Groot Gouda, maandag 17 juni 1946

GROOT GOUDA H Sf ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOLIDA EN OMSTREKEN 1S SSctie L J Aj v d Steenhoven Mr A A J Rijksen pntkker Drukkefij Veqiiil Oouda NUMMER 254 MAANDAG 17 JUNI 1946 Redactie en admiitistratie Bur Markt 67 Gouda Telefoon SOM Abonn p w 27 c Losse numm 10 ti Het Mijnbedrijf De week van 3 t e m 8 Juni had wat de productie van de Ned Steenkolenmijnen betreft geen bevredigend verloop aldus meldt men ons van dezijde der mijnen Alhoewel in dezeweek het hoogste aantal ondergrondsche diensten per werkdag geteld werd n l 16 964 per dag kwam de productie niet hooger dan in totaal 156 036 ton Dat is een gemiddeldeproductie per werkdag van 26 006 ton vorige week 26 009 ton de hoogste dagproductie werd bereikt op Vrijdag 7 Juni 28 554 ton vorige week 28 660 De prestatie per ondergrondschen dienst d i de hoeveelheid geproduceerde steenkool gedeeld door het aantal verrichte diensten ondergronds was deze week teruggeloopen tot 1533 kg dat is 100 kg per dag en per man minder dan in de beste week van dit jaar 18 23 Maart werd bereikt De verhooging van het aantal diensten waarvan hierboven reeds sprake was werd veroorzaakt door een verderen teruggang van het totaal aantal verzuimen dat van 18 daalde tot 16 9 terwijl het ziekte percentage hiervan daalde van 7 9 tot 7 7 Verder werden nieuwe gedetineerden toegevoegd aan het aantal ondergrondsche arbeidskrachten zoodat aan het einde van deze week ongeveer 800 gedetineerden in de mijnen werk Het aantal nieuwe ondergrondsche mijnwerkers dat in dienst trad was 67 14 nieuwe arbeidskrachten meldelders in het land Leeszaal Het kostte eenlge maanden om de nlt Icenadmlnistratle weer op orde te brengenIn najaar 1945 kregen wc onze jeugdleeszaal in de Keizerstraat weer terug De kinderen genieten ervan dat ze nu weer zelf hun boeken kunnen uitzoeken Jammer genoeg ook weer door personeelstekort kunnen er niet meer openingsuren gegeven worden Het boektekort in de Jeugdblbllotheek is nijpender dan ooit en de toestand waarin de boeken verkeeren is werkelijk droevig Er zal echter naar middelen gezocht moeten worden om de jeugdboeken wanneer ze weer te koop zijn tè financieren daar de fondsen uitgeput zijn Het ledental is nog gestegen G rrespondentschappen meegeteld voorziet de O L B nu 3370 leden van boeken Daarbij kunnen dan no de ruim 1100 kinderen geteld worden die een knipkaart van de Jeugdblbllotheek hebben De uitleening is in het afgeloopen Jaar door de ongeregelde openingsuren gedaald Verblijdend Is het wel dat het percentage studiewerken gestegen Is Totaal werden 87 290 banden ui geleend Door de Leeszaal te Gouda worden au correspondentschappen te Boskoop Lekkerkerk en Waddlnxveen verzorgd Wekelijks gaan de boekzendingen heen en weer Ook In de corresp is de belangstelling nog groeieode Het Is jammer dat ons beperkt boekbezlt ook hier belemmeringen oplegt Alle jaarverslagen eindigen altijd met onvervulde wenschen Ik zou zeer zeker een heele rij kunnen opnoemen vergadering van de Openbare Leeszaal gehouden Tot nieuwe bestuursleden werden gekozen i Mevr H de ong MaasIand en de heeren Dr Gries Mr Rutgers en Drs Rutten Uit de jaarverslagen die door secretaris penningmeester en directrice werden uit gebracht laten we een en ander volgen De secretaris Mr van Bronkhorst schrijft o a Reden tot dankbaarheid waa er voor de O L B dat zij haar gebouw weer in haar rechtmatig bezit kreeg en omdat zij haar minder rechtmatge buurvrouw de Ortskommandantur zijnder spijt zag vertrekken Intern bracht de 5e Mei niet veel verandering Want zoo ooit dan heeft in de oorlogsjaren de O L B haar belangrijke sociale functie wel bewezen Op zeer bijzondere wijze was de O L B in staat het vertrek van de bezetter c s de onderstrepen want reeds kort daarna sierde een vrij groot aantal verboden boeken de tafels en rekken der Leeszaal in een belangwekkende en met kennis van zaken Ingerichte tentoonstelling 2 1den trok een tentoonstelling meer belangstelling Door vertrek van de eerste assistente mej Veenhoven werd mej v Reenen bevorderd tot eerste assistente Tevens vertrok Juflr Schip terwijl aangesteld werden de dames Hulzinga James en Rem In het bestuur werden als gedelegeerden der gemeenten herbenoemd Mevr amcs en de heer van Dantzig terwijl de aftredende leden Mw Buwalda en de heeren Eykman jonker en van Bronkhorst herkozen werden Moge de reeds zoo lang gekoesterde wensch een nieuwe iisvesting te verkrijgen eindelijk in vervulling gaan De penningmeester de heer Schat schrijft oa I Voor 19 16 staan voor boelnankoop voor volwassenen en kinderen resp f3000 en f 600 op de begrooting De positie van hel catalogusfonds Is dermate gunstig dat zoodra h t mogeHjk is een catolugus uitgegeven zal kunnen worden Op de begrooting van 1946 gaapt een groot tekort dat op de een of andere wijze overbrugd zal moeten worden De directrice Me Verwaal schrijft o a Hoewel we veel boeken hadden kunnen laten onderdaiken of achterhouden en ook nog een aantal terugvonden bij de politie zijn we toch nog ruim 100 baeken kwijtgeraakt nog niet meegerekend wat bij particulieren door brand bominslag evacuatie onachtzaamheid eaz Is zoekgeraakt Hardnekkig werden de leden achtervolgd om de In hun bezit zijnde boeken terug te brengen Scharleman opent nieuwe zaak gibers in het land Zaterdagmiddag heeft de heer P G den zich tengevolge van de werving Scharl man een nieuwe winkel geopend Er moet rekening gehouden worden Avond Vierdaagsche tt Gonda Velen hebben van ce gelegenheid gebruik gemaakt zich aan te melden om In plaats van Zaterdagmiddag op a s Dinsdagavond 18 Juni het parcours van 20 km te loopen Wilt U graag de Avond Vierdaagsche meewandelen en bent U Zaterdagmiddag veirhindcrd om te loopen geeft dit dan even op aan den heer J W Jansen J Phlllpsweg 16 alhier Desgewenscht kunt U zich Dinsdagavond om 7 uur melden aan de start gebouw Amicltia Singelstraat U loopt dan Woensdag Donderdag en Vrijdagavond het parcours van 15 km Krachtsport Nienwa Zij die medelopen met de Avond Vierdaagsche worden verzocht Woensdag a s om 6 45 uur aanwezig te zijn In Amicltla aan de Singelstraat Dit geldt ook voor hen die voor één avondütbben ingeschreven Esperantirften opgelet 1 V r de E sperantlsten In Gouda eii omgeving spreekt a s Zondag 23 lunl des morgens om 10 30 de heer A n Haren Hoofdbestuurslid van den bOnd van Arbeiders Esperantlsten over do en streven van den bond en het verschil tusschen federatief en centralistisch ver De rede wordt gehouden in het Esperanto in de zaal van het Restaurant Duijnstee aan de Markt De oegang is vnj en ieder is welkom d bM S TADSNIEUWS Jaarvergadering Openbare Dezer dagen werd de aarli kiche leden Trein ongeval De militair vaaderH per trein onderweg van Groningen naar Rotterdan zat lo een goederenwagon met de beenen battca boord Ter hoogte van het station Qoai kwam hij In aanraking met een co wUt zich nog vait te klampen doch kreeg emttlge verwondingen Op het itation alhier li hIJ verbonden en Bct een ihok gebroken knieschijf en ODtvelUngen en schaafwonden li hl verder naar het militair hospitaal te R xlam vervoerd Voor beroep bedankt Dl Koenekoop heeft voor het beroep voor de Geref Kerk art 31 teljmuiden bedankt Ongeval De militair P B werd in den aaeht vao Zaterdag op Zondag bewusteloos laags den rijksweg aangetroffen en naar liet Van Iterson Ziekenhuis vervoerd Hij Is afkomstig uit het garnizoen Delfz l en men vermoedt dat hlJ van een militaire auto Is gevallen Hij weet zich weinig te herinneren wat hem overkomen is en blijft nog in observatie De Rozenkrans Het Nederlandsch Volkstheater vertolkte Zaterdagavond in Concordia het tooneelstuk De Rozenkrans naar de Engelsche roman van Florence L Barclay op heel verdienstelijke wijze Het was alleen Jammer dat er een gelijknamig boek en een film van bestaat want celfs de vertolking door een beroepsgezelschap kan de individueele fantasie van degene dia het bock gelezen heeft niet tcnvolle bevredigen bovendien kwam my voor dat de typeeringen t o v het origineel niet altijd juist waren Het verhaal speelt in de hoogere kringen van Engeland en heeft als middenpunt een Jong begaafd schilder die voornamelijk vrouwenportretten maakt Als gevolg hiervan wordt hij door hen op de handen gedragen en gefêteerd als de held van den dag Wanneer hij dan ook een huwelijksaanzoek doet bij een meisje dat even tevoren de Rozenkrans van Nevin gezongen had wordt ze bang dat in de toekomst het huwelijk een onmogelijkheid zou blijken waarin ze no wordt versterkt doordat ze toevallig een gesprek afluistert van dei gastheer met zijn hulsdokte welke over kunstenaars huwelijken handelt Voor deze schijnbare onmogelijkheid weet ze geen andere uitweg dan groote reizen te gaan ondernemen om hem zoodoende te vergeten Na een Jaar komt ze terug met een nog sterkere genegenheid voor hem tot ze opeens toort dat hij door een jachtongeluk blind Is geworden AU verpleegster onder eenanderenaam itaat ze hem bij Op het juiste psychologische moment speelt ze voor de tweede aal de Rozenkrans Dan begrijpt hij en alles kamt verder goed Het was eenlgszins storend dat de hoofdvertolkster wegens verkoudheid niet de volle beschikking had over haar zang tem welk feit waarschijnlijk tot verklaring dient voor het slechts ten deele i dan het nog uitsluitend lagere fltdeelte zingen van bovengenoemd lied Zes weken achterelkaar hetzelfde spelen 1 xeker niet bevorderlijk voor de stem den I De huisdokter was geen dokterstype de butler was geheel nlets de schilder was uitstekende techniek met zelfgekozen typeering Ondanks alles een zeer geslaagde avond Verseet II niet t U morgen aan het distribtTtiekantoor aan de Peperstraat nieuwe levensmiddelenkaarten en tabaks en versnaperlngenkaarten moet halen als Uw naam ligt tusscken Dockum tot Groningen U moet medcnemen Uw tweede dlstrll itiestamkaart en de thans in gebruik Zijnde Inlegvellei GA GB GC GD of GE 605 U kunt terecht van 9 12 en van 2 3 30 Voor verdere bijzonderheden zie men de raambiljetten aan de Hoogstraat te Gouda in het pandwaar destijds de fa v d Jagt een sigarenwinkel hield De geheelgemoderniseerde en vernieuwde winkel ziet er smaakvol en frisch uit Een groote bloemenichat verhoogde Zaterdag het uiterlijk aanzien van den winkel nog Beethoven Cyclns Daar de zulverings comm het R Ph O voor de tweede maal getroffen heeft dit maal Is wederom de dirigent het slachtoffer zala s Donderdag nletGyula Brands maar Piet van Moer het orkest dirlgeeren Wie het 4de en laatste concert dirigeert Is nog niet bekend Naar Groningen Vandaag Is wederom een aantal Goudsche kinderen voor het opdoen van gezondheid naar Groningen vertrokken G 8laègd BIJ het door de Stichting De Neder landscheFotovakichool te sGravenhage gehouden examen slaagde onze stadgenoot de heer C Baars Fotostudio voor Vakbekwaamheid beroepsfotograaf Leger des Heils Men deelt ons mede dat a s Dinsdagavond om half 8 een bijzondere openbare Samenkomst zal plaats hebben in het gebouw van het Leger des Heils onder leiding van één der oudste officieren v n het Leger des Hells hier te lande en wel door Lt Kolonel Chr Rönltz Het beloofd een mooien avond te worden BINNENLAND Verbinding Den Haag Noordwijk De verbinding Den Haag via Haagsche SchouwRijnsburg Noordwijk Is naarde K N A C meldt voor het verkeer hersteld Hiermede vervalt dus de omweg RijnsburgKatwljk welke tot nu toe moest worden gerede Gevnarlük verkeerspunt De K N A CJieeft het Gemeentebestuur van VGravenhage Verzocht aan het einde van het ♦ lad uct over de Sahenkkade rich ting Voorburg een rood wlt geblokt hek werk te doen plaatsen Geldigheidsduur snikercoupures Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat de geldigheidsduur van de cououres 836 voor suiker vóbr grossiers verlengd Is tot en met 29 Juni De geldigsduur van de coupures 870 is voor detaillisten en grossiers eveneens verlengd tot en met 29 Juni Er moet rekening gehouden worden met het feit dat de thans in dienst genomen gedetineerden grootendeels nog geheel ongeschoold zijn Uit neemt echter niet weg dat gestreefd moet worden naar een lüeuwe stijging van de prestatie per onürgrondschen dienst Het eerste les vUegtuig voor de Rijksluchtvaartschool in de montagehal In één der Fokker loodsen op het vliegveld Schiphol wordt het eersteder drie Junkertoestellen die bestemdzijn voor de Rijksluchtvaartschool te Gilze Rijen thans gemonteerd Dit Junkervliegtui de Ju 52 S éen van liet driemotorige type hetwelk in 32 ontworpen is De Junker 52 behoorde ot de standaar l verkeersvhegtuigen der Duitschers In den oorlog werd dit type veel gebruikt als transportvliegtuig Er werden duizenden in Duitschland gebouwd en de Duitschers bezaten reeds voor den oorlog een groote geheime reserve van deze vliegtuigen In Mei 1940 vlogen zi bi honderdtallen boven ons land om parachutisten uit te werpen In het geheel zijn er vier van deze vliegtuigen die door de Engflschen in Bremen gevorderd zijn thans tn Nederlandsch bezit Drie daarvan zijn bestemd v d Riiksl = Hpl He t wijl er één gesloopt zal worden Het tvoe bezit goede vliegeigenschappen Ze zijn uitstekend geschikt voor opleiding van verkeersvliegers omdat ze een groote cabine bezitten die he mogelijk maakt klassikaal onderricht tVgeven in de navigatie en de behandeling van de radioinstallatie tijdens de vlucht Wanneer het eerste vhegtuig gemonteerd is zullen de twee ander spoedig na de revisie in de montagehal hun beurt krijgen j J W IJssehnuiden van de Tweede Kamer Tot opvolger van het overleden 2e kamerlid den heer Ruiter van de Katholieke Volkspartij zal de heer J J W IJsselmuiden te Arnhem worden benoemd verklaard Opvolger zou z in gfweest de heer B A A Engelbertink Oldenzaal maar aangezien het hier n Geldersch kamerndmaatschap betreft heeft de heer Engelbertink zich bereid verklaard het lidmaatschap niet te aanvaarden Weeriverwachtlag mcdcgcdcdA door het K N M I tot morgeaavaad ï Meest zwaar bewolkt met tijdelijk eenlge regen Matige wind tusschen Zuid en West Weinig veranderffilT van temperatuur 16 Juni Zon op 1 19 onder 21 02 Maan op onder 07 22 Wat II er In Gouda l de ii1 Reunie Vrijdag t m Woensdag Blokkade Toegang boven 18 Jaar SchouwburgBioscoop Vrijdag t m Woensdag Serajewo Toegang boven H Jaar Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag Vfouwen gevangenis Toegang b 18 J J Sociaal Adviesbureau NVH Maandag t m Vrijdag zitting van 2 4 uur en tevena Woensdagavond van 7 9 uur Dinsdag 18 Juni Concordia 8 our Peter Hurkos telepaath en psychometrist Woensdag 19 Juni bovenzaal Reunie 7 uur Ds Borger De Mensch van morgen Bureau Groot Gouda 7 8 30 Spreekuur voor gerepatrleerden Idem Nieuwe Schouwburg 8 uur Olympla Jubileum revue Het gaat goed Ter Gouw Donderdag 20 Juni Ned Herv Ver Calvijn Turfmarkt 142 7 30 uur D H A Cienmans van Ede Idem Blauwe Kruis 7 30 uur vergadering Ouderraad Spreker de heer Nieuwhof over Waarom een ouderraad en oudercommissie bij het U L O De oprichting der oude S D AJ Zaterdag en Zondag werd in de Raadskelder te Utrecht een congres der oude S D A P belegd op initiatief van het oprichtingscomité dat in een voorloopig bestuur is omgezet Ongeveer een honderdtal oud leden der S D A P hadden aan den oproep van het comité gehoor gegeven NIEUWS IN HET KORT In verband met den dood van koning Ananda Mahidol van Siam zijn een reeks personen verhoord Politie en medici meenen nog immer dat dekoning bij ongeluk door de kogel getroffen is Rtf Veldmaarschalk Montgomery diein Egypte en Palestina overleg heeft gepleegd met de opperbevelhebbers is naar Voor Indie vertrokken Rtr Haile Selassi heeft tijdens een interview verklaard dat Eritrea aanAbessynië toegewezen behoorde teworden Rtr De Moskousche Radio heeft bekend gema kWat volgens de bekentenis vaa een d r den Sowjetstrijdkrachten gevangefS genomen Duitschen generaal Spanje de DuitscheBestuurscommissie in NoordAfrika bij de invasie van dat werelddeel door de Geallieerden in 1942 heeft helpen ontsnappen Rtr Volgens Reuters correspondent ismen in politieke kringen te Parijs algemeen van meening dat generaal De Gaulle met zijn te Bayeux gehoudenrede zijn herintrede in de politiekearena heeft gedaan en zijn candidatuur voor het presidentschap van de vierde Fransishe republiek naar voren heeft gebracht Rtr Radio Moskou heeft in een commentaar op de kwestie van de Donaugezegd Engelands rechten op deDonau zijn niet grooter dan de rechten van de Donaustaten om deel tenemen aan een regeling van voorwaarden voor de sch eOTaart op de Theems Reuter In zijn slotrede ter zitting van hetCentraal Comité er Fransche Communistische PartïHjÊeft Maurice Thorez zich uitgesproken tegen een regeering onder leiding van de M R P Afp