Groot Gouda, zaterdag 15 juni 1946

Wcst Indië wenscht zelfbestuur binnen Rijksverband h Etfectenkoersen Bears van Amsterdam 13 6 14 6 ap lijn 121 § Kon Boot 174 174 Ned Scheepv Unie 163 160 Suiker Oadern H V A 270 4 § 269 JavaCnU 122 121 Nisu 127 § I24V2 Tabaka Oadern DeliBat miJ 144 145 Dell mi 155 b 156 Senembah 150 ProT ea Gem Lg 3 A dam 37101 4 lOlVs 3 R dam 37 101 lOlVs Hypotheckbaakea 3 FriGrH b 100 8§101V4 3 2Alg H b 1005 ioqs 3VïWl H b 1003 4 Schccpvaart Mil HolLAmL 161 § 162 b = bieden 1 = laten § = gedaan ea bieden = gedaan en laten Koersen medegedeeld door M J Ogler ö Co RADIOPROGRAMMA VOOR ZATERADAG HILVERSUM I 301 m VARA 18 CX Nieuws 18 15 Kwartet lan Corduwener 18 30 Programma inor de Ned Striidkrachten 19 00 Viool en piano VPRO 19 30 BijbelJertelling RNIO 19 45 Dep uitzen ne 20 00 Nieuws 20 05 Weeroverricht 20 08 Causerie 20 13 Week findserenade 20 45 Weekoverzicht 21 00 Dat gebeurde hier 21 30 Stafmuziekcorps van de Amsterdamsche Politie 22 00 Gevarieerd programma 2300 Nieuws 23 15 Gr pl 24 00 Sluiting miVERSUM II 415 m KRO 18 00 Cinema orgel 18 25 Paul de Waart 18 45 Dinermuziek 19 00 Nieuws 19 20 Jonge kunstenaars stellen zicli voor 19 40 Het Trappenhuis te Den Haag 20 00 Nieuws 20 05 Henri de Greeve 20 30 Prof Soi s Problemen 20 45 Doornroosje 21 30 LuisterspeU 22 00 Nieuws 22 15 Avondgebed 22 35 Selecta 22 45 Slagwoorden van onzen tijd 23 00 Vervolg Selects 23 15 Vroolijke klanken uit Nederland en Zuid Afrika 23 45 Gr pl 24 00 Sluiting VOOR ZONDAG HILVERSUM I 301 m VARA 8 00 Nieuws 8 20 Gr pl 8 55 Postduivenberichten 9 00 Snijbloemen 9 15 Johan Jong 9 45 Geestelijk leven 10 00 Cantate No 165 J S Bach 10 30 In den tuin der poëzie 10 50 Omroeporkest 11 15 Lezing 11 30 Novelty Serenaders AVRO 12 00 Concert 12 30 Lezing over Walcheren 12 40 Zanglust 13 00 Nieuws 13 15 Orkest Malando 13 50 De Spoorwegen spreken 14 00 Gr pl 14 05 Boekbespreking 14 30 Aansluiting met het Kurhaus te Scheveningen 16 30 Sportflitsen VARA 17 00 G G Cabaret 17 30 Oome Keesje 18 00 Nieuws 18 15 Sport 18 30 Progr voor de Nederl Strijdkrachten IKOR 19 00 Prot Studiodienst AVRCL 20 00 Nieuws 20 05 ActualiteitenTlv 20 15 Aansluiting met het Kurhaus J©Scheveningen 21 15 Hersengv rnastiek 21 45 Wie marcheert ef lfiafe 22 00 Operetteconcert 23 00 Nieiivs 23 15 De Skymasters 23 45 Gr i l 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m RO 8 00 Nieuws 8 15 Van man tot man 8 30 Hoogmis 9 30 Nieuws NCRV 9 45 Koorzang door Eng kerkkoren IKOR 10 00 Prot Kerkdienst NCRV 12 00 Gewijde muziek KRO 12 15 In t Boeckhuys 12 30 Vaudevilleorkest 13 00 Nieuws 13 20 Lunchconcert 13 40 Apologie 14 00 Diepenbrockherdenking 14 40 Parcifal 16 00 Nachtvorstverwachting 16 02 Hartvelt Kwartet 16 30 Ziekenlof IKOR 17 00 Prot Kerkdienst NCRV 19 00 Gr pl 19 15 Kent gij Uw Bijbel 19 3a Nieuws KRO 19 45 Kampvuren langs den evenaar 20 00 l Heure Espagnole opera in één bedrijf 21 30 Kleine Cabaret revue 22 00 Nieuws 22 15 Avondgebed 22 35 Klaas van Beeck en zijn orkest 22 45 De actualiteit van het Christendom 23 00 Vervolg orkest 2315 Gr pl 23 45 Orgelspel tot middernacht 24 00 Sluiting BUITENLAND De Anglo Amerikaansche besprekingen over Palestina Het B ritsche ministerie van buitenlandsche zaken heeft heden een communiqué gepubliceerd waarin de beslissing van president Truman om n kabinetscommissie voor Palestina en Verwante problemen te vormen en de komst van Amerikaansche officieele personen die de commissie vertegenwoordigen met instemming worden begroet De besprekingen zullen gewijd zijn aan de aanbevelingen der AngloAmerikaansche comitjissie welke een onderzoek heeft ingesteld naar het Palestijnsche en Joodsche probleem De Britsche regeering heeft in verband hiermede een delegatie uit de betrokken departementen onder voorzitterschap van Sir Norman Brooke benoemd Vertrek vreemde troepen y uit Oostenrijk Dr Kar Gruber Oostenrijksch minister van buitenlandsche zaken lieeft verklaard dat de regeering eên nota aan den Geallieerden Controleraad heeft gezonden waarin zij verzoekt verplaatste personen die zich de Westelijke zones van Oostenrijk oevinden te verwijderen Men verneemt dat de bezettende logendheden maatregelen treffen hen aar Duit nd oVer te brengen Oosténrijksche nota aan Geallieerden Contöleraad Dr Karl Gruber gevolmachtigd minister van het departement van buitenlandsche zaken in Oostenrijk heeft bij zijn terugkeer uit Londen verklaard dat de bezettende mogendheden het in beginsel eens waren over het terugtrekken der troepen uit Oostenrijk maar nog van meening verschilden over de procedure Gruber hoopt op een spoedige overeenstemming Revolutie in Bolivia Op 13 Juni is des morgens te La Paz een revolutie uitgebroken onder leiding van kolonel Illanes Volgens een officieel communiqué is de beweging onderdrukt en zijn er dooden en gewonden te betreuren In weerwil van het officieele communiqué der Boliviaansche regeering zeggende dat de revolutionnaire beweging onder leiding van kolonel Illanes onderdrukt is wordt uit La Paz vernamen dat de beweging zich uitbreidt en dat eenige leden der regeering de hoofdstad zouden hebben verlaten Aan de grens zijn voorzorgsmaatregelen genomen Furt Waengler dirigent van de Beflijnsche Staatsopera De Geallieerde Zuiveringscommissie heeft den dirigent Furtwaengler toegestaan om zijn werkzaamheden in Berlijn te hervatten Italiaansche nota aan de Parijsche conferentie Volgens radio Rome heeft men uit gezaghebbende bron te Rome vernomen dat Italië aan de ministers voor Buitenlandsche Zaken der vier groote mogendheden te Parijs een nota heeft gezonden over de kwestie der ItaliaanschFransche grens De nota houdt zich vooral bezig met de Fransche aanspraak op Mont Cenis Volgens Italië is dit een van de plaatsen die niet aan Frankrijk kunnen worden afgestaan zonder dat het hydro electrische productiegebied dat geheel Piedmont en Lombardije bedient schade lijdt Dc gehttw r werkende Hierover vertel onze Kopenhaagse correspondente het volgende Een Hollander die enige tijd in Denemarken vertoeft kan niet nalaten te bemerken dat de plaats die de gehuwde werkende vrouw daar inneemt en andere is dan in ons land Bij ons is het de gewoonte dat men zijn werkgever enige tijd van te voren van het voorgenomen huwelijk in kennis stelt vaarna dan meestal automatisch het ontslag volgt In Denemarken zegt men beleefdheidshalve ook dat men gaat trouwen maar hier informeren de meeste werkgevers of men wenst op te houden met zijn werk of dat alles bij het oude blijft En daar jonge mensen lang metaltijd genoeg verdienen om een gezinte stichten en te onderhouden blijttheel dikwijls de Jonge vrouw in haarbet kking In fêder geval de eerstejaren van haar huwelijk Déze mogelijkheid bestaat met alleen in de particuliere bedrijven ook het rijk en de gemeente handhaven getrouwde vrouwelijke ambtenaren Op de postkantoren stadhuizen scholen bij de Staatsspoorwegen in de ziekenhuizen in alle openbare bedrijven vindt men getrouwd vrouwelijk Het grootste deel der werkende vrpuwen houdt er mee op zodra er kinderen komen maar er zuner met weinige die voortzetten ook al hebben zij kinderen Diegene die in de beter betaalde beroepen werken kunnen meestal een hulp in de huishouding houden die tevens op de kinderen past De rest die er economisch meer of minder toe gedwongen is kan zich dit niet veroorloven Voor hen zijn er de crèches kleuterbewaarplaatsen en tehuizen waar de schoolgaande jeugd de vrije tijd kan doorbrengen In 1943 waren er 51 crèches gemeentelijke of door openbare middeS ondersteund Nu zijn er zeker meer en daarbij komen nog een deel par culiere De moeders brengen hun zuigelingen en kleuters daar voor zij Haar hun werk gaan en halen ze na Sop van hun Sagtaak De kleintjes worden verzorgd door gediplorneerd personeel bijgestaan door helpsters Zii eten en slapen daar krijgen hun bad en de oucters betalen hiervoor in overeenstemming met hun nko W Worden de kinderen ouder dan komen zij in een kinderbewaarplaats of Zes afgevaardigden van de Staten van Curasao en een even groot aantal van de volksvertegenwoordiging van Suriname zijn Vrijdagmiddag met een regeeringsvliegtuig uit Londen op Schiphol aangekomen De beide delegaties hebben uitgebreide volmachten tot het voeren van besprekingen welke er toe moeten leiden dat NederlandsAmerikaansche gebiedsdeelen in ruime mate zelfbestuur zullen verkrijgen De afgevaardigden zullen H M de Koningin hiertoe beide een verzoekschrift aanbieden Voor hun vertrek hebben zij een audiëntie ten paleize aangevraagd De Curagaose delegatie bestaat uit de heren dr M F da Costa Gomez voorzitter van de delegatie en van de katholieke fractie in de Staten E Jonkheer ondervoorzitter van de Staten en voorzitter van de democratische partij dr F J Kwartsz C A Eman landraad van Aruba en W R Plantz afgevaardigde van St Maarten De heer L D Gerharts vertegenwoordiger van Bonaire is Vrijdag uit Curasao vertrokken Suriname wordt vertegenwoordigd door de heren F H R Lim a Po voorzitter A C J Alberga J E Ho a Sjoe H Miskin S Rambaran Mishre A L R Smit en A M van Eyck secretaris De reis Curagao New York en New York Londen werd gemaakt in een vliegtuig van de Pan American Airways Op Schiphol werden de delegaties verwelkomd door dr E Snellen gepensionneerd hoofdambtenaar tijdelijk tewerkgesteld aan het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen den heer Jilwerda die de delegaties namens den minister verwelkomde en den heer Van Dorp namens de R V D Ook de heer Laret voorzitter van de vereniging Ons Suriname was ter begroeting aanwezig Nog vóór Rijksconferentie In een gesprdt met dr M F da Costa Oomez zette deze het doel van de komst der delegaties uiteen De leden hadden uitgebrdde volmachten vrottw in Denemarken kleuterschool Voor de schoolgaande kinderen zijn er tehuizen waar zij hun vrije tijd kunnen doorbrengen tot de ouders thuis komen De leiders hiervan zijn speciaal voor dit doel opgeleid en de kinderen dus in goede handen Van deze tehuizen zijn er 65 of meer Zij liggen verspreid over de verschillende steden de meeste natuurlijk in Kopenhagen Er wordt naar gestreefd om bij alle grote complexen woningen in de toekomst een crèche kleuterbewaarplaats en ontspanningslokaal voor de grote kindéren in te richten niet alleen met het oog op de werkende moeders maar ook om andere moeders in de gelegenheid te stellen noodzakelijke boodschappen e d te doen zonder altijd hun kroost te moeten meeslepen Voorlopig is dit echter nog toekomstmuziek VAN SIGARETTEN EN KOFFIE spoedig weer nèt als vroeger Wat was dar een genot die eerste sigaret van onze bevrijders AI die jaren hadden we met een soort van eerbied over die bekende merken van vroeger gesproken en hun namen waren voor ons haast legendarisch geworden En ziet ze bestonden nog een droom werd werkelijkheid die eeréte trek wat een genot En nu zullen we spoedig ook weer net als vroeger de sigaretten van onze bekende eigen fabrieken rooken Van echte kofhe wisten we het bestaan niet meer een koffieboon was bijna een edelsteen geworden Een voorproefje van het genot dal ons wacht hebben we nu alweer gehad maar het volle genot van échte koffie zullen we binnenkort leeren kennen pittige geurige kofhe met een rijk en vol arom i Kofhe zooals alleen De Gruyter die kan samenstellen koffie gebrand en gemêleerd door knappe vakmenschen volgens aloud recept en in installaties waarbij de laatste technische snufjes toegepas ziin Fijn dat er we6r koffie van Ue Gruyter komt dat we weer net als vroeger zullen proeven wat echte De Gruyter koffie is Uan maakt De Gruyter onzen koihe tijd weer tot een feest tijd van de Staten der btide gebiedsdeelen en wensten de Koningin een petitie aan te bieden Zij vertolken de wensen der gdide bevolking van de t eide gebiedsdelen De geest van de Grondwet van 1865 kan geen b insel meer zijn voor de huidige toestand Binnen bet raam van de Grondwet van 1922 is het zeker mogeöjk in de onderbouw venmdering te brengen nog vóór de Rijksconferentie een definitieve beslissing zal nemen Hiervoor zijn wi dan ook gekomen ddus de de heer Gomez Eén der leden van de delegatie zeide Nederland gaat zijn Koninkrijk weer opbouwen Indien dit zo is dan moeten Suriname en Curagao zeker niet op de te houden conferentie ontbreken Het is ons streven reeds thans vóór de Rijksconferentie een aanvang neemt tastbare resultaten naar ons land mee te nemen Een andere gedelegeerde verklaarde Men zegt wel eens dat wij geen politieke belangstelling hebben Dit is echter een volkomen verkeerde voorstelling van zaken Ook een lid der Surinaamsche delegatie liet zich in die zin uit Suriname zowel als Curasao Suriname wellicht in iets mindere mate zijn positief politiek georiënteerd Beide bevolkinsgroepen staan geheel achter het doel dat de deputaties zich stellen en volgen met de uiterste belangstelling de gang van zaken in Nederland Zelfbeschildfing echt Al kent men in Suriname en Curagao niet het partijleven zoals zich dat in Nederland openbaart toch is dit geen teken van gebrek aan politieke belangstelling Voor zover de politieke overtuiging tot uiting komt kenmerkt zij zich door het gemeenschappelijk streven naar bevrijding van verouderde autocratische toestanden met name sterke beperking van de macht van de gouverneurs der beide gebiedsdelen Men herinnert zich de belofte van de Koningin dat de Rijksdelen het zelfbeschikkingsrecht binnen het Rijksverband zouden krijgen en houdt zich daaraan vast Tijdens hun verblijf hier te lande zullen de delegaties in het Kurhaus hotel te Scheveningen vertoeven INDIE Protest tegen Nederlandsche inmengit bij evacuatie van de Rapwi De Indonesische commissie ter evacuatie van Rapwi personeel heeft bij het Geallieerde Opperbevel n protest ingediend tegen de interventie van de Nederlanders bij het uitvoeren van de evacuatie van het Rapwi oersoneel daar dit aan de repubükeinsche regeering was toevertrouwd De aanleiding tot dit protest was het feit dat de Nederlandsche torpedobootjager Evertsen op 9 Juni te 14 00 uur twee schepen met evacuees van Madoera op weg naar Tegal heeft aangehouden Alle Nederlandsche evacuees werden gedwongen aan boord van de Evertsen te gaan ondanks de protesten der begeleidende Indonesische militaire autoriteiten Er deden zich geen botsingen voor 14 6 13 6 Tape Fondsen S Mitsleeiiiii0 B 101 j 101V 101 4 Ned 41 101V 3V2Ned 41 IOF 16 3 Ned 37 lOlV e 3 3V Ned 38101 I01Vi 2V Sp cert 100V8 § 100 4 3 Ned In 37A 97 98 Baak ea Cred Inst Kolon Bank N In Ha ba 89V2 89Vi Ned Han mlJ 121V 124V2 Indaatr Ondcrn 162 122 178 295 317 Aku 165 § vanBerkel 123V4 Calvé 172 Lever Bros Philip Petrolenm Ond Kon Olie 435 § 290 § 439 310 § Rijst voor Madras uit Indonesië De gevolmachtigde voor de voedselvoorziening te Madras A F W Dixon heeft heden verklaard dat de regeering van Britsch Indië aan de regeering van Madras heeft medegedeeld dat binnenkort de invoer van een aanzienlijke hoeveelheid ongepelde rijst van Indonesië naar Madras kan worden tegemoet gezien Men verwacht de eerste hoeveelheid van ongeveer 30 000 ton in den loop van de maand Juli De geïnterneerden op Madoera Het eerste betrouwbare nieuws over de geïnterneerden op het eiland Madoera is bekend geworden na de aankomst te Soerabaja van 14 IndoEuropeanen die op 9 Juni door de Evertsen werden bevrijd Voor den oorlog was dhr Stelter die ons onderstaande mededeelingen verschaft technisch ambtenaar bij de zoutfabriek van Madoera tijdens de Japansche bezetting was hij geïnterneerd in het Tjimahi kamp vanwaar hij na de Japansche capitulatie naar Madoera is teruggekeerd om zijn vrouw en kinderen die niet door de Japanneezen waren geïnterneerd te evacueeren hij heeft dit echter niet gedaan kunnen krijgen en op 6 Oct 1945 werd hij opnieuw geïnterneerd door de B K R en later door de T R I in de gevangenis van Pamekasan In Januari 1946 werden de geïnterneerden in andere plaatsen op Madoera zooals Soemenep en Sampang allen in deze gevangenis samengebracht Op 3 Maart werden zij overgebracht naar Laden het vroegere proefstation van den landbouwvoorlichtingsdienst Hier genoten zij meer vrijheid van beweging en beter voedsel Een week na de overtocht naar Laden werden de Indo Europeesche vrouwen en kinderen in hun eigen huizen geïnterneerd De behandeling werd correct genoemd en zij ontvingen voldoende voedsel Men neemt aan dat zij thans zijn bijeengebracht te Soemenep of te Kalianget In Mei 1946 werden de mannen voor een drievoudige keuze gesteld a Aanvaarden van het Indonesische Staatsburgerschap b Aannemen van den staat vannietinheemsch Aziaat c Evacuatie Van de dertig mannelijke geïnterneerden waarvan er een overleden was kozen er 15 het eerste De overigen gaven de voorkeur aan evacuatie Ofschoon men zich hier niet over uitliet meenden zij dat zij zouden worden geëvacueerd naar de peallieerde zone Zij waren volkomen onkundig van den stand van zaken in Nederlandsch Indië De T R I had hun verteld dat zoowel Nederland als Indonesië republieken waren Op 8 Juni werden zij naar Sampang overgebracht waar zij aan boord gingen van een houten trawler van Japansch maaksel welk schip later door de Evertsen werd opgevangen Toen Nederlandsche zeelieden aan boord van het schip kwamen boderi de Japansche bemanning en de Indonesische bewakers geen weerstand De evacué s dachten daarom dat een en ander behoorde bij hun uitlevering aan de Geallieerden Zelfs nu nog verkeeren zij in de veronderstelling dat de T R I het plan had om hen via het binnenland van Java naar Semarang of Batavia te brengen 13 6 14 6 Aandeden Baak ea Crediet Iaat A bank 137 137 R bank 141 Tw Bank 155 Indaatr Ond vd Bcrgh 275 6 Pr Uv Br 143§V Gelder 110 Ned Gist 360 Ned Kabel 268 144 153 142 lllV 361 270 Handel Mi BorsumQ 96 Carac H mij 242 Ned Wal gew Byenkorf 200 b 3 L S mijn 102 IOIV4 3V Bat Olie 103 102 92 235 Zij zijn uiterst dankbaar jegens de officieren en de bemanning van de Evertsen