Groot Gouda, maandag 17 juni 1946

o Radar demsnstratie op Valkenburg Wie thans het militaire vliegveld Valkenburg bij Leiden betreedt wordt getroffen door een tweetal kleine gesloten voertuigen op het dak waarvan een cylindervormig voorwerp onafgebroken heen en weer draait Op eenigen afstand hiervan staan twee zoeklichten waaraan eenzelfde voorwerp gemonteerd is terwijl een tweets constant draaiende motoren en een drietal trucks het vreemdsoortig e schouwspel completeeren Dit alles vormt de modernste Radarinstallatie van het Britsche rijk en de manschappen die deze installatie bedienen be hooren tot nr 1 Radar Demonstration Detouchment hetwelk is samengesteld uit 43 officieren en soldaten die allen experts zijn op het gebied van Radar en die hun kunnen tijdens den oorlog bewezen hebben Het Radar Demonstration Detouchment dat optrad onder den codenaam Snowflake heeft reeds n aantal Europeesche landen bezocht om hier deze nieuwste Engelsche vinding aan diverse leerautoriteiten te toonen Zoo bracht het Detouchmeijt dat onder leiding staat van Major Denis Ewart Evans achtereenvolgens een bezoek aan Zwitserland Frankrijk Zweden Noorwegen en Denemarken om alvorens naar Albiort terug te kee ren nog een demonstratie te geven voor de Nederlandsche militaire en civiele autoriteiten Woensdagmiddag waren enkele journalisten de gasten van het Detouchmenf terwijl de volgende dagen de officieele demonstraties voor de autoriteiten zullen plaats hebben Hierbij staan ook een tweetal avonddemonstraties speciaal voor de met Radar uitgeruste zoeklichten op het programma Het bijzondere aan de nieuwe Radar installatie is dat zij geheel automatisch werkt en dat zij is ondergebracht in een be trekkelijk klein voertuig dat een gewicht heeft van slechts 5 ton De installatie wordt gebruikt in samenwerking met het luchtdoelgeschut dat geheel ingeschakeld hierop automatisch de aanvallende vijandelijke machine onder vuur neemt Elke wagen heeft een capaciteit van 30 mijl waarbinnen vliegtuigen difect kunnen worden waargenomen Door middel van deze nieuwe toepassing van de Radar zal het naderen van een stad voor de vijandelijke vliegers vrijwel gelijkstaan met zelfmoord De opzet is een groot aantal van deze Radarvoertuigen bij een stad op te stellen terwijl een aantal apparaten met een grootere spreiding voor het eerste contact met de aanvallers zorgen Zoodra een van deze posten constateert dat de vijand in aantocht is wordt dit per telefoon doorgegeven aan een centraal punt de zoogenaamde Guns operation Room die hier eveneens per telefoon van het naderen van den vijand melding maakt aan iedere batterij Elke batterij bestaat uit een Radar installatie van het hierboven beschreven type en een aantal luchtafweerkanon nen Direct nadat de diverse batterijen de aanvallers hebben waargenomen maakt zij hiervan weer melding aan de Guns operation Room die tenslotte het bevel tot vuren geeft Door middel van kabels maken de kanonnen iedere beweging van den Radarzoeker mede zoodat op het oogenblik dat het bevel tot vuren gegeven wordt de loopen nauwkeurig op het doelwit gericht zijn terwijl de instelling zoo is dat de projectielen meteen doel treffen Aangezien iedere batterij practisch n ander toestel uit het aanvliegende eskader waarneemt ligt het voor de hand dat op deze wijze een ware vernietiging onder de aanvallers wordt aangericht De straal die ieder apparaat uitzendt is betrekkelijk smal waardoor een grootere selectiviteit verkregen wordt en ieder apparaat slechts een toestel waarneemt Dit brengt als voordeel mee dat het moeilijk is de ontvangst door middel van Staniol strookjes te storen Na dit voordeel zijn er nog eenige andere zooals o m het feit dat de installatie geheel automatisch is waardoor slechts een beperkt aantal bedieningsmanschappen noodig is terwijl het lichte gewicht de installaties gemakkelijk verplaatsbaar maakt Tijdens de demonstratie van dien middag bleek het mogelijk de installatie in twee min 28 sec startklaar te maken terwijl voor het opstellen en het onder schot nemen van het vliegtuig twee minuten en 35 seconden noodig bleken Ook de uitrusting van de zoeklichten met Radar biedt nieuwe perspectieven Hierdoor is het mogelijk bij het ontsteken van het licht meteen BUITENLAND Veiligheidsraad vergadert over Spaansche kwestie De Veiligheidsraad is gistermiddag twintig minuten voor vier Ned tijd bijeengekomen Dr Evatt Australië bracht een compromis resolutie ter tafel Deze houdt in dat aan de origineele aanbeveling een oproep van de aigemeene vergadering om de diptömatieke betrekkingen met Spinje te verbreken het alternatief wondt toegevoegd dat naar het inziclrt van de agemeene vergadering e nL e andere actie kan worden ondernomen welke onder de vigeerende tijdsomstandigheden juist en nuttig lijkf Drie der vijf afgevaardigden die tot nog toe het woord hebben gevoerd w o Mr v Kleffens hebben zich ten gunste van de gewijzigde resolutie uitgesproken Vier andere afgevaardigden die leden waren van de sijbcommissie rrankrijk China Polen en Bfazilië zullen ook ten gunste van de resolutie stemmen De Raad werd tot Maarixlag a s 7 30 namiddag verdaagd De prijscontrole in de Vereenigde Staten De Senaat nam gisteren een amendement aan op de prijscontrolewet volgens hetwelk de Office Price Administration aan fabrikanten n winstmarge zal kunnen toestaan die overeenkomt met de winsten gemaakt gedurende de basisperiode van 1 Oct tot 15 October 1941 Verder nam de Senaat een amende het desbetreffende vliegtuig in de lichtbundel te vangen zonder eenige mogelijkheid voor het slachtoffer om weer uit de straal te komen omdat ook hier de werking volautomatisch is en het zoeklicht iedfere wending en duik van de vliegtuigen meemaakt Door een installatie ïn de eigen Nightfighters is het mogelijk vriend van vijand te onderscheiden Het Demonstration Detachment is voorts zeer modern uitgerust en beschikt in totaal over veertien wagens en zeven trailers voor het vervoer van manschappen en piaterialen Een der trucks is ingericht als een rijdende werkplaats terwijl twee andere dienst doen resp als magazijn van onderdeelen en testlokaal voor de instrumenten Door deze demonstratie groep is op duidelijke wijze getoond hoever de Engelschen reeds met de ontwikkeling van Radar gekomen zijn alhoewel men mag aannemen dat de mogelijkheden nog niet hun grootsten graad van perfectie hebben bereikt Niet alleen in oorlogstijd maar ook in vredestijd is voor Radar een groote toekomst weggelegd daar zij kan bijdragen tot het veilig binnenloodsen van schepen en vliegtuigen bij slecht weer of mist Gen Kruis en vele andere militaire en burgerlijke autoriteiten en technici hebben de demonstraties bijgewoond ment aan op de prijscontrolewet waarbij de O P A opgedragen wordt de prijspontrole op nietlandbouwkun dige producten te beëindigen wanneer er ongeveer een evenwicht bestaat tus schen vraag en aanbod De Senaat moet verder nog stemmen over een voorstel waarbij de O P A de controle zou moeten opheffen over alle artikelen met uitzondering van de huren en bouwmaterfalen De monetaire situatie in België Volgens den Belgischen min van Financiën wiens parool is geen inflatie en geen deflatie beteekent de opgaande lijn fan de bankbiljetten circulatie in België geen inflatiebedreiging Het vertrouwen wordt onder rnijnd door paniekachtige geruchten betreffende een dreigende devaluatie De Belgische minister zei verder dat de vermeerdering van de circulatie die in October 1944 verlaagd was van 100 000 millioen tot 30 000 nfillioen door de geldsaneering terwijl thans uitstaan 72 000 jnillioen in hoofdzaak moet worden toegeschreven aan de oorlogsomstandigheden De Belgische minister raamde dat het deficit voor 1946 11 064 millioen zal zijn hetgeen 20 is van het algemeen budget Het Belgische deficit vertegenwoordigde 15 van het vooroorlogsche nationale inkomen terwijl de uitgaven van het loopende budget 56 van het nationale inkomen uitmaakt De Japansche regeering heeft een beroep gedaan op alle partijen een Nationaal Voedselfront te vormen ter bestrijding van de voedselcrisis welke zoo zegt de regeering haar ergste phase bereikt zou hebben De Wereldsuikerproductie De Amerikaansche suikerfirma B W Dyer and Co heeft in het Journal of Commerce een raming gepubliceerd van de weraldsuikerproductie van 1945 1946 welke uitkomt op 26 mil short ton Het suikertekort wordt geraamd op 12 mil ton Verwacht wordt dat de V S op grond van de toewijzingen van den Combined Food Board in den loop van dit jaar in totaal waarschijnlijk ongeveer 5 4 mil short ton zullen ontvangen Een herstel van het evenwicht tusschen vraag en aanbod op de wereldsuikermarkt vordt eerst verwacht nadat een volledig herstel zal zijn bereikt in de gedurende den oorlog verwoeste suikerproductie gebieden Het hertsel van de suikerproductie in Europa kan snel geschieden In Europa wordt dan ook dit jaar een aanzienlijke uitbreiding van de productie verwacht De beperkte hoeveelheid kunstmest en de algemeene onzekerheid na den oorlog zullen er echter ongetwijfeld toe leiden dat in vele landen dti jaar nog niet het vooroorlogsche productieniveau zal worden bereikt terwijl t evenmin in de eerstkomende jaren het geval z l zijn Op Java en de Philippijnen staan bovendien politieke en andere factoren een hervatting van de normale activiteit in den weg Aangezien het ongeveer 18 maanden duurt voordat het suikerriet kan worden geoogst kan geen aanzienlijke stijging der productie dan voor 1948 worden verwacht Het zal vermoedelijk wel tot 1948 of 1949 duren voordat van Java en de Philippijnen een noemenswaardig suiker ex portsurplus kan worden verwacht Ten slotte raamt genoemde firma de wereldsuikerproductie voor 1946 47 op 31 mil short ton doch het evenwicht tusschen vraag en aanbod in de V S en Europa zal niet voor 1947 of 1948 kunnen worden bereikt Luchtlijn New York Bfussel Praag Weenen ingewijd Het vliegtuig Constellation die de nieuwe lijn New York Brussel Praag Weenen inwijdt is Zondagmorgen op het vliegveld van Meisbroek in België geland Mevr Gutt en de heer Goffin Belgisch Ambassad eraad te Washington stegen uit het vliegtuig dat ook nog Masarijk en de gewezen Tsjecho slowaaksche Ambassadeur te Washington aan boord had evenals de heeren Triipp voorzitter Ingalss ondervoorzitter en Cummings directeur van de Amerikaansche maatschappij die de lijn exploiteert Te 11 40 steeg het toestel op met bestemming naar t Ruczyne vliegveld bij Praag Internationale zwemwedstrijden te Parijs Te Parijs heeft gisteren een internationale zwemréunie plaats gevonden waaraan behalve Franschen ook Nederlanders en Denen deelnamen Een belangrijke wedstrijd was de tweekamp tusschen den Europpeschen recordhouder Alex Jany en den Euror peeschen kampioen Kees Hoving Op fraaie wijze won de Franschman dezen strijd en noteerde een tijd van 58 sec Hoving s tijd bedroeg 1 min 2 2 sec Op de 100 meter borstcrawl nam de Deensche zwemster Fritzi Nathansen De Agenda van de conferentie der ministers van Buitenlandsche Zaken Zaterdag is de conferentie van mi nisters van Buitenlandsche Zaken trt overeenstemming gekomen over een agenda van 4 ponten te weten De 5 vredesvo dragen mei l lië Roemenië Bulgarije Hongariie en Finland Duitschland De Oostenrijksche kwe le waartïj teven zal worden behaS het Amerikaansche ontwerpvercWtijdens de vorige bijeenkomst vo gelegd De politieke ontwikkding bItalië op voorstel van Molotov De volgende bijeenkomst zal plaat hebben op Maandag a s 16 uur tot welk tijdstip ieder der vier mkii sters het rapport van de plaatsvövm ga s en het ontwerp verjjrag vow Italië zal bestudeeren Molotov wilde het vierde punt o de agenda gq laatst zien omdat m hij zeide de Italiaansche monarchit ten niet bereid zijn rich neer te kf gen bij het owdeel van het volk Ifc monarchisten werden door hem pro fascistisch genoemd en hij meende dat de volkeren die 4e declaratie van Moskou en de nieuWe wapenstilstands voorwaarden voor Italië hebben ge teekend verantwoordelijk zijn voor het aanmoedigen van de democratisdie regeering in Italië Bevin had t en het vierde punt geen bezwaar doch wilde eerst de Oostenn jksdie kwestie behandelea Byrnes had evenmin bezwaren dodi zeide dat vc gens de Amerikaansche hilichthigendienst de Italiaansche re geering den toestand meester was zoodat de besprekingeri over den po litiek n toestand in Italië konden worden uitgesteld tot na de behandeling der agenda Molotov ging hiwTnee accoord dodi behield zidi het recht voor om de zaak opnieuw aanhangig te maken zoodra dit door de ontwikkding ge rechtvaardigd mocht worden revanche voor haar in Denemari en geleden nederlaag tegen Hannie Ter meuIen Zij won ditmaal in den tijd van 1 min 7 8 sec de tijd van onze land genoote was 1 min 9 5 sec Op het nummer 100 meter rugslag WOn fet van Feggelen in den tijd van 1 min 19 3 sec Mill Berlieux werd derde in den tijd van 1 min 21 sec Een waterpolowedstrijd tusschen het Meeuwenzevental en een combinatie van twee Fransche teams eindigde in een 4 3 overwinning voor de Meeuwen Loconlotfeven bestemd voor België Een aanzienlijke partij in Canada gebouwde locomotieven wordt thans gelost uit de Dagmar Salen welke in de haven Van Antwerpen ligt Deze locomotieven zijn bestenia voor de wederuitrusting der Belgische spoorwegen ABONNEERT U OP GROOT GOUDA Naar de Reeuwijksche Plassen met de MQTORDIENST RONDVAART voorheen V V V De Woensdags I Vertr van Gouda Bleekerssingèl bij de Kleiweg brug 3 uur n m Des Zondags Vertrek van Gouda Karnemelksloot bij de Steio kade 10 uur 2 uur en 4 uur n m Duur van deo tocht circa 2 uur Wijziging der dienitregellng voorbehouden OOK TE HUUR VOOR CtUBS IN VEBEENIÖINSEK De Ondernemer J HILGERS CoM Kttelstf 33 Tcl 3195 Gogj Eenige algem kennisgeping Heden is overleden tot onze diepe droefheid onze geliefde Vader Behuwden Grootvader de Heer ARIE DE MOOIJ Weduwnaar vaa H de Ruijter in den ouderdom van 76 jaar G de Wit de Mooij de Wit A de Mooi G de Mooij v d Klein I de Mooi P de Mooij V Hoorn S V d Water de Mooij W V d Water C IJsselstei n de Mooi I IJsselstein C de Mooi J E C de Mooi V Hckelenborg en kleinkinderen Gouda 16 Juni 1946 Huize Juliana ConduUtieadres Gouwe 209 Verzoeke geen bloemen De teraardebeitelling zal D V plaati hebben op Woentdag 19 Juni a a te 2 uur vanaf Huize Juliana te 2 45 uur op de Alg Begraafplaati te Gouda Leeraar zoekt een ruime zonnige zit of slaapkamert met volledig pension bi prettige mentchcn BJb b h Br oÈder no 8166 bur v d bl WIJZIGING MirlitliiliouwinoS iarordining De Burgemeester van GOUDA brengt ter voldoening aan de ar tikelen 43 uncto 37 lid 4 der Woningwet ter algemeene kennis dit de Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland bi besluit van 29 Mei 1946 no 281 de bi besluit van den Gemeenteraad van 4 Februari 1946 vastgestelde verordening tot wijziging der Markt bebouwingsverordening hebben goedgekeurd De goedgekeurde wijzigingsverordening ligt tergemeente secretarie afdeeling Algemeene en Sociale Zaken voor een ieder ter Inzage GOUDA H Juni 1946 De Bargemeeater voornoemd JAMES WONINGRUIL Aangeb te Rotterdam Ie etage op gezellige stand groote voorkamer groote tusschenkamer achterkamer met waranda op het Zuiden keuken flinke zolderkamer telefoon aanwezig voor woning te Gouda m 2 kamers beneden keuken en tuintje zonnig boven 3 kamers en bergruimte liefst met telefoon Br onder no 3396 Adv Bureau Houtman Burg Martensstraat 16 Woninginrichting H ter Meulen vraagt voor spoedige indiensttreding eerste verkoopster i oor afdeeling vitrage en gordijnstoffen Persoonlijke of schriftelijke aanmeldingen vóór 12 uur Gevraagd voor de zomermaanden aan de plassen een MEISJE BOVEN DE 18 JAAR Lief voor kinderen Om op baby te passen van ongeveer een jaar Loon f 10 p week Volle kost Brieven onder no 8162 bur v d blad Ladders ophalen In 1 dag klaar VAN BUREN Markt hoek Groenendaal Uw oude das als nieuw repareer en en keeren Ook maken wij van uw das een knoopdas VAN BUREN Markt hoek Groenendaal Voor lichte kantoorwerk zaamheden wordt gezocht per 1 Aug of eerder jongedame Br onder no 8161 bnr v d bl Wie helpt g Batrleëerd echtpaar uit ndië meV n zoon van 16 jaar aan gemoiblleerde kamers Br aan Woningbureau Succes Korte Tiendeweg 26 Tel 3316 2 M iK TE KOOP AANGEBODEN divan en 3 lampen Gr jacobastraat 3 een waadelvagent e Gr jacobaitraat 3 Zeilen Zeiljachten e d te huur per d 9 week of langer aan de Gcm Haven te WarfflOflO Inlx Tel 335715 39370 Voor direct gevraagd JONGEN voor expeditiewerk ongev 16 a 17 jaar N G ROEST Burgem Martensstraat i 107 165 2 itroomatrauen teveni te ruil een W jongeniregenjai H en dameilapon voor 2 lakAii Weth Veatewea nieuwe damesmantel voor lUnk mod Kon Wllhelminaweg TER RUILING 57 VOO 2 paar zgaa damewchoenen J i Jfr 38 of Jongentjai S Jaar WAterki