Groot Gouda, dinsdag 18 juni 1946

MPiHl HHiHiHHHIH H aMMMaHHMIHBHH Nederlanders helpt elkaar Onze parken en plantsoenen H K H Prinses Juliana heeft gisteravond over beide zenders een korte radiorede uitgesproken waarin Zij sprak over den nood in de bezette gebieden Volk in Nood Dit i het schrijnende beeld dat bij mij achter is gebleven na de verschillende bezoeken die ik heb gebracht aan onze geteisterde steden en dorpen De indrukken die ik nog pas veertien dagen geleden kreeg in de noodgebieden van Brabant hebben deze benauwende herinneringen niet verzacht De actie die in de komende veertien dagen zal worden gevoerd voor het door Nederlands Volksherstel in het leven geroepen Fonds Noodgebieden geeft mij een welkome aanleiding om uiting te geven aan de gevoelens die gewekt zijn door de kennismaking met die deelen van ons volk die het zwaarste door den oorlog getroffen zijn Hier is met de meest primitieve middelen met een onbegrensd vermogen om uit niets iets te maken en met ware volharding door de bevolking iets groots verricht Dit alles is voor ons geheele land van enorm belang en verdient meer aandacht en waardeering dan er tot tiu toe vaak aan gegeven is Het spreekt vanzelf dat dit niet mogelijk zou zijn geweest zonder de zeer krachtige regeeringsmaatregelen terwijl ook de vrijwillige hulp uit binnen nenen buitenland van niet te onderschatten belang is geweest Ik vril hier echter slechts wijzen op de geestkracht en het uithoudingsvermogen die de bewoners in de noodgebieden hebben getoond Evenals alle Nederlanders hadden zij in de eerste vier oorlogsjaren te lijden gehad van terreur gebrek en koude daarna werden zij van huis en hof verjaagd zoodat zij de ontberingen van den laatsten oorlogswinter als ballingen in eigen land moesten ondergaan Zij hadden nog slechts één wensch zoo spoedig mogelijk wreer thuis te zijn En deze thuiskomst bleek tenslotte meestal het terugvinden van een puinhoop of van een leeggeplunderd huis en vaa verwoeste akkers BINNENLAND Stopzetting verkoop van maatjesharing dreigt Gistermiddag had te s Gravenhage een vergadering plaats van vertegenwoordigers van J ij den haringverkoop betrokkenen Ter vergadering werd vastgesteld dat het onmogelijk is maatjesharing de slechts licht gezouten haring voor den prijs van 8 cent te verkoopen waarbij ten hoogste volgens de jongste ministerieele bepaling voor t schoonmaken van de haring 1 cent per stuk mag worden berekend Een geroutineerde kracht kan ongeveer 50 maximaal 60 haringen ner uur schoonmaken De verdiensten uit dien hoofde van 0 50 tot 0 60 per uur worden veel te laag geacht Wel is de inkoopsprijs voor den detailhandel 5 cent per haring maar de verkpopsmarge van 3 cent kan ten hoogste de algemeene onkosten dekken r Het publiek wenscht uitsluitend schoongemaakte haring Aangezien de haringverkoopers niet met een marge van 1 cent per haring voor t schoonmaken kunnen rondkomen dreigt voortaan uitsluitend verkoop van haring uit het vat de sterk gezouten steurharing De haringverkoopers zijn bereid de haringen uit het vat tegen 8 cent tè verkoopen Het publiek moet ze evenwel dan zelf schoon maken Gezien de ervaringen het vorige jaar bij de flink gezouten bokkingen opgedaan is men van deskundige zijde bevreesd dat vooral bij de jeugdige landgenooten die thans voor het eerst haring eten een sterke antipathie zal ontstaan tegen de consumptie van de haring uit het vat die eerst nog moet worden geweekt waarbij een groot deel van het vetgehalte verloren gaat alvorens deze kan worden genuttigd Besloten werd aan den minister het voorstel te doen voor het schoonmaken 4 cent te mogen berekenen waarbij dan de verkoopsprijs voor schoongemaakte haring op 12 cent per stuk zou komen De nieuwe verkoopprijzen voor haring Naar van de zijde van het dir gen vooT de prijzen werd medegedeeld zal de controle op de nieuwe prijzen voor maatjesharing met ingang van 19 Juni a s worden uitgeoefend Het is bijzonder leerzaam om eens een kijkje te nemen in de kippenhokken schuurtjes en bunkers waarin ook nu nog duizenden van onze landgenooten leven zonder veel lucht of daglicht zonder electriciteit waterleiding of gas zonder comfort en desondanks of misschien juist daardoor tevredener dan menig beter bedeelde Deze menschen die zooveel verloren hebben zijn ook niet veeleischend meer en nemen het leven eenvoudiger dan anderen De materiaalproblemen voor de woningvoorziening kunnen slechts langzamerhand worden opgelost door d regeering die doet wat in haar vermogen ligt t Particulier initiatief heeft niet de taak en ook niet de mogelijkheid om de bewoners van bunkers kippenhokken en noodwL ninT en weer een normale huisvesting Ie geven Maai het kan er wel zeer veel toe bijdragen OM hun moeilijke kveusomstan iig De ramp van de Meerkerk Naar de Vereenigde Scheepvaart Maatschappijen daaraan de Meerkerk toebehoort heden mededeelden bestond de bemanning van het schip inclusief de kapitein uit 91 koppen waarvan 74 Laskaren De overige leden waren Nederlandsche officieren De 14 Nederlandsche passagiers bestonden uit 12 volwassenen en 2 kinderen De namen der vermisten zijn nog niet bekend Calculatiet e8chikking Schoenen 1946 In de Staatscourant is opgenomen rtcalculatiebeschikking schoenen 46 Wijziging regeling loonen en andere arbeidsvoorwaarden in Banketbakkersbedrijf In de Staatscourant is opgenomen een beschikking van het college van rijksbemiddelaars betreffende een wijziging van de regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden in het banketbakkersbedrijf In deze beschikking is o a ten aanzien van de vacantie bepaald dat iedere werknemer die op 1 Mei gedurende ten minste een jaar onafgebroken bij denzelfden werkgever werkzaam is geweest recht heeft op 12 vacantiedagen met behoud van loon Van deze vacantiedagen zullen zooveel mogelijk 6 dagen aaneengesloten worden gegeven tusschen 1 Mei en 1 October De overige vacantiedagen zullen als z g n snipperdagen door den werkgever worden vastgesteld in overleg met den werknemer De werknemer die op 1 Mei niet gedurende een vol jaar bij denzelfden werkgever werkzaam is geweest heeft recht op een vacantiedag met behoud van loon voor elke maand gedurende welke zijn arbeidsverhouding voor 1 Mei heeft geduurd BVC contra min Drees en den Staat der Nederlanden Gistermorgen heeft de Arrondlisemintirechtbank te s Gravenhage uitspraak gedaan In het kort geding EVC contra minister Drees en den Staat der Nederlanden De rechtbank verklaarde den eisch van de EVC niet ontvankelijk en veroordeelde de EVC in de kotten van het procei zijnde f 130 De rechtbank heeft hierbij overwogen dat de EVC geen rechtspersoonlijkheid bezit en derhalve niet tegenover derden kan optreden De EVC mist de bevoegdheid de leden in rechte te vertegenwoordigen ea ook het bestuur is daartoe door de leden niet gemachtigd daar de EVC geen eigen vermogen bezit kan zij geen aanspraak maken op schadevergoeding Voorts was de regecring van oordeel dat de regeering in dezen abnormalen tijd van groote schaarschte niet neutraal mag zijn bij arbeidsgeschillen de toevoer van overzee raag in geen geval stagneeren De rechtbank kent de regeering de bevoegdheid toe iflct alle middelen op te komen voor het algemeen belang Tegeovoorsfelleo overhandigd De Ind Hiesische tegenvoorttellen zijn gistermiddag 16 00 unr plaatselijke tijd van Batavia door een der Brttsche aatoritdtcn aan dr Van Mook overhandigd heden te verzachten Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de gezinszorg de kraamverplèging de kleuterzorg yacantie zorg voor huismoeders en kinderuitzending die door vrijwillige organisaties worden behartigd en in de noodgebieden tot de groptst mogelijke activiteit moeten worden gebracht Daarnaast is het van het allergrootste belang dat het eigen vereenigingsleven ter plaatse weer tot volle ontplooiing komt en afwisseling en fleur brengt in het grauwe bestaan Hiervoor is veel geld noodig dat door de berooide bevolking in de noodgebieden niet kan worden opgebracht maar door de rest van Nederland moet worden verschaft Wij Nederlanders mogen deze plicht ten opzichte van onze getroffen landgenooten niet afschuiven op het buitenland Ons volk kan en moet helpen en mag niet op de hulp van buitenaf élijven rekenen Staking op Schiphol ten einde Gistermorgen vergaderden de bij de staking op Schiphol betrokken leden van de bedrijfsgroep bouwvak der E V C in theater Cultura Van de zijde der E V C adviseerde de voorzitter het voorstel vèti den wnd burgemeester van Amsterdam den heer B C Franke te aanvaarden en het werk te hervatten Na ampele discussie werd het voorstel in stemming gebracht met als resultaat dat van de ruim 400 aanwezigen slechts 7 tegenstemden Hiermede behoort de staking op Schiphol officieel tot het verleden Dinsdagochtend werden de werkzaamheden hervat In den loop van deze week zal met de aannemers werkgevers op Schiphol verder overleg gepleegd worden over de nog hangende geschilpunten De ongeregeldheden in Duindorp De Kampleidhig van het gedetitieerden kamp Duindorp is doende met een uitgebreid otiderzoek naat de beweegredenen welke gdeid bebben tot de jongste ongeregeldheden Geen der ondervraagde gedetineerden bleek bezwaren te hebben tegen de behandeling door het bewakend personeel Zij zeiden echter ten einde raad te zijn door het lange uitblijven van hun berechting Zij zeiden alles liever zelfs dood dan in deze onz heid te moeten leven Vischverkoopers gaan ook staken In een druk bezochte vergadering van vischverkoopers te Schevenhtigen is gisteravond besloten geen harit van de bhinengekomen of btnnen te komen schepen af te nemen alvorens een wijziging is gebracht in den prijs van de maatjes haring die op 8 cent per stuk is vastgesteld Ook het vastgestelde tarief voor bet schoonmaken van de haring 1 cent per stuk werd algemeen onvoldoende geacht Politieke recherche contra De Ochtendpost Vijf leden van den politieken opsporingsdienst te Velzen de heeren A Kunstkes J C Baart A P Maas C N van der Voort en K Haak stonden heden in kort geding voor den pres der arrondissementsrechtbank te Amsterdam als eischers tegenover den hoofdredacteur van De Ochtendposf den heer L A Rodrigues L3pes en diens uitgevers de firma John Kappee Als raadsleden traden op mr A C G Proosdy voor de eischers en mr H J Boelen voor de gedaagden In De Ochtendpost heeft een serie artikelen gestaan die zeer belastend zijn voor verscheidene r echercheurs van den toenmaligen P O D te Velsen In verband hiermede heeft de hoofdred van De Ochtendpost beschuldigingen bij den off v just te A dam ingediend Inmiddels hebben de aangevallen rechercheurs wien onder andere door De Ochtendpost ten laste gelegd wordt dat huft houding tijdens de bezetting niet zuiver geweest is De Ochtendpost in kort geding gedagvaard Bij de opening van de zitting deelde de president van de rechtbank mr C W Töhne mede dat de zaak met gesloten deuren behandeld zou worden Het verzoek van de pers die zich beliep op de openbaarheid van de zitting om toegelaten te worden werd afgewezen Naar wij vernemen eischen de vijf rechercheurs van de gedaagden dat zij onmiddellijk de publicaties inzake Men durfde Hitler op Ddayniet te wekken Het Zwitsersche blad Bund heeft een passage uit het Offiztere gegen Hitler gepubliceerd waarin net volgende voorkomt Toen op 6funi de invasie begon wqs men van Dmtsche zijde verrast Rommel was toen ondanks het door Hitler uitgevaardigde verbod tot het nemen van verlof naar Ulp gevlogen om den verjaardag van iijn vrouw te vieren Zijn stafchef mocsi hem telefonisch trachten te bereiken om hem van het gebeurde op de hoogte te stellen Tegelijkertijd werd het bericht aan het oppercommando van de weermacht medegedeeld Men waagde het niet met het oog op het vroege morgenuur generaal Jodl te wekken zoodat deze pas om 9 uur s morgens het bericht van de invasie vernam fodl op zijn beurt wachtte nog een uur alvorens Keitel op de hoogte te stellen Zoowel fodl als Keitel hielden zich aan het bevel den slapenden Hitler niet te wekken Eerst des middags vernam ook Hitler dat de invasie begonnen wos Achter den Atlantikwall stond een tankkorps opgesteld welks taak hetwas de landingstroepen te vernietigen Het inzetten van dit korps moest door Hitler zelf geschieden Noch Rommel noch Rundstedt mochten het bevel tot aanvallen aan dit corps geven Toen Hitler eindelijk bevel gaf tot den aanv ü was het reeds 2 uur s middags Inmiddels had de Amerikaanscheluchtmacht de spits van dit korps voorhet grootste deel uitgeschakeld zoodat de tegenaanval te laat en zonderélan werd uitgevoerd de Velsensche aangelegenheid moeten staken bij gebreke waarvan zij efn dwangsom van 20 000 gulden zullen hebben te betalen Uitspraak in deze zaak op 24 Juni Curafao Feijenoord 4 O Cara ao heeft een verdiende overwinning behaald op Feyenoord met 4 0 Vooral in de eerste helft was Curasao in de meerderheid en werden vele corners op het Feyenoorddoel ondernomen Het eerste doelpunt kwfim echter toch nog onverwacht Van der Heiden struikelde en kreeg den bal tegen zijn arm waarVöor de scheidsrechter Curagao een penalty toewee welke feilloos werd benut Na 24 min spelen vergrootte Gura ao haar voorsprong tot 2 0 Weliswaar kwam Feijnoord er in de tweede helft wat beter in doch zij kon haar goede vorm uit de vorige wedstrijden niet terugvinden Eenige hoekschoppen op het Cura aodoel oogstten geen succes Na een snelle aanval van Curasao wefd uit een scrimmage voor het doel h derde doelpunt geboren Nog gaf Rivenoord zich niet gewonnen en Linssen Vrauwdeunt en v Munster losten eenige keurige schoten welke de doelman evenwel wist te verwerken Tenslotte werd doelman Visser voor de 4e maal gepasseerd met welken 4 O stand het einde kwam en de jubilee We hebben in onze vorige stukjes meermalen over de boomen en struiken in onze parken en plantsoenen het een en ander verteld van sommigcf van deze zelfs iets over hun herkomst bloei en groelwijzc enz Thans willen wc de beplaating van het Van Bergen IJzendoornpark eens meer in x n geheel bekijken en dan in da eerste plaats iets mededeelen over de mooie doorzlchten of doorkijkjes die we in dit park kunnen aanschouwen Deze doorzichten zijn uiteraard 4n ons maar ruim 2 Hectare groote park waar de afstanden dus fb wcrkelqkheld niet grnot zijn nu nie bepaald grootsch of ruim te noemen Maar toch zijn ze heel mooi en de rustige van de natuur genietende wandelaar zal ze meestal zelf we ontdekken er even halt houden of op een bank een oogenblikje van het mooie uitzicht genieten Het preekt van zelf dat deze doorzichten welke door de zichtbare lijnen der beplanting worden gevormd in ons park bijna alle samenvloeien met de aanwezige waterpartijen en dan daarmede een harmonisch geheel vormen Bij villa Vljverzicht b v hebben wc een prachtige doorkijk over de vijver welke in de verte als het ware door de mooie bruine beuk wordt afgesloten Voor het huls van den heer Bol alen we links in de verte over het water het rostieke bruggetje met smaakvolle groene oml iting meer naar rechts hebben we hier een prachtige kijk over de vijver naar de overzijde Aan het zgn binnenpad kannen we op meerdere plaatsen mooie doorzichten waae Voor gerep atrieerden Het Comité Gouda van de StichtinÉ Nederland helpt fndië organiseert een cabaret avond voor allen in Qoij da e o wonende g repartieerden uit Nd Oost Indié De avond wordt gehouden op Vrijdag a s des avonds te acht ure in de zaal Kunstmin van de Sociëteit Ons Genoegen terwijl het programma verzorgd wordt dóór het gezelschap de Kouwe Patatoes pn de buurtvereeniging Krugerlaan Het ensemble van den heer Gaspar Ree been zorgt voor de muziek Aan de gerepatrieerden en hun huisgenob ten zal één dezer dagen een uitnoodiging verzonden worden UI T PEN OMTREK WADDINXVEEN Damsport 2aterdagr ras de wereldkampioendaa mei weer dè gast in nze gemeente H speelde een spannende partij tegen den heer Kinnegin kampioen van Z Hollaad De heer K wist de partij met remise te beeindigne wat een schitterende prestatie iaAs Dinsdagavond speelt de heer Chestern een simultaanwedstrijd met de damvereen Exelsior Serenade Zaterdagavond bracht de arb mazlekvereen Voorwaarts een serenade ter gelegenheid van de 25 jarige echtvereco van den heer Boon en echtgen Een to ander trok veel belangstellenden oibi de Klelkade t WWeen Gouderak 1 1 Deze vriendschappelijke wedstrijd begint met felle aanvallen van W De kansen worden echter alle om zeep gebracht Wc notecren een fel schot van Rubke maar het gaat juist naast Kant speelt verdienstelijk maar zl n mooie voorzetten worden vooral door den Invaller midvoor slecht verwerkt Blesheuvel probeert het ook eens maar zijn schot gaat juist over Corner op corner wordt p het Gouderakdocl genomen maar een doelpunt valt aan de andere zijde als de rechtsbuiten VQorzet wordt onvoldoende weggewerkt en de linksbuiten doelpunt 0 1 Na de rust is het spel meer verdeeld maar beide verdedigingen houden stand De G linksbuiten trekt er weer snel tusschenuit maar inplaats van zelf te schieten zet hij voor en den bal wordt weggewerkt Dan trekt W er tusschenuit Kant zet goed voor en Hofwegen doelpunt onhoudbaar 1 1 W doet er nog een schepje op maar het wil niet lukkeni Als de hter de Haan die goed leidde voor de laatste maal fluit hebben de ploegen de winst gedeeld en Gouderak kraeg meer dan haar toekwam rendg voetbalvereeniging beslag legde op den eersten prijs De stand m dit tournooi werd uiteindelijk 1 CuraQao 8 punten 2 Feyenoord 6 p 3 Aruba 4 Columbia 5 Suriname n men soms heel mooi in de rlchtipg van villa Vijverzicht terwijl we aaa h t pad bij de Van Bevernlnghlaan over de vijver verschillende mooie boomgroepe o a de Moeras cypresaen bekeken kunnen worden Wanneer we maar een weinig gevoel voor al dit moois hebben zullen we tekens even stllktaan om de smaakvolle samenstelling van de verschillende beplM tlngsgroepen te bewonderen J Nog even willen we de aandacht vestigen op het plantsoen aan het eind van de Fluweelensingel bij de zgn wielrljders bank Dit ts wel één van de mooiste plekjes die we in onze plantsoenen hebben Wat een prachtig gezicht daar op die aaneengesloten oudere boomcngróep bestaande uit Eiken bruine Beuken Treur beuk Plataan Kastanje bonte Eschd rn en Larix Tusschen de kruinen van dete boomen door ziet men links een gedeelte van de molen t Slot met de wieken te voorschijn komen terwijl men rechtsjje deelteüjlc de St Jan kan zien Op den voorgrond hiervan zien we de lagere beplanting met bruggetje en bloembakken en een gedeelte van de tot vijverkom vervormde singelgracht Z Het is wel een zeer groot verschil mer wat hier voor ongeveer 10 jaar geleden te zien was Destijds is hier wel n kostbaar werk in werkverrulmlng ten uitvoer gebracht maar er is een belangrijke verbetering en verfraaiing met tevens eeU mooie toegang tot de stad tot itand g kmacB F Barmentloo lïr r