeem van verlenging van octrooien merkenrechtelijke termijnen wijkt sterk af van dat neergelegd in de wet van 30 Juli 1920 en in de internationale regeling van 1920 Het ontwerp kent voor de meeste termijnen slechts verlenging in incidenteele geyallen n I op verzoek van belanghebbenden en bij beslissing van den voorzitter van den octrooiraad Waardelooze aanvragen worden hierdoor weggewerkt Voor landen al het onze waar aan de octrooiverleening nog een grondig vooronder Einde suikef misere in zicht De Directie der N V Centrale Sulkermaatschappd verzoekt ons naar aanleiding van haar ter oore gekomen geruchten en om misverstanden te verkomen het volgende op te nemen De staking aan de Wester Suikerraffinaderij is een sympathie staking verband houdende met de staking in de havens te Amsterdam n Rotterdam Dé stakingsleiding in de havens waar de ruwe suiker de grondstof voor het bedrijf thans door vrijwilligers eo militairen wordt gelost verklaarde deze suiker besmet met ket gevolg dat het rafflnadcrijpersoneel bij aanÜcomst der suiker aan de rafflnaderij weigerde deze te lossen waardoor de fabriek kwam stil ta staan Er is dus geen sprake van een staking wegens loongeschlUen zooals door velen wordt gemeend Intusschen duurt deze staking nti ongeveer drie weken en zij begint zoo Ii Dfl zamerhand ernstige consequenties voor de suikervoorziening der bevolking te krijgen Wel heeft de minister van landbouw vlsscberlj en voedselvoorziening thans de bedoeling ra we suiker te distrlbneeren en el draalt de fabriek teDinteloord th É op volle kracht doch op deze wijze kan op den duur niet op afdoende wijze In dt behoeften worden voorzien Waaneer we het profframma van de kampioenen bekijken dan zien we dat dezen in 5 weken 10 wedstrijden moeten spelen Door het spelen van wedstrijden op Woensdag Zaterdag en 2 ndag is dit mogelijk geworden In vele gevallen oatmoeten 2 clubs elkaar op twee achtereenvolgende dagen Het spelpeil der kampioenen zal er door dit zware programma wel niet beter op worden het is echter de eenlge methode om nog een beetje bijtijds de competitie te beëindigen Het programma voor de kampioenscompetitie luidt 16 Juni Llmbnrgia NAC juni Ajax Heerenveen NAC Llmburgia NEC Haarlem Juni HeerenveM Ajax HaarlemNEC Juni HetTjft im Limburgia Juni Haarlem Ajax NAC NEC Juni Ajax Haarlem NEC NAC LimburgiaHeerenveen Drie S S er8 en één N S Ki man ter dood v oordeeld Niet minder dan vier maal eischte gisteren de advocaat fiscaal van het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam mr A H van der Veen de doodstraf tegen voor het Hof verschijnende verdachten De 26 jarigé Jacob Rauws uit Zuilen de 40 jarige Leendert Cornelis Klootwijk uit Utresht en de 45 jarige grondwerker L de Bruin uit Zuilen die o a tegen de Geallieerden had g vochten bij Arnhem hadden allen tij dens de bezetting vrijwillig dienst genomen bij de Waffen S S terwijl de 27jarige H C W Henskens uit Zeist vier jaar lang 0m Nederland te bevrijden zooals hij naar hij beweerde in dien tijd van meening was onze vijanden zoo goed mogelijk geholpen had in h l N S K K Een andere S S er A M van den Berg uit Hoenkoop kwam er met een eischvan 15 jaar gevangenisstraf af Allen maakten thans een meelijwekkend n indruk waartegen de advocaat fiscaal zich verzette met de woorden We moeten nooit vergeten dat indteÜ Duitschland den oorlog zou hebben gewonnen het juist dit soort menschen zou zijn geweest op wie de nazi s zouden hebben kunnen bouwen bij de knechting van ons land De vijf verdachten tegen wie het Hof op 28 Juni a s uitspraak zal doen waren allen lid of sympathiseerend lid van de N S B geweest 3 Juli Ajax LimburglB NEC Heereavccn Haarlem NAC 7 Juli Limburgia Ajax HcerenvecnNEC NAC Haarlem 10 Juli Heerenveen NAC Ajax NEC Haarlem Limburgla H JuHt NAC Heerenveen NEC Ajai LimburgiaHaarlem 17 Julli Haarlem Heerenvcen Juli Ajax NAC NEC Limburgla Jnlit Heerenveen Haarlem NAC Ajax Limburgla NEC Wij merken hierbij op dat uit de Indeeling van Limburgia blijkt dat het destijds door MVV ingediende protest is afgewezen waardoor het kampioenschap van Limburgia In district 6 een feit Is geworden De eerste strijd van de grooten vindt dus a s Zondag te Brunssum plaats NAC achten wjf bier favoriet Het programma luidt District 1 HDVS ADO VSV Ajw Xerxes t Gooi District II Haarlem DWS H S VUC Stormvogels Sparta District IV Baronie Eindhoven District VI PSV Sp club Emma District II 4e kl H Plorlssant Hlllc gersberg DEH Slod OVV VND Donk NHS Promotie en Degradatk 2e Klasse District I AFC TOG District III Labor Doetiackcm Distriet IV TSC Helmondia RBfl Goes Dutrkt V LSC Friesland District VI Sltt Boys Roermond 3e Klasse District II Scheveningen LFC SVW VOC De Mnsschen DCV ie Klasse VVSB Archlpel Rljswijk Terlaak DOC Merwestei jn nen 15 minuten was de 1 0 achterstand gewijzigd in een 4 1 voorsprong door doelpunten van Kllsdqnk van Hoek 2 en van Herweynen die met een ver schot succes oogstte FeUenoord domineerde nu over alle linies en van Kllsdonk van Munster Vrouwdeunt die een zeer goede partij speelde en van Hoek voerden de score regelmatig op De Rotter damsche doelman kreeg in deze helft slechts twee ballen te verwerken De samenstelling der Feljenoord ploefl was ongewijzigd uitgezonderd de links binnenplaats waarop inplaats van de Corput van Hoek werd opgesteld Naar het ANP verneemt zal de Fdje noordploeg op Zaterdag 22 Juni roet bet KLMtoeitel van den dienst New VorkAmsterdam van zijn trip naar W IndK In Nederland terug keeren Aankomst op ScLlphol o m 12 10 nor