Groot Gouda, woensdag 19 juni 1946

GOUDA ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOLIDA EN OMSTREKEN Redactie eo admlaistratic Bur Markt 67 Gouda Telefoon Aboiui p w 27 c Losse numm didictie L J A d Steenhoven Mr A A J RJtaen piBkker Dnikkerij Verzijl Oouda NUMMER 256 politieke delioqaenten en andere armlastigen f achlig duizend gulden steun aan Goudsche N S B ers jongemu moest na enkele minuten behandellog toegeven dat z n eene been in zekeren zin lichter geworden was Daarna kwam cea damer die ieti aan haar enkel had de stoorntnen zi B na verholpen Hi toonde hiermede aan tlat zi n gaven passief maar ook actief si B Het is hem mogelijk menschen te genezen door magnetisme waaraan hij zich over een half aar zal gaan wljden Deze mta heeft door een val een iwrscnstoornls gekregen hi kaa dan ook niet meer gewoon schrijven rekenen en grammatica zijn geheugen vergeet soms in het gewone leven wat ér even daarvoor besproken ia In rnil daarvoor kreeg hij telcpathiache en psycbometriiche competenties Dit Is niet alleen de overtuigde meaning van vekn de dcskfindige bij uitstek op dat gebied dr tea Haaf zal het U bevestigen I Op dit laatste zullen We morgea terngkoaea liduic etUlfd WccravcrwBchtiag B e d ga4aa M doM het K N M I tota rgcaavM4 Matige aan de kust tijdelijk nog krachtige wind tusschen Z W eo N W Wisselende bewolking met vooral buien Vrij kond 19 Juni Zon op i 9 onder 21XÏ2 Maan op 00 01 oi der 08 32 d St verzameld en betrekking hebbende op de maanden Januari Februari en Maart van dit jaar doen dit overduidelijk zien Er blijkt allereerst uit dat wij hier in Gouda vdor dit doel over het loopende Jaar zullen moeten rekenen op een uitgave ten laste van de gemeentekas van méér dan n kwart millioen Daar zijn dan de administratiekosten en de salarissen van de hierbij werkende ambtenaren niet inbegrepen en ook het gemeentelijk aandeel in de ondersteuning van de gezinnen der politieke delinquenten is hierbij buiten beschouwing gelaten Vergelijken wij deze Goudsche uitgaven met die in andere steden wier inwonertal eveneens tusschen 30 en 40 duizend ligt dan komen wij tot zeer groote verschilfen die des te duidelijker spreken indien wij de kosten omrekenen per duizend inwoners Men oordeele Venlo ƒ 3 300 Zeist 3 400 GOUDA 6 900 AlJiaMBtf aandam 11 300 De itegènstellingen worden nog grootel indien wij hiernaast nu enkele z g r ike gemeenten stellen d w z gemeenten met een financieel veel draag krachtiger bevolking Wassenaar ƒ 2 850 Voorburg 2 700 r Rijswijk 1 460 en als andere uiterste Rotterdam ƒ 28 800 Het is duidelijk dat deze verhoudingen even onhoudbaar zijn als de vroegere druk der werkloosheidslasten Bij de in voorbereiding zijnde herziening van de financieele verhouding tussehen Rijk en gemeenten zal het dan ook noodzakelijk zijn mede verandering te brengen in de bepaling dat de armenzorgkosten geheel en uitsluitend komen voor rekening van de gemeente van inwoning der armlastigen Wat II r In Gouda t doMl Reonfe Vrqdag t m Woensdag Blokkade Toegang boven 8 jjaar Schouwburg Bioscoop Vrqdag t m Woeaidag Serajewo Toegang boven 14 J ar Thalla Tbeater Vrqdag t m Wocaadag Vroaweagevangcels Toegaag b 18 j Sociaal Adviesbureau NVH Maa di t m Vrqdag zitting van 2 4 nar ea tcvcna Woensdagavond vaa 7 9 uur Woensdag 19 unl bovenzaal Retnfle 7 oor Ds Borger De Mcasch vaa morgea Bureau Groot Gouda 7 8 30 Spreekuur voor gerepatrleerden Idem Nieuwe Schouwburg ê nr Olympia Jublieum revue Het gaat goed Ter Gouw Idem Markt 3 uur Brandweerwedstrqdea Idem Beursklok 8 oor Feestavoad Hou Prraat Idem Vrije Evang Gem 7 30 our Gebedsuur Idem Ned Geref Gem 30 uur Ds Joh v Welzea Donderdag 20 Juni Ned ffer Ver Calvijn Turfmarkt 1 7 30auor D H A Lienmans van Ede Idem Blauwe Kruis 7 30 uur vergade rlag Ouderraad Spreker de heerNleuwhof over Waarom een ouderraad en oudercommissie bq bet U L O Idem Leger des Hells 7 30 oor Opeabare Samenkomst Idem Daniel 8 15 our Vergaderiag jonge lidmaten Ned Herv Kerk Vrijdag 21 Juni Chr Lag Landbouwschool 8 uur Verg Ned Herv Mannen vereeniging Idem Concordia 7 30 uur Vergadering Coöp Boerenleenbaak Gouda en Omstreken een oplossing gevonden is gaan wij ter stond tot de oprichting over De zwaluwen worden niet zooaU de Trekvogels ia koppels verdeeld maar blijven in een gro jongens en meisjes bijeen die een keer ia de week een bqeenkomst houdt Uiteraard zal dat bl ons de Woensdagmiddag worden Omdat bet zomer is zal er zeer veelnaar buitea getrokken wordca en de tqd worden doorgebracht met pelen zingen volksdansen wandelen enz afgewisseld met voorlezen en vertellen Ia oen komenden winter zal het werk echter ook van andere kanten aangepakt worden De jongens en meisjes worden too al vroeg met de Jeugdbewegingssfeer vertrouwd gemaakt Vele ouders denken dat B alleen zoetbooderij is Dit is bet in vele gevallen Echter daar zal bet heuscb niet bij blqven zooals bij het Trekvogelwerk ook wel Dus ouders stuur uw kinderea ale naar de B om xe kwijt te zqa alleeat maar om ze iets te geven wat u misschien gemist hebt eensdeels omdat het er niet was of omdat u niet la de gelegenheid Dui aanstaande Woensdagmiddag 26 luni om 2 uur verzamelen de adspirantenZwaluwen zich bij school 1 aan den Groeneweg waar dan leiders aanwezig zqa om ze te ontvangen Vrqdag 21 Juni Pretoflaplein 8 uur Concert van Per Aspera ad Astra Vrqdag 21 Juni Kunstmin 8 nor Caberetavoad voor gerepatrieerdea te verzorgen door De kouwe Potatoea en bourtver Krugerlaan Schrijfmachine gestolen Ia dea afgeloopen nacht Is tennadeela van den fabrikant P B uit een perceel aan de Peperstraat een scbrqfmachlnc gcstolea Burgerlijke Stand Geboren i Juni Joseph A M zv S J de Jongea M W Droog Cappenerstraat 9 Juni Beuke zv P Rond ea J Wvd Veer Joubertstraat 54 Wilhelmus J A zv W J Zeltenrqcb en M Bruasé Heerenstraat 5 Juni Johanna C M dv G A Aertaen I C Peek C KeteUtraat 73 FraacU M dv C Ufeber ea G M Balvert üPalmstraat 153 Gqsbert zv G C Hoogeadoorn en J M Appel Sopbiastr M Maria N dv A de Boer en A E Verschut N Haven 235 Headrikas LMzvC A de Knoop en E M Siraver Emma traat 23 14 JoBl Fredrik W G zv J Cjaasscn ea H A Bloot Pr Hendrlkstraat 121 Voof gerepatrieerden Het Comité Gouda van de Stichting Nederland helpt Indië organiseert een cabaretavond voor allen m Gouda e o wonende gerepartieerden uit Nd Oostlndië De avond wordt gehouden op Vrijdag a s des avonds te acht ure in de zaal Kunstmin van de Sociëteit Ons Genoegen terwijl het programma verzorgd wordt door het gezelschap de Kouwe Patatoes en de buurtvereeniging Krugerlaan Het ensemble van den heer Caspar Ree been zorgt voor de muziek Aan de I gerepatrieerden en hun huisgenoOH ten zal één dezer dagen een uitnoodiging verzonden worden C J B Agenda Voor de Trekvogels Door eea kaderweekend iam s Zaterdagmiddag een vrijen Voorde Roode Wachten Zaterdag 22 luni 7 30 uur inleiding door FredHlsschem Ollerover China Verzuimt dezen avond niet Je kunt er iets te weten komen over een onbekende wereld Het is in sahooll Voor het kader We verzamelen om 2AS bq het station om naar bet kaderweekend te gaan Inlichtingen en aanmelding Roode Wachten Frank Gideonse Kanaalstraat 29 Trekvogels Wim van Genderea IJssellaan 70 Rott Philh Orkest Het bestuur vaa het GoudKhe Volkscoacert deelt ons mede dat In verband met de dirigentenwisseling bet programma van het derde concert In de Beethoven Cyclus op Donderdag 20 Juni a s thans ais volgt luidt 1ste Sympbonie Egmont liederen soliste Ankle van WikkevoortCrommelin 7de Symphonle dirigent Plet van Mever Het vierde en laatste concert op Donderdag 27 Junia s zal onder leiding staan van den bekenden Rotterdamsche Koordirigent Plet V d Kerkhoff Ri wieldief aangehondan De politic alhier heeft aangehoudeU de magazqnbediendeH L v N diete Ommen een rijwiel Jestolen had in het politieblad gesignaleerd stond Hq bekende hetrflwlel te Assen verkocht te hebben De geldelijke ondersteuningen die van overheidswege verstrekt worden aan de gezinnen van politieke delinquenten vergen geweldige bedragen Alleen reeds in Oouda is daarmee een bedrag gemoeid van bijna tachtig duizend gulden voor het loopende laar Dit groote bedrag wordt door de eemeente aan belanghebbenden uitbetaald maar gelukkig wordt ongeveer 75 er van door het Rijk gerestitueerd en blijft slechts het resteerende deel ten laste van de gemeentekas Geheel anders staat het met de ondersteuning van de z g armlastigen Bij de bestaande wetgeving moeten dekosten hiervan geheel door de effleente gedragen worden Voorheenwas dat ook nog het geval met deuitkeeringen aan werkloozen maarterecht heeft men ingezien dat hetin hooge mate onbilijk was Deze kosten voor rekening van de gemeentevan inwoning te brengen Er zijn eenerzijds gemeenten met n groote arbeidersbevolking en anderzijds plaatsen waar wemig of geen industrie is en waar practisch alleen beter gesitueerden wonen In de naaste omgeving van bijna t jlt industrieof handelscentrum kan men dergelijke specifieke woongemeenten vinden Terwijl daar juist het gemiddeld inkomen en gemiddeld vermogen der ingezetenen relatief hoog is huisvesten zij slechts weinig arbeiders en zullen zij dus ook nimmer veel werk looien hebben De gemeenten echter met een groote arbeidersbevolking met een relatief laag gemiddeld inkomen die daardoor een veel geringere belastingopbrengst hadden werden meermalen jaren aanéén geteisterd door de noodzaak aan werkioozensteun bedragen uit te geven die voor de gemeentekas eenvoudig ondraaglijk waren Massale werkloosheid berust practisch nooit óp plaatselijke factoren het is een nationale aangelegenheid en terecht is men dan ook tot de erkenning gekomen dat de financieele gevolgen er van door het Rijk als geheel gedragen behooren te worden Toch is Kiermede nog slechts half werk gedaan omdat men niet terzelfdertijd de conclusie heeft aanvaard dat ook de zorg voor ouden van dagen en anderen die maatschappelijken steun behoeven in dezelfde mate een onevenredige last op de onderscheidene gemeenten legt Daar waar een groote arbeidersbevolking is zullen ook vele ouden van dagen zijn die niet in eigen onderhoud vermogen te voorzien terwijl in de bovenbedoelde woongemeenten met hun veel rootere financieele draagkracht een relatief véél geringer getal steunbehoevenden woont Naast dit algemeene onderscheid tusschen industrieen handelssteden eenerzijds en woon en forensenplaatsen anderzijds zijn er nog andere omstandigheden die evenzeer verband houden met de onderling afwijkende bevolkingsstructuur der gemeenten en die er toe leiden dat nog grootere verschillen ontstaan in de lasten die uit hoofde van den maatschappelijken steun op de plaatselijke oudgetten komen te drukken Nieuwe gegevens doof het C B v Vergeet II niet d t U morgen aan het distributiekantoor aan de Peperstraat nieuwe levensmiddelenkaarten en tabaks en ersnaperiogenkaarten moet balen Is p naam ligt tusschen Huber tot Knijoenburg U sittet medcnemen Uw tweede distribottestamkaart en de thans in gebruik jnde inleg vellen GA GB GC GD of GE 605 U kunt terecht van 9 12 en van 2 3 30 Voor verdere bijzonderheden zie men de raambiljetten STADSNIEUwé Sdiorsing Gemeentesecretaris opfleheveo De heer G J Pot die vorig jaar op last van den Mil Commissaris is geschorst in zijn functie van gemeente secretaris heeft van den Min van Binnen landsche Zaken bericht ontvangen dat hem ontslag is verleend uit zijn betrekking van ge meentesecretaris Tengevolge van deze ontslagverleening is het schorsingsbevel opgeheven De tijdens de schorsing nietbetaalde inkomsten en eventueele uitkeeringen zullen alsnog worden uitgekeerd terwijl het ontshsg tevens wachtgeld en pensioen toekent Peter Hnrkos Dinsdagavond toonde Peter Hurkosin Concordia ziju verbazingwekkende gaven voor de 2e maal Het wa absoluut onmogelijk om de zaak te bedriegen v n door bet publiek liet bij zich blinddoeken Daarna verrichtte hij in J experimenten Hij begon aUtelepaa hzn werkzaamheden waarbij iemand iets op een schoolbord moest schrijven daarna v lïi Hurkos de pols van di Pe w hij begon het g te keudetecopl eren Hierna vïrvolgde h P y= 7 t proeven vooral ten b hoeye vaa ver oersonen Uit de zaal kwamen er Sif es iT am en fleboortedaeum met een voorwerp van den vermUte HuAos controleerde z n uitspraken met klein g heden zooal Hdteekens en P schSvingen Met de opsporing van een NedtlS der in Indie ging hij zelh z r dat ha datgeae wat apansche beraker tegen hem zeiden woorddijk cireïrde in analoog geval in hetDuitsch xi r Hetop riSKSmSSkï n d ta freeT te Jn va nmflnetisL Een kerngezonde WOENSDAG 19 JUNI 1946 Door gasTcrttikking om het leven gekomen In het hofje aan da Nieuwe Havea is de 61 jarige Mej de Joag door gaavcrstikkiag om het leven gekomen Vrottw ngrofp Purti v 4 A 20 Jaai a s s middags van 2 4 uur zal in de bovenzaal vaa de Reunie mej Bos een inleiding voor ons boodea over De taak van de vrouw ia de maatschappij Mej de oag bewoonde alleca ééa der huisjes in het hofje en had vaak de gewoonte voor eenige dagen op stap te gaan zonder haar buren daarvan la kennis te stellen Sinds vorige week Woensdag werd Mej de Jong wederom gemist aan eea ongeluk werd echter niet gedacht Toen ze echter gisteren aog niet was teruggekeerd ging eea der burca eens op onderzoek uit Bij de deur aangekomen rook hq een gaslucht Hij waarschuwde direct de politie die het huis ingaande tot de verschrikkelijke ontdekking kwam dat Mej de ong door gasverstikking om het leven was gekomen Na onderzoek door arts en gemcentegasbiedrijf ii komen vast te staan dat het slachtoffer reeds ca een week dood is De gaskraan die vlak bq het bed waar Mej de ong sliep zit is waarschijnlijk door een vallende plank voor een gedeelte geopend met het bekeade noodlottig gevolg Ontspaniing in de Tacaatlswsek Tan 5 10 AaoiistDt Vrijwillige nitleggeri tbo de Goudsche glazen gevraigd Het is een kunst zijn vacantietijd prettig j te besteden en zoo dat men er met vol dat nog steeds niet gebeurd Nu er echter doeniag op terugziet Het is dit jaar nog wat moeitqkcr dan anders omdat mea moeilijk elders logies zal kunnen vinden Volksherstel in Gouda wit nu bemiddeling varleenen om zijn vacantiegenot in den naasten omtrek te zoeken Er heeft zich een Subcommissie voo klein toerlame gevormd waatln zitting hebben de beeren van Balen Dullemond D A Goedewaagen Kraaijenbrink en Mr Rutgers Deze zal gelegenheid geven om zich op te geven voor bijv een tocht per boot per autobus voor sport muziek zang een hlstorlKhe rondwandeling door de stad of ook voor bezichtiging van de gebrandschilderde Glazen van de St Janskerk Het il te verwachten dat velen aan deze ontspanning zullen deelnemen Dus zullen er ook eenlgen moeten zijn die bijv bij de Goudsche Glazen een toelichting kunnen geven zóó dat de vacantlegangers er wat aan hebben Zqn er niet eenige jongt menschen tutachen 18 en 25 Jaar eventneel ooktot 80 toe die zleh hieneor beschikbaarwillen itellen Men kan zich tot het eind van deze maand opgeven aan het bureau van deze krant Deze vrijwilligers zullen dan tevoren de noodige inlichtingen ontvangen opdat zq deze kunnen doorgevea 2 00 zal men zélf eerst de Glazen betef leeren kennea en daarvaa ongetwqfeld pleizler hebben Concert op hal Pretoriapldn Vrijdagavond I uur zal de Christelijke Moziekvereeniging Per Aspera et Astra op het Pretoriapleia een concert geven Het bestuur van de buurtvereenlglng Vrij Nederlandheeft het initiatief tot ilet houden hiervan genomen hetgeen tea zeerste is toe te juichen Moge andere buurtvereenigingen een dergeUjk voorbeeld zq bet eventueel op ander terrein spoedig volgen Matatles bil de P R A Daar het hoofd der P R A de W O Bql de Vroe met ingang 1 Juli benoemd U tot kapitein Rqkspolitle moet bq zqn beer van bq de functie van hoofd dCT P RA neerleggen Hq wordt SJgevolgd door den heer IP Wepster momenteel waarnemend hoofd der PR A De heer D 1 C Peeters die op toogenbUk werkzaam ii b bet bureau Nationrile VdUgheid volgt den heer Wepster op als wnd hoofd der P R A Oprichting Zwaluwengroep C J B Reeds lang doet zich de behoefte gevoel dat aast de Roode Wachtenbeweglng van bov i 16 j i9ea en Trekvogelbeweging van 11 16 jarigen ook een groep van 8 1 1 jarlgen werd opgericht de zgn Zwalnwra Eensdeels door gebrek aaa leiding is